Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

   

25.268

25.268

    

Uitgaven

   

25.150

25.150

    

waarvan juridisch verplicht

         

18.06

Externe veiligheid

   

3.335

3.335

    

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

   

21.815

21.815

    

18.08.01

Apparaatskosten RWS

         

18.08.02

Overige netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.03

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

   

21.815

21.815

    

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

         

18.12.01

Beheer en onderhoud

         

18.12.02

Vervanging

         

Ontvangsten

   

310.546

310.546

    

18.09

Ontvangsten

   

19.308

19.308

    

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

   

291.238

291.238

    

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2023 verhoogd met € 25,3 miljoen als gevolg van de toevoeging van het surplus Eigen vermogen RWS 2023 (€ 19,3 miljoen). Daarnaast is het saldo 2022 technisch verwerkt (€ 5,8 miljoen). In 2022 zijn er voor externe veiligheid € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Daarnaast is het surplus van het eigen vermogen van RWS over 2022 afgeroomd met € 2,5 miljoen.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is in 2023 verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022. In 2022 waren er lagere uitgaven ten behoeve van externe veiligheid, waardoor er € 3,3 miljoen is doorgeschoven naar 2023. Dit saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 21,8 miljoen. Dit betreft de afroming van het surplus van het eigen vermogen RWS over 2022 (€ 19,3 miljoen). Daarnaast zijn de afgeroomde middelen over 2021 niet tot besteding gekomen in 2022 (€ 2,5 miljoen). Deze middelen schuiven met de technische verwerking door naar 2023, zodat de meerjarige budgetten gelijk blijven.

18.09 Ontvangsten

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2023 bedraagt € 291,2 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2022 en wordt toegevoegd aan de begroting 2023, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.

Licence