Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Tabel 143 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

34550-A-38 verzoekt de regering, eventuele aanbestedingsmeevallers bij de aanleg van deze projecten in mindering te brengen op de tolopgave

Parlementair agenda punt [28-11-2016] - MIRT

Uitgaande brief [20-05-2021] - Verzamelbrief Verkeersveiligheid en Wegen Commissiedebat 1 juni 2021

29984, nr. 757 spreekt uit dat de omvorming van ProRail tot zbo niet moet leiden tot prijsverhoging voor gebruik van het spoor door vervoerders en reizigers,

Parlementair agenda punt [06-03-2018] - Spoorordening

Uitgaande brief [26-10-2020] ‒ 35 396 Publiekrechtelijke omvorming ProRail Aanbieding Nota naar aanleiding van het Verslag

29984, nr. 781 verzoekt de regering op, basis van deze onderzoeken samen met ProRail een afwegingskader op te stellen om te beoordelen of een locatie geschikt is voor gedifferentieerd rijden, en om het komende jaar een praktijkproef te doen op in ieder geval één locatie om de effecten in beeld te brengen; verzoekt de regering tevens, bij uitwerking van stimuleren goederen-vervoer ook parallel te werken aan een robuust basisnet en onderzoek naar maatregelen om extra hinder te verminderen,

Parlementair agenda punt [14-06-2018] - Spoor

Uitgaande brief [17-11-2020] - Stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen

30175, nr. 300 verzoekt de regering om een internationale schoneluchtsamenwerking op te zetten met omringende landen,

Parlementair agenda punt [05-07-2018] - Luchtkwaliteit

Uitgaande brief [26-03-2021] - Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord en reactie op enkele moties en toezeggingen op het terrein van luchtkwaliteit

35000-A-10 verzoekt de regering om met ProRail en de betrokken regionale overheden in kaart te brengen welke investeringen mogelijk zijn om de dienstregeling op de trajecten Helmond-Eindhoven en de IJssellijn (Zwolle-Arnhem) te verbeteren; verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover dit najaar te informeren zodat bij het notaoverleg MIRT vervolgstappen kunnen worden bepaald,

Parlementair agenda punt [25-09-2018] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

32852, nr. 67 verzoekt de regering om, te onderzoeken hoeveel bruikbare goederen/producten in Nederland worden vernietigd, om welke bedrijven en sectoren het gaat, en de Kamer tevens te informeren over de mogelijk, nr. heden om maatregelen te nemen,

Parlementair agenda punt [25-09-2018] - Circulaire Economie

Uitgaande brief [25-09-2020] - Aanbieding Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2020 ‒ 2023

34914, nr. 15 verzoekt de regering om, in samenspraak met de medeoverheden en kennisinstellingen verschillende opties te onderzoeken waarmee gedurende de looptijd van een concessie gestuurd kan worden op hetcontinu verbeteren van de kwaliteit van de prestaties en dat te borgen in de vast te stellen concessies,

Parlementair agenda punt [03-10-2018] - Wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van de EU-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie

Uitgaande brief [11-06-2020] - Midterm reviews van de concessies van NS en ProRail en de internationale benchmark NS en ProRail

34675, nr. 33 verzoekt de regering, er bij bevoegde gezagen er op aan te dringen om het aantal incidenten van illegale stort van asbest goed te monitoren en de Kamer regelmatig over het landelijk beeld daarvan te informeren; verzoekt de regering, bij de Programmatische Aanpak Asbestdakensa-nering in te zetten op de effectieve bestrijding door de bevoegde gezagen van het illegaal storten van asbest, daarbij de relevante partijen zoals natuurbeheerders te laten betrekken en het Landelijk Asbestvolgsysteem te benutten.

Parlementair agenda punt [10-10-2018] - Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Uitgaande brief [16-12-2020] - Voortgangsbrief asbest

35000-XII-46 verzoekt de regering, zich in te spannen voor het organiseren van een buitengewone zitting in Nederland van de Internationale Burgerluchtvaar-torganisatie over accijns op kerosine en daartoe steun te vergaren onder niet minder dan een vijfde van het totale aantal bij het Verdrag van Chicago aangesloten staten,

Parlementair agenda punt [08-11-2018] - Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [09-12-2020] - Brief over diverse onderwerpen met betrekking tot luchthavens

35000-XII-51 verzoekt de regering, ProRail en NS aan te spreken op de afspraken uit de green deal, met als inzet te bevorderen dat het aantal stations waar afvalscheiding plaatsvindt de komende jaren wordt verhoogd naar ten minste alle IC-stations, en te zorgen dat op deze stations meerdere soorten afval worden gescheiden, waaronder in elk geval plastics,

Parlementair agenda punt [08-11-2018] - Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [26-03-2021] - Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord en reactie op enkele moties en toezeggingen op het terrein van luchtkwaliteit

35000-A-31 verzoekt de regering om, het opwaarderen van de N35 tot een 2x2-baans 100 km/u-weg als prioriteit aan te merken,

Parlementair agenda punt [29-11-2018] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

35000-A-40 verzoekt de regering voorts, om in overleg met betrokkenen te zoeken naar mogelijkheden tot realisatie van de beoogde spoorse maatregelen in en om het emplacement van Venlo,

Parlementair agenda punt [29-11-2018] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

35000-A-44 verzoekt de Minister, om samen met de provincie de financiële consequenties in beeld te brengen en deze voor te leggen aan de Kamer; verzoekt de regering, bovendien voor de Voorjaarsnota 2019 in beeld te brengen binnen welke termijn een MIRT-verkenning kan worden gestart,

Parlementair agenda punt [29-11-2018] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

29984, nr. 801 verzoekt de regering tevens, als onderdeel van de financiële paragraaf in kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor lopende of toegekende spoorprojecten en de kostenstijging voor decentrale overheden, indien zij na 2021 opdrachtgever zijn voor ProRail,

Parlementair agenda punt [13-12-2018] - Spoorordening

Uitgaande brief [11-12-2020] ‒ 35 396 Publiekrechtelijke omvorming ProRail Toelichting financiële gevolgen

31936, nr. 536 verzoekt de regering, te onderzoeken hoe in het nieuwe EASA-systeem op basis van risico’s controles kunnen worden uitgevoerd bij niet, nr. Nederlandse luchtvaartmaatschappijen die een AOC hebben van een lidstaat die is aangesloten bij EASA, zodat deze vaker gecontroleerd kunnen worden als daar aanleiding voor is,

Parlementair agenda punt [18-12-2018] - Luchtvaart

Uitgaande brief [05-10-2020] - Moties ILT taken luchtvaart en toezegging stikstof

31936, nr. 565 spreekt uit geen autonome groei en geen vracht op Lelystad Airport toe te staan

Parlementair agenda punt [18-12-2018] - herziening van het Nederlandse luchtruim

Uitgaande brief [16-02-2021] - Lelystad Airport

31409, nr. 215 verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen het verbod op varend ontgassen door andere landen zo snel mogelijk te laten ratificeren en de Kamer hierover te informeren

Parlementair agenda punt [20-12-2018] - Maritiem

Uitgaande brief [30-04-2020] - Kamerbrief varend ontgassen naar aanleiding van het AO Maritiem

31409, nr. 213 verzoekt de regering, voorstellen te doen om te komen tot een helder protocol binnen het kader «de reddingsmaatschappij redt, de bergers slepen en bergen en daarbij in ieder geval in te gaan op een duidelijke triage

Parlementair agenda punt [20-12-2018] - Maritiem

Uitgaande brief [26-11-2020] - Verzamelbrief AO Maritiem 3 december 2020

29984, nr. 819 verzoekt de regering, bij het onderzoek naar het traject Amsterdam, nr. Berlijn de verschillende routevarianten op een volwaardige manier te onderzoeken voor de korte, middellange en lange termijn en uitgaande van een optimale combinatie van snelheid en de hoeveelheid stops op dit traject, en de Kamer daarover te informeren,

Parlementair agenda punt [21-02-2019] - Internationaal spoor

Uitgaande brief [29-01-2021] - Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040...

29984, nr. 824 Verzoekt de regering om met alle hiervoor relevante partijen in overleg te treden met als inzet met hen afspraken te maken over het uitfaseren van de lijnvluchten tussen Amsterdam en Brussel;

Parlementair agenda punt [21-02-2019] - Internationaal spoor

Uitgaande brief [20-11-2020] - Duurzaam internationaal reizen per spoor en vliegtuig

2984, nr. 834 verzoekt de regering, dit te verduidelijken en te borgen in het Toekomstbeeld OV 2040, en de Kamer in de aangekondigde verdiepingsslag over de resultaten te informeren

Parlementair agenda punt [18-04-2019] - Spoor

Uitgaande brief [29-01-2021] - Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040...

29984, nr. 835 verzoekt de regering om als uitwerking van de contouren Toekomstbeeld OV, parallel aan het onderzoek naar het verbeteren van de spoorverbinding met Berlijn, in samenwerking met de regio en relevante partners in Duitsland de alternatieven te onderzoeken voor deze rechtstreekse intercity inclusief de daarbij noodzakelijke infrastructurele maatregelen,

Parlementair agenda punt [18-04-2019] - Spoor

Uitgaande brief [29-01-2021] - Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040...

29984, nr. 842 verzoekt de regering, samen met de decentrale overheden, verder in beeld te brengen welke locaties in Nederland op basis van de vervoersvraagkansrijk zijn voor een kwaliteitssprong in het ovaanbod, bijvoorbeeld alshet gaat om frequentie en reistijd, om zo meer mensen een aantrekkelijkalternatief te bieden voor de auto,

Parlementair agenda punt [18-04-2019] - Spoor

Uitgaande brief [29-01-2021] - Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040...

30821, nr. 75: verzoekt de regering, om de effecten op andere vitale sectoren van een cyberaanval op waterwerken in 2019 in beeld te brengen en daarbij voorstellen te doen om geëigende maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen dan wel te mitigeren,

Parlementair agenda punt [29-05-2019] - Rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken

Uitgaande brief [15-06-2020] - Brief voor het Algemeen Overleg Water van 22 juni 2020

30821, nr. 76 verzoekt de regering, de uitvoering van de onderschreven aanbevelingen voor de zomer van 2020 te evalueren en de resultaten aan de Kamer te melden,

Parlementair agenda punt [29-05-2019] - Rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken

Uitgaande brief [15-06-2020] - Brief voor het Algemeen Overleg Water van 22 juni 2020

30821, nr. 78 verzoekt de regering concreet aan te geven welke acties zij onderneemt om de doelen die eind 2017 al behaald hadden moeten zijn, alsnog te behalen, indien dit nodig blijkt de benodigde middelen hiervoor vrij te maken en de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren,

Parlementair agenda punt [29-05-2019] - Rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken

Uitgaande brief [15-06-2020] - Brief voor het Algemeen Overleg Water van 22 juni 2020

30821, nr. 79 verzoekt de regering, het doen van een volwaardige pentest op de industriële automatiseringssystemen van de vitale waterwerken een integraal onderdeel te laten uitmaken van de cybersecuritymaatregelen bij alle vitale waterwerken,

Parlementair agenda punt [29-05-2019] - Rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken

Uitgaande brief [15-06-2020] - Brief voor het Algemeen Overleg Water van 22 juni 2020

35000-A-100 verzoekt de regering, om de mogelijkheid tot omgekeerd aanbesteden waar mogelijk mee te nemen bij openbare aanbestedingen,

Parlementair agenda punt [13-06-2019] - Onderhoud Wegen en bruggen

Uitgaande brief [31-03-2021] - Transitie ‘Op weg naar een Vitale Infrasector’ voortgang 2020

3500-A-115: Verzoekt de regeringZo snel mogelijk uitvoering te geven aan de motie die de N35 tot prioriteit stelde en met de provincie Overijssel tot een sluitende financiering te komen

Parlementair agenda punt [19-06-2019] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

35140, nr. 11 verzoekt de regering, de afstemming tussen beide trajecten te verzekeren en in de nieuwe Beleidsnota Drinkwater de samenhang te verankeren,

Parlementair agenda punt [01-07-2019] - Initiatiefnota’s Droge voeten en Veen red je niet alleen van de Leden Bromet en De Groot

Uitgaande brief [23-04-2021] - Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

35140, nr. 12 verzoekt de regering een heffing uit te sluiten als instrument om de drinkwatervraag te beïnvloeden,

Parlementair agenda punt [01-07-2019] - Initiatiefnota’s Droge voeten en Veen red je niet alleen van de Leden Bromet en De Groot

Uitgaande brief [23-04-2021] - Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

30872, nr. 237 verzoekt de regering, op basis van gegevens uit het lopende onderzoek (de telling) de hoeveelheid plastic in het milieu als gevolg van blik in het zwerfafval in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren,

Parlementair agenda punt [03-07-2019] - Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen

Uitgaande brief [09-10-2020] - Maatregelen metalen drankverpakkingen

27428, nr. 361 verzoekt de regering, zo veel mogelijk haast te maken met alle mogelijke verbeteringen van het beleid en hiervoor waar nodig met spoed extra capaciteit vrij te maken binnen het RIVM,

Parlementair agenda punt [03-07-2019] - Biotechnologie en kwekersrecht

Uitgaande brief [01-07-2020] - Voortgang verbetering vergunningverlening medische toepassingen biotechnologie en voorstel Europese Commissie spoedverordening COVID-19

31409, nr. 244 verzoekt de regering, om samen met andere vaarwegbeheerders spoedig en doortastend geschikte kegelligplaatsen feitelijk te realiseren en de Kamer daarover te informeren,

Parlementair agenda punt [03-07-2019] - Maritiem

Uitgaande brief [26-11-2020] - Verzamelbrief AO Maritiem 3 december 2020

31936, nr. 668 verzoekt de regering, om de mogelijkheid om meer rustmomenten te creëren in de vroege ochtend in het weekend te onderzoeken en de Kamer hierover bij de uitwerking van de nieuwe systematiek te informeren

Parlementair agenda punt [26-09-2019] - Luchtvaart

Uitgaande brief [20-11-2020] - Definitieve Luchtvaartnota

31936, nr. 673 verzoekt de regering, met meer concrete maatregelen te komen die tot een aantoonbare vermindering zullen leiden van de in Nederland veroorzaakte overlast door Luchthaven Luik-Bierset,

Parlementair agenda punt [26-09-2019] - Luchtvaart

Uitgaande brief [09-12-2020] - Brief over diverse zaken met betrekking tot duurzaamheid en luchtvaart

35300-XII-36 verzoekt de regering, om de introductie van deze emissiecomponent in havengelden op de Nederlandse luchthavens overeenkomstig met Heathrow, Frankfurt en Zürich in het NLR-onderzoek naar «milieuscores» mee te nemen, en de Kamer de mogelijkheden terug te rapporteren,

Parlementair agenda punt [16-10-2019] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [03-07-2020] - Tussenrapportage NLR-onderzoek milieuscores

35300-XII-56 verzoekt de regering om, in navolging van de proeftuin aardgasvrijwijken, te verkennen of een proeftuin circulaire wijken en dorpen kan worden gestart,

Parlementair agenda punt [16-10-2019] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [25-09-2020] - Aanbieding Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2020 ‒ 2023

29398, nr. 761 verzoekt de regering, bij het introduceren van nieuwe voertuigen verkeersveiligheid boven innovatie te stellen,

Parlementair agenda punt [30-10-2019] - Stint

Uitgaande brief [16-07-2020] - Uitgebreide beleidsreactie op OvV rapport Veilig toelaten tot de weg - Lessen naar aanleiding van het ongeval met een Stint

29398, nr. 764 verzoekt het ministerie, in overleg te treden met relevante partijen zoals politie en andere hulpverleners en verzekeraars om ongevallencijfers van licht gemotoriseerde voertuigen beter inzichtelijk te maken,

Parlementair agenda punt [30-10-2019] - Stint

Uitgaande brief [16-07-2020] - Uitgebreide beleidsreactie op OvV rapport Veilig toelaten tot de weg - Lessen naar aanleiding van het ongeval met een Stint

35300XII-63 verzoekt de regering, te onderzoeken of het effectief is om ook voor biomassa-installaties met een vermogen van minder dan 15 MW een milieuvergunning opnieuw verplicht te stellen, en de Tweede Kamer hierover in de zomer van 2020 te informeren

Begroting Economische Zaken en Klimaat 2020

Uitgaande brief [16-10-2020] - Duurzaamheidskader biogrondstoffen

35300-A-15 verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk met de regio de knoop door tehakken over de aanpak van de problemen op de N35,

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

35300-A-34 verzoekt de regering, het aanbod van de provincie Overijssel zeer serieus te nemen en in het aparte bestuurlijk overleg een gezamenlijk einddoel af te spreken voor de verdere MIRT-planning van de N35 en aan te geven onder welke condities (tijd, geld, oplossingsrichtingen) de N35 op de MIRT-agenda kan komen,

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

35300-A-35, verzoekt de regering in het haalbaarheidsonderzoek naar een betere bereikbaarheid van het Noorden via de Lelylijn de oplossing van een spoorlijn mee te nemen, indien de betrokken provincies bereid zijn dit via cofinanciering te ondersteunen,

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Uitgaande brief [01-07-2020] - Potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord-Nederland - Randstad

35300-A-64, verzoekt de regering, kennis te nemen van The Global Pledge and Petition for Safe and Accessible Urban Environment for All en deze onder de aandacht te brengen van lokale overheden,

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Uitgaande brief [25-05-2020] - Voortgang uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

35300-A-41 verzoekt de regering, om als onderdeel van de adaptieve strategie het project spoor Terneuzen-Gent op basis van de reeds uitgevoerde MKBA verder te onderzoeken, inclusief de mogelijkheden voor gezamenlijke financiering en het afstemmen van de procedures in België en Nederland met het oog op het opnemen van dit project in het MIRT 2020, en de Kamer over de voortgang hiervan te informeren,

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

35300-A-50, verzoekt de regering, in gesprek te gaan met Veilig Verkeer Nederland enmet de aanbieders van routeplanners en navigatiesystemen en te komentot vastgelegde afspraken dat zij bij het adviseren van de route de wegenrond scholen mijden en kiezen voor een veiligere weg, en de Kamerhierover in het voorjaar 2020 te informeren,

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Uitgaande brief [20-05-2021] - Verzamelbrief Verkeersveiligheid en Wegen Commissiedebat 1 juni 2021

35300-A-51 verzoekt de regering, samen met de betrokken provincies een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het realiseren van de Nedersaksenlijn, hierin de aansluiting voor goederen- en personenvervoer op de Bentheimer Eisenbahn mee te nemen, en de Kamer hierover in het najaar van 2020 te informeren,

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Uitgaande brief [29-01-2021] - Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040...

35300-A-59 lid Dijkstra verzoekt de Minister, een inventarisatie te doen naar de benodigde budgetten voor:–een inhaalslag voor het achterstallige onderhoud aan infra;–regulier en uitgesteld beheer en onderhoud;–een oplossing voor de bestaande knelpunten uit de meest recente NMCA;–geplande investeringen die volgen uit het regeerakkoord; –nieuwe en toekomstige wensen in fysieke infra die het verdienvermogen van Nederland kunnen vergroten,en deze punten aan de Kamer te zenden

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

29684, nr. 193 lid Kröger verzoekt de regering, om lessen te trekken uit de ramp met de MSC Zoe en deze te borgen in het incidentbestrijdingsplan om bij een toekomstige ramp met plastic milieuschade te minimaliseren

Parlementair agenda punt [11-12-2019] - Wadden

Uitgaande brief [04-11-2020] - Brief voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020

29684, nr. 198 lid De Vries verzoekt de regering, de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens in beleidsstukken aan te merken als van maatschappelijk en economisch belang

Parlementair agenda punt [11-12-2019] - Wadden

Uitgaande brief [09-07-2020] - Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050

21501-33-791 verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor een gelijk-stelling van passagiersrechten van internationale treinreizigers aan de rechten van vliegtuigpassagiers, zodat ook bij vertraging of een gemiste internationale aansluiting compensatie door spoorvervoerders kan gaan plaatsvinden

Parlementair agenda punt [11-12-2019] - Transportraad

Uitgaande brief [11-05-2021] - Verzamelbrief verschillende dossiers (openbaar) personenvervoer

31409, nr. 260 verzoekt de regering, om te verkennen welke maatregelen er zijn om de stikstofdepositie door zeescheepvaart te verminderen en om daarbij in ieder geval in te gaan op verandering van vaarsnelheid en verandering van routering van schepen

Parlementair agenda punt [11-12-2019] - Maritiem

Uitgaande brief [26-11-2020] - Verzamelbrief AO Maritiem 3 december 2020

34864, nr. 25 verzoekt de regering, te waarborgen dat integrale visies van overheden op het grondwaterbeheer onder regie van provincies tot stand komen

Parlementair agenda punt [12-12-2019] - ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Uitgaande brief [04-11-2020] - Brief voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020

32852, nr. 99 lid Van Eijs verzoekt de regering, om voor alle vloertypen, met voorrang aan tapijten, een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te verkennen

Parlementair agenda punt [12-12-2019] - Circulaire economie

Uitgaande brief [25-09-2020] - Aanbieding Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2020 ‒ 2023

32852, nr. 100 lid Van Eijs verzoekt de regering, te onderzoeken of bijvoorbeeld Het Versnellingshuis als een centraal

Parlementair agenda punt [12-12-2019] - Circulaire economie

Uitgaande brief [01-07-2020] - Stand van zaken acties naar aanleiding van Taskforce Herijking Afvalstoffen

28089, nr. 155 lid Kröger verzoekt de regering, om in kaart te brengen welke stappen er gezet kunnen worden om het gebruik, de productie en de verwerking van pfas terug te dringen, en voor de zomer met een overzicht van mogelijke maatregelen te komen die vervuiling door pfas in alle stappen van de keten kunnen terugdringen of voorkomen

Parlementair agenda punt [12-12-2019] - Rapporten ILT en RIVM over GenX/Tijdelijke handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Uitgaande brief [18-01-2021] - PFAS: advies over EFSA opinie en reactie op moties

28089, nr. 160 lid Von Martels verzoekt de regering, om het RIVM en Deltares advies te vragen over een norm voor grond in niet vrij liggende diepe plassen en dit tevens met diverse betrokkenen te bespreken en de kamer hierover voor 1 april 2020 te informeren

Parlementair agenda punt [12-12-2019] - Rapporten ILT en RIVM over GenX/Tijdelijke handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Uitgaande brief [01-07-2020] - Aanpassingen beleid PFAS

35266, nr. 15 verzoekt de regering, in gesprek te treden met de lucht, nr. en treinsector over het versterken van de trein als aantrekkelijk alternatief en het verminderen van het aantal vluchten naar Düsseldorf en Londen

Parlementair agenda punt [16-12-2019] - Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

Uitgaande brief [20-11-2020] - Duurzaam internationaal reizen per spoor en vliegtuig

22343, nr. 290 verzoekt de regering, jaarlijks aan de Kamer specifiek te rapporteren hoe de toezichthoudende taken van de ILT op het gebied van luchtvaart worden vormgegeven en welke capaciteit hiervoor noodzakelijk is

Parlementair agenda punt [22-01-2020] - Toezicht en handhaving

Uitgaande brief [05-10-2020] - Moties ILT taken luchtvaart en toezegging stikstof

22343, nr. 291 verzoekt de regering, voor één of meerdere opdrachten, waaronder het toezicht op nieuwe, lichte (elektrische) voertuigen, verschillende inspectie-diensten binnen één team onder te brengen en samen te laten werken, en de resultaten en verbeterpunten van deze samenwerking met de Kamer te delen

Parlementair agenda punt [22-01-2020] - Toezicht en handhaving

Uitgaande brief [01-10-2020] - Verzamelbrief AO verkeersveiligheid 8 oktober 2020.

