Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Verplichtingen

21.491

0

21.491

‒ 6.565

14.926

0

0

0

0

Uitgaven

21.491

0

21.491

‒ 6.702

14.789

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

         

18.06

Externe veiligheid

0

0

0

3.298

3.298

0

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

21.491

0

21.491

‒ 10.000

11.491

0

0

0

0

18.08.01

Apparaatskosten RWS

         

18.08.02

Overige netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.03

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

         

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

         

18.12.01

Beheer en onderhoud

         

18.12.02

Vervanging

         

Ontvangsten

0

0

0

427.224

427.224

0

0

0

0

18.09

Ontvangsten

0

0

0

4

4

0

0

0

0

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

427.220

427.220

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2024 verlaagd met € 6,6 miljoen. In 2023 is er voor externe veiligheid (Aankoopproject Basisnet 2015) circa € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Verder zijn de verplichtingen verlaagd met € 10 miljoen door afroming van het Eigen Vermogen (EV) van Rijkswaterstaat, zoals staat beschreven onder het kopje 'uitgaven'.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023. In 2023 waren er lagere uitgaven ten behoeve van het Aankoopproject Basisnet 2015, waardoor er € 3,3 miljoen via het saldo 2023 naar 2024 is toegeschoven. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat

Het EV 2023 van RWS is verlaagd met € 10 miljoen en is benut voor twee zaken:

  • Loss and Damage Fund: ontwikkelingslanden die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis ervaren de eerste effecten van klimaatverandering. Ter compensatie hiervan is bij de UN-climate conference 2028 toegezegd een fonds op te richten. Voor de bijdrage van Nederland wordt incidenteel € 15,0 miljoen in dit fonds gestort. Voor IenW betreft dit een bijdrage van € 5 miljoen. Deze bijdrage van € 5 miljoen wordt bekostigd uit het in 2023 afgeroomde Eigen Vermogen van RWS.

  • Bijdrage van € 5 miljoen aan de problematiek op de beleidsbegroting XII.

Ontvangsten

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2024 bedraagt € 427,2 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2023 en wordt toegevoegd aan de begroting 2024, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.

Licence