Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

5.412

0

5.412

771

6.183

698

665

665

665

          

Uitgaven

5.412

0

5.412

771

6.183

698

665

665

665

          

Institutionele inrichting

         

Apparaat

3.579

0

3.579

645

4.224

572

572

572

572

Materiële uitgaven

         

Decoraties

1.828

0

1.828

126

1.954

126

93

93

93

Riddertoelagen

5

0

5

0

5

0

0

0

0

          

Ontvangsten

199

0

199

0

199

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat

Er worden kosten gemaakt voor het beheer en onderhoud van het nieuwe systeem LINT. Hiervoor worden structurele middelen toegevoegd aan de begroting.

Daarnaast betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon en prijsbijstelling tranche 2023, de extra prijsbijstelling tranche 2022 en de eindejaarsmarge.

Licence