35188, nr. 9 verzoekt de regering, om samen met de VNG, politie, CROW en de SWOV te bekijken welke lokale maatregelen, zoals verlaging van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, genomen kunnen worden om de kansen die deze wet biedt, optimaal in te zetten voor een vergroting van de verkeersveiligheid;verzoekt de regering tevens, om de effecten van de wetswijzing op de verkeersveiligheid te rapporteren aan de Kamer

Parlementair agenda punt [22-01-2020] - Wijziging Wegenverkeerswet registratie- en kentekenplicht motorrijtuigen met beperkte snelheid (35 188)

Uitgaande brief [20-05-2021] - Verzamelbrief Verkeersveiligheid en Wegen Commissiedebat 1 juni 2021

35188, nr. 13 verzoekt de regering, om bij de voorliggende wet en onderliggende regelgeving geen nationale kop te creëren op de apk-eisen, zich er in Europees verband voor te blijven inzetten dat er vanuit de apk-plicht geen extra regels hieromtrent voortvloeien, en indien er voornemens zijn om via andere regelgeving met extra eisen te komen rond de apk-eisen voor deze voertuigen, de Kamer hier tijdig voor de besluitvorming expliciet op te wijzen; verzoekt de regering tevens, te monitoren wat de effecten van de huidige vormgeving van de apk-keuring voor snelle landbouw- of bosbouw-trekkers zijn op de kosten en de uitvoerbaarheid voor de agrarische sector, en de Kamer hierover binnen drie jaar te informeren

Parlementair agenda punt [22-01-2020] - Wijziging Wegenverkeerswet registratie- en kentekenplicht motorrijtuigen met beperkte snelheid (35 188)

Uitgaande brief [20-05-2021] - Verzamelbrief Verkeersveiligheid en Wegen Commissiedebat 1 juni 2021

35188, nr. 14 verzoekt de regering, om de SWOV een nieuwe meting uit te laten voeren naar de verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen; verzoekt de regering tevens, om jaarlijks de verkeersveiligheidscijfers temonitoren en daarbij de effecten van de snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen op de verkeersveiligheid voor andere weggebruikerste evalueren

Parlementair agenda punt [22-01-2020] - Wijziging Wegenverkeerswet registratie- en kentekenplicht motorrijtuigen met beperkte snelheid (35 188)

Uitgaande brief [20-05-2021] - Verzamelbrief Verkeersveiligheid en Wegen Commissiedebat 1 juni 2021

24804, nr. 106 verzoekt de regering, in overleg te gaan met luchtvaartmaatschappijen om te komen tot meer transparantie bij hun afweging om af te wijken van een CZIB van EASA en daarbij expliciet te betrekken hoe luchtvaartmaatschappijen dit publiek kunnen verantwoorden, en de Kamer hierover in het tweede kwartaal van 2020 te rapporteren,

Parlementair agenda punt [04-02-2020] - Vliegen boven conflictgebieden

Uitgaande brief [01-07-2020] - Stand van zaken opvolging AO Vliegen boven conflictgebieden

24804, nr. 110 verzoekt de regering, zich tot het uiterste in te spannen dat in 2020 in ieder geval alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen volledig gaan voldoen aan aanbeveling 11 van het OVV-rapport, en de Kamer voor de zomer een stand van zaken te geven,

Parlementair agenda punt [04-02-2020] - Vliegen boven conflictgebieden

Uitgaande brief [01-07-2020] - Stand van zaken opvolging AO Vliegen boven conflictgebieden

30175, nr. 348 verzoekt de regering, ook duidelijk te maken middels een overzicht voor andere soorten kunstgrasvelden hoe sportclubs aan de zorgplicht en artikel 13 Wbb moeten voldoen, zoals kunstgrasvelden met kurk, TPE, EPDM, kokosvezels en olijfpitgranulaat

Parlementair agenda punt [10-03-2020] - Leefomgeving

Uitgaande brief [25-01-2021] - Verduurzaming van kunstgrasvelden

30175, nr. 349 verzoekt de regering, met verzekeraars om tafel te gaan om te kijken of verzekeraars bereid zijn deel te nemen aan de samenwerkingsverklaring en de verzekerbaarheid deel te laten zijn van de verwijderingsaanpak om zo wel dekking te willen bieden tot en met 2028 in plaats van 2025

Parlementair agenda punt [10-03-2020] - Leefomgeving

Uitgaande brief [16-12-2020] - Voortgangsbrief asbest

30175, nr. 350 verzoekt de regering, bij iedere wijziging in wet- en regelgeving van het Schone Lucht Akkoord een impactassessment te laten uitvoeren

Parlementair agenda punt [10-03-2020] - Leefomgeving

Uitgaande brief [26-03-2021] - Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord en reactie op enkele moties en toezeggingen op het terrein van luchtkwaliteit

35334, nr. 54 verzoekt de regering, om binnen het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie aandacht te besteden aan een bronaanpak voor het tegengaan van pfas-gebruik

Parlementair agenda punt [10-03-2020] - PFAS

Uitgaande brief [25-09-2020] - Aanbieding Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2020 ‒ 2023

35334, nr. 74 verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk meer ruimte voor verantwoorde toepassingen van grond in niet-vrijliggende diepe plassen en van grond en bagger in vrijliggende diepe plassen mogelijk te maken, zodat de sector de werkzaamheden op korte termijn kan hervatten en de financiële schade hiermee kan beperken

Parlementair agenda punt [10-03-2020] - PFAS

Uitgaande brief [01-07-2020] - Aanpassingen beleid PFAS

35267, nr. 15 verzoekt de regering, toe te werken naar een uniforme afvalstroomindi-catie op producten zodat duidelijk is tot welke afvalstroom het product behoort en in welke afvalbak het product weggegooid hoort te worden en verzoekt de regering, om bij de gesprekken over de uitwerking van de Green Deal zich in te zetten voor de verplichting dat producten voortaan een afvalstroomindicatie moeten hebben

Parlementair agenda punt [10-03-2020] - Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Uitgaande brief [02-07-2020] - Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen

35267, nr. 11 verzoekt de regering, om met enige regelmaat (bijvoorbeeld twee keer per jaar) de Kamer middels een brief en een lijst nieuwe stoffen te informeren en desgewenst de mogelijkheid te geven hierover vragen te stellen

Parlementair agenda punt [10-03-2020] - Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Uitgaande brief [01-03-2021] - Opvolging verkenningen Taskforce Herijking Afvalstoffen

30015, nr. 75 verzoekt de regering, nog voor 15 juni te komen tot een tussentijdse rapportage met betrekking tot de pilots aangaande pfas-houdende bagger en de toepassing daarvan in diepe plassen;en verzoekt de regering aan de hand van de resultaten van deze pilots waar mogelijk al eerder perspectief te bieden aan ondernemers door de toegestane hoeveelheid/aandeel in het tijdelijk handelingskader waar mogelijk al op te hogen

Parlementair agenda punt [12-05-2020] - Bodem

Uitgaande brief [01-07-2020] - Aanpassingen beleid PFAS

30015, nr. 76 verzoekt de regering, uit te zoeken of langs deze lijn meer ruimte geboden kan worden voor toepassing van pfas-houdende grond in oppervlakte-water, waarvoor nu nog de norm van 0,1 µg/kg geldt, en zodoende de norm indien mogelijk voor 15 juni 2020 naar boven aan te passen

Parlementair agenda punt [12-05-2020] - Bodem

Uitgaande brief [01-07-2020] - Aanpassingen beleid PFAS

35300-XII-97 verzoekt de regering, zich tot het uiterste in te spannen dat het ontwerpbesluit helmplicht snorfiets uiterlijk in de laatste week voor het einde van het zomerreces naar de Kamer wordt gezonden,

Parlementair agenda punt [28-05-2020] - OV, infrastructuur en Corona

Uitgaande brief [29-06-2020] - Resultaten internetconsultatie ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers (RVV 1990)

35300-XII-98 verzoekt de regering, maatregelen te nemen zodat mensen met een lichamelijke beperking gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, ook tijdens de crisis,

Parlementair agenda punt [28-05-2020] - OV, infrastructuur en Corona

Uitgaande brief [30-06-2020] - Update acties, moties en toezeggingen inzake het OV en COVID-19

35300-XII-100 verzoekt de regering, om zo snel als mogelijk met uniforme maatregelen te komen, waarbij de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en hulpbehoevenden in de hele ov-keten wordt gewaarborgd,

Parlementair agenda punt [28-05-2020] - OV, infrastructuur en Corona

Uitgaande brief [30-06-2020] - Update acties, moties en toezeggingen inzake het OV en COVID-19

35300-XII-102 verzoekt de regering, de veiligheid van het ov-personeel in Nederland te waarborgen door ov-bedrijven te laten voorzien in voldoende beschermingsmiddelen,

Parlementair agenda punt [28-05-2020] - OV, infrastructuur en Corona

Uitgaande brief [30-06-2020] - Update acties, moties en toezeggingen inzake het OV en COVID-19

35300-XII-104 verzoekt de regering, om voor 1 juli met een actieplan fiets te komen met daarin de mogelijkheden om, ook vanuit verkeersveiligheid en klimaatbeleid, te investeren in fietsinfrastructuur en maatregelen om het gebruik van de fiets te stimuleren,

Parlementair agenda punt [28-05-2020] - OV, infrastructuur en Corona

Uitgaande brief [30-06-2020] - Update acties, moties en toezeggingen inzake het OV en COVID-19

35300-XII-105 verzoekt de regering, inzichtelijk te maken welke data en databronnen gebruikt worden om de mobiliteit te monitoren,

Parlementair agenda punt [28-05-2020] - OV, infrastructuur en Corona

Uitgaande brief [30-06-2020] - Update acties, moties en toezeggingen inzake het OV en COVID-19

35300-XII-110 verzoekt de regering tevens, om samen met de NS en andere ov-vervoerders tot een oplossing te komen waardoor de fiets onderdeel kan blijven van noodzakelijke reizen, bijvoorbeeld door de OV-fiets tijdelijk kosteloos beschikbaar te stellen of het hanteren van een aanmeldsysteem,

Parlementair agenda punt [28-05-2020] - OV, infrastructuur en Corona

Uitgaande brief [30-06-2020] - Update acties, moties en toezeggingen inzake het OV en COVID-19

25295, nr. 398 verzoekt de regering om zo spoedig als mogelijk het RIVM en virologen advies te vragen over de verspreiding van het virus in vliegtuigenverzoekt de regering om uiterlijk 15 juni een besluit te nemen over regels voor het houden van voldoende afstand in vliegtuigen

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus 4 juni 2020

Uitgaande brief [12-06-2020] - Covid-19 en luchtvaart

31936, nr. 749 verzoekt de regering de verkeersverdelingsregel voor Schiphol en Lelystad Airport in het kader van de integrale besluitvorming alsnog voor te leggen aan de Kamer

Parlementair agenda punt [09-06-2020] - Voorhang verkeersverdelingsregel (VVR)

Uitgaande brief [16-02-2021] - Lelystad Airport

31936, nr. 754 verzoekt de regering, om voor de jaarwisseling een uitwerking van het CO2-emissieplafond aan de Kamer voor te leggen waarin de reductiedoel-stellingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot handhaving en monitoring duidelijk worden

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Uitgaande brief [20-11-2020] - Definitieve Luchtvaartnota

31936, nr. 759 verzoekt de regering, om te (laten) onderzoeken voor hoeveel vluchten er nationale vraag is, hoe Nederland zich exclusief kan richten op passagiers en routes die voor Nederland van waarde zijn, hoe Nederland daarmee voldoende met de wereld verbonden kan zijn, hoeveel vluchten hier minimaal voor nodig zijn en welke sturingsmiddelen nodig zijn om hierop te kunnen sturen

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Uitgaande brief [20-11-2020] - Definitieve Luchtvaartnota

31936, nr. 760 verzoekt de regering, zich op Europees niveau in te spannen om het strategisch belang van vrachtvluchten te borgen door middel van het alloceren van slots binnen de Europese slotverordening

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Uitgaande brief [20-11-2020] - Definitieve Luchtvaartnota

31936, nr. 761 verzoekt de regering, bij de uitvoering van de Luchtvaartnota de economische rol van Schiphol als mainport voor Nederland te koesteren en te verstevigen

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Uitgaande brief [20-11-2020] - Definitieve Luchtvaartnota

31936, nr. 762 verzoekt de regering, mogelijke belemmerende factoren richting een EU-bijmengverplichting in kaart te brengen, en de Kamer hierover te informeren, en daarnaast het aangekondigde onderzoek over grondstof-fenbasis van duurzame luchtvaartbrandstoffen van gewassen en andere biogene producten uiterlijk in het najaar met de Kamer delen

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Uitgaande brief [09-12-2020] - Brief over diverse zaken met betrekking tot duurzaamheid en luchtvaart

31936, nr. 763 verzoekt de regering, aan de Kamer aan te geven hoe zij via de vormgeving van de innovatiestrategie de kans het grootst wil maken dat vliegen schoner, stiller en zuiniger wordt, te bezien of het instellen van een aanjager hierbij een rol zou kunnen spelen en hoe de verschillende spelers zoals de kennisinstituten en het bedrijfsleven bij de vormgeving worden betrokken

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Uitgaande brief [20-11-2020] - Definitieve Luchtvaartnota

31936, nr. 764 verzoekt de regering, zich in te zetten dat bij Schiphol zo spoedig mogelijk binnen de geldende veiligheidsprocedures praktijkervaring wordt opgedaan met hoger aanvliegen in combinatie met een gelijkmatig daling, bijvoorbeeld op de Kaagbaan, zodat bij positieve ervaringen dit zo snel als mogelijk kan worden ingevoerd

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Uitgaande brief [18-12-2020] - Voortgangsbrief Programma Luchtruimherziening

31936, nr. 770 verzoekt de regering, om de Kamer voor de definitieve Luchtvaartnota een brief toe te sturen waarin inzichtelijk gemaakt wordt welk reductiepad mogelijk is en op welke termijn, wat hiervan de economische gevolgen zijn en hoe hierin de lessen van nachtregimes uit het buitenland zijn meegenomen

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Uitgaande brief [20-11-2020] - Definitieve Luchtvaartnota

31936, nr. 775 verzoekt de regering, ergens in de Luchtvaartnota, bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 ‘veilige luchtvaart’ of in hoofdstuk 7 ‘innovatie’, de relevante kennis en informatie over het beperken van het risico op botsingen met vogels op te nemen, inclusief recente innovaties op dit thema

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Uitgaande brief [20-11-2020] - Definitieve Luchtvaartnota

31936, nr. 756 verzoekt de regering, in de uitwerking van het CO2-emissieplafond het plafond niet hoger te laten zijn dan de emissies van de hoeveelheid uitstoot van de vanuit Nederland vertrekkende vliegtuigen in 2019;verzoekt de regering, in de uitwerking van het plafond te concretiseren dat het om een afnemend plafond gaat, waarbij dit in 2030 en 2050 niet hoger mag zijn dan de doelstellingen in het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart, en bij voorkeur voldoet aan de reductiepaden van het Klimaatakkoord;verzoekt de regering tevens, de groei in het CO2-emissieplafond te clausuleren met reductie, en niet met compensatie;verzoekt de regering voorts, het CO2-plafond vast te stellen voor de gehele Nederlandse commerciële luchtvaart, en dit door te vertalen per luchthaven

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Uitgaande brief [20-11-2020] - Definitieve Luchtvaartnota

31936, nr. 777 verzoekt de regering om samen met Oostenrijk te onderzoeken of een minimumprijs op tickets, waarbij het ticket niet goedkoper mag zijn dan de optelsom van verplichte luchthavengelden, belastingen en andere heffingen op tickets, ook voor Nederland ingevoerd kan worden, en hierover te rapporteren aan de Kamer

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Uitgaande brief [09-12-2020] - Brief over diverse onderwerpen met betrekking tot luchthavens

31409, nr. 279 verzoekt de regering, de Kamer voor 1 september 2020 te informeren over hoe de Wet bestrijding maritieme ongevallen kan worden herzien, zodat deze wet de internationaal geboden mogelijkheid om tijdelijke maatregelen te treffen volledig en maximaal implementeert

Parlementair agenda punt [23-06-2020] - Binnenvaart

Uitgaande brief [26-10-2020] - Motie over de Wet bestrijding maritieme ongevallen en de mogelijkheden tijdelijke maatregelen te treffen

31409, nr. 280 verzoekt de Minister, er in overleg met de sector voor te zorgen dat schippers geïnformeerd worden over specifieke eigenschappen, gevaren en voorzorgsmaatregelen van hun gegaste lading zoals in de tankvaart al gebruikelijk is,

Parlementair agenda punt [23-06-2020] - Binnenvaart

Uitgaande brief [31-03-2021] - Havengerelateerde maatregelen en voortgang aanpak voorkomen incidenten met fosfidetabletten in de binnenvaart

31409, nr. 281 verzoekt de regering, om in overleg met de sector duidelijkere afspraken te maken over het ligplaatsenbeleid die aansluiten bij de behoefte van de schippers en Rijkswaterstaat het voortouw te geven in de naleving en handhaving van deze afspraken,

Parlementair agenda punt [23-06-2020] - Binnenvaart

Uitgaande brief [26-11-2020] - Verzamelbrief AO Maritiem 3 december 2020

31409, nr. 282 verzoekt de regering, met een reactie te komen op de vragen van de sector, een reactie te geven op het gevraagde fonds en te onderzoeken hoe het voortbestaan van de historische zeilvloot gewaarborgd kan worden, en de Kamer daarover binnen twee weken te informeren

Parlementair agenda punt [23-06-2020] - Binnenvaart

Uitgaande brief [11-09-2020] - Beantwoording Kamervragen van de leden Schonis, De Groot en Verhoeven (allen D66) over verlengen certificaten voor de bruine vloot

31409, nr. 283 verzoekt de regering, in dit stappenplan alle mogelijkheden voor het Rijk om voldoende invloed te kunnen uitoefenen op de situatie in de Amsterdamse haven om ook het (inter)nationale belang van de haven te kunnen waarborgen, te onderzoeken, bij dit onderzoek de ondernemers in de Amsterdamse haven te betrekken en over de uitkomsten van dit onderzoek, de gekozen vorm en de onderbouwing hiervan aan de Kamer te rapporteren

Parlementair agenda punt [23-06-2020] - Binnenvaart

Uitgaande brief [27-05-2021] - Verzamelbrief Commissiedebat Maritiem 2 juni 2021

31409, nr. 284 verzoekt de regering, om controle en handhaving van de bestaande regels op te voeren en om zich in te zetten om in IMO-verband te onderzoeken wat voor verbeteringen mogelijk zijn die leiden tot een sterk verbeterde praktijk, afgestemd op de alsmaar groter wordende schepen

Parlementair agenda punt [23-06-2020] - Binnenvaart

Uitgaande brief [26-11-2020] - Kabinetsreactie op OvV-rapport MSC Zoe

31409, nr. 286 verzoekt de regering, om nader te onderzoeken hoe bemanningswisse-lingen vergemakkelijkt kan worden, en de Kamer hier voor het zomerreces over te informeren

Parlementair agenda punt [23-06-2020] - Binnenvaart

Uitgaande brief [03-07-2020] - Bemanningswisselingen zeevarenden

31409, nr. 287 verzoekt de regering, om in overleg met de maritieme sector in kaart te brengen of de genoemde subsidie-instrumenten voldoende aansluiten bij de vergroeningsambitie van de sector, en de Kamer uiterlijk 30 september hiervan op de hoogte te stellen

Parlementair agenda punt [23-06-2020] - Binnenvaart

Uitgaande brief [30-09-2020] - Motie van de leden Schonis en Van der Graaf in kaart te brengen of de genoemde subsidie-instrumenten voldoende aansluiten bij de vergroeningsambitie van de sector

31409, nr. 289 verzoekt de regering, parallel aan haar reactie op het OVV-rapport de Kamer te informeren over welke lessen geleerd zijn over de reddingsoperatie voor de zwanen en daarbij aandacht te hebben voor de benodigde crisisvoorraden en de beschikbaarheid van verzorgers

Parlementair agenda punt [23-06-2020] - Binnenvaart

Uitgaande brief [11-09-2020] - Reactie op motie geleerde lessen reddingsoperatie zwanen

21501-33-819 verzoekt de regering de autovakantielidstaten aan te sporen te zorgen voor extra goede hygiënemaatregelen tijdens de drukke zomermaanden op verzorgingsplaatsen (inclusief tankstations langs snelwegen) én met organisaties zoals de ANWB samen te werken aan goede informatievoor-ziening en advies hoe de Nederlandse vakantieganger zich het best kan voorbereiden op vakantie met de auto naar het buitenland

Parlementair agenda punt [23-06-2020] - Transportraad

Uitgaande brief [25-08-2020] - Internationaal personenverkeer in relatie tot COVID-19

21501-33-820 verzoekt de regering om zich in de ICAO-Raad in te zetten voor uitstel van een besluit over de baseline van CORSIA; verzoekt het kabinet om zijn standpunt ten aanzien van CORSIA vooraf aan de Kamer voor te leggen

Parlementair agenda punt [23-06-2020] - Transportraad

Uitgaande brief [02-07-2020] - Besluit Raad van ICAO over tijdelijke aanpassing baseline van het CORSIA

25295, nr. 434 verzoekt de regering, om voordat het vliegverkeer nog verder toeneemt, een protocol op te stellen voor vliegverkeer uit niet-Schengenlanden met een groter besmettingsrisico dan Nederland

25-06-2020 Debat over de ontwikkelingen rondom het corona virus

Uitgaande brief [25-08-2020] - Internationaal personenverkeer in relatie tot COVID-19

35377, nr. 10 verzoekt de regering, er bij de Europese Commissie voor te pleiten om een groene Europese havenstrategie op te stellen die zorgt voor een gelijk speelveld en waarbij het systeem van just-in-time sailing bijdraagt aan vermindering van CO2-emissie in de scheepvaart

Debat over de Europese Green Deal

Uitgaande brief [26-11-2020] - Verzamelbrief AO Maritiem 3 december 2020

32852, nr. 127 verzoekt de Staatssecretaris, in overleg met de Nederlandse textielketen, zich binnen Europa in te zetten voor fondsen die de Nederlandse ambitie ondersteunen en daarbij ook nadrukkelijk in te zetten op een gesloten keten in Europa inclusief producentenverantwoordelijkheid

Parlementair agenda punt [30-06-2020] - Circulaire Economie

Uitgaande brief [20-05-2021] - Voortgangsrapportage circulair textiel

32852, nr. 126 verzoekt de regering, nog dit jaar te onderzoeken hoe de MKI-waarde zwaarder kan worden meegewogen in het aanbestedingstraject van Rijkswaterstaat, en de Kamer daarover te informeren

Parlementair agenda punt [30-06-2020] - Circulaire Economie

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

32852, nr. 121 verzoekt de regering, om te onderzoeken of de recyclebaarheid van kleding en schoenen in de aanbestedingsregels kan worden opgenomen

Parlementair agenda punt [30-06-2020] - Circulaire Economie

Uitgaande brief [20-05-2021] - Voortgangsrapportage circulair textiel

28089, nr. 176 verzoekt de regering, om te voorkomen dat dakeigenaren tussen wal en schip vallen, in gesprek te gaan met de nog niet bij het fonds aangesloten provincies om hen te overtuigen alsnog bij dit fonds aan te sluiten, zodat er landsbrede dekking ontstaat

Parlementair agenda punt [30-06-2020] - Externe Veiligheid

Uitgaande brief [16-12-2020] - Voortgangsbrief asbest

35490, nr. 4 verzoekt de regering, indien zij aanwijzingen krijgt dat het bedrag overschreden dreigt teworden de kamer tijdig te informeren en geen onomkeerbare stappen te zetten tot de Kameris geïnformeerd én zich hierover heeft kunnen uitspreken

Parlementair agenda punt [30-06-2020] - Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Uitgaande brief [05-02-2021] - Beschikbaarheidsvergoeding OV

35505, nr. 7 verzoekt de regering te onderzoeken of na afloop van de opschorting van de 80% -regel in de slotverordening een ‘uitsterfbeleid’ voor nachtslots kan worden gehanteerd, waarbij slots die worden teruggegeven aan de slotpool in mindering worden gebracht op het totaal aantal nachtslots;verzoekt de regering tevens de resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk met de Kamer te delen voor behandeling;

Parlementair agenda punt [01-07-2020] - Steunmaatregelen KLM

Uitgaande brief [22-02-2021] - Advies reductie nachtvluchten Schiphol

29665, nr. 389 verzoekt de regering, elk halfjaar een voortgang van het verbeterprogramma van de SAR aan de Kamer voor te leggen

Parlementair agenda punt [02-07-2020] - Luchtvaartonderwerpen

Uitgaande brief [27-11-2020] - Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma

35300-A-99 verzoekt de regering, waar mogelijk belemmerende regelgeving weg te nemen voor innovatieve ideeën uit de markt voor de aanleg van infrastructuur

Parlementair agenda punt [02-07-2020] - MIRT

Uitgaande brief [31-03-2021] - Transitie ‘Op weg naar een Vitale Infrasector’ voortgang 2020

35300-A-104 verzoekt de regering, haast te maken met het uitwerken van de mogelijkheden van een directe intercityverbinding Randstad-Eindhoven-Heerlen-Aken vanaf 2025 en hierbij ook de mogelijkheid in kaart te brengen om dit binnen de nieuwe concessie van het hoofdrailnet te brengen;verzoekt de regering tevens, de uitwerking voor het debat over spoorordening in het najaar naar de Kamer te sturen

Parlementair agenda punt [02-07-2020] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

35300-A-105 verzoekt de regering, om bij de bestuurlijke overleggen nadrukkelijk uitvraag te doen naar de kansen die Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen voor de versterking en verbetering zien, en de Kamer hierover voor het notaoverleg MIRT van dit najaar te informeren

Parlementair agenda punt [02-07-2020] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

35300-A-109 verzoekt de regering, om coulant om te gaan met een verhoging van het plafond van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021, als de aangevraagde rijksbijdrage voor fietsmaatregelen het plafond overschrijdt en de aanvragen in voldoende mate bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid;verzoekt de regering, om de decentrale overheden te vragen te komen met plannen voor snelfietsroutes en deze te betrekken bij de BO's MIRT en daarover terug te koppelen aan de Kamer

Parlementair agenda punt [02-07-2020] - MIRT

Uitgaande brief [01-10-2020] - Verzamelbrief AO verkeersveiligheid 8 oktober 2020.

