Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.453

‒ 3.427

26

Uitgaven

3.335

‒ 3.301

34

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

18.06 Externe veiligheid

3.335

‒ 3.301

34

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

   

18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

   

Ontvangsten

310.546

 

310.546

18.09 Ontvangsten

19.308

 

19.308

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

291.238

 

291.238

Toelichting

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,3 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid. Deze middelen schuiven via het saldo 2023 door naar 2024.

Licence