Base description which applies to whole site

5.2 Artikel 6: HGIS onverdeeld

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van niet - beleid artikel 6 Nog onverdeeld (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    

Verplichtingen

 

60 465

0

60 465

‒ 58 864

1 601

‒ 30 897

‒ 34 902

‒ 55 978

‒ 60 104

           

Uitgaven:

          
           

Uitgaven totaal

 

60 465

0

60 465

‒ 58 864

1 601

‒ 30 897

‒ 34 902

‒ 55 978

‒ 60 104

           

6.1

Nog onverdeeld (HGIS)

60 465

0

60 465

‒ 58 864

1 601

‒ 30 897

‒ 34 902

‒ 55 978

‒ 60 104

Toelichting

Het budget voor het artikel -Nog onverdeeld- heeft betrekking op de HGIS en dit neemt structureel af. De reeks binnen dit artikel is met name bedoeld om jaarlijks de loon- en prijsbijstelling te kunnen uitkeren en incidentele initiatieven of tegenvallers mee te dekken. De mutatie betreft het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van Bbp-ramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2022, het verwerken van de loon- en prijsbijstellingen binnen de HGIS en overboekingen naar diverse begrotingen zoals binnen de HGIS is overeengekomen. Binnen de HGIS is budget vrijgemaakt voor het oplossen van een aantal knelpunten, waaronder de Wereldtentoonstelling Osaka, opvolging van de Waterconferentie in New York en het opvangen van verhogingen van verschillende contributies.

Licence