35300-A-111 verzoekt de regering, met haar plannen, inclusief de prioriteiten voor het stimuleren en versterken van internationale spoorverbindingen voor het notaoverleg MIRT met de Kamer te delen

Parlementair agenda punt [02-07-2020] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

35300-A-112 verzoekt de regering, om maximale cofinanciering voor Nederlandse budgettaire middelen te krijgen uit EU-middelen, door een plan op te stellen om effectief op het TEN-T-programma van de EU in te spelen en in te zetten op maximale benutting door Nederland van TEN-T-middelen voor internationale spoorverbindingen, en de Kamer hierover uiterlijk in de tweede helft van september 2020 te informeren

Parlementair agenda punt [02-07-2020] - MIRT

Uitgaande brief [26-11-2020] - Voortgangsbrief internationaal personenvervoer per spoor

25295, nr. 585 verzoekt de regering, om op korte termijn in gesprek te gaan met de reis- en luchtvaartbranches om tot afspraken te trachten te komen: –over het niet meer promoten van vakantiereizen naar deze gebieden, zoals advertenties, dumpprijzen, last-minute aanbiedingen, kortingen en dergelijke; –het verbeteren van de voorlichting aan reizigers, bijvoorbeeld door pop-up schermen bij boekingssites die erop wijzen dat een bestem-ming geen vakantiebestemming is en hiervoor quarantaine regels gelden; verzoekt de regering, om parallel hieraan te onderzoeken welke juridische middelen in stelling kunnen worden gebracht om dit af te dwingen;

Parlementair agenda punt [24-09-2020] - Coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer

Uitgaande brief [20-10-2020] - Vliegreizen tegen zeer lage tarieven naar gebieden met een oranje reisadvies

25295, nr. 574 verzoekt de regering, om mensen actiever te ontmoedigen op vakantie naar oranje gebieden te gaan, en de Kamer hierover te informeren binnen twee weken,

Parlementair agenda punt [24-09-2020] - Coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer

Uitgaande brief [14-10-2020] - Ontmoedigen van boeken en reizen naar gebieden met een oranje reisadvies

25295, nr. 575 verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre voorkomen kan worden dat er dumping mogelijk is van prijzen bij vliegtickets naar een code-oranjegebied; verzoekt de regering voorts, te bezien of promotie van reizen naar coronabrandhaarden strookt met het misleidingsverbod in de Neder-landse Reclame Code, en de Kamer over beide verzoeken voor het herfstreces te informeren,

Parlementair agenda punt [24-09-2020] - Coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer

Uitgaande brief [20-10-2020] - Literatuurstudie naar het risico van besmetting aan boord van vliegtuigen door het NLR en het RIVM

29398, nr. 870 verzoekt de regering het ontwerpbesluit helmplicht snorfiets uiterlijk voor het kerstreces naar de Kamer te sturen in een apart voorstel, waarbij geen koppeling wordt gemaakt met voertuigen met een maximum constructiesnelheid tot 25 km per uur of het kader voor lichte elektrische voertuigen (LEVs),

Parlementair agenda punt [12-10-2020] - Verkeersveiligheid

Uitgaande brief [10-05-2021] - Resultaten onderzoek TNO en Uitvoeringstoets RDW inzake helmplicht snorfietsers

27625, nr. 517 verzoekt de regering, in gesprek te gaan met brancheorganisaties over nieuwe mogelijkheden voor legionellabestrijding, en de Kamer hierover zo snel mogelijk te informeren,

Parlementair agenda punt [27-10-2020] - Water

Uitgaande brief [19-11-2020] - Schriftelijke beantwoording Begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat 18 november 2020

23645, nr. 731 verzoekt de regering, om samen met de sector naar oplossingen te kijken om met de touringcarbedrijven te kijken wat er gedaan kan worden om hun ook door de crisis te helpen,

Parlementair agenda punt [04-11-2020] - Openbaar vervoer en taxi

Uitgaande brief [31-03-2021] - Verlenging coulancemaatregelen in verband met COVID-19 maatregelen en moties lid Postma en lid Öztürk

23645, nr. 741 verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met verzekerings- en leasemaatschappijen, om uitstel van maandelijkse betalingen voor taxichauffeurs te bespreken,

Parlementair agenda punt [04-11-2020] - Openbaar vervoer en taxi

Uitgaande brief [31-03-2021] - Verlenging coulancemaatregelen in verband met COVID-19 maatregelen en moties lid Postma en lid Öztürk

35570-XII-41 verzoekt de regering, om in overleg met de regio te laten onderzoeken wat de sociale en economische effecten zijn van een tolvrije tunnel op Zeeuws-Vlaanderen en op Zeeland als geheel; verzoekt de regering, tevens om in samenspraak met de regio onderzoek te doen naar de financiële mogelijkheden om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken, hierbij te kijken naar verschillende bekostigingsmodellen, en de Kamer hierover te informeren ten behoeve van de aanstaande kabinetsformatie,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [03-02-2021] - Aanpak uitwerking motie Schonis Westerscheldetunnel

35570-XII-42 verzoekt de regering, om toe te werken naar een verbod op verbranden van afval door de gronden waarop textiel geschikt is voor recycling explicieter te bepalen en vervolgens vast te leggen in het Landelijk Afvalbeheerplan,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [20-05-2021] - Voortgangsrapportage circulair textiel

35570-XII-46 verzoekt de regering, de effecten van de coronamaatregelen op arbeids-omstandigheden en veiligheid op truckparkings in kaart te brengen en waar nodig direct maatregelen te nemen

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [06-04-2021] - Motie Van Dijk en Laçin over de arbeidsomstandigheden op truckparkings

35570-XII-48 verzoekt de regering, regelgeving uit te werken voor uitgebreide produ-centenverantwoordelijkheid van de textielbranche, waarin in ieder geval aan bod komen: –doelstellingen op het gebied van inzameling & recycling, –productontwerp gericht op recycling, –gedifferentieerde transitiebijdrage, en na te streven om in het eerste kwartaal 2021 te beslissen over invoering hiervan als vrijwillige UPV onvoldoende voortgang op deze punten laat zien

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [20-05-2021] - Voortgangsrapportage circulair textiel

35570-XII-50 verzoekt de regering, te onderzoeken hoe burgerpanels of burgertafels kunnen worden ingezet als instrument om het overleg over de toekomst van luchthavens te versterken; verzoekt de regering, tevens dit onderzoek voor de verkiezingen van maart 2021 te presenteren, zodat eventuele besluitvorming hierover bij de kabinetsformatie kan plaatsvinden

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [13-01-2021] - Aanbieding ontwerp-Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

35570-XII-58 verzoekt de regering, te bezien wat de mogelijkheden zijn om investe-ringen in het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij naar voren te halen, in overleg met de sector te onderzoeken wat er nodig is om de schepen te kunnen verduurzamen en wat de mogelijkheden zijn voor de Rijksrederij om als launching customer op te treden, en de Kamer hierover voor de zomer van 2021 te informeren

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [08-03-2021] - Vlootvervanging Rijksrederij

35570-XII-59 verzoekt de regering,te borgen dat er in de opdrachtenportefeuille van Rijkswaterstaat ruimte blijft voor mkb-infrabedrijven door de ontwikkeling van het netwerk voort te zetten, bijvoorbeeld door kortetermijnmaatre-gelen tegen fileproblematiek, kleinschalige verbeterpunten in het netwerk, verduurzaming of verkeersveiligheid te combineren met de instandhou-dingswerkzaamheden

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [31-03-2021] - Transitie ‘Op weg naar een Vitale Infrasector’ voortgang 2020

35570-XII-15 verzoekt de regering, het achterstallig onderhoud van wegen en kunstwerken versneld aan te pakken

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [17-12-2020] - Vervolg aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur

35570-XII-16 verzoekt de regering, onveilige N-wegen versneld aan te pakken,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [14-12-2020] - Verzamelbrief verkeersveiligheid december 2020

35570-XII-19 verzoekt de regering, in samenspraak met de provincie de integrale belangen van industrie, wonen en werken af te wegen, en in het bijzonder het behoud van watergebonden bedrijvigheid zoals de maakindustrie metbijvoorbeeld scheepswerf Damen, zodat deze behouden kunnen blijven voor de Amsterdamse haven,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [27-05-2021] - Verzamelbrief Commissiedebat Maritiem 2 juni 2021

35570-XII-22 verzoekt de regering, de totale kosten voor bedrijven alsmede de effecten van bestaande klimaat-, stikstof- en luchtkwaliteitsmaatregelen die vanuitverschillende ministeries worden getroffen, in kaart te laten brengen met behulp van een integrale impactstudie en deze resultaten mee te nemen in de verdere uitwerking van de wet- en regelgeving omtrent het Schone Lucht Akkoord,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [26-03-2021] - Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord en reactie op enkele moties en toezeggingen op het terrein van luchtkwaliteit

35570-XII-27 verzoekt de regering, om concrete afspraken te maken met werkgeversom slimmer en flexibeler (thuis)werken te stimuleren zodat op structurele wijze minder files zullen ontstaan, en de Kamer hierover voor het kerstreces te informeren,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [18-12-2020] - Werkgeversafspraken thuiswerken en flexibel werken

35570-XII-29 verzoekt de regering, om in overleg te gaan met SZW, betrokken gemeenten, welzijnsorganisaties en havenbedrijven om te onderzoeken wat er nodig is om zorg te dragen voor stabiele financiering van dezeemanshuizen zodat het voortbestaan wordt geborgd, en de Kamer voor maart 2021 te informeren over de resultaten van het overleg,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [27-05-2021] - Verzamelbrief Commissiedebat Maritiem 2 juni 2021

35570-XII-30 verzoekt de regering, om binnen de regeling niet te schuiven met budget voor gebruikte elektrische personenauto’s naar nieuwe elektrische personenauto’s,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [13-11-2020] - Beantwoording vragen schriftelijk overleg duurzaam vervoer

35570-XII-35 verzoekt de regering, om in overleg te gaan met alle ov-vervoerders om te verkennen of in coronatijd tijdens zeer drukke momenten – waarbij de veiligheid in het geding is – de eerste klasse kan worden opengesteld voorreizigers uit de tweede klasse,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [11-05-2021] - Verzamelbrief verschillende dossiers (openbaar) personenvervoer

35570-XII-37 verzoekt de regering, een plan op te stellen waarin het lozen van verboden stoffen zo snel mogelijk stopt;

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Uitgaande brief [18-03-2021] - Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

29984, nr. 914 verzoekt de regering, om bij de verdere uitwerking van het afwegingskader voor decentraliseren van sprinterdiensten en in overleg met de provincies, in elk geval de volgende uitgangspunten op te nemen: –Bij het decentraliseren staat het belang van de reiziger voorop. Het decentraliseren moet een toegevoegde waarde hebben, zowel op het te decentraliseren spoor, als op het hoofdspoor. –Het decentraliseren moet niet van bovenaf worden opgelegd. Provincies of vervoerregio’s moeten dit zelf willen en ook de aanbeste-ding en exploitatie zelf kunnen uitvoeren. –De provincie(s) of vervoerregio(«s) moeten, in samenspraak met het Rijk, voorafgaand aan de start van de concessietermijn financiële zekerheid bieden over de exploitatie ervan en de financiële risico’s voldoende in beeld hebben gebracht,

Parlementair agenda punt [26-11-2020] - Spoorordening

Uitgaande brief [23-12-2020] - Vervolgstappen proces marktordening spoor komende jaren

29984, nr. 910 verzoekt de regering, om het belang van de netwerkkwaliteit van het spoor, met het HRN als kern, als uitgangspunt te nemen bij de ordening van het spoor,

Parlementair agenda punt [26-11-2020] - Spoorordening

Uitgaande brief [23-12-2020] - Vervolgstappen proces marktordening spoor komende jaren

32813, nr. 622 verzoekt de regering, de effecten van een dergelijke kwaliteitseis voor bioethanol op tankstationhouders, consumenten en importeurs in kaart te brengen, en de resultaten hiervan voor het kerstreces naar de Kamer te sturen,

Parlementair agenda punt [26-11-2020] - Duurzaam Vervoer

Uitgaande brief [08-04-2021] - Beantwoording motie leden Dijkstra en Ziengs

32813, nr. 626 verzoekt de regering, voor nu de focus te leggen op voertuigen waar met opzet een roetfilter is verwijderd en niet de te goeder trouw handelende automobilist te bestraffen,Verzoekt de regering voorts van de invoering van (deze vorm van) de roetfiltertest af te zien en de Europese uitwerking af te wachten,

Parlementair agenda punt [26-11-2020] - Duurzaam Vervoer

Uitgaande brief [12-01-2021] - Motie van de leden Remco Dijkstra (VVD) en Postma (CDA) over de nieuwe APK-roetfiltertest

35570, nr. XII, nr. 92 verzoekt de regering zo snel als mogelijk een toereikende rechtsgrondslag te creëren in de wet die het mogelijk maakt het eerdere door de Kamer ingestelde verbod weer te bekrachtigen

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Uitgaande brief [18-12-2020] - Uitspraak Gerechtshof Den Haag; Gewasbescherming buiten de landbouw

35570, nr. XII, nr. 72 verzoekt de regering, in kaart te brengen of de doelen wel haalbaar zijn en wat de maatregelen nodig om de Kaderrichtlijn Waterdoelen te halen, zouden kosten

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Uitgaande brief [18-03-2021] - Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

35570-XII-76 verzoekt de regering, om in de stroomgebiedbeheerplannen vast te leggen dat naast de aanleg van vispassages bij sluizen en centrales in het kader van de Kaderrichtlijn Water ook het beheer en onderhoud van deze vispassages moeten worden opgenomen in de beheer- en onderhoudprogramma’s

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Uitgaande brief [18-03-2021] - Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

35570-A-31 verzoekt de regering, het project binnen de scope en volgens plan in 2024 te doen realiseren en eventuele meerkosten niet op de betrokken provincies af te wentelen.

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

Uitgaande brief [07-04-2021] - Maaslijn

29383, nr. 349 verzoekt de regering, er bij gemeentes op aan te dringen dat, via de toolkit of op een andere manier, de meldingen van houtstookoverlast serieus opvolging krijgen

Parlementair agenda punt [09-12-2020] - Leefomgeving

Uitgaande brief [26-03-2021] - Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord en reactie op enkele moties en toezeggingen op het terrein van luchtkwaliteit

25295, nr. 808 verzoekt de regering, in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om het aantal niet, nr. noodzakelijke vliegreizen vanaf Schiphol te minimaliseren en zo nodig hiertoe extra maatregelen te nemen

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 15 december 2020

Uitgaande brief [13-01-2021] - Noodzakelijkheidsverklaring internationaal reizen

25295, nr. 810 verzoekt de regering, het overleggen van een negatieve coronatest zo spoedig mogelijk ook voorwaardelijk te gaan maken aan het binnenreizen van Nederland door inwoners van de Europese Economische Ruimte, inclusief Nederlanders, indien zij reizen vanuit een land waarvoor een negatief reisadvies geldt

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 15 december 2020

Uitgaande brief [18-12-2020] - Negatieve testuitslag reizigers per vliegtuig

33450, nr. 99 verzoekt de regering, bij de planvorming nadrukkelijk te onderzoeken of deze eilanden multifunctioneel kunnen worden ontworpen en ontwikkeld,en het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties hierbij te betrekken,

Parlementair agenda punt [27-01-2021] - Akkoord voor de Noordzee

Uitgaande brief [18-03-2021] - Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

30175, nr. 358 verzoekt om de Kamer te informeren over de verschillende scenario’s omtrent de hersanering van het EMK-gifterrein en de kosten en maatschappelijke impact daarvan

Parlementair agenda punt [25-02-2021] - Leefomgeving

Uitgaande brief [23-04-2021] - Sanering EMK terrein Krimpen aan den IJssel

30175, nr. 362 verzoekt bij toelating en gebruik van middelen buiten de landbouw het oordeel van het Ctgb te volgen en de wettelijke basis alleen te gebruiken in uitzonderlijke situaties, zodat er middelen beschikbaar blijven voor de aanpak van plagen in bomen en planten, zoals de eikenprocessierups

Parlementair agenda punt [25-02-2021] - Leefomgeving

Uitgaande brief [13-04-2021] - Reactie motie Van den Anker/Ziengs professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

29398, nr. 918 verzoekt de regering, in gesprek te gaan met het CBR en rijschoolhouders en in gezamenlijkheid te bezien of de door het CBR voorgestelde maatregelen per 1 juni niet averechts werken op het slagingspercentage en in samenspraak te komen tot eventuele alternatieve oplossingen om de achterstand in te lopen,

Parlementair agenda punt [19-04-2021] - CBR

Uitgaande brief [25-05-2021] - Maandrapportage CBR corona-inhaalslag examens

29398, nr. 921 verzoekt de regering, om samen met het CBR nader te onderzoeken wat de effecten zouden zijn indien door een tijdelijk coronarooster bij een regulier praktijkexamen het voor- en nagesprek met zes minuten zou worden ingekort zodat tijd van een examinator wordt vrijgespeeld om een extra examen op een dag te kunnen afnemen; verzoekt de regering, de resultaten hiervan voor eind mei 2021 te delen met de Kamer en mee te wegen in de eindafweging bij mogelijke aanvullende maatregelen,

Parlementair agenda punt [19-04-2021] - CBR

Uitgaande brief [25-05-2021] - Maandrapportage CBR corona-inhaalslag examens

Tabel 144 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

34189, nr. 18 verzoekt de regering, te zoeken naar een prikkel waarmee de uitvoeringskosten van de tolheffing op de Blankenburgverbinding en de ViA15 onder de 20% van de totale tolopbrengsten worden gehouden en de Kamer te informeren over de verwachte kosten van de uitvoering van de tolheffing;

Parlementair agenda punt [09-09-2015] - Wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViaA15

Het uitvoerings- en handhavingsplan kan vermoedelijk in 2022 aangeboden worden aan de Tweede Kamer.

34189, nr. 19 verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat privacygevoelige gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard en de Kamer over de precieze invulling hiervan te informeren bij de aanbieding van de nadere uitwerking van het systeem,

Parlementair agenda punt [09-09-2015] - Wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViaA15

In de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 is opgenomen dat het tolsysteem wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan dat aan de Staten- Generaal wordt overgelegd, uiterlijk vier weken voordat de tol heffing van start gaat. In dit plan wordt naast de verwachte inningskosten, een algemene beschrijving van het tolsysteem, de registratiemiddelen, de betalingsmogelijkheden en de klantenservice gegeven. Ook zal dan worden ingegaan op hoe gewaarborgd wordt dat privacy gevoelige gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. De planning is het uitvoeringsplan in 2020 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

29862, nr. 31 verzoekt de regering om, in overleg met de regio een plan te ontwikkelen dat voorziet in de gegarandeerde ontsluiting van Voorne-Putten

Parlementair agenda punt [05-07-2016] - Havens

Het eerstvolgende moment waarop de Tweede Kamer wordt geïnformeerd is najaar 2021, na besluitvorming over fase 2 in het BO MIRT ZWN najaar 2021.

34550-XII-31 verzoekt de regering te voorkomen dat Europese luchtvaartmaatschappijen op achterstand worden gezet door boven op de mondiale afspraken op Europees niveau uitstoot apart te beprijzen

Parlementair agenda punt [03-11-2016] - Begrotingsbehandeling IenM

In afwachting van voorstel EU ETS (planning informeren Tweede Kamer eind 2021.

34550-XII-72 verzoekt de regering, de doelstellingen van de subsidie aan de Fietsersbond duidelijker te koppelen aan de doelen uit de Agenda Fiets, deze hierop tussentijds te evalueren en de subsidieregeling eventueel de komende jaren hier inhoudelijk op te herijken en de Kamer hierover te informeren

Parlementair agenda punt [22-02-2017] - Subsidieregeling Fietsersbond

De subsidieregeling van de Fietsersbond is naar aanleiding van deze motie zodanig aangepast dat de activiteiten in lijn zijn met de doelen van de Agenda Fiets van de Tour de Force. De subsidieregeling is onlangs geëvalueerd. Het evaluatierapport wordt op korte termijn naar de Kamer gezonden.

34775-A-35 verzoekt de regering, in overleg met de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee de extra investeringen in verkeersveiligheid op de N59 zo snel mogelijk te realiseren,

Parlementair agenda punt [11-12-2017] - MIRT

Het eerstvolgende moment waarop de Tweede Kamer wordt geïnformeerd is najaar 2021, na besluitvorming over fase 2 in het BO MIRT ZWN najaar 2021.

29984, nr. 751 verzoekt de regering om, met alle betrokken partijen de verschillende opties voor betrokkenheid en inspraak van klanten en stakeholders van een zbo ProRail in kaart te brengen en voor te leggen aan de Tweede Kamer,

Parlementair agenda punt [06-02-2018] - VAO Spoorordening

Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met betrokken partijen over het versterken van de samenwerking tussen IenW, ProRail en de andere Tevens wordt in de lagere regelgeving meer expliciet verankerd dat gerechtigden en belanghebbenden geconsulteerd worden op alle consultatiegerechtigde momenten. Tevens wordt in de lagere regelgeving meer expliciet verankerd dat gerechtigden en belanghebbenden geconsulteerd worden op alle consultatiegerechtigde momenten.

31936, nr. 497 verzoekt de regering, met spoed in overleg te treden met Schiphol over het opnemen van een stop op hoofdstuk 3 vliegtuigen in de eerstvolgende reconsultatie voor nieuwe tarieven; verzoekt de regering tevens, zich in te zetten voor uitbreiding van EU-brede geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen ten aanzien vanlawaaiige vliegtuigen (EU, verordening 598/2014) en te bezien welke vliegtuigen in de toekomst in categorieën komen die binnen de ruimte van de (lid)staat vallen om geluidgerelateerde beperkingen op te leggen,verzoekt de regering om voorts, indien dit in de komende jaren niet haalbaar blijkt, te pleiten voor uitbreiding van de nationale bevoegdheden; verzoekt de regering verder om de Tweede Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling I&W te rapporteren,

Parlementair agenda punt [04-07-2018] - Luchtvaart

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35000, nr. XII, nr. 32 verzoekt de regering de positieve effecten van truck platooning nadrukkelijk te betrekken bij het voorkomen van files;verzoekt de regering voorts een pilot daarmee te starten op de A67

Parlementair agenda punt [08-11-2018] - Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

Voor de Structuurvisie A67 zijn maatregel, w.o. truck platooning onderzocht. Met het oog op effectiviteit is truck platooning niet geselecteerd. Met de OSV is de Kamer over de geselecteerde maatregelen geïnformeerd en over de OSV is met de Kamer gesproken. De Kamer is niet expliciet gemeld dat truck platooning niet is geselecteerd.

31936, nr. 540 verzoekt de regering zich in Europa ervoor in te spannen dat de slotverordening zo wordt gemoderniseerd dat landen bij de verdeling van slots kunnen sturen op duurzaamheid en netwerkkwaliteit,en verzoekt de regering, om de Kamer te informeren hoe binnen de EU slotverordening op duurzaamheid en netwerkkwaliteit kan worden gestuurd.

Parlementair agenda punt [18-12-2018] - Luchtvaart

In afwachting van voorstel herziening slotverordening. Planning planning informeren Tweede Kamer eind 2021.

28089, nr. 110 verzoekt de regering, om samen met IPO en VNG in beeld te brengen hoe de situatie, aanpak en kosten voor asbestleiendaken verschillen van andere asbestdaken, te bekijken welke gemeentelijke of provinciale subsidieregelingen voor deze doelgroep toegepast kunnen worden, en in overleg met deze partijen uit te werken hoe in aanvulling op het landelijk asbestfonds voor eigenaren van asbestleiendaken via maatwerk een passende oplossing gerealiseerd kan worden,

Parlementair agenda punt [07-02-2019] - Externe Veiligheid

Uitvraag VNG gereed, uitvraag IPO loopt. Met Programmabureau wordt bezien of zij in kaart kunnen (laten) brengen welke kosten aspecten spelen bij asbest leiendaken en welke bestaande subsidieregelingen er zijn

29984, nr. 817 verzoekt de regering om, voor het einde van 2019 een eerlijke vergelijking mogelijk te maken voor de reiziger op reistijd, prijs en milieu-impact tussen auto, trein en vliegtuig samen met de reisbranche (bijvoorbeeld door het sluiten van een green deal) op trajecten richting de grote Europese steden zoals Brussel, Parijs, Frankfurt en London.

Parlementair agenda punt [21-02-2019] - Internationaal spoor

MilieuCentraal werkt aan een tool om deze eerlijke vergelijking mogelijk te maken, gesprekken met de reisbranche staan nog op pauze.

29984, nr. 839: verzoekt de regering, om in de modellen voor de markt- en capaciteits-analyse de klimaatopgave mee te nemen als uitgangspunt zodat er een beter beeld ontstaat over de toekomstige vraag naar ov,

Parlementair agenda punt [18-04-2019] - Spoor

De NMCA / IMA is gereed. Deze is breder dan voorgaande edities en zoveel als mogelijk is ook de klimaatopgave (o.b.v. vastgesteld beleid) meegenomen. Er wordt gezocht naar een geschikt moment voor externe publicatie.

