Base description which applies to whole site
+

2.5 Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

2.067

0

2.067

846

2.913

125

125

125

125

          

Uitgaven

2.067

0

2.067

846

2.913

125

125

125

125

          

Institutionele inrichting

         

Kabinet Gouverneur Aruba

2.067

0

2.067

846

2.913

125

125

125

125

          

Ontvangsten

60

0

60

0

60

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Aruba

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.

Daarnaast betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon en prijsbijstelling tranche 2023, de extra prijsbijstelling tranche 2022 en de eindejaarsmarge.

Licence