Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1. Primair onderwijs

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art.1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

14.369.835

9.500

14.379.335

1.333.247

15.712.582

1.107.642

1.185.925

1.117.054

1.080.530

          

Uitgaven

15.192.716

9.500

15.202.216

1.177.594

16.379.810

1.263.285

1.185.925

1.117.054

1.080.530

          

Bekostiging

13.894.957

9.300

13.904.257

980.852

14.885.109

1.001.401

914.680

841.855

775.571

Bekostiging po-instellingen

12.927.456

0

12.927.456

990.349

13.917.805

1.015.861

929.105

856.283

789.999

Bekostiging Caribisch Nederland

25.982

0

25.982

4.461

30.443

4.030

4.065

4.065

4.065

Prestatiebox

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aanvullende bekostiging

212.819

9.300

222.119

‒ 18.500

203.619

‒ 18.490

‒ 18.490

‒ 18.493

‒ 18.493

Aanpak lerarentekort G5

31.605

0

31.605

0

31.605

0

0

0

0

Aanvullende bekostiging NP Onderwijs

697.095

0

697.095

4.542

701.637

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

331.344

0

331.344

102.146

433.490

202.163

211.998

213.661

248.601

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

24.473

0

24.473

3.405

27.878

3.405

3.405

3.405

3.405

Nederlands onderwijs buitenland

13.739

0

13.739

1

13.740

789

789

789

789

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

16.525

0

16.525

948

17.473

980

980

980

980

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extra hulp voor de klas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

School en omgeving

56.700

0

56.700

31.441

88.141

164.056

174.034

177.296

207.554

Basisvaardigheden

155.643

0

155.643

651

156.294

‒ 1

0

0

0

Nationaal Groeifonds

3.988

0

3.988

‒ 3.989

‒ 1

‒ 7.056

‒ 6.154

‒ 4.085

‒ 750

NGF Open Leermateriaal

0

0

0

443

443

3.790

0

0

0

NGF Digitaal Onderwijs

0

0

0

3.450

3.450

5.300

5.200

2.750

2.750

Schoolmaaltijden

0

0

0

61.000

61.000

0

0

0

0

Overige subsidies

60.276

0

60.276

4.796

65.072

30.900

33.744

32.526

33.873

Opdrachten

49.833

0

49.833

4.161

53.994

23.892

23.388

23.212

23.192

Opdrachten

39.833

0

39.833

8.569

48.402

23.892

23.388

23.212

23.192

Zelftesten

10.000

0

10.000

‒ 4.408

5.592

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

36.595

0

36.595

6.931

43.526

2.235

2.265

2.387

2.380

Dienst Uitvoering Onderwijs

36.595

0

36.595

6.931

43.526

2.235

2.265

2.387

2.380

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

13.846

0

13.846

167

14.013

153

151

151

151

Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds

11.202

0

11.202

15

11.217

1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

UWV

2.644

0

2.644

152

2.796

152

152

152

152

Bijdrage aan medeoverheden

865.947

200

866.147

83.337

949.484

33.441

33.443

35.788

29.779

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

536.653

0

536.653

28.124

564.777

29.161

29.161

29.161

29.161

Caribisch Nederland

22.317

0

22.317

2.613

24.930

4.280

4.282

6.627

618

Scholenprogramma Groningen

3.089

0

3.089

0

3.089

0

0

0

0

Nationaal Programma Onderwijs

54.773

0

54.773

0

54.773

0

0

0

0

Ventilatie in scholen

76.415

0

76.415

52.600

129.015

0

0

0

0

SPUK vve Oekraïne

13.700

0

13.700

0

13.700

0

0

0

0

SPUK huisvesting noodlocaties PO

159.000

0

159.000

0

159.000

0

0

0

0

Overig

0

200

200

0

200

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

194

0

194

0

194

0

0

0

856

Brede scholen

194

0

194

0

194

0

0

0

856

Ontvangsten

9.208

0

9.208

0

9.208

0

0

0

0

Tabel 11 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

14.369.835

9.500

14.379.335

1.333.247

15.712.582

1.107.642

1.185.925

1.117.054

1.080.530

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

10

10

0

0

0

0

waarvan overig

14.369.835

9.500

14.379.335

1.333.237

15.712.572

1.107.642

1.185.925

1.117.054

1.080.530

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 1.333,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2024 die in het najaar van 2023 al wordt verplicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 980,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en de aanvullende tranche over 2022 van circa € 744,4 miljoen;

  • een aanpassing op basis van de nieuwe raming van het aantal leerlingen in de referentieraming 2023: € 151,0 miljoen (zie het algemene deel);

  • een verhoging van het budget voor de reguliere nieuwkomersbekostiging van € 33,0 miljoen en daarnaast een verhoging van het budget voor Oekraïense nieuwkomers van € 29,6 miljoen;

  • een in de veegbrief aangekondigde overlopende verplichting van € 51,1 miljoen vanuit 2022 naar 2023 inzake de uitbetaling van nieuwkomersbekostiging over 2022;

  • en de toevoeging van € 12,3 miljoen voor het programma Jonge Kind uit de pijler kansengelijkheid van het coalitieakkoord.

Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op loon- en prijsbijstelling, de referentieraming 2023, de middelen ten behoeve van de po-leerlingen uit Oekraïne en de middelen die ter beschikking zijn gekomen naar aanleiding van het coalitieakkoord.

Subsidies

Het budget voor het instrument subsidies wordt per saldo met € 102,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door:

  • de toevoeging van loon- en prijsbijstelling 2023 en de aanvullende tranche over 2022 van € 6,4 miljoen;

  • de toevoeging van middelen voor schoolmaaltijden naar aanleiding van de motie Dassen Paternotte van € 61,0 mln, dit betreft het aandeel voor het primair onderwijs;

  • en een verhoging van het School en Omgeving budget van € 31,4 miljoen, dit door de toevoeging van CA middelen (€ 3,7 miljoen) en een kasschuif naar voren (€ 49,9 miljoen). Van de School en Omgeving middelen wordt € 22,1 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (VO) zodat de middelen goed over de artikelen verdeeld staan.

Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op de loon- en prijsbijstelling en de middelen die ter beschikking zijn gekomen naar aanleiding van het coalitieakkoord.

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget wordt per saldo met € 83,3 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • een in de veegbrief aangekondigde overlopende verplichting van € 52,6 miljoen vanuit 2022 naar 2023 met betrekking tot de subsidieregeling Ventilatie op Scholen;

  • en de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2023 en de aanvullende tranche over 2022: € 31,3 miljoen (zie het algemene deel).

Licence