31936, nr. 665 verzoekt de regering, het RIVM opdracht te geven werknemers op Schiphol mee te nemen in het lopende onderzoek naar effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof op de gezondheid van omwonenden van Schiphol,

Parlementair agenda punt [26-09-2019] - Luchtvaart

In uitvoering. Zal worden meegenomen in Kamerbrief over ultrafijnstof. Planning informeren Tweede Kamer voor het einde zomerreces 2021.

31936, nr. 683 verzoekt de regering, om bij de modernisering van het Europese luchtvaartbeleid te pleiten voor de mogelijkheid om sociale vestigingseisen op te kunnen nemen

Parlementair agenda punt [26-09-2019] - Luchtvaart

In afwachting van voorstel herziening EU-verordening luchtvaartdiensten. Planning informeren Tweede Kamer einde 2021.

31936, nr. 669 verzoekt de regering, de sector te vragen te onderzoeken in hoeverre voor de inwoners een «vliegweerbericht» kan worden ontwikkeld met daarin in ieder geval het te verwachten baangebruik, en de Kamer uiterlijk bij de uitwerking van de nieuwe systematiek hierover te informeren,

Parlementair agenda punt [26-09-2019] - Luchtvaart

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35300-XII-58 verzoekt de regering Te onderzoeken of reisverboden die worden opgelegd, geldend kunnen worden voor het gehele openbaar vervoer zonder dat dit leidt tot een verplaatsing van problemen naar andere vervoersmodaliteiten zoals bijvoorbeeld de auto en daarmee tot een verslechtering van de verkeersveiligheid

Parlementair agenda punt [16-10-2019] - Begrotingsbehandeling IenW

Het plan pilot regionaal in Oost krijgt een steeds definitiever vorm. Er is gekozen om de pilot in ieder geval te laten gelden op twee treinlijnen waar samenloop plaatsvindt, namelijk Arnhem - Winterswijk en Enschede - Wierden. Gekeken wordt of de pilot ook voor heel de regio Oost kan gaan gelden. Vanuit Berenschot is een onafhankelijke projectleider aangetrokken om het project verder te helpen. Ook is een aparte werkgroep privacy ingesteld om aan de voorwaarden van de AGV te kunnen voldoen. Het is de bedoeling dat de pilot in de tweede helft van 2021 van start gaat.

35300-XII-46 verzoekt de regering, stappen te zetten ter aanscherping van wet- en regelgeving inzake het lozen van vervuilde grond in plassen; verzoekt de regering tevens, in gesprek te gaan met provincies, waterschappen en gemeenten met als doel intensivering van de handhaving,

Parlementair agenda punt [16-10-2019] - Begrotingsbehandeling IenW

In december is in navolging op de toezegging van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer 12 mei 2020 het beleidsonderzoek diepe plassen van start gegaan. In dat kader zal opnieuw worden gekeken naar de regelgeving. Daarbij wordt ook toezicht en handhaving betrokken. Afronding vierde kwartaal 2021.

29398, nr. 765 verzoekt de Minister, de kansrijke maatregelen inzake voertuigveiligheid van de scootmobiel genoemd in het SWOV-rapport, te weten: oscootmobielen voorzien van een rem waarmee de gebruiker actief kan remmen; ode stabiliteit van de scootmobiel verbeteren; oscootmobielen voorzien van stuurhoekbeveiliging; zo spoedig mogelijk te realiseren, en de Kamer hierover te informeren,

Parlementair agenda punt [30-10-2019] - Stint

Beantwoording van deze motie is voorzien voor het zomerreces van de Kamer.

35300-A-42 verzoekt de regering, de Kamer in 2020 middels een voortgangsrapportage over de stand van zaken van de toegankelijkheid van stations envervoersmiddelen te informeren en op basis daarvan aan te geven waar de prioriteiten liggen en met voorrang dienen te worden opgepakt; verzoekt de regering tevens, om binnen de bestaande financiële kaders op basis van de uitkomsten voortvarend aan de slag gaan met het verbeterenvan de toegankelijkheid,

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Actualisatierapport is bijna gereed. Wordt in juni 2021 aangeleverd. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd.

35300-A-21 verzoekt de regering, om de verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide in overleg met de provincie sneller te realiseren,

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

In de voorbereiding van de marktbenadering wordt dit meegenomen. Daarbij worden de randvoorwaarden voor de veiligheid weggebruiker, omgeving en budget aangehouden.Er is contact geweest met Provincie Limburg.

35300-A-27 verzoekt de regering, te bezien of, zonder de tijdsplanning voor het hele project in gevaar te brengen, het mogelijk is om het fileleed van mensen te verminderen door in het kader van de Minder Hinderaanpak de file beperkende maatregelen op de A12 als eerste uit te voeren,

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Motie hangt samen met het onherroepelijk worden van het (wijzigings)-Tracébesluit van het project ViA15. De Raad van State heeft recent een tussenuitspraak hierover gedaan en we moeten het TB gaan herstellen. Zolang dat nog niet afgerond is en de Raad van State nog geen nieuwe uitspraak heeft gedaan kan er nog niets worden gedaan met de motie.

35300-A-33 verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de aanhoudende ongevallen op de N9 en hierbij te bezien op welke wijze er infrastructurele maatregelen genomen kunnen worden die ervoor zorgen dat de kans opongelukken op de N9 afneemt,

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Het afrondende Bestuurlijk Overleg staat gepland op 28 mei. Het rapport wordt dan (of de dagen daaropvolgend) vastgesteld en kan het rapport als bijlage worden meegestuurd bij de MIRT-brief die voorafgaand het commissiedebat van 16 juni wordt gestuurd.

31305, nr. 300 verzoekt de regering, bij de implementatie van de Europese ILUC-verordening, conform de afspraak in het Klimaatakkoord, te borgen dat in Nederland geen hoog ILUC biobrandstoffen mogen worden toegelaten als hernieuwbare energie; verzoekt de regering, bovendien in het kader van de actualisatie van de Europese ILUC, zich in te spannen om palm- en sojaolie in Europees verband als hoog ILUC risico aan te merken, en de Kamer hierover te informeren,

Parlementair agenda punt [05-12-2019] - Duurzaam Vervoer

Geen update ten opzichte van de laatste stand van zaken uit februari. Woensdag 19 mei volgt een workshop over low-ILUC certificering. Een update over de actualisatie welke gewassen als high-ILUC worden aangemerkt wordt op korte termijn verwacht. Het ministerie van IenW is samen met Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Landbouw en RVO.nl actief aangehaakt op dit traject.

31305, nr. 305 verzoekt de regering, om in overleg met de betrokken brancheverenigingenen het Rijksvastgoedbedrijf voor 1 mei 2020 te komen totafspraken om knelpunten voor innovatie en verduurzaming gedurende delooptijd van de overeenkomsten met de pomphouders weg te nemen,

Parlementair agenda punt [05-12-2019] - Duurzaam Vervoer

De motie vraagt de regering om knelpunten voor innovatie en verduurzaming gedurende de looptijd van overeenkomsten met pomphouders weg te nemen. De sector heeft een voorstel tot aanpassing van het rekenmodel bij het RVB ingediend. Het voorstel heeft geleid tot meer duidelijkheid over de bedragen en afschrijvingstermijnen die gemoeid zijn bij de duurzame investeringen. Het RVB bekijkt het voorstel mede in het licht van het behoud van een gelijk speelveld en het voorkomen van staatssteun en onderzoekt of dergelijke investeringen betrokken kunnen worden bij de berekening van de restwaarde. De uitkomst daarvan wordt in 2021 verwacht en zal worden meegenomen in het beleidstraject verzorgingsplaats van de toekomst.

29984, nr. 876 lid Van Dijk verzoekt de regering, te onderzoeken of eenzelfde pilot als in de binnenvaart ook mogelijk is binnen het spoorgoederenvervoer

Parlementair agenda punt [11-12-2019] - Spoor

Er wordt op dit moment invulling gegeven van een MIRT-afspraak van eind vorig jaar: Rijk en regio vragen aan goederenverladers of zij mogelijkheden zien om in de komende jaren een pilot van een goederentrein op waterstof te starten.

29984, nr. 878 verzoekt de regering, om in nauw overleg te blijven met ons omringende landen over ontwikkelingen rond nachttreinen, aan te sluiten bij (bestaande) initiatieven en in kaart te brengen waar de kansen en knelpunten liggen om nachttreinen op kansrijke corridors te rijden

Parlementair agenda punt [11-12-2019] - Spoor

Met de marktverkenning internationaal in het kader van de ordening op het spoor worden de kansen voor nachttreinen verder in kaart gebracht. Daarnaast is eerder reeds contact gelegd met andere lidstaten op dit dossiers zoals Zweden en Zwitserland. Ook binnen het Europese platform voor internationaal spoorvervoer wordt over dit onderwerp gesproken.

32852, nr. 108 verzoekt de regering, het effect van de importheffing op buitenlands afval te monitoren om te bepalen of de doelstelling van een reductie van 0,2 megaton CO2 ook daadwerkelijk wordt gehaald, en om de Kamer hieroverte informeren

Parlementair agenda punt [12-12-2019] - Circulaire economie

Rijkswaterstaat heeft nog geen officiële realisatiecijfers over 2020 van de import van afval voor verbranding in Nederland. Deze zullen voor de zomer beschikbaar komen. Het PBL is gevraagd in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) te kijken naar de daadwerkelijke effecten van de maatregelen uit het klimaatakkoord en Urgenda-pakket tot nu toe. De realisatiecijfers van de import van afval voor verbranding in Nederland in 2020 zijn ook voor de daadwerkelijke CO2-reductie tot nu toe van belang. De KEV komt in oktober 2021 uit. - Er wordt een kamerbrief verzonden waarin de door de Kamer gevraagde stand van zaken over het alternatief, de toekomst van het afvalbeheer en ook de stand van zaken met betrekking tot de import van afval wordt meegenomen. Deze brief zal naar verwachting uiterlijk 1 juni aanstaande naar de Kamer gezonden worden.

28089, nr. 161 verzoekt de regering, om de onderzoeken die nodig zijn om de criteria voor gebiedsspecifiek beleid vast te stellen, versneld te laten uitvoeren, en de resultaten hiervan voor de zomer van 2020 te publiceren

Parlementair agenda punt [12-12-2019] - Rapporten ILT en RIVM over GenX/Tijdelijke handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Onderzoeken voor niet vrijliggende dp zijn uitgevoerd. Criteria worden door RWS vastgelegd in een beleidsregel. Concept nota en beleidsregel gesproken in DO intern. Komt vanuit DGWB/HBJZ een nota met brede beschouwing consequenties en wenselijkheid. Voor de vrijliggende dp loopt er nog een onderzoekstraject (pilot), medio 2021 gereed.

29398, nr. 780 verzoekt de regering, om het CBR een plan van aanpak met structurele oplossingen te laten voorbereiden en dat te betrekken bij de stelselherziening begin volgend jaar,

Parlementair agenda punt [19-12-2019] - CBR

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35248, nr. 10 verzoekt de regering, om een jaar na invoering van de loodsplicht nieuwe stijl de uitwerking van deze wetswijziging te evalueren en deze met de Kamer te delen

Parlementair agenda punt [16-01-2020] - Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht

De wetgeving wordt in januari 2022 geëvalueerd. Deze evaluatie zal met de Kamer worden gedeeld (eerste helft 2022).

24804, nr. 104 verzoekt de regering, in breed EU-verband een centrale rol voor EASA te verkennen in het kunnen afgrenzen van onveilige luchtruimen voormaatschappijen uit de EU en op vluchten die vanaf en naar EU luchthavens worden uitgevoerd,

Parlementair agenda punt [04-02-2020] - Vliegen boven conflictgebieden

Zal worden meegenomen in brief conflictgebieden. Planning informeren Tweede Kamer voor het zomerreces 2021.

24804, nr. 107 verzoekt de regering, te verkennen of de overheidsinstanties binnen de expertgroep doorzettingsmacht kunnen krijgen als het gaat om het besluit om wel of niet over en naar conflictgebieden te vliegen en welke overheidsinstantie dan aanspreekbaar is als eindverantwoordelijke,

Parlementair agenda punt [04-02-2020] - Vliegen boven conflictgebieden

Zal worden meegenomen in brief conflictgebieden. Planning informeren Tweede Kamer voor het zomerreces 2021.

24804, nr. 109 verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de Nederlandse overheid in ons wetssysteem de mogelijkheid krijgt om een bindende aanwijzing uit te vaardigen over het vliegen in het luchtruim van derde landen en de Kamer in het derde kwartaal te informeren op welke wijze dat het beste zou kunnen; verzoekt de regering tevens, om uiterlijk in het tweede kwartaal te rapporteren over de stand van zaken, in ieder geval de juridische mogelijkheden die er zijn om dit te doen,

Parlementair agenda punt [04-02-2020] - Vliegen boven conflictgebieden

Zal worden meegenomen in brief conflictgebieden. Planning informeren Tweede Kamer voor het zomerreces 2021.

24804, nr. 111 verzoekt de regering, voordat eventueel wordt besloten over een grotere rol van EASA bij besluitvorming over vliegen boven conflictgebieden, eerst de gevolgen en de voor en nadelen van verdere Europese samenwerking op het gebied van luchtvaartveiligheid in kaart te brengen en zo snel mogelijk aan de Kamer te sturen,

Parlementair agenda punt [04-02-2020] - Vliegen boven conflictgebieden

Zal worden meegenomen in brief conflictgebieden. Planning informeren Tweede Kamer voor het zomerreces 2021.

35267, nr. 12 verzoekt de regering, om gemeenten, provincies en de eigenaren van natuurterreinen behulpzaam te zijn bij het verhalen van kosten door het doen van onderzoek naar de herkomst van het afval en het verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn om de kosten te verhalen op de veroorzakers

Parlementair agenda punt [10-03-2020] - Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Wordt geagendeerd bij het eerstvolgende Bestuurlijk Omgevingsberaad.

35334, nr. 73 verzoekt de regering, een strategie te ontwikkelen voor bronaanpak en sanering van pfas-verontreinigingen die grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening bedreigen

Parlementair agenda punt [10-03-2020] - PFAS

De Tweede kamer wordt mogelijk begin juli (bodembrief) geïnformeerd, anders bij publicatie DHK (juli/september)

35334, nr. 60 verzoekt de regering, te garanderen dat de bodemkwaliteit, ook binnen een bodembeheergebied, niet verder mag verslechteren

Parlementair agenda punt [10-03-2020] - PFAS

De Tweede kamer wordt mogelijk begin juli (bodembrief) geïnformeerd, anders bij publicatie DHK (juli/september)

29232, nr. 19 verzoekt de regering, zich Europees in te zetten voor een groene heropbouw van de sector door onder andere de toekenning van gratis EU ETS-rechten op te schorten en de Europese slotverordening te herzien zodat duurzaamheid een criterium voor slotallocatie kan worden

Parlementair agenda punt [06-05-2020] - Steunmaatregelen Air France - KLM

In afwachting van voorstel EU-ETS en de herziening en het voorstel herziening slotverordening. Planning Tweede Kamer informeren voor het kerstreces 2021.

29232, nr. 36 verzoekt de regering, het wijzigen van het huidige luchtvaartverdrag of het afsluiten van een nieuw verdrag internationaal te agenderen

Parlementair agenda punt [06-05-2020] - Steunmaatregelen Air France - KLM

Tweede Kamer is geïnformeerd dat er eerst wordt ingezet op een EU belasting en dat daarna wordt verkend welke internationale inzet gepleegd moet worden. De verwachting is dat het EU traject in 2025 zal worden afgerond. Voortgang op het internationale traject is dus vanaf 2025 te geven.

30015, nr. 69 verzoekt de regering, het opstellen van een definitief handelingskader voor pfas te versnellen en nog dit jaar een consultatieversie te publiceren

Parlementair agenda punt [12-05-2020] - Bodem

De Tweede kamer wordt mogelijk begin juli (bodembrief) geïnformeerd, anders bij publicatie DHK (juli/september)

30015, nr. 67 verzoekt de regering, de huidige wet- en regelgeving omtrent definiëring, lozing en vergunningverlening inzake verondieping van plassen tegen het licht te houden, om te bezien hoe tot vereenvoudiging en verduidelijking gekomen kan worden,

Parlementair agenda punt [12-05-2020] - Bodem

In december is in navolging op de toezegging van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer (12 mei 2020) het beleidsonderzoek diepe plassen van start gegaan. In dat kader zal opnieuw worden gekeken naar de regelgeving. Afronding vierde kwartaal 2021.

30015, nr. 67 verzoekt de regering, de huidige wet- en regelgeving omtrent definiëring, lozing en vergunningverlening inzake verondieping van plassen tegen het licht te houden, om te bezien hoe tot vereenvoudiging en verduidelijking gekomen kan worden,

Parlementair agenda punt [12-05-2020] - Bodem

In december is in navolging op de toezegging van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer (12 mei 2020) het beleidsonderzoek diepe plassen van start gegaan. In dat kader zal opnieuw worden gekeken naar de regelgeving. Afronding vierde kwartaal 2021.

30015, nr. 73 verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de procedures bij MIRT-projecten kunnen worden aangepast zodat projecten sneller kunnen worden uitgevoerd, en daarover voor het MIRT-overleg in juni de Kamer te informeren

Parlementair agenda punt [12-05-2020] - Bodem

De Kamer wordt via de MIRT-brief in het voorjaar 2021 geïnformeerd.

35300-A-92 verzoekt de regering, de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk te realiseren en te voorkomen dat er nog meer vertraging ontstaat

Parlementair agenda punt [09-06-2020] - Implicaties van de PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten

Is staande praktijk en loopt voorlopig continu door. De 7 MIRT projecten worden zo snel mogelijk in realisatie gebracht.

31936, nr. 765 verzoekt de regering, zich in te spannen de overleggen tussen de luchtvaartsector, de overheid en de omgeving van Schiphol die plaatsvinden in de nieuwe vormgeving van de ORS te beginnen met een frisse start, en de Kamer hierover te informeren

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Verkenning is gestart. Planning informeren Tweede Kamer voor het kerstreces 2021.

31936, nr. 767 verzoekt de regering, de mogelijkheden voor het invoeren van sociale vestigingseisen in kaart te brengen, en de Kamer hierover te informeren

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Zal worden meegenomen in brief sociale zaken en veiligheid. Planning informeren Tweede Kamer voor het zomerreces 2021.

31936, nr. 755 verzoekt de regering om deze zomer door het NLR in samenspraak met het RIVM een onderzoek bestaande uit in ieder geval simulaties en metingen te laten starten naar het effect van filter- en ventilatiesystemen op het besmettingsrisico voor COVID-19 in vliegtuigen en voor het einde van het zomerreces de eerste bevindingen en de stand van zaken hiervan te delen met de Kamer;verzoekt de regering tevens om voor het zomerreces aan de Kamer inzichtelijk te maken welke maatschappijen nu niet beschikken over HEPA-filters en welke consequenties hieraan verbonden kunnen worden

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Zal worden meegenomen in brief onderzoek verspreidingsrisico's van COVID-19 in vliegtuigen. Planning informeren Tweede Kamer voor het zomerreces 2021.

31936, nr. 768 verzoekt de regering, te kijken waar op basis van de ervaringen in het openbaar vervoer en de luchtvaart ook in andere voertuigen soepeler kan worden omgegaan met capaciteitsbeperkingen

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35377, nr. 4 verzoekt de regering, met gelijkgestemde landen tot een concreet plan van aanpak te komen om binnen afzienbare tijd een dekkend spoornetwerk voor personenvervoer binnen Europa te realiseren

Debat over de Europese Green Deal

Tijdens de Transportraad van 3 juni 2021 zullen NL en Oostenrijk gezamenlijk een voortgangsverslag van de resultaten van het platform presenteren. Samenwerking tussen de lidstaten, de Europese Commissie en de sectorpartijen blijft essentieel bij de bevordering van het internationaal personenvervoer per spoor in Europa.

35505, nr. 10 spreekt uit dat de Kamer niet gebonden is aan de uitbreiding Van Lelystad Airport, zolang besluitvorming daarover middels behandeling van hetluchthavenverkeersbesluit niet heeft plaatsgevonden in Tweede en Eerste Kamer

Parlementair agenda punt [01-07-2020] - Steunmaatregelen KLM

Zal worden meegenomen in besluit opening Lelystad Airport. Planning informeren Tweede Kamer voor het kerstreces 2021.

35300-A-103 verzoekt de regering, verkeersveiligheid als belangrijke pijler mee te wegenin de nieuwe NMCA

Parlementair agenda punt [02-07-2020] - MIRT

In de opvolger van de NMCA worden ook de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van verkeersveiligheid opgenomen. De opvolger van de NMCA zal rond de zomer aan de Kamer worden verzonden.

35300-A-106 verzoekt de regering, bij de dekking van het tekort voor het project Zuidasdok de grote maatschappelijke en economische meerwaarde en de lokale baten beter tot uitdrukking te laten komen in de verhouding tussen de financiële bijdragen van stad, regio en Rijk

Parlementair agenda punt [02-07-2020] - MIRT

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35300-A-107 verzoekt de regering, om te zorgen dat de besluitvorming over de MIRT-projecten A12 Gouda-Oudenrijn, U Ned en de woningbouw rond Utrecht, met grootschalige woningbouw van project Rijnenburg rekening wordt gehouden, dit goed op elkaar af te stemmen, voor zowel fiets, ov als de auto

Parlementair agenda punt [02-07-2020] - MIRT

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

29398, nr. 833 verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de huidige cursus EMG verbeterd zou kunnen worden en in hoeverre andere technische mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een snelheidsbegrenzer, zouden kunnen helpen om risicovol rijgedrag en recidive tegen te gaan,

VAO Handhaving in het verkeer 2 juli 2020

De Tweede Kamer zal medio 2021 geïnformeerd worden.

35426, nr. 16 verzoekt de regering, om bij het gebiedsgericht werken de infrastructuur voor fietsers en voetgangers een nadrukkelijke plek te geven

Parlementair agenda punt [10-09-2020] - Wet Mobiliteitsfonds

De Kamer wordt via de MIRT-brief in het voorjaar 2021 geïnformeerd.

35426, nr. 18 verzoekt de regering, bij nieuwe infrastructurele projecten een gebiedscoördinator aan te stellen die zorgt dat burgerinitiatieven die met dat project samenhangen, tijdig en serieus worden meegenomen in de verdere besluitvorming

Parlementair agenda punt [10-09-2020] - Wet Mobiliteitsfonds

Publieksparticipatie maakt onderdeel uit van verkenningen naar nieuwe infrastructuur. Vanuit het omgevingsmanagement bij iedere verkenning worden mogelijke burgerinitiatieven meegenomen

35426, nr. 17 verzoekt de regering, de NMCA up-to-date te brengen zodat deze aansluit op de doelstelling van het Mobiliteitsfonds;verzoekt de regering tevens, om voor de hoofdwegennetindicator een gelijkwaardige variant op te stellen zodat de economische verlieskosten van het spoor ook in kaart kunnen worden gebracht en binnen een MKBA voor een infraproject beter met elkaar kunnen worden vergeleken;

Parlementair agenda punt [10-09-2020] - Wet Mobiliteitsfonds

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

29398, nr. 852 verzoekt de regering om de pilot zo in te richten dat er vanuit de aanvrager van het rijbewijs wordt gedacht, de Diabetesverenging wordt betrokken bij de opzet en de Kamer voor het AO CBR wordt geïnformeerd over de opzet van de pilot,

Parlementair agenda punt [10-09-2020] - CBR Medische keuringen

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

29398, nr. 853 verzoekt de regering, om de Gezondheidsraad opnieuw een advies uit te laten brengen over de rijvaardigheid van mensen met ASS, en de bevindingen hiervan zo spoedig mogelijk aan de Kamer mee te delen,

Parlementair agenda punt [10-09-2020] - CBR Medische keuringen

Dit advies is aangevraagd bij de Gezondheidsraad. De commissie Rijgeschiktheid buigt zich er momenteel over. Naar verwachting ontvangen wij in Q2 2021 haar reactie.

29398, nr. 861 verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om in het belang van de verkeersveiligheid zo snel mogelijk de snelwegverlichting 's nachts in te schakelen, zo mogelijk al komend winterseizoen bij ongunstige weersomstandigheden in combinatie met monitoring,

Parlementair agenda punt [12-10-2020] - Verkeersveiligheid

De minister heeft toegezegd de natuuronderzoeken voor het aanzetten van de verlichting dit jaar (2021) uit te voeren. De aanbesteding daarvan is gestart en volgens planning starten we uiterlijk 1 april. Aan het eind van het jaar zijn de onderzoeksresultaten beschikbaar en zal RWS een advies geven op welke wegtrajecten het licht aangezet kan worden, al dan niet met mitigerende maatregelen.

29398, nr. 872 verzoekt de regering in overleg met gemeenten en SWOV een afwegingskader te ontwikkelen waarbij een maximumsnelheid van 30 km/uur in de bebouwde kom als leidend principe gehanteerd wordt met de mogelijkheid om op doorgaande wegen hiervan af te wijken als het veilig kan, en gezamenlijk hiervoor een plan op te stellen.

Parlementair agenda punt [12-10-2020] - Verkeersveiligheid

De motie Kröger en Stoffer ten aanzien van het afwegingskader 30 km/u en het gezamenlijk plan wordt momenteel uitgevoerd bij CROW. Hiervoor organiseert zij werkgroep- en klankbordgroep- bijeenkomsten met wegbeheerders en verkeersveiligheidspartners, zoals de SWOV. De planning is gericht op juni 2021.

29398, nr. 863 verzoekt de regering, na publicatie van het definitieve toelatingskader alles op alles te zetten om de toelating van LEV's zo snel mogelijk toe te staan, en de Kamer hierover te informeren,

Parlementair agenda punt [12-10-2020] - Verkeersveiligheid

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

29398, nr. 874 verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot een wettelijke verplichting voor het continu voeren van autoverlichting en de Tweede Kamer over de uitkomsten uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 te informeren,

Parlementair agenda punt [12-10-2020] - Verkeersveiligheid

Onderzoek naar hoeveel voertuigen op dit moment overdag nog niet met verlichting aan rijden wordt momenteel uitgevoerd . Toezegging zal vooralsnog Q2 worden afgedaan.

27625, nr. 510 spreekt uit dat het wenselijk is te streven naar een nieuwe vormgeving, waarin gestreefd wordt naar een evenredige zuiveringsheffing op basis van drinkwatergebruik,

Parlementair agenda punt [27-10-2020] - Water

Dit maakt onderdeel uit van het fundamentele traject "Toekomstbestendige bekostiging waterbeheer ". Op dit moment wordt verkend hoe dit traject vormgegeven kan worden.

27625, nr. 521 verzoekt de regering, tevens het eerder voorgenomen plan voor verzilting van het Volkerak-Zoommeer definitief te schrappen, zodat het kader voor verdere planvorming in de zuidwestelijke delta duidelijk is,

Parlementair agenda punt [27-10-2020] - Water

In aanvulling, implementatie vindt plaats via:Het MIRT-overzicht 2022 waarin het projectblad «Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer» wordt omgezet in 'Getij Grevelingen'. Dat projectblad omvat dus niet langer een ontwikkelperspectief van een eventueel zout Volkerak-Zoommeer.

27625, nr. 514 verzoekt de regering, de eilanden te ondersteunen bij het vergroten van de effectiviteit van hun afvalwaterbeheer,

Parlementair agenda punt [27-10-2020] - Water

Deze motie vraagt meerjarige inzet. Minister van IenW heeft eind 2020 3,5 miljoen euro extra subsidie toegekend voor de RWZI op Bonaire, die van essentieel belang is voor de afvalwaterzuivering. Daarnaast is het Ministerie in overleg met de drie eilanden over de invulling van de uitvoeringsagenda van het Natuur en Milieubeleidsplan, waarin ook afvalwaterzuivering een plek moet krijgen. In dat overleg zal ook besproken worden waar de behoefte van de eilanden ligt qua ondersteuning.

23645, nr. 732 verzoekt de regering, samen met werkgevers en werknemers scenario's uit te werken voor het ov-personeel waarbij vooraf duidelijk is welke gevolgen coronamaatregelen hebben voor het ov en het ov-personeel,

Parlementair agenda punt [04-11-2020] - Openbaar vervoer en taxi

Wordt meegenomen met de gesprekken met de sector over de transitie OV.

23645, nr. 740 verzoekt de regering, samen met het lokaal bevoegd gezag te bekijken of deze politiepost en de OV-agenten behouden kunnen blijven op Amsterdam CS en de Kamer hierover voor het Kerstreces van 2020 teinformeren,

Parlementair agenda punt [04-11-2020] - Openbaar vervoer en taxi

Het Notaoverleg «geen plaats voor geweld in het Openbaar Vervoer» is tot nader orde uitgesteld

23645, nr. 745 (t.v.v. 23645, nr. 738) verzoekt de regering, een plan voor de korte termijn (tot 2030) te maken voor versnelling van en naar Noord-Nederland, samen met NS, ProRail en Noordoost-Nederland, en de Kamer hier in het voorjaar 2021 over te informeren

Parlementair agenda punt [04-11-2020] - Openbaar vervoer en taxi

Dit zal besproken worden in de BO MIRTs in het najaar van 2021.

35570-XII-43 verzoekt de regering, het Versnellingshuis in te zetten als meldpunt voor knellende regelgeving op het gebied van circulaire economie en deze meldingen actief te onderzoeken, en de Kamer hierover te informeren; verzoekt de regering, tevens om zich in het kader van continuïteit in te zetten om ook na 2024 de financiering voor de belangrijke werkzaam-heden van het Versnellingshuis voort te zetten,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Vanaf de start van het Versnellingshuis Nederland Circulair! in februari 2019 kunnen ondernemers met vragen over wet en regelgeving terecht bij het Versnellingshuis. Op dit moment is de financiering voor vijf jaar geregeld, 2019 t/m 2023, met een uitloop naar 2024. Voor daarna is er geen budget. N.a.v. de evaluatie van het Versnellingshuis in 2021 wordt gekeken naar de mogelijkheden. We zullen de Kamer hierover na de zomer 2021 informeren.

35570-XII-21 verzoekt de regering, in het vervolgtraject de mogelijkheden te onderzoeken ook ondernemers met voertuigen in Euroklasse 4 te ondersteunenbij de overstap naar zero emissie, en met gemeenten te overleggen over eenduidig lokaal beleid ten aanzien van ontheffingen voor ondernemers die door overmacht niet op tijd kunnen beschikken over een emissievrij voertuig,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Met MKB-Nederland is afgesproken dat in 2021 samen met MKB-Nederland onderzocht wordt op welke manieren ondernemers met een Euroklasse 4 bestelauto een steuntje in de rug kunnen krijgen. Hierover is ook een vraag opgenomen in de internetconsultatie voor de subsidieregeling voor zero-emissie bestelauto's. De internetconsultatie heeft vooral bevestigd dat de partijen die gereageerd hebben, dit steuntje in de rug wenselijk achten als correctie voor de aan Euro 5/6 busjes verleende verlenging van toegang tot de nul-emissie zones tot eind 2026 resp. 2027. Een eerste gesprek tussen het Ministerie IenW en MBK-Nederland over de invulling van deze extra ondersteuning is ingepland op 25 mei aanstaande. Deze zomer is de verwachting dat de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de eerste uitkomsten.

35570-XII-44 verzoekt de regering, om toe te werken naar meer onaangekondigde controles, en de Kamer jaarlijks bij de publicatie van de Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven te informeren over het percentage onaangekondigde inspecties,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

De eerstvolgende SvdV zal voor het zomerreces aan de Kamer worden aangeboden.

35570-XII-47 verzoekt de regering, uiterlijk 1 maart 2021 een bestuursakkoord te sluiten, waarin duidelijk wordt welke eisen aan toegankelijkheid worden gesteld, en het daaropvolgende wetgevingstraject zo spoedig mogelijk op te starten

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Actualisatierapport is bijna gereed. Wordt in juni 2021 aangeleverd. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd.

35570-XII-61 verzoekt de regering, om zich actief in te zetten voor de realisatie van meer verbindingen, naar meer steden in Europa, hiervoor contacten met mogelijke partners, landen en vervoerders, aan te gaan en in het kadervan de internationale marktverkenning te onderzoeken, wat nodig is voor nieuwe routes;

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden. Planning voor het zomerreces 2021.

35570-XII-39 verzoekt de regering, te onderzoeken wat er nodig is qua aanpassingen aan infrastructuur, stations en materieel om een groter aantal treinen te laten rijden op het traject Amsterdam - Londen,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden. Planning voor het zomerreces 2021.

35570-XII-31 verzoekt de regering,- te onderzoeken of en hoe licht goederenvervoer gecombineerd kan worden met passagiersvervoer in treinen zoals onder andere voorgesteld in de concepten van het TurboPlan2020:- daarbij te betrekken hoe treinen, stations en de wet- en regelgeving aangepast moeten worden;- de Kamer hierover voor het AO MIRT in het voorjaar 2021 te informeren,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

De Tweede Kamer wordt via de MIRT brief voorjaar 2021 geïnformeerd.

35570-XII-32 verzoekt de regering, een (online) trilaterale spoortop Nederland/Duitsland/België te organiseren voor 1 maart 2021 om tot concrete oplossingen en afspraken te komen middels een integraal toekomstbeeld 2030/2040 grensoverschrijdend spoor,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

De Tweede Kamer wordt via de MIRT brief voorjaar 2021 geïnformeerd.

35570-XII-33 verzoekt de regering, samen met de (potentiële) initiatiefnemers van «right to challenge» van stations te verkennen wat dit juridisch en financieel betekent, en het daarmee met vervoerders, spoorbeheerder, lokale bedrijven en decentrale overheden mogelijk te maken dat stations onderdeel kunnen worden van de lokale gemeenschap; verzoekt de regering, tevens hiertoe een concreet voorstel naar de Kamer te sturen voor 1 april 2021,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

In de Kamerbrief over de Marktordening heeft de staatssecretaris aangekondigd iniatieven als community stations te willen ondersteunen. Samen met NS en ProRail wordt dit uitgewerkt. De Kamer wordt hierover in 2022 geïnformeerd

35570-XII-28 verzoekt de regering, volstrekt helder te maken dat handelingen als appen, spelletjes spelen en socialmediagebruik tijdens het rijden in hungeheel niet zijn toegestaan, en de Kamer hierover te informeren op welke manier zij dat wil gaan verduidelijken,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

We nemen dit mee in de evaluatie van art 61a en hebben toegezegd de Kamer hier voor de zomer over te informeren.

35570-XII-20 verzoekt de regering, concrete beleidsopties te onderzoeken om automobiliteit betaalbaarder te maken, bijvoorbeeld door de lasten voor de automobilist per saldo te laten dalen, en de voor- en nadelen hiervan teschetsen,

Parlementair agenda punt [19-11-2020] - Begrotingsbehandeling IenW

Wordt beantwoordt met de Autokeuzewijzer (werknaam) die door Fin wordt uitgewerkt en aan de Tweede Kamer wordt gezonden, uiterlijk Q2.

29984, nr. 913 verzoekt de regering: -een innovatieve raildenktank op te zetten als onderdeel van de spoorconcessie met de NS die jaarlijks een out-of-the-box-advies geeft over mogelijkheden om met bestaande infrastructuur meer vervoers-waarde te realiseren vanuit een meerjarig perspectief en dit jaarlijks te rapporteren en naar de Kamer te sturen; -deze innovatieve raildenktank te laten bestaan uit een talentvolle mix van onafhankelijke deskundigen/wetenschappers, ProRail, NS, het Railcenter, reizigers, en te laten leiden door een onafhankelijk voorzitter; -internationale best practices mee te nemen bij de denktank en de denktank na drie jaar te evalueren,

Parlementair agenda punt [26-11-2020] - Spoorordening

De Tweede Kamer wordt medio 2021 geïnformeerd.

35570-XII-91 verzoekt de regering te verkennen wat er mogelijk is om fietsers en wandelaars over de Afsluitdijk te laten gaan

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

De Tweede Kamer wordt uiterlijk in juni geïnformeerd.

35570-XII-78 verzoekt de regering, investeringsprojecten naar voren te halen en versneld te realiseren; - verzoekt de regering, tevens in overleg en samenwerking met water-schappen, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven te inventariseren welke projecten zich hiervoor lenen, en de Kamer over de uitkomsten spoedig te informeren

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Via de Waterbrief, voorafgaand aan het Commissiedebat Water van 9 juni aan de Tweede Kamer wordt deze afgedaan.

35570-XII-77 verzoekt de regering, om ten behoeve van de formatie een verkenning te doen met medeoverheden hoe aandacht voor ruimtelijke kwaliteit nog meer verbonden kan worden met de wateropgave, en de Kamer te informeren welke mogelijkheden er zijn om dit zo veel mogelijk te stimuleren in het waterbeleid

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Streven is om voorafgaand aan het Commissiedebat Water (gepland op 10 juni 2021) de Kamer te informeren.

35570-XII-86 verzoekt de regering, na te gaan waar de belemmeringen zitten om deze verordening toe te passen en waterschappen vervolgens te helpen deze belemmeringen weg te nemen, zodat gekomen kan worden tot een meer evenredige zuiveringsheffing voor huishoudens

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Dit maakt onderdeel uit van het fundamentele traject "Toekomstbestendige bekostiging waterbeheer ". Op dit moment wordt verkend hoe dit traject vormgegeven kan worden.

35570-XII-82 verzoekt de regering, om de kernwaarden rust, ruimte en stilte uit te werken in criteria, zodat een duidelijk afwegingskader ontstaat bij het uitwerken van deze kernwaarden in de uitvoeringsagenda

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

De Tweede Kamer wordt via een aparte Verzamelbrief Wadden geïnformeerd tbv AO Water dd 10 juni

35570-XII-93 verzoekt de regering jaarlijks te rapporteren welke voortgang is geboekt in het bereiken van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee en hoe deze voortgang is bereikt

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Voortgang motie/Uitvoeringsprogramma in aparte Verzamelbrief Wadden tbv AO Water dd 10 juni Bespreking concept Uitvoeringsprogramma in BO Waddengebied dd 24 juni

35570-XII-64 verzoekt de regering, de gevolgen van het eigen watermanagement mee te nemen in de aanpak van de droogte

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Deze motie is in feite een ondersteuning van het beleid. In de Waterbrief voor het AO Water van juni 2021 kan de minister aangegeven hoe aan deze motie uitvoering is en wordt gegeven, bijvoorbeeld door enkele maatregelen voor de 2e fase DPZW te benoemen, die betrekking hebben op het watermanagement van RWS, de waterschappen en de provincies.

35570-XII-65 verzoekt de regering, in beleidsstukken en beleidsuitvoering, zoals de Agenda voor het Waddengebied en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, te zorgen dat de positie en activiteiten van economische sectoren, zoals de pootaardappelsector, maar ook breder de akkerbouw en toerisme, voldoende worden geborgd; - verzoekt de regering, met betrokkenheid van (agrarische) ondernemers en bewoners een impactanalyse te maken voor de Waddenagenda en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, voordat deze definitief worden vastgesteld, waaruit de gevolgen voor economische sectoren en de regio duidelijk worden

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Voortgang impactanalyse in aparte Verzamelbrief Wadden tbv AO Water dd 10 juni. Bespreking aanpak in BO Waddengebied dd 24 juni

30015, nr. 91 verzoekt de regering, om voor het einde van deze kabinetsperiode met een overzicht te komen van maatregelen, de gevolgen hiervan op de vergroting van de handhavingscapaciteit bij de ILT en de kosten die de maatregelen met zich meebrengen

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

Wordt meegenomen in verzamelbrief Bodem van beleid. Planning is juni 2021.

30015, nr. 92 verzoekt de regering, de regelgeving zo vorm te geven dat al voor het verlenen van een ontgrondingsvergunning door de provincie een bestuurlijke stuurgroep in zal worden gesteld met alle betrokkenen, publiek én privaat, met het oog op de begeleiding van het project en een ordelijke uitvoering

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

In december is in navolging op de toezegging van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer (12 mei 2020) een beleidsonderzoek diepe plassen van start gegaan. Daarbij wordt deze motie betrokken. Afronding vierde kwartaal 2021.

30015, nr. 93 verzoekt de regering, een voorstel te doen over hoe meetbare ecologische criteria leidend kunnen worden gemaakt in het diepeplassenbeleid

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

Wordt gekoppeld aan het B-ware onderzoek, afronding 2022. Daarnaast wordt bekeken of een tussentijdse verkenning kan worden uitgevoerd.

30015, nr. 97 verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk is om in normdocu-menten alle relevante stoffen op te nemen, ook als dat geen genormeerde stoffen zijn; - verzoekt de regering, tevens een grondstoffen- of materialenpaspoort te introduceren, zodat grondstromen goed gevolgd kunnen worden, en de Kamer hierover in het voorjaar van 2021 te informeren

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

Wordt meegenomen met de Taskforce (verbetertraject Kwalibo).

30015, nr. 86 verzoekt de regering, bij de herziening van het stelsel met voorstellen te komen om de publieke betrokkenheid waar deze onvoldoende aanwezig is te vergroten en daarbij ook aandacht te besteden aan versterken van toezicht en handhaving

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

Wordt meegenomen met de Taskforce (verbetertraject Kwalibo). Afhankelijk van voortgang van programma zal een Kamerbrief worden verstuurd.

30015, nr. 87 verzoekt de regering, te onderzoeken hoe lessen uit deze casus zijn te trekken en deze te gebruiken om extra waarborgen voor integriteit en rolzuiverheid in te bouwen in de voorbereiding van besluiten en in de VTH-keten, en de Kamer over de uitkomsten te informeren

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

Wordt meegenomen met de Taskforce (verbetertraject Kwalibo). Afhankelijk van voortgang van programma zal een Kamerbrief worden verstuurd.

32813, nr. 629 verzoekt de regering, alvast rekening te houden met een grotere opgave voor windenergie op zee door bijvoorbeeld alvast extra locaties vast te stellen in 2021,

Parlementaire agenda 03-12-2020 2e termijn Notaoverleg Klimaat en Energie

Bij aanbieden van definitief NWP/Programma Noordzee, dat wil zeggen maart 2022, kan in de begeleidende Tweede Kamerbrief de motie afgedaan worden.

35570-A-30 verzoekt de regering, gehoor te geven aan de oproep van omwonenden en verschillende organisaties en de varianten voor lagere en beweegbare bruggen op te nemen als mogelijkheid voor verdere uitwerking

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

De Tweede Kamer wordt vóór het Commissiedebat MIRT van 16 juni geïnformeerd.

35570-A-27 verzoekt de regering, in samenwerking met de vier noordelijke provincies een deltaplan van en voor het Noorden op te stellen waarin een integraal plan met IenW, BZK en EZK wordt opgesteld om de bereikbaarheid en het wonen en werken in het Noorden te stimuleren, waarbij de Lelylijn een belangrijk onderdeel is, en de hoofdcontouren van dit deltaplan met de Kamer te delen voor 1 mei 2021,

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

Rijk en regio werken aan de (hoofd)contouren van dit Deltaplan, deze zullen met de MIRT-brief voor de zomer met de Kamer worden gedeeld.

35570-A-25 verzoekt de regering, het breed beschikbaar maken van mobiliteitshubs te onderzoeken en hier samen met de provincie Gelderland een pilot naar te starten in Gelderland

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

In het kader van het BO MIRT zijn tussen IenW en de provincie Gelderland in november 2020 afspraken gemaakt over het gezamenlijk onderzoeken van mobiliteitshubs. Sindsdien hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen het MaaS-team en de provincie en zijn meerdere locaties besproken. Uiteindelijk is gekozen voor regionale hub Culemborg als hét Gelderse pilotproject en is inmiddels opdracht verleend aan een adviesbureau voor onderzoek.

35570-A-28 verzoekt de regering, een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een ICE-station op Hengelo voor de verbinding Amsterdam-Berlijn

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

Deze motie is onderdeel van de vervolgstappen van TBOV waar wordt onderzocht hoe de verbinding nóg sneller kan.

35570-A verzoekt de regering een overzicht te geven van de mogelijkheden die er Europees zijn om personenvervoer per spoor te financieren en de Kamer hierover in het voorjaar te informeren

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

Hier zal de Kamer voor de zomer 2021 in de brief internationaal nader over worden geïnformeerd

35570-A-14 verzoekt de regering, de A12 knooppunt Gouwe-Oudenrijn, inclusief de aansluiting met de N11 en de Bodegravenboog, in kaart te houden en dit wegdeel verder uit te werken, zodat dit bij een eventueel volgend MIRT-overleg ter besluitvorming terug kan komen

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

Het streven is om in het najaar van 2021 een besluit te nemen over de A12 Gouda-Utrecht. Dit heb ik afgesproken in het BO MIRT najaar 2020. In de eerste helft van 2021 zal nader onderzoek plaatsvinden naar de kosten, waarna het gesprek zal plaatsvinden met de regio over de kostenverdeling.

35570-A-15 verzoekt de regering, zich in te zetten om de bereikbaarheid van deze locatie te versterken voor zowel auto als hoogwaardig openbaar vervoer

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

Beantwoording van deze motie is voorzien in de MIRT brief die rond de zomer 2021 uitkomt

35570-A-23 verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de betrokken partijen om te bezien hoe de dreigende impasse kan worden doorbroken en de Kamer te informeren over de uitkomsten van dit gesprek

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

Het overleg met de provincie over de gevolgen voor de N33 en de Wunderline loopt. Het is niet de verwachting dat de provincie op korte termijn aanvullend budget zal vinden. Bij de N33 speelt ook stikstofproblematiek n.a.v. uitspraak RvS over de Via15. De Kamer wordt over de laatste stand van zaken geïnformeerd in de brief over de voortgang van het MIRT (voorjaar 2021).

35570-A-24 verzoekt de regering, de toekomstige geluidsbelasting in kaart te brengen en aan te geven welke geluidwerende maatregelen genomen kunnen worden om de geluidshinder zo veel als mogelijk leefbaar te houden voor de omwonenden en de Kamer hierover te informeren

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

De Tweede Kamer wordt conform de motie geïnformeerd.

35570-A-37 verzoekt de regering, zo snel als mogelijk te beginnen met de daadwerkelijke aanpak van knooppunt Hoevelaken en hiertoe de noodzakelijke stappen te zetten

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

De motie over Hoevelaken moet worden aangehouden omdat het project Hoevelaken afhankelijk is van de besluitvorming mbt rekengrens Stikstof. Hierdoor zal naar verwachting het tracébesluit Hoevelaken met circa 1 jaar vertragen. Dit zal ook zo in de MIRT brief van juni 2021 worden vermeld.

29383, nr. 354 verzoekt de regering om zich in Europees verband in te zetten voor een onderzoek dat in kaart brengt welke productieprocessen waarin ZZS gebruikt worden essentieel zijn voor de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie, en die als essentieel gebruik aan te merken zolang er geen veiliger alternatieven zijn, en te bezien in welke mate de EU actief kan en moet inzetten op het behouden van dergelijke materialen door middel van recycling binnen Europa

Parlementair agenda punt [09-12-2020] - Leefomgeving

Over de gevraagde actie wordt voor het eind van het jaar aan de Kamer gerapporteerd.

29383, nr. 353 verzoekt de regering, om de provincie Limburg en de gemeente Venlo te betrekken bij de gesprekken voor een nieuw convenant en gezamenlijk een plan op te stellen om het aantal ammoniaktreinen door woonkernen te verminderen en zo mogelijk af te bouwen

Parlementair agenda punt [09-12-2020] - Leefomgeving

Op dit moment is er overleg met de convenantspartijen (provincie Limburg, OCI Nitrogen) over de evaluatie en de toekomst van het ammoniakconvenant. De gemeente Venlo is in het kader van het programma Robuust Basisnet betrokken bij de beleidsontwikkeling voor het toekomstig vervoer van gevaarlijke stoffen, waaronder ammoniak. De actuele stand van zaken zal worden gemeld in de brief aan de Kamer over het Robuust Basisnet die gepland is te verzenden voor het zomerreces.

33450, nr. 97 verzoekt de regering, de uitvoering van het Noordzeeakkoord met spoed ter hand te nemen

Parlementair agenda punt [27-01-2021] - Akkoord voor de Noordzee

Opstellen uitvoeringsagenda Noordzeeakkoord samen secretariaat Noordzeeoverleg in Q2.

33450, nr. 102 verzoekt de regering, om binnen het monitoring, nr. en onderzoeksprogramma die onderdelen die zich richten op de effecten van windparken opzowel de natuur als de visserij, prioritair op te pakken

Parlementair agenda punt [27-01-2021] - Akkoord voor de Noordzee

Mede richtinggevend voor MONS (programmering monitoring, onderzoek, natuurherstel en soortenbescherming), vaststelling in Q2 na consensusvorming in het Noordzeeoverleg.

33450, nr. 105 verzoekt de regering, indien er knelpunten ontstaan over ruimtegebruik inde Noordzee als gevolg van het Noordzeeakkoord en Noordzeeoverleg, de maritieme belangen voor internationale vaarwegen en belangen van Defensie te bewaken

Parlementair agenda punt [27-01-2021] - Akkoord voor de Noordzee

Mede richtinggevend aan ruimtelijk hoofdstuk van ontwerp NWP/Programma Noordzee 2022-2027. besluitvorming in MR maart, daarna terinzagelegging

33450, nr. 107 verzoekt de regering, twee keer per jaar aan de Kamer te rapporteren over de samenwerking, voortgang en resultaten van het Noordzeeoverleg

Parlementair agenda punt [27-01-2021] - Akkoord voor de Noordzee

Brief voorafgaande aan AO Water juni & WGO Water november; op basis van uitvoeringsagenda Noordzeeakkoord, voorbespreking in Noordzeeoverleg.

35591, nr. 9 verzoekt de regering in samenspraak met relevante partijen zoals docenten en de VO-raad te kijken of verkeersveiligheid voldoende aan bod komt in het voortgezet onderwijs en waar meer ondersteuning nodig is op dit gebied;

Parlementair agenda punt [10-02-2021] - Aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

De motie van de leden Laçin en Von Martels[1] van 10 februari 2021 vraagt aandacht voor verkeersveiligheid in het voortgezet onderwijs. Ik heb TeamAlert gevraagd een brainstormsessie te organiseren om samen met een aantal docenten en vertegenwoordigers van de VO-Raad en VVN te kijken hoe verkeersveiligheid momenteel aan bod komt in het voortgezet onderwijs en of hierbij meer ondersteuning nodig is. Deze sessie heeft plaatsgevonden op 10 mei 2021. Het beeld dat uit deze sessie naar voren is gekomen, zal verder worden uitgewerkt. Hierover wordt u geïnformeerd voor het volgende commissiedebat Verkeersveiligheid in het najaar.

35591, nr. 10 verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat mede aan de hand van de initiatiefnota van het lid Postma (Kamerstuk: 35591) de aanpak om hufterig gedrag in het verkeer tegen te gaan wordt geïntensiveerd en de Kamer elk halfjaar te informeren op welke wijze stappen zijn gezet;

Parlementair agenda punt [10-02-2021] - Aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

Met JenV, Fonds Slachtofferhulp en de Verkeersveiligheidscoalitie werken we aan het verkennen van nieuwe mogelijkheden om zware overtreders aan te pakken. We voeren gesprekken met twee partijen die mogelijk systemen kunnen leveren om rijgedrag te monitoren. We hebben ook breed mogelijkheden verkend waar we er een aantal uit willen halen om verder te verkennen.

35591, nr. 11 verzoekt de regering om hierbij ook de mogelijkheid te bezien van het instellen van een Intelligente Snelheidsbegrenzer (ISB) als blijkt dat mensen op structurele basis veel te hard hebben gereden en de Kamer hierover te informeren;

Parlementair agenda punt [10-02-2021] - Aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

De Tweede Kamer wordt conform motie geïnformeerd.

30175, nr. 370 verzoekt binnen twee jaar, in navolging van Duitsland, op deze wijze de lichthinder van hoge windturbines weg te nemen

Parlementair agenda punt [25-02-2021] - Leefomgeving

De Tweede Kamer wordt nader geïnformeerd over de mogelijkheden van uitvoering van deze motie.

30175, nr. 361 verzoekt te onderzoeken hoe gemeenten gestimuleerd kunnen worden om bij vervanging of aanleg vaker te kiezen voor natuurgras en minder voor kunstgras

Parlementair agenda punt [25-02-2021] - Leefomgeving

Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het nationale sportakkoord en het daaronder vallende deelakkoord voor een duurzame sportinfrastructuur.

30175, nr. 366 verzoekt om zich maximaal in te spannen zodat in 2025 het afval op alle scholen in het primair onderwijs gescheiden wordt ingeleverd en verwerkt, met aparte stromen voor gft-afval, PMD en oud papier/karton, rekening houdend met het vigerende inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in de betreffende gemeente, zonder dat scholen hiervoor extra onderwijsgeld hoeven aan te spreken, en over de voortgang de Kamer regelmatig te informeren

Parlementair agenda punt [25-02-2021] - Leefomgeving

In het kader van het meerjaren programma VANG-buitenshuis worden basisscholen op verschillende manieren gestimuleerd en ondersteund bij het kosteneffectief scheiden van afval. Over de voortgang wordt periodiek gerapporteerd. Daarmee wordt aan deze motie uitvoering gegeven.

30175, nr. 363 verzoekt om te onderzoeken op welke manier het aantal deelnemers van de samenwerkingsverklaring Asbest kan worden vergroot

Parlementair agenda punt [25-02-2021] - Leefomgeving

De Tweede Kamer wordt in december geïnformeerd.

31936, nr. 850 verzoekt de regering, om er bij het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor te pleiten om de koepelorganisatie van verkeersvliegers structureel te betrekken bij de training- en opleidingseisen voor vliegers bij (her)certificering van vliegtuigen,

Parlementair agenda punt [14-04-2021] - Vliegveiligheid

Zal worden meegenomen in verzamelbrief vliegveiligheid. De planning is om de Tweede Kamer na het zomerreces 2021 te informeren.

31409, nr. 314 verzoekt de regering, om uiterlijk 1 juni een stappenplan naar de Kamer te sturen waarin de stappen om deze motie zo snel mogelijk uit te voeren precies worden beschreven en waarin staat per wanneer de verkeersbegeleiding gerealiseerd zal zijn,

VAO Maritiem 14 april 2021

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

29398, nr. 919 verzoekt de regering, om samen met het CBR en de rijscholenbranche de adviezen uit het rapport-Roemer voortvarend op te pakken,

Parlementair agenda punt [19-04-2021] - CBR

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

29398, nr. 922 herziening van het stelsel van de medische rijgeschiktheid het CBR bij een stabiel ziektebeeld, zoals bij autisme en diabetes, ook mensen zou kunnen ontslaan van de periodieke medische keuring of andere restricties, en de Kamer hierover te informeren,

Parlementair agenda punt [19-04-2021] - CBR

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

29398, nr. 926 verzoekt de regering, om de effecten van de commissie-Roemer op de consumentenprijs van het behalen van een rijbewijs te onderzoeken, en de resultaten met de Kamer te delen,

Parlementair agenda punt [19-04-2021] - CBR

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

29398, nr. 928 verzoekt de regering, om in samenwerking met het CBR de maatschappelijke kosten en baten van de verbetervoorstellen uit het rapport Van rijles naar rijonderwijs in kaart te brengen, en de Kamer hierover te informeren,

Parlementair agenda punt [19-04-2021] - CBR

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

30872, nr. 257 verzoekt de regering, te onderzoeken welke drankverpakkingen beter gerecycled zouden worden wanneer deze ook onder het statiegeld-systeem zouden vallen,

Parlementair agenda punt [20-04-2021] - Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

30872, nr. 258 verzoekt de regering, te onderzoeken welke lessen geleerd kunnen worden uit de zichtbare toename van het gebruik van eigen (herbruikbare) koffiebekers op stations, en de Kamer hierover te informeren,

Parlementair agenda punt [20-04-2021] - Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35267, nr. 24 verzoekt de regering, een quickscan uit te voeren naar de mogelijkheden tot bredere optimalisatie van ketensamenwerking en het voorkomen van weglekeffecten binnen de keten, en de Kamer voor het einde van 2021 te informeren over de uitkomsten,

Parlementair agenda punt [20-04-2021] - Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

32852, nr. 148 verzoekt de regering, om voor het einde van dit jaar de Kamer te informeren over mogelijke alternatieven voor geotextiel, inclusief kostenplaatje en milieu-impact,

Parlementair agenda punt [20-04-2021] - Circulaire economie (AO d.d. 2/12)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

32852, nr. 149 verzoekt de regering, in Europees verband actief in te zetten op een zo ambitieus mogelijk en in de tijd oplopend percentage voor de verplichte toepassing van recyclaat in plastic producten,

Parlementair agenda punt [20-04-2021] - Circulaire economie (AO d.d. 2/12)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

25422, nr. 276 verzoekt de regering, in gesprek te gaan met provincies en de Duitse overheid om te zorgen dat inwoners goed worden geïnformeerd en gebruik kunnen maken van hun rechten,

Parlementair agenda punt [20-04-2021] - Nucleaire veiligheid (25 422, nrs. 273 en 268)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

28089, nr. 189 verzoekt de regering, in overleg met betrokken bedrijven, gemeenten en omgevingsdiensten een vervolg te geven aan het blootstellingsonderzoek zodanig dat de uitkomsten gebruikt kunnen worden voor een risicogerichte en versnelde aanpak van asbestdaken, zoals bedoeld in de genoemde motie, en dat meer inzicht verkregen wordt in de kosten_opbouw en de mogelijkheden voor kostenverlaging door onder meer toepassing van emissiereducerende maatregelen, en een plan van aanpak voor dit vervolgonderzoek op korte termijn aan de Kamer voor te leggen,

Parlementair agenda punt [20-04-2021] - Externe veiligheid (28 089, nr. 182)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35626, nr. 15 verzoekt de regering, de vermenigvuldigingsfactor van 4 toe te passen voor elektrisch vervoer, zowel voor wegvervoer als voor binnenvaartschepen,

Parlementair agenda punt [20-05-2021] - Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35 626)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35626, nr. 16 verzoekt de regering, de negatieve effecten van het bijmengen van deze restproducten op de productie van palmolie te onderzoeken, en wanneer dit is aangetoond stappen te zetten om dit te voorkomen,

Parlementair agenda punt [20-05-2021] - Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35 626)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35626, nr. 17 verzoekt de regering, om deze externe risico's actief te monitoren, en de Kamer hierover te informeren,

Parlementair agenda punt [20-05-2021] - Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35 626)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35626, nr. 23 verzoekt de regering, om de mogelijkheden van geaggregeerd inboeken van elektriciteit in het Register Energie voor Vervoer te onderzoeken, en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

Parlementair agenda punt [20-05-2021] - Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35 626)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35626, nr. 24 verzoekt voorts de regering, te onderzoeken of de Nederlandse Emissieautoriteit regelmatig, bijvoorbeeld eens per kwartaal, kan rapporteren over de inzet van hernieuwbare energie per eindbestemming en bij beide onderzoeken de impact op de administratieve lasten mee te nemen,

Parlementair agenda punt [20-05-2021] - Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35 626)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35626, nr. 25 verzoekt de regering, in overleg met sectororganisaties te bezien hoe de invoering van de bijmengverplichting in de binnenvaart op een zorgvuldige wijze vormgegeven kan worden, en de Kamer hierover voor de behandeling van het voorgenomen ontwerpbesluit voor herziening van het Besluit energie vervoer te informeren,

Parlementair agenda punt [20-05-2021] - Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35 626)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

35626, nr. 26 verzoekt de regering, om de bijmengverplichting niet te handhaven voor de binnenvaart zolang de veiligheid, geschiktheid en duurzaamheid niet gegarandeerd zijn,

Parlementair agenda punt [20-05-2021] - Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35 626)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

verzoekt de regering een impact-assessment uit te voeren naar de verwachte toename in de vraag naar biobrandstoffen door het (voorgenomen) kabinetsbeleid en daarbij indien mogelijk de verwachte herkomst van de biobrandstoffen te betrekken; verzoekt de regering deze impact-assessment de Kamer te doen toekomen vóór behandeling van het Besluit energie vervoer;

Parlementair agenda punt [20-05-2021] - Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35 626)

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

27858, nr. 548 verzoekt de regering, de informatie- en voorlichtingspositie van de aanpak onder te brengen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)

Parlementair agenda punt [20-05-2021] - Gewasbeschermingsmiddelen

De Tweede Kamer zal conform motie geïnformeerd worden.

Tabel 145 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De Kamer zal worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen ten aanzien van de ITS-richtlijn.

Parlementair agenda punt [25-05-2016] - Transportraad

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-11-2020] - Smart Mobility in beweging

De staatssecretaris zal verifiëren of de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol op dit moment al meer geluidsbeperking (reductie van 20% in plaats van 5%) realiseren dan overeengekomen in het «Convenant hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol middellange termijn» en zal de Kamer hierover schriftelijk informeren zodra de MER van Schiphol er is.

Parlementair agenda punt [07-07-2016] - Actieagenda Schiphol

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-01-2021] - Aanbieding ontwerp-Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

Als meer bekend is over innovatieve verwerkingsmethodes van asbest, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

Parlementair agenda punt [18-01-2018] - Externe Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2020] - Wijziging van o.a. het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen et al.

Naar verwachting komt de MER Schiphol voor de zomer naar de Kamer.

Parlementair agenda punt [25-01-2018] - Luchtvaart

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-02-2021] - Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

De Kamer zal in de loop van het jaar worden geïnformeerd over de recyclingdoelstellingen voor verpakkingen.

Parlementair agenda punt [15-03-2018] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen

De minister informeert de Kamer over het gesprek dat zij zal voeren over de N35, daarin neemt zij ook de financiën mee. Zij stuurt dit voor de voorjaarsnota van 2019.

Parlementair agenda punt [29-11-2018] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

De Kamer zal, nadat het onderzoek van het RIVM over de effecten vangeluid(bronnen) op de gezondheid is afgerond, hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Naar verwachting komt het rapport in december 2019.

Parlementair agenda punt [07-03-2019] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-06-2020] - RIVM rapport motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018)

De Kamer zal voor de zomer worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek dat de WUR uitvoert.

Parlementair agenda punt [11-04-2019] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen

Voor de zomer zal de staatssecretaris de Kamer informeren over de Green Deal afvalscheiding op stations.

Parlementair agenda punt [11-04-2019] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-05-2021] - Verzamelbrief verzoeken en toezeggingen Circulaire Economie

Eind dit jaar ontvangt de Kamer een plan van aanpak voor alternatieven voor de luchtvaart. Hierin zal ook worden ingegaan op de uitvoering van de motie-Kröger (Kamerstuk 29984, nr. 824) over uitfasering van vluchten naar Brussel.

Parlementair agenda punt [18-04-2019] - Duurzame Luchtvaart (tweede termijn)

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - Duurzaam internationaal reizen per spoor en vliegtuig

De minister informeert de Kamer voor het algemeen overleg Maritiem op 29 mei 2019 over de stand van zaken van de aanpassing van de wetgeving over het intrekken van zeebrieven.

Parlementair agenda punt [23-04-2019] - Certificering Zeeschepen

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2020] - Voorstel tot wet houdende intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES

In de toegezegde brief voor het zomerreces over de toekomst van Schiphol zal de minister ook ingaan op de nachtvluchten en wat men kan leren van het buitenland (n.a.v. Paternotte). Ook zal ze hierin ingaan op het interim-voorzitterschap van de ORS en het moment van de besluitvorming over eventuele groei (n.a.v. Kröger).

Parlementair agenda punt [25-04-2019] - Luchtvaart

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2020] - Nachtvluchten

In de brief over de financiële zekerheidsstelling, die al eerder is toegezegd aan de Kamer, zal ook worden beschreven voor welk deel van de kolencentrales dit geldt.

Parlementair agenda punt [05-06-2019] - Externe Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-05-2021] - Verzamelbrief verzoeken en toezeggingen Circulaire Economie

De minister van IenW streeft er naar om de Gebiedsagenda Wadden begin 2020 aan de Kamer te sturen.

Parlementair agenda punt [26-06-2019] - Wadden

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2020] - Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050

Na de zomer ontvangt de Kamer het beleidsvoornemen voor hergebruik, recycling en preventie van plastic en de andere doelstellingen van het Besluit beheer verpakkingen.

Parlementair agenda punt [27-06-2019] - Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen

De staatssecretaris zal met de VNG in gesprek gaan om te zien wat de mogelijkheden zijn voor de aanpak van wegwerpplastic als onderdeel van de APV-evenementenvergunning. Daarbij zullen de suggesties van de leden Ziengs, Kröger en Van Eijs, zoals over water en alternatieven, worden meegenomen.

Parlementair agenda punt [27-06-2019] - Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-02-2021] - Van wegwerpplastics naar praktische oplossingen voor hergebruik

De staatssecretaris zegt toe om de Kamer op de hoogte te houden van de pilots met betrekking tot het reduceren van geurhinder, die in het voorjaar 2020 starten.

Parlementair agenda punt [12-09-2019] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - Rapport stalbeoordeling

De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vragen met betrekking tot recyclebaarheid van verpakkingen en de handhaafbaarheid van essentiële eisen

Parlementair agenda punt [15-10-2019] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen

Ook op het punt van recycling van tapijten komt de staatssecretaris terug in een brief, waarbij zij overigens ook de Belgen betrekt.

Parlementair agenda punt [15-10-2019] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-05-2021] - Verzamelbrief verzoeken en toezeggingen Circulaire Economie

De Kamer ontvangt nadere informatie over de wijze waarop de staatssecretaris zal omgaan met de punten die zijn aangedragen door de Taskforce Afval.

Parlementair agenda punt [15-10-2019] - Circulaire Economie

Uitgaande brief [01-07-2020] - Stand van zaken acties naar aanleiding van Taskforce Herijking Afvalstoffen

De Kamer ontvangt voor het einde van het jaar het plan van aanpak voor gecombineerde trein- en vliegtickets

Parlementair agenda punt [21-11-2019] - Transportraad d.d. 2 - 3 december 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - Duurzaam internationaal reizen per spoor en vliegtuig

De Kamer zal het handhavingsplan inzake truckparkings toegestuurd krijgen

Parlementair agenda punt [21-11-2019] - Transportraad d.d. 2 - 3 december 2019

Afgedaan met Uitgaande brief [02-07-2020] - Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg Verkeersveiligheid

De Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang inzake het historisch afval van NRG

Parlementair agenda punt [27-11-2019] - Nucleaire veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-12-2020] - Verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

In 2020 komt het Actieprogramma Radon naar de Kamer

Parlementair agenda punt [27-11-2019] - Nucleaire veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-12-2020] - Verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

In het najaar van 2020 ontvangt de Kamer een actualisatie van het onderzoek naar de Lelylijn ter verbetering van de bereikbaarheid van Noord-Nederland.

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

Tijdig voor het AO MIRT van juni 2020 komt de minister terug op de mogelijke opwaardering van het laatste deel van de N35 (Marsroute).

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

Medio 2020 ontvangt de Kamer een brief over de Berlijntrein, met informatie over de verhouding snelheid en aantal stops.

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-09-2020] - Ontwikkelingen nationaal en internationaal spoorvervoer voor reizigers

De minister zal de Kamer zo snel mogelijk de antwoorden op de Kamervragen over de Rijkswet nationaliteit zeeschepen (Kamerstuk 33134 – (R1972) sturen.

Parlementair agenda punt [03-12-2019] - Maritiem (eerste termijn was 28 nov)

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2020] - Voorstel tot wet houdende intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES

In de milieuvisie, die in de eerste helft van 2020 komt, zal ook aandacht worden besteed aan de nieuwe industrie en circulaire economie

Parlementair agenda punt [05-12-2019] - Externe Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-09-2020] - Ontwerp Nationaal Milieubeleidskader (NMK)

De minister zal bekijken of er lessen getrokken kunnen worden uit het verschil in aangekondigde en onaangekondigde inspecties van de ISO-normen bij bedrijven en dit meenemen in de wijze waarop BRZO-bedrijven worden geïnspecteerd.

Parlementair agenda punt [05-12-2019] - Externe Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - Aanbieding Staat van de Veiligheid 2019

Het actieprogramma Air Rail komt het eerste kwartaal 2020 naar de Kamer, inclusief - voor zo ver mogelijk - informatie over de orde van grootte van het internationaal reizigersvervoer per spoor en per vliegtuig. Ook zal hierbij informatie worden opgenomen over de inzetbaarheid van ICNG-treinen in Duitsland.

Parlementair agenda punt [16-12-2019] - Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - Duurzaam internationaal reizen per spoor en vliegtuig

Zodra er in april 2020 meer duidelijkheid is over het bereikte inzamelingspercentage voor e-waste over 2019, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

Parlementair agenda punt [16-01-2020] - Toezicht en handhaving

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2020] - Uitvoering producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektrische- en elektronische apparaten

De Kamer zal schriftelijk inzichtelijk gemaakt krijgen welke nationale wet- en regelgeving kan worden aangepast, opdat vliegroutes kunnen worden opgeschort.

Parlementair agenda punt [29-01-2020] - Vliegen boven conflictgebieden

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - Stand van zaken opvolging AO Vliegen boven conflictgebieden

De Kamer zal worden geïnformeerd over de vraag of passagiers van tevoren kunnen worden geïnformeerd als hun vlucht boven een conflictgebied zal gaan plaatsvinden en of dat een legitieme reden is voor annulering en vergoeding van de vlucht.

Parlementair agenda punt [29-01-2020] - Vliegen boven conflictgebieden

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - Stand van zaken opvolging AO Vliegen boven conflictgebieden

De Kamer wordt uiterlijk aan het einde van het voorjaar schriftelijk geïnformeerd over de uitwerking van de voorwaarden van de cofinancieringsregeling voor het strategisch plan verkeersveiligheid

Parlementair agenda punt [05-02-2020] - Verkeersveiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg Verkeersveiligheid

De minister gaat in gesprek met de provincie Zuid-Holland over de problemen met meldingen van het transport van chemische stoffen door Chemours en zal de Kamer informeren over de uitkomst, het stelsel en de verdere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving

Parlementair agenda punt [19-02-2020] - PFAS

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - Aanpassingen beleid PFAS

In de zomer verwacht de minister nieuwe informatie aan de Kamer te sturen over de Berlijntrein.

Parlementair agenda punt [04-03-2020] - Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-09-2020] - Ontwikkelingen nationaal en internationaal spoorvervoer voor reizigers

In het najaar informeert de minister de Kamer over uitbreiding van het spoor tussen Arnhem en Utrecht, waar mevrouw Kröger naar vroeg. Zij zal dit doen in het kader van het Toekomstbeeld OV. In dat Toekomstbeeld OV zal de minister uitgaan van scenario's voor het jaar 2030. In dat toekomstbeeld zal de minister ook ingaan op de vraag van de heer Ziengs ten aanzien van de verbinding Coevorden, Bad Bentheim en Neuenhaus.

Parlementair agenda punt [04-03-2020] - Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

0Afgedaan met: Uitgaande brief [29-01-2021] - Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040...

Vóór de zomer koppelt de minister de uitkomsten terug van de testen van de HSL-spanningssluizen.

Parlementair agenda punt [04-03-2020] - Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-09-2020] - Ontwikkelingen nationaal en internationaal spoorvervoer voor reizigers

Ten aanzien van de zweeftrein en andere innovaties wordt de Kamer geïnformeerd voor het notaoverleg MIRT in het najaar van 2020. Hetzelfde geldt voor de Lelylijn.

Parlementair agenda punt [04-03-2020] - Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-01-2021] - Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040.

Vóór de zomer krijgt de Kamer nadere informatie over het vermijden van de spitsdrukte in samenwerking met onderwijsinstellingen.

Parlementair agenda punt [04-03-2020] - Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2020] - Kabinetsreactie briefadviezen Mobiliteit en de coronacrisis en OV-gebruik tijdens de opstartfase

In het jaarverslag Basisnet neemt de minister specifieke cijfers op met betrekking tot hinder als gevolg van goederenvervoer per spoor.

Parlementair agenda punt [04-03-2020] - Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2020] - Verslag Basisnet 2019 en aanpak voor een robuust Basisnet 2028

De minister zal de bredere toepassing van het ORBIT-systeem ter vermindering van STS-passages onder de aandacht brengen van andere vervoerders en de uitkomst daarvan terugkoppelen in de reguliere spoorveiligheidsrapportage.

Parlementair agenda punt [04-03-2020] - Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2020] - Veiligheid van het spoor

In Q3 van 2020 zal de minister het Uitvoeringsprogramma naar de Kamer sturen. In het Uitvoeringsprogramma zal worden teruggekomen op de normopvulling luchtkwaliteit en de doorwerking in andere beleidsterreinen. Ook zal een plan van aanpak met betrekking tot pilots houtstook zijn opgenomen.

Parlementair agenda punt [20-02-2020] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-03-2021] - Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord en reactie op enkele moties en toezeggingen op het terrein van luchtkwaliteit

De minister zal de Kamer schriftelijk informeren in welke mate groei van luchtvaart is meegenomen in het Schone Lucht Akkoord, welke uitstoot is meegenomen en waarvan wordt uitgegaan.

Parlementair agenda punt [20-02-2020] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2020] - Uitvoering van het Schone Lucht Akkoord

De minister zal de Kamer informeren over de 2e tranche waarin gemeenten zich zullen aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord.

Parlementair agenda punt [20-02-2020] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2020] - Uitvoering van het Schone Lucht Akkoord

De Kamer zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van een nieuwe BRL en de gesprekken die hierover plaatsvinden.

Parlementair agenda punt [12-05-2020] - Bodem

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - Aanpassingen beleid PFAS

De Kamer ontvangt voor de zomer het rapport van de heer Kuijken over de stort van granuliet in Maasplassen, het proces, het stelsel van certificering, et cetera.

Parlementair agenda punt [12-05-2020] - Bodem

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-09-2020] - Aanbieding Rapport over granuliet en het besluit bodemkwaliteit en de Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem

De staatssecretaris gaat in gesprek met de vervoerders over een meldpunt voor knelpunten in het openbaar vervoer voor zowel reizigers als personeel en komt hierop voor de zomer terug in een Kamerbrief.

Parlementair agenda punt [28-05-2020] - OV, infrastructuur en Corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2020] - Update acties, moties en toezeggingen inzake het OV en COVID-19

De staatssecretaris zal de Kamer in juni informeren naar aanleiding van het monitoren van het openbaar vervoer, het regionale maatwerk en het verder openstellen van de onderwijsinstellingen.

Parlementair agenda punt [28-05-2020] - OV, infrastructuur en Corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2020] - Kabinetsreactie briefadviezen Mobiliteit en de coronacrisis en OV-gebruik tijdens de opstartfase

De staatssecretaris stuurt voor de zomer een Kamerbrief over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking.

Parlementair agenda punt [28-05-2020] - OV, infrastructuur en Corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2020] - Update acties, moties en toezeggingen inzake het OV en COVID-19

De staatssecretaris stuurt voor de zomer een actieplan naar de Kamer voor de fiets, en de fiets in het openbaar vervoer.

Parlementair agenda punt [28-05-2020] - OV, infrastructuur en Corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2020] - Update acties, moties en toezeggingen inzake het OV en COVID-19

De staatssecretaris zal de Kamer in een brief nader informeren over de procedure en het afwegingskader voor het vaststellen van essentiële en niet-essentiële toepassingen van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Parlementair agenda punt [10-06-2020] - Externe Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-09-2020] - Chemische Stoffen

Voor het einde van het jaar zal de staatssecretaris, samen met de minister van Justitie en Veiligheid, de Kamer trends en cijfers met betrekking tot milieucriminaliteit sturen.

Parlementair agenda punt [10-06-2020] - Externe Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-12-2020] - Afschrift brief aan Tweede Kamer betreffende VTH

De Kamer zal voor het eind van dit jaar worden geïnformeerd over de voortgang van het asbestfonds en de manier waarop bestaande gemeentelijke en landelijke regelingen met betrekking tot verduurzaming gekoppeld kunnen worden aan de asbestsaneringsopgave.

Parlementair agenda punt [10-06-2020] - Externe Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2020] - Voortgangsbrief asbest

De Kamer zal, in afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, worden geïnformeerd over de ondersteuning van de landsadvocaat aan de ex-werknemers van Chemours.

Parlementair agenda punt [10-06-2020] - Externe Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-09-2020] - Chemische Stoffen

In een verzamelbrief, die de Kamer voor het einde van het jaar ontvangt, zal de staatssecretaris de Kamer informeren over de vragen met betrekking tot Chroom-6 en de uitvraag van ZZS-emissies. In de brief zal ook worden teruggekomen op de wenselijkheid van een pilot naar kwetsbare gebieden en de maximale toxiciteitdruk. In dezelfde brief zal de Kamer ook worden geïnformeerd over de specifieke vragen van het lid Kröger over het IBRA-rapport en de stikstofuitstoot (pagina 28).

Parlementair agenda punt [10-06-2020] - Externe Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-09-2020] - Chemische Stoffen

De minister zal de Kamer in het najaar informeren over de uitkomst van de consultatieronde van het OFL met betrekking tot het advies van de commissie over de geborgde zetels en de stappen die zij daarna gaat zetten.

Parlementair agenda punt [22-06-2020] - Water

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2021] - Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving rapportage geborgde zetels in waterschapsbesturen

De minister zal het plan van aanpak dat door de IPO opgesteld wordt over het beter inzichtelijk maken van het grondwaterbeheer, zodra het definitief is, naar de Kamer sturen.

Parlementair agenda punt [22-06-2020] - Water

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-11-2020] - Brief voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020

De minister zal de Kamer in het najaar informeren over de uitkomst van de gesprekken over een eventueel nieuw Bestuursakkoord Water.

Parlementair agenda punt [22-06-2020] - Water

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-11-2020] - Brief voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020

De minister zal de Kamer na het gesprek met Vewin informeren over de grondwaternormen (INEV's voor PFAS) in waterwingebieden. De brief komt voor de zomer.

Parlementair agenda punt [22-06-2020] - Water

Uitgaande brief [10-07-2020] - Stand van zaken naar aanleiding van het AO Water 22 juni 2020

De Kamer zal voor het einde van het jaar, indien mogelijk voor de Begrotingsbehandeling van het belastingplan, in de Beleidsnota Drinkwater 2021-2026 worden geïnformeerd voer de belasting op leidingwater door grootverbruikers (>300 m3 water).

Parlementair agenda punt [22-06-2020] - Water

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-04-2021] - Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

In de zomer 2020 zal de Kamer de conceptagenda voor het Waddengebied ontvangen.

Parlementair agenda punt [22-06-2020] - Water

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2020] - Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050

In het najaar 2020 zal de Kamer worden geïnformeerd over de consequenties van de werkzaamheden bij de spuisluizen van de Afsluitdijk. Hierbij zal onder andere worden ingegaan op eventuele budgetoverschrijdingen en vertraging van de uitvoering.

Parlementair agenda punt [22-06-2020] - Water

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-11-2020] - Brief voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020

De minister zal de Kamer informeren over de voortgang van de vijf pilotprojecten met betrekking tot klimaatadaptatie.

Parlementair agenda punt [22-06-2020] - Water

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-11-2020] - Brief voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020

De minister van LNV zal, samen met de minister van IenW en de staatssecretaris van IenW, de Kamer op korte termijn informeren over de herbezinning van het mestbeleid en de uitvoering van de toekomstvisie gewasbescherming 2030. Ook zal de Kamer worden geïnformeerd over het mestverdunningstraject.

Parlementair agenda punt [22-06-2020] - Water

Afgedaan met: Afgedaan met brief van 8 september LNV

De Kamer ontvangt half juli de eindrapportage van de ILT inzake handhaving, in het kader van de vouchers

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2020] - Resultaten van de inspectie naar luchtvaartvouchers door de ILT

Voor het zomerreces zal de Kamer worden geïnformeerd over de mogelijkheden voor CDA-vluchten

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - Voortgangsbrief programma Luchtruimherziening

Voor het zomerreces komt er een voortgangsbrief Luchtruimherziening, waarin zal worden ingegaan op de toezegging over het einde van de laagvliegroutes.

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - Voortgangsbrief programma Luchtruimherziening

De Kamer wordt voor 1 juli a.s. op hoofdlijnen geïnformeerd over de annuleringsvoorwaarden van luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, als mensen gezondheidsklachten hebben.

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2020] - Voorwaarden losse vliegtickets bij omboeking en annulering vanwege gezondheidsklachten

De Kamer zal voor de stemmingen van 2 juli a.s. worden geïnformeerd, nadat de minister heeft laten inventariseren welk onderzoek is uitgevoerd door RAGIDA over gezondheidsrisico’s van vliegen.

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - Onderzoek effect ventilatiesystemen op besmettingsrisico COVID-19 aan boord van vliegtuigen

Zodra het NLR in kaart heeft gebracht of er vliegtuigen op Nederlandse luchthavens landen zonder HEPA-filter, zal de Kamer hierover voor het zomerreces worden geïnformeerd.

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - Onderzoek NLR HEPA-filters aan boord van vliegtuigen

De minister zal het onderzoek in Oostenrijk naar een minimumprijs voor vliegtickets nauwlettend volgen en de Kamer hierover informeren.

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-12-2020] - Brief over diverse onderwerpen met betrekking tot luchthavens

De Kamer ontvangt op korte termijn onderzoeken naar de noodzaak van een vogelradar.

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - Onderzoeken vogelmonitoring Lelystad Airport

De Kamer zal worden geïnformeerd over het plan met concrete maatregelen en doelstellingen om korteafstandsvluchten te vervangen door treinen, voor of gelijktijdig met het verschijnen van de definitieve Luchtvaartnota.

Parlementair agenda punt [18-06-2020] - Luchtvaart en corona

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - Duurzaam internationaal reizen per spoor en vliegtuig

Voor de begrotingsbehandeling in het najaar van 2020 ontvangt de Kamer de reactie op het 10-punten-plan verbetering toegankelijkheid openbaar vervoer, van de ChristenUnie.

Parlementair agenda punt [25-06-2020] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2020] - Reactie op tienpuntenplan toegankelijkheid OV

In het najaar van 2020 ontvangt de Kamer de onderhoudsopgave voor de lange termijn van Rijkswaterstaat en ProRail.

Parlementair agenda punt [25-06-2020] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2020] - Vervolg aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur

De conclusies en argumenten van het SUUNTA-rapport worden spoedig naar de Kamer gestuurd.

Parlementair agenda punt [25-06-2020] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-08-2020] - Conclusie en daarbij behorende argumenten op het SUUNTA rapport

Tijdig voor het Spoorordeningsdebat dat begin september 2020 zal plaatsvinden, ontvangt de Kamer alle in kaart gebrachte informatie rondom materieel, kosten en baten van internationale treinverbindingen, zodat er bij dat debat over kan worden gediscussieerd.

Parlementair agenda punt [25-06-2020] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-09-2020] - Intercityverbinding Randstad/Eindhoven-Heerlen-Aken

Meer informatie over de uitvoering van de motie Van der Graaf-Ziengs over de reistijdverkorting naar het noorden van Nederland wordt dit najaar naar de Kamer gestuurd.

Parlementair agenda punt [25-06-2020] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

Na de zomer komt de uitgebreide kabinetsreactie op de rapporten van de commissies Remkes en Hordijk over stikstof.

Parlementair agenda punt [25-06-2020] - MIRT

Afgedaan met: Brief verzonden door LNV 08-06-2020

De Kamer wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om matrixborden eventueel sneller te vervangen dan in 2027

Parlementair agenda punt [25-06-2020] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-10-2020] - Verzamelbrief AO verkeersveiligheid 8 oktober 2020.

Voor de begrotingsbehandeling in het najaar van 2020 wordt de Kamer geïnformeerd over de app voor verkeersveiligheid rondom scholen.

Parlementair agenda punt [25-06-2020] - MIRT

Afgedaan met: Toezegging is mondeling afgedaan tijdens het AO van 12 oktober 2020

Voor het notaoverleg MIRT in november wordt de Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden van internationale spoorverbindingen.

Parlementair agenda punt [25-06-2020] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2020] - Voortgangsbrief internationaal personenvervoer per spoor

De staatssecretaris gaat met de minister van Financiën in gesprek over de suggestie van een benchmark in verband met een mogelijke efficiencyslag bij NS en koppelt de uitkomst hiervan schriftelijk terug aan de Kamer. De staatssecretaris geeft de termijn waarop deze uitkomst volgt door aan de Kamer.

Parlementair agenda punt [30-06-2020] - Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-09-2020] - Verlenging maatregel in relatie tot COVID-19

De Kamer wordt tijdig voor de begrotingsbehandeling 2020 geïnformeerd over de actuele stand van zaken in het openbaar vervoer. De informatie kan worden toegelicht met een technische briefing. Over procesafspraken zal de Kamer direct nadat daarover afspraken in het Nationaal OV Beraad zijn gemaakt (voor het reces van het kabinet of in elk geval voor het einde van reces van de Kamer) worden geïnformeerd.

Parlementair agenda punt [30-06-2020] - Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-02-2021] - Beschikbaarheidsvergoeding OV

T02884: Kamer informeren over bestuurlijke afspraken koepels inzake Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond (34.864)

Parlementair agenda punt [11-02-2020] ‒ 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-02-2021] - Voortgangsbrief bodemkwaliteit

T02885: Kamer nader informeren naar aanleiding van vragen over granuliet (34.864)

Parlementair agenda punt [11-02-2020] ‒ 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-09-2020] - Afschrift brief Tweede Kamer Rapport over granuliet en het besluit bodemkwaliteit en de Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem

Vóór het volgende notaoverleg MIRT zal de minister een stand van zaken geven en processchets van de aanpassingen van de MIRT-spelregels, NMCA's en MKBA's. In diezelfde brief zal de minister ook terugkomen op de suggestie van de heer Schonis (D66) om voor het spoor een indicator te maken naar analogie met de indicator voor hoofdwegen.

Parlementair agenda punt [10-09-2020] - Wet Mobiliteitsfonds

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

Tijdig voor het notaoverleg MIRT op 7 december 2020 ontvangt de Kamer een brief waarin de twee opties voor het traject Heerlen-Aken worden vergeleken en waarin de risico's in kaart zijn gebracht. (Amhaouch, CDA en Lacin, SP)

Parlementair agenda punt [09-09-2020] - Spoorordening

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2020] - Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

In de brief die de Kamer ontvangt over het vervolgproces van de ordening op het spoor tot aan de concessieverlening in 2024 zal ook aandacht worden besteed aan de borging van de betrokkenheid van onder meer LOCOV, Rover, ProRail en andere belanghebbenden. (Van der Graaf, CU)In genoemde brief wordt tevens aandacht besteed aan het inzetten van een denktank (onafhankelijk platform) om de maximale capaciteit van het spoor nader te onderzoeken. (Amhaouch, CDA)

Parlementair agenda punt [09-09-2020] - Spoorordening

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-12-2020] - Vervolgstappen proces marktordening spoor komende jaren

Over zes weken. Dat weet u wel heel goed. U bent het misschien nu al aan het voorbereiden. Laat ik dan mijn uiterste best doen om in ieder geval op zo veel mogelijk van die vragen antwoord te krijgen vóór dat algemeen overleg Water.

Parlementair agenda punt [22-09-2020] - Mondelinge vraag van het lid Van Brenk aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de digitale beveiliging van Waternet

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-11-2020] - Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector

Nadat de minister bij haar Europese collega's is nagegaan of zij het EU-luchtvaartverdrag met Qatar willen uitstellen, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd (n.a.v. Laçin).

Parlementair agenda punt [23-09-2020] - Transportraad

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-10-2020] - Geannoteerde agenda informele videoconferentie met EU-transportministers 29 oktober 2020

Nadat de minister de Europese Commissie heeft gevraagd om te toetsen of er sprake is van dumpprijzen bij vliegtickets, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd (n.a.v. Amhaouch).

Parlementair agenda punt [23-09-2020] - Transportraad

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-10-2020] - Vliegreizen tegen zeer lage tarieven naar gebieden met een oranje reisadvies

In het najaar wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken t.a.v. een nationaal garantiefonds (n.a.v. Paternotte).

Parlementair agenda punt [23-09-2020] - Transportraad

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-12-2020] - Brief over diverse onderwerpen met betrekking tot luchthavens

De Kamer ontvangt op korte termijn een brief van de staatssecretaris over de voortgang van het spoorgoederenvervoer in relatie tot het steunaspect (n.a.v. Van Aalst).

Parlementair agenda punt [23-09-2020] - Transportraad

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2020] - Voortgang spoorgoederenvervoer

De Kamer zal voor het komende AO Luchtvaart worden geïnformeerd over de mogelijkheden t.a.v. vrijvallende slots, bijv. door faillissementen van luchtvaartmaatschappijen (in het licht van de herziening van de Slotverordening en de mogelijkheid van een opschorting van de bepaling dat vrijvallende slots ter beschikking moeten worden gesteld aan de eerste gegadigde) (n.a.v. Kröger).

Parlementair agenda punt [23-09-2020] - Transportraad

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-12-2020] - Brief over diverse onderwerpen met betrekking tot luchthavens

Dit wordt vervolgens in het perspectief van de Ontwerp-Luchtvaartnota nader belicht. Bij aanbieding van de definitieve Luchtvaartnota zal ik u nader informeren over de doorwerking van dit advies.

Uitgaande brief [01-10-2020] - Rapport Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving Sturen in een volatiel domein Governance en participatie in de luchtvaart

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - Definitieve Luchtvaartnota

Wij gaan bekijken of de suggestie — ik meen van de heer Paternotte — inzake de Reclame Code Commissie soelaas kan bieden.

Parlementair agenda punt [24-09-2020] - Coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-10-2020] - Ontmoedigen van boeken en reizen naar gebieden met een oranje reisadvies

Er zitten mensen bij die onder allerlei andere uitzonderingscategorieën vallen, maar ik ben het met u eens dat iedereen die toch voor een vakantie gaat, al dan niet gelokt door een lage prijs of zelfs geen prijs van een airline, er een te veel is. Ik span me dus graag in met de collega's in het kabinet om te kijken wat ik daar in Nederland aan kan doen door er nog meer aandacht op te vestigen. Ook wil ik graag met de Europese collega's en de Europese Commissie hierover weer aan de bel trekken om te kijken wat we in Europees verband gezamenlijk kunnen doen.

Parlementair agenda punt [24-09-2020] - Coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-10-2020] - Vliegreizen tegen zeer lage tarieven naar gebieden met een oranje reisadvies

Ik kan niet overzien welke instrumenten daar in Europees verband misschien nog voor zijn. Er is antidumpingregelgeving. In het verleden is daar richting de staalindustrie weleens gebruik van gemaakt. Bij de reisbranche is dat bij mijn weten nog niet gebeurd, maar we zullen dat moeten bekijken. De specialisten zullen moeten kijken of er iets mogelijk is. (p.35)Uiteraard snap ik dat uw Kamer wil weten welke antwoorden ik daarop krijg en dat zal ik u uiteraard doen toekomen. (p.36)

Parlementair agenda punt [24-09-2020] - Coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-10-2020] - Vliegreizen tegen zeer lage tarieven naar gebieden met een oranje reisadvies

Subsidieregeling zero-emissie bestelauto’s In het Klimaatakkoord is afgesproken dat ondernemers kunnen rekenen op financiële ondersteuning bij de aanschaf van een zero-emissie bestelauto. Daarvoor heb ik een subsidieregeling in voorbereiding, waarbij ik ernaar streef dat de regeling op 1 januari 2021 of kort daarna in werking treedt. Binnenkort start hiervoor de internetconsultatie en zal ik aansluitend uw Kamer informeren over de regeling en over de uitkomsten van de consultatie.

Uitgaande brief [05-10-2020] - Afspraken zero-emissie stadslogistiek

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-02-2021] - Uitvoeringsagenda en subsidieregeling zero-emissie stadslogistiek

In de volgende rapportage over het Schone Lucht Akkoord komt de staatssecretaris terug op onder andere het meten, overlast en gezondheidseffecten van houtstook, waar onder andere TNO onderzoek naar doet.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-03-2021] - Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord en reactie op enkele moties en toezeggingen op het terrein van luchtkwaliteit

De staatssecretaris zal de Kamer in informeren of er mogelijkheden zijn om het handelingsperspectief voor consumenten te versterken (naar aanleiding van de motie-Kroger over PFAS in producten). Indien dit mogelijk is zal dit in een brief worden meegenomen met het oog op het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december 2020.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-01-2021] - PFAS: advies over EFSA opinie en reactie op moties

De Kamer wordt geïnformeerd over het vervoer van ammoniak en de voortzetting van het convenant. Daarnaast zal de staatssecretaris reageren op de cijfers die het lid Laçin toegezegd heeft te delen over de toename van vervoer van ammoniak over het spoor.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-01-2021] - Antwoorden Schriftelijk Overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS 3 december

De schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen over de m.e.r. worden voor het WGO Water op 11 november 2020 naar de Kamer gestuurd.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2020] - Beantwoording vragen AO Leefomgeving over mer

Rond de jaarwisseling zal de Kamer worden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het asbestfonds.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2020] - Voortgangsbrief asbest

De staatssecretaris zal schriftelijk terugkomen op de regels voor de inzameling van oude brandblussers.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-11-2020] - Beantwoording Kamervragen van het lid Laçin (SP) over de opslag van PFAS-houdend brandblusschuim in Doetinchem

Begin 2021 zal de staatssecretaris de Kamer informeren over de aanpak van het voorkomen van schoorsteenbranden.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-03-2021] - Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord en reactie op enkele moties en toezeggingen op het terrein van luchtkwaliteit

De Commissie heeft laten weten dat zij voornemens is om later dit jaar met een voorstel te komen voor aanpassing van de EU-Slotverordening om de geconstateerde tekortkoming van de waiver te minimaliseren. Dat voorstel zal via de gewone wetgevingsprocedure worden behandeld. De Nederlandse inbreng op dat voorstel zal ik te zijner tijd met uw Kamer delen via de reguliere procedure daarvoor.

Uitgaande brief [19-10-2020] - Reactie op verzoek om Nederlandse inbreng op EU-consultatie inzake slots

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-01-2021] - Aanpassing EU Slotverordening vanwege Covid-19

De Kamer ontvangt deze maand informatie over de manier waarop particulieren zich veilig van vuurwerk kunnen ontdoen.

Parlementair agenda punt [03-11-2020] - Vuurwerk

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2020] - Kabinetsbesluit tot tijdelijk vuurwerkverbod

De Kamer zal binnen een maand worden geïnformeerd over de voortgang en bevindingen van het onderzoek dat de ILT uitvoert naar F1-vuurwerk.

Parlementair agenda punt [03-11-2020] - Vuurwerk

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-12-2020] - Toezichtsignaal F1 vuurwerk

De Kamer zal op de hoogte worden gehouden over het proces en de consequenties van het transitieplan in het kader van de beschikbaarheidsvergoeding.

Parlementair agenda punt [04-11-2020] - Openbaar vervoer en taxi

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-02-2021] - Beschikbaarheidsvergoeding OV

Genoemde stimuleringsmaatregelen maken onderdeel uit van de activiteiten die zijn opgenomen in de Samenwerkingsverklaring Aanpak van asbestdaken (Kamerstuk 25 834, nr. 167). Over de voortgang van deze activiteiten informeer ik Uw Kamer voor het einde van het jaar.

Uitgaande brief [10-11-2020] - Evaluatie subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2020] - Voortgangsbrief asbest

Naar verwachting begin 2021 komt LVB-1 Schiphol met de bijbehorende stukken naar de Kamer.

Parlementair agenda punt [25-11-2020] - Vliegveiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-01-2021] - Aanbieding ontwerp-Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

Er zal schriftelijk op een rijtje worden gezet welke onderzoeken over de effecten van ultrafijnstof op luchtvaartpersoneel worden uitgevoerd en door wie, én wanneer de resultaten hiervan bekend zijn.

Parlementair agenda punt [25-11-2020] - Vliegveiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-12-2020] - Brief over diverse zaken met betrekking tot duurzaamheid en luchtvaart

De Kamer wordt bij de Staat van Schiphol geïnformeerd over de stappen ten behoeve van de veiligheid op Schiphol die de komende tijd worden genomen en over de autonome veiligheidsverbeteringen.

Parlementair agenda punt [25-11-2020] - Vliegveiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-03-2021] - Voortgang veiligheid Schiphol

De minister stuurt de Kamer begin 2021 een overzicht van de planning van de waterveiligheidsprojecten met betrekking tot dijkversterking.

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2021] - Toezending programmering dijkversterkingen

In het voorjaar van 2021 wordt de Kamer geïnformeerd over de aanpak van medicijnresten in drinkwater en de ketenaanpak medicijnresten.

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-05-2021] - Delta-aanpak waterkwaliteit

De minister zal de vraag van het lid Lacin over het vaststellen van de INEV's in drinkwater voorleggen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en het antwoord zal per brief aan de Kamer worden gestuurd.

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-12-2020] - Beantwoording vraag Kamerlid Laçin met betrekking tot vaststellen INEV's

De Kamer ontvangt voor het volgend algemeen overleg Water meer informatie over de investeringsmogelijkheden van drinkwaterbedrijven in relatie tot de WACC.

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-05-2021] - ILT rapport Financierbaarheid investeringsopgave drinkwatersector

De Kamer ontvangt in januari 2021 de tweede brief over de SUP-richtlijn.In deze brief zal onder andere worden ingegaan op:- de brede aanpak naar aanleiding van de SUP-richtlijn;- (nationale) aanvullingen die mogelijk zijn;- aanpak van mondkapjes die worden weggegooid op straat;- de mogelijkheden van hergebruik en recycling (pagina 7 van het besluit) naar aanleiding van de vragen van het lid Van Esch;- eventuele aanvullingen die nodig zijn voor het recyclen van drankverpakkingen;- het actieplan hergebruik plastic bekers;- de Life Cycle Analysis (LCA) van plastic tasjes ten opzicht van andere tasjes;- de uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (upv) bij sigarettenpeuken

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-02-2021] - Van wegwerpplastics naar praktische oplossingen voor hergebruik

In het eerste kwartaal van 2021 ontvangt de Kamer informatie over de uitkomsten van de gesprekken over de importheffing.

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-05-2021] - Verstrekking gevraagde stukken importheffing

De vragen van het lid Geurts over de terugvorming van afbraakresten van medicijnen in water zullen schriftelijk worden beantwoord.

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-05-2021] - Delta-aanpak waterkwaliteit

De Kamer ontvangt schriftelijk informatie over het onderzoek dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uitvoert naar de cybersecurity bij Waternet.

Parlementair agenda punt [01-12-2020] - Water en Wadden

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2020] - Onderzoek ILT cybersecurity Waternet

Begin 2021 ontvangt de Kamer meer informatie over de aanpak van microplastics in textiel.

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-05-2021] - Voortgangsrapportage circulair textiel

In het voorjaar 2021 ontvangt de Kamer informatie over de relevante regionale ontwikkelingen met betrekking tot textiel.

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-05-2021] - Voortgangsrapportage circulair textiel

De staatssecretaris zal in gesprek gaan met de minister van Financiën over het logo voor recycling op bedrijfskleding en de Kamer zo snel mogelijk over de uitkomst informeren.

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-05-2021] - Voortgangsrapportage circulair textiel

De Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de vervolgstappen die worden genomen naar aanleiding van de uitspraak over glyfosaat.

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2020] - Uitspraak Gerechtshof Den Haag; Gewasbescherming buiten de landbouw

Begin 2021 ontvangt de Kamer een brief over de acties die worden ondernomen naar aanleiding van de struvietcasus, ook zal er worden ingegaan op de voorzieningen die moeten worden getroffen en ontvangt de Kamer een tijdlijn.

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-03-2021] - Opvolging verkenningen Taskforce Herijking Afvalstoffen

In het voorjaar zal de staatssecretaris de Kamer informeren over de voortgang, coördinatie en samenwerking van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en de informatievoorziening hierover richting de Kamer.

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Circulaire Economie

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-01-2021] - PBL Integrale Circulaire Economie Rapportage

De minister informeert de Kamer in het eerste kwartaal van 2021 over het plan van aanpak van de havens ter voorkoming van fosfinevergiftiging en zal daarbij het perspectief van de schippers meenemen.

Parlementair agenda punt [03-12-2020] - Maritiem

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2021] - Havengerelateerde maatregelen en voortgang aanpak voorkomen incidenten met fosfidetabletten in de binnenvaart

De minister zal de Kamer voor 25 december 2020 informeren over deinstandhoudingsopgave ten aanzien van bruggen en sluizen.

Parlementair agenda punt [03-12-2020] - Maritiem

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2020] - Vervolg aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur

In het eerste kwartaal van 2021 wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de schadeafhandeling van de MSC Zoe.

Parlementair agenda punt [03-12-2020] - Maritiem

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-01-2021] - Schadeafhandeling MSC Zoe

In de eerstvolgende voortgangsrapportage over de MSC Zoe zal de Kamer worden geïnformeerd over de gesprekken met RWS en de kustwacht over de mogelijkheden voor het inzetten van de interventiebevoegdheid én over de stand van zaken van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het instellen van een VTS-gebied in het kader van verkeersbegeleiding containerschepen.

Parlementair agenda punt [03-12-2020] - Maritiem

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-05-2021] - Voortgangsbrief aanbevelingen OvV-rapport MSC Zoe

De minister stuurt begin 2021 een brief naar de Kamer over de Oeververbinding over het IJ in Amsterdam.

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2021] - Vervolgproces Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

De minister komt in het voorjaar van 2021 terug op de uitvoering van de moties over de Westerscheldetunnel in Zeeland.

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-04-2021] - Resultaten onderzoeken motie Schonis c.s. naar tolvrije Westerscheldetunnel

De staatssecretaris stuurt begin 2021 de Ontwikkelagenda, die voortkomt uit het Toekomstbeeld OV 2040, naar de Kamer.

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-01-2021] - Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040...

Voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 20 mei 2021 wordt de Kamer geïnformeerd over het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid.

Parlementair agenda punt [10-02-2021] - Aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-05-2021] - Verzamelbrief Verkeersveiligheid en Wegen Commissiedebat 1 juni 2021

Voor het VAO Leefomgeving zal de Kamer de antwoorden ontvangen op de vragen van het lid Kröger (GL) over het EMK-terrein.

Parlementair agenda punt [11-02-2021] - Leefomgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-02-2021] - Beantwoording Kamervragen van het lid Kröger (GroenLinks) over EMK terrein in Krimpen aan den IJssel

De Kamer zal in de maandelijkse voortgangsrapportage CBR op de hoogte worden gehouden over de stand van zaken t.a.v. het plan van aanpak examenafname.

Parlementair agenda punt [19-04-2021] - CBR

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2021] - Maandrapportage CBR april 2021

Bij de volgende voortgangsrapportage CBR zal cijfermatig inzicht worden geboden in de verschillende voorgestelde maatregelen om de achterstanden in te lopen.

Parlementair agenda punt [19-04-2021] - CBR

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2021] - Maandrapportage CBR april 2021

Mits het advies van de Gezondheidsraad in mei gereed is, zal de Kamer voor het zomerreces worden geïnformeerd over de stand van zaken t.a.v. de medische keuringen van mensen met autisme.

Parlementair agenda punt [19-04-2021] - CBR

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2021] - Reactie op advies gezondheidsraad over rijgeschiktheid van mensen met ASS

De Kamer ontvangt voor de stemmingen over de moties ingediend bij het notaoverleg CBR een kabinetsappreciatie op de motie-Van Baarle (Kamerstuk 29398, nr. 927).

Parlementair agenda punt [19-04-2021] - CBR

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-05-2021] - Resultaten onderzoek TNO en Uitvoeringstoets RDW inzake helmplicht snorfietsers

Tabel 146 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De Kamer ontvangt in 2018 de evaluatie van de 50/50% financiering tussen Rijk en waterschappen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Parlementair agenda punt [20-06-2011] - Waterkwantiteit (2e termijn)

De Kamer ontvangt in 2018 de evaluatie van de 50/50% financiering tussen Rijk en waterschappen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: In het NWP (p. 70, 2e kolom vanaf regel 20) is al aan de Tweede Kamer gemeld dat de evaluatie van de afspraken over de financiering is uitgesteld tot 2023.

De staatssecretaris zal vóór de zomer van 2017 een brief aan de Kamer sturen over de evaluatie van TPAC waarin zij ook ingaat op de inrichting van een brede expertcommissie over duurzame biomassa gericht op meerdere stromen.

Parlementair agenda punt [18-01-2017] - Duurzaam en Milieu

De vormgeving van het beleid voor duurzaam inkopen van hout is onderdeel van de uitvoeringsagenda biogrondstoffen (TK 32813-617). De kamer zal in het vierde kwartaal 2021 per brief worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoeringsagenda.

De minister zal in de tweede helft van 2018 de Kamer informeren over het voorstel van de Unie van Waterschappen over het nieuwe belastingstelsel en zal daarbij, naast de vervuiler betaald, ook de begrippen eenvoudig en transparant laten meewegen.

Parlementair agenda punt [28-06-2018] - Water

Een passage hieromtrent zal worden opgenomen in de Waterbrief voor het AO Water, gepland op 10 juni 2021

Zodra er meer bekend is n.a.v. de gesprekken in Brussel over de aanpassing van de slotverordening, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

Parlementair agenda punt [26-06-2018] - Luchtvaart

In afwachting van herziening EU Slotverordening (planning informeren TK: 20-12-2021)

Als een en ander inzake de secundaire slothandel is uitgekristalliseerd, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

Parlementair agenda punt [26-06-2018] - Luchtvaart

In de wacht. In afwachting van herziening slotverordening (planning informeren TK: 20-12-2021)

De verkenning door het CROW naar de grootste risico's op kruispunten en rotondes komt eind 2019 naar de Kamer. Hierin worden ook innovatieve oplossingen meegenomen.

Parlementair agenda punt [30-01-2019] - Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Er is een apart onderzoek naar kruispunten, gedaan. Vanwege Corona was er geen representatief verkeersbeeld, waardoor dit onderzoek vertraging op liep. De resultaten het onderzoek kunnen uiterlijk in juni 2021 naar de Kamer worden verstuurd.

De staatssecretaris zegt toe om de mogelijkheid van een Green Deal te bespreken met reizigersorganisaties en de Kamer hierover te informeren.

Parlementair agenda punt [06-02-2019] - Internationaal Spoor

Conform de motie Schonis en Kroger die om dezelfde inzet vraag, werkt Milieu Centraal aan een tool om een eerlijke vergelijking tussen modaliteiten mogelijk te maken, welke ook gebruikt kan worden door de reisbranche. De gesprekken met de reisbranche zullen naar verwachting in de loop van 2021 opnieuw worden opgepakt.

Nadat het onderzoek van de Europese Commissie naar het verbeteren van informatie voor ov-reizigers (passagiersrechten bij multimodale reizen) gereed is, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

Parlementair agenda punt [22-05-2019] - Transportraad

Het onderzoek is afgerond. De Kamer wordt erover geïnformeerd middels de eerstvolgende verzamelbrief Openbaar Vervoer en Taxi die aan de Kamer wordt verstuurd.

Voor eind 2019 stuurt de minister de resultaten van de verkenning van gevaarlijke kruispunten en rotondes naar de Kamer.

Parlementair agenda punt [13-06-2019] - Verkeersveiligheid

Er is een apart onderzoek naar kruispunten, gedaan. Vanwege Corona was er geen representatief verkeersbeeld, waardoor dit onderzoek vertraging op liep. De resultaten het onderzoek kunnen uiterlijk in juni 2021 naar de Kamer worden verstuurd.

De Kamer wordt medio 2020 geïnformeerd over de analyse over de vraag of Doc29 ook voor regionale luchthavens kan worden gebruikt, wie de appendices van het wettelijk rekenvoorschrift heeft gevalideerd en waar dit te vinden is.

Parlementair agenda punt [11-09-2019] - Luchtvaart

Zal worden meegenomen in brief DOC29 (planning informeren TK 9-7-2021)

Spoedig na de bestuurlijke overleggen MIRT komt de staatssecretaris bij de Kamer terug op het voorkomen van spitsdrukte door met provincies en onderwijsinstellingen een actieplan op te stellen over het wijzigen van aanvangstijden.

Parlementair agenda punt [25-09-2019] - Spoor

In diverse MIRT brieven is diverse keren een stavaza gegeven. Echter, dit onderwerp is door de Corona maatregelen in een heel ander perspectief komen te staan. De Kamer is op diverse momenten geïnformeerd over de afspraken mbt studenten ikv Corona.

Eind 2020 ontvangt de Kamer een stand-van-zaken-brief over de rolstoeltoegankelijkheid van treinstations

Parlementair agenda punt [25-11-2019] - MIRT

Het actualisatierapport is nog niet gereed. Deze keer is het uitgebreider dan andere keren, omdat ook het decentrale treinvervoer erin wordt meegenomen, dat is de reden dat het wat langer duurt.

De minister zal met de provincie bespreken of het mogelijk is om bij zandwinning het winnen van grond en opvullen los te koppelen

Parlementair agenda punt [19-02-2020] - PFAS

In december is in navolging op de toezegging van de stas aan de TK (12 mei 2020) het beleidsonderzoek diepe plassen van start gegaan. In dat kader zal opnieuw worden gekeken naar de regelgeving. Deze motie wordt hierbij ook betrokken. Afronding vierde kwartaal 2021.

De uitkomsten van het onderzoek naar de hotspots met pfas-verontreiniging, bijvoorbeeld locaties waar veel blusschuim gespoten is, en de conclusie over een eventuele saneringsopgave zullen na afronding, maar tenminste voor het einde van het jaar, met de Kamer worden gedeeld.

Parlementair agenda punt [19-02-2020] - PFAS

In volgende bodembrief voor Kamer zal proces aangegeven worden

De Kamer zal worden geïnformeerd over de geleerde lessen van de pilot met track & trace die in de sector gewasbeschermingsmiddelen wordt uitgevoerd. Deze geleerde lessen zullen ook als voorbeeld in Europa worden ingebracht.

Parlementair agenda punt [10-06-2020] - Externe Veiligheid

De reactie op deze toezegging is verwerkt in een verzamelbrief over verschillende toezeggingen op het terrein van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Deze brief zal zo spoedig mogelijk na aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Voor het notaoverleg MIRT komend najaar ontvangt de Kamer informatie over de fietsbrug over de Lek.

Parlementair agenda punt [25-06-2020] - MIRT

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de veiligheidssituatie voor fietsers op de Jan Blankenbrug te verbeteren. Dit onderzoek is naar verwachting juni 2021 klaar. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt de Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden.

De tussenrapportage die uw Kamer met deze brief ontvangt is het voorlopige resultaat van de literatuurstudie. De definitieve resultaten van het gehele onderzoek verwacht ik voor het kerstreces aan uw Kamer aan te kunnen bieden.

Uitgaande brief [02-09-2020] - Tussenrapportage van het onderzoek naar risico van besmetting aan boord van vliegtuigen door NLR en RIVM

Zal worden meegenomen in brief onderzoek verspreidingsrisico's van COVID-19 in vliegtuigen (planning informeren TK 9-7-2021)

T02888: M.e.r.-beoordelingsplicht monitoren op het punt van diepe plassen (34.864 )

Parlementair agenda punt [11-02-2020] ‒ 34864 Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 34864, C Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, 35054 Aanvullingswet geluid Omgevingswet. 35054, B Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2023 geïnformeerd over de toezegging dat de m.e.r.-beoordelingsplicht gemonitord zal worden op het punt van diepe plassen.

In de loop van 2021 zal de minister wijzigingen in de systematiek van de MIRT-spelregels, NMCA's en MKBA's aan de Kamer voorleggen.

Parlementair agenda punt [10-09-2020] - Wet Mobiliteitsfonds

De opvolger van de NMCA zal rond de zomer aan de Kamer worden verzonden.m.b.t. de MKBA is de Kamer geïnformeerd in de MIRT-brief in november 2020 (kamerstuk 35570-A-45).m.b.t. de MIRT-spelregels loopt deze toezegging mee in de wijziging van de MIR-spelregels, en zal de Kamer dit jaar worden geïnformeerd.

Ook in de nieuwe concessieperiode zal een midterm review naar de Kamer worden gezonden. Eventuele decentralisatiemogelijkheden worden daarin meegenomen.

Parlementair agenda punt [09-09-2020] - Spoorordening

Beleidsvoornemen wordt eind mei naar de TK gestuurd.

In de brief over het beleidsvoornemen, die begin 2021 naar de Kamer komt, zal aandacht besteed worden aan open toegangsaanbieders en de zekerheden die kunnen worden vastgelegd. (Van der Graaf, CU)

Parlementair agenda punt [09-09-2020] - Spoorordening

Het beleidskader open toegang wordt rond de zomer middels een aparte brief naar de Kamer gestuurd.

In het voorjaar van 2021 zal de staatssecretaris de Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar welke locaties in Nederland de kans op veel PFAS in de grond groot is.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

In de volgende bodembrief voor Kamer zal proces aangegeven worden

De staatssecretaris zal in een brief terugkomen op (de resultaten van) het onderzoek dat loopt naar potentiële grote bronnen van vervuiling met PFAS.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

Onderzoek is bezig, resultaten worden dit voorjaar aan de TK gemeld.

In de eerste helft van 2021 zal de Kamer worden geïnformeerd over de methodiek die wordt ontwikkeld voor de omgang met opkomende nieuwe stoffen in de bodem.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

Ontwikkeling algemene methodiek is in volle gang. We koersen op het BO van juni voor signalering en monitoring. Juridische verankering van het DHK is duidelijk: we zoeken nog naar een brief om te melden dat we onder de Omgevingswet implementeren (of Rbk, als de Ow weer wordt uitgesteld).

De staatssecretaris zal samen met de minister van IenW de Kamer informeren over de hele keten van het reinigen van PFAS uit grond, daarbij zal ook ingegaan worden op de lozingsnormen en technieken die nodig zijn om PFAS uit water te halen.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

Wordt meegenomen bij de publicatie DHK.

De Kamer wordt rond de jaarwisseling geïnformeerd over de gevolgen die de staatssecretaris voor zich ziet om vervolg te geven aan de RIVM-aanbevelingen met betrekking tot geluid.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

n het tweede kwartaal van 2021, of indien mogelijk eerder, ontvangt de Kamer een voorstel voor aanscherping van de BBT-instrumenten, inclusief een voorstel voor aanscherping van de rentevoet.

Parlementair agenda punt [15-10-2020] - Leefomgeving

De Kamer zal per brief in het tweede kwartaal, dus voor de zomer, worden geïnformeerd over de actualisatie van de rentevoet.

De Kamer zal worden geïnformeerd over de 5-7% kostenbesparing bij ov-bedrijven.

Parlementair agenda punt [04-11-2020] - Openbaar vervoer en taxi

De Kamer is per brief antwoorden SO BVOV (Kamerstuk 23645, nr. 751) geïnformeerd dat de transitieplannen die door de sector worden ingediend voor 1 juli 2021, vooral zijn gericht op de langere termijn, vanaf 2022. Waar mogelijk worden (verdere) optimalisaties, kostenbesparingen en aanpassingen aan de dienstregeling en/of concessie al in 2021 uitgevoerd. De Kamer wordt hierover geïnformeerd.

In het voorjaar wordt de Kamer nader geïnformeerd over de pilot van het toevoegen van een gezagvoerder aan de expertgroep inzake het delen van dreigingsinformatie over vliegen boven conflictgebieden.

Parlementair agenda punt [25-11-2020] - Vliegveiligheid

Zal worden meegenomen in brief conflictgebieden (planning: 9-7-2021).

Komend voorjaar wordt de Kamer geïnformeerd over het onderzoek over sociale vestigingseisen voor bedrijven op Schiphol.

Parlementair agenda punt [25-11-2020] - Vliegveiligheid

Zal worden meegenomen in brief sociale zaken en veiligheid (Planning informeren TK: 9-7-21)

De staatssecretaris zal zo snel mogelijk met een voorstel voor het materialenpaspoort voor gebouwen komen.

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Circulaire Economie

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De staatssecretaris zal samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de mogelijkheden in beeld brengen om circulair bouwen verder te ondersteunen.

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Circulaire Economie

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De staatssecretaris zal zo snel mogelijk terugkomen op de end-of-waste status van Bokashi.

Parlementair agenda punt [02-12-2020] - Circulaire Economie

Op basis van de resultaten van onderzoek door de WUR van een 60-tal pilots Circulair terreinbeheer zal worden bekeken of en hoe beleid en regelgeving kan worden aangepast. De eerste resultaten zullen naar verwachting eind 2021 beschikbaar zijn.

De spelregels behorend bij het Mobiliteitsfonds worden voor de zomer van 2021 naar de Kamer gestuurd.

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

20-05-2021 Er is geconstateerd dat er nadere informatie nodig is op een aantal onderdelen om het proces tot van de actualisatie af te ronden. Er is besloten besluitvorming over de geactualiseerde MIRT spelregels aan het nieuwe kabinet te laten, Dit wordt in de MIRT brief van juni naar de Kamer gecommuniceerd.

De minister stuurt de Kamer de uitleg toe die zij gaf tijdens het notaoverleg over de stikstofberekeningen en de gebruikte rekenmethodes voor de verbreding van de A27. Daarbij betrekt zij ook de natuurcompensatie voor schermwand en informeert zij de Kamer of er voor de schermwand extra bomen worden gekapt.

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De minister stuurt de Kamer een grove schatting toe van de kosten van beheer en onderhoud van de Scharster-Rijnbrug en zet deze af tegen de kosten van de aanleg van een aquaduct.

Parlementair agenda punt [07-12-2020] - MIRT

De toezegging Skarster Rien wordt afgedaan in de MIRT-brief van het voorjaar (mei/juni). In diezelfde brief geven we ook de voortgang weer van de uitvoering motie Postma. Het is een beetje de vraag wanneer we de motie als afgedaan kunnen beschouwen. We zijn in gesprek zoals de motie vraagt maar voorlopig voorzie ik nog geen oplossing voor het financiële tekort bij de N33 en fase II van Wunderline.

In de zomer van 2021 wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de expertgroep die kijkt naar de aanpak van zware overtreders.

Parlementair agenda punt [10-02-2021] - Aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

In maart ontvangt de Kamer het advies van het RIVM over de doorwerking van het EFSA-advies op de pfas-normering.

Parlementair agenda punt [11-02-2021] - Leefomgeving

Dat wordt mogelijk begin juli (bodembrief), anders bij publicatie DHK (juli/september)

De Kamer zal het omgevingsbesluit inzake Financiële zekerheidsstelling ontvangen voordat deze wordt vastgesteld, zodat zij hiermee de mogelijkheid krijgt om er met de staatssecretaris over te spreken.

Parlementair agenda punt [11-02-2021] - Leefomgeving

Het ontwerpbesluit zal bij het parlement worden voorgehangen.

Nadat het onderzoek naar de uitstoot van benzeen bij asfaltfabrieken is afgerond (naar verwachting einde van het jaar) zal de Kamer een brief ontvangen over de vervolgstappen die naar aanleiding hiervan zullen worden genomen.

Parlementair agenda punt [11-02-2021] - Leefomgeving

Onderzoek wordt eind 2021 verwacht. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd.

De Kamer zal, naar verwachting dit voorjaar, de resultaten van het onderzoek naar de blootstellingsbronnen pfas ontvangen.

Parlementair agenda punt [11-02-2021] - Leefomgeving

Binnenkort verschijnen nog twee RIVM-rapporten over PFAS. Besloten is om de Kamer hierover tegelijk te informeren als over het rapport van Arcadis over PFAS in producten en afvalstromen in Nederland, waar deze toezegging over gaat.

Ondanks hun onaflatende inspanningen hebben reizigers en goederenvervoerders de afgelopen week hinder ondervonden van het winterweer. Het omgaan met extreem weer zal ook de toekomst altijd een uitdaging blijven. Daarom is het van belang dat verstoorde situaties zoals deze worden geëvalueerd om waar mogelijk lering te trekking en daarmee nog beter gesteld te staan voor de toekomst. Ik zal uw Kamer uiteraard informeren over de uitkomsten van de evaluatie en de lessons learned.

Uitgaande brief [16-02-2021] - Invloed winterweer op het (openbaar) vervoer per spoor

De Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van de in uitvoering zijnde evaluatie. Streven is vóór het zomerreces van 2021.

De minister zal het CBR verzoeken om een impactanalyse van het voorstel om de 5 minuten van het voor- en nagesprek af te halen en de Kamer hierover informeren.

Parlementair agenda punt [19-04-2021] - CBR

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De Kamer zal voor de zomer van 2021 geïnformeerd worden over de uitkomsten van de gesprekken in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad over de transitie en transitieplannen ov in 2022.

Parlementair agenda punt [19-05-2021] - Openbaar vervoer en taxi

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

Eind van het jaar ontvangt de Kamer een reactie op de onderzoeken van het CBS en PBL over vervoersarmoede, die in het najaar worden gepubliceerd.

Parlementair agenda punt [19-05-2021] - Openbaar vervoer en taxi

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De staatssecretaris zal in een volgende voortgangsbrief de Kamer informeren over de stand van zaken van de pilots met ov-reisverboden en eventuele uitbreiding van de pilots.

Parlementair agenda punt [19-05-2021] - Openbaar vervoer en taxi

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

Rond de zomer zal de staatssecretaris de contouren van een onafhankelijk onderzoek naar de taxibranche en corona aan de Kamer sturen. Bij de opzet zullen de vragen van de leden over de taxibranche worden meegenomen, waaronder de positie van Uber.

Parlementair agenda punt [19-05-2021] - Openbaar vervoer en taxi

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De staatssecretaris zal voor het commissiedebat Spoor of MIRT de Kamer op de hoogte stellen van de stand van zaken van de motie Dijkstra over de spoorlijn Amsterdam - Groningen - Scandinavië en de mogelijke toevoeging van Hamburg.

Parlementair agenda punt [19-05-2021] - Openbaar vervoer en taxi

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De Kamer zal voor het commissiedebat MIRT een brief ontvangen waarin de hoofdcontouren zullen staan voor de uitwerking van de motie-Amhaouch.

Parlementair agenda punt [19-05-2021] - Openbaar vervoer en taxi

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De Kamer ontvangt een brief over mijden en spreiden en de rol van de overheid.

Parlementair agenda punt [19-05-2021] - Openbaar vervoer en taxi

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De Kamer ontvangt voor de zomer de stand van zaken en het overzicht van de punten uit de Brede Maatschappelijke Heroverweging.

Parlementair agenda punt [27-05-2021] - Circulaire Economie

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De Kamer ontvangt voor het volgend commissiedebat Circulaire economie informatie over eventuele mogelijkheden om Repair Cafés te ondersteunen.

Parlementair agenda punt [27-05-2021] - Circulaire Economie

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

Na afloop van de gesprekken met de sector, indien mogelijk voor het volgend commissiedebat Circulaire economie, wordt de Kamer geïnformeerd over het afbouwpad van afvalverbranding naar recycling van afval- en grondstoffen.

Parlementair agenda punt [27-05-2021] - Circulaire Economie

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

In een volgende voortgangsbrief zal de Kamer informatie ontvangen over recycling en het ontwerp van verpakkingen. In deze brief zal onder andere worden ingegaan op de potentie van tariefdifferentiatie en het eenvoudiger maken van de rol als grondstofproducent.

Parlementair agenda punt [27-05-2021] - Circulaire Economie

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

In het najaar wordt de Kamer nader geïnformeerd over de ‘einde afvalstatus’ en de instrumenten die kunnen worden ingezet.

Parlementair agenda punt [27-05-2021] - Circulaire Economie

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De Kamer wordt aan het eind van het jaar geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg over batterijen in bodemas.

Parlementair agenda punt [27-05-2021] - Circulaire Economie

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De staatssecretaris zal de Kamer informeren over hoe het MKB beter kan aansluiten bij het Versnellingshuis, daarbij zal ook gekeken worden naar het idee van de subafdelingen.

Parlementair agenda punt [27-05-2021] - Circulaire Economie

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

De schriftelijke vragen over Beaumix zullen uiterlijk 1 juli worden beantwoord.

Parlementair agenda punt [27-05-2021] - Circulaire Economie

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

In het najaar ontvangt de Kamer, van de minister van Medische Zorg en Sport, een brief over de uitvoering van de motie van het lid Van Esch over kunstgrasvelden.

Parlementair agenda punt [27-05-2021] - Circulaire Economie

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

In de verzamelbrief, voor het volgend commissiedebat Circulaire economie, zal de staatssecretaris terugkomen op de stand van zaken met betrekking tot de wet Verbetering Bestrijding Heling, die in behandeling is bij Justitie en Veiligheid.

Parlementair agenda punt [27-05-2021] - Circulaire Economie

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

Licence