Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1. Primair onderwijs

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art.1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

15.363.520

0

15.363.520

2.152.844

17.516.364

496.395

653.574

901.159

884.166

16.174.271

           

Uitgaven

15.428.036

0

15.428.036

1.026.547

16.454.583

787.502

664.837

903.619

883.186

16.163.158

           

Bekostiging

14.033.924

0

14.033.924

899.344

14.933.268

677.307

713.655

738.023

800.853

14.651.948

Bekostiging po-instellingen

13.765.148

0

13.765.148

922.394

14.687.542

799.573

783.707

808.075

870.905

14.427.089

Bekostiging Caribisch Nederland

30.142

0

30.142

324

30.466

327

327

327

327

30.725

Aanvullende bekostiging

207.029

0

207.029

‒ 25.284

181.745

‒ 106.103

‒ 72.289

‒ 72.289

‒ 72.289

160.619

Aanpak lerarentekort G5

31.605

0

31.605

1.910

33.515

‒ 16.490

1.910

1.910

1.910

33.515

Subsidies (regelingen)

703.480

0

703.480

105.966

809.446

76.911

‒ 84.994

133.262

49.974

755.639

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

27.878

0

27.878

6.256

34.134

7.326

7.326

7.326

7.326

35.204

Nederlands onderwijs buitenland

14.528

0

14.528

0

14.528

800

800

800

800

15.328

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

18.051

0

18.051

998

19.049

998

998

998

998

19.049

School en omgeving

174.404

0

174.404

‒ 3.240

171.164

‒ 23.577

11.928

15.139

15.139

281.846

Basisvaardigheden

224.765

0

224.765

72.282

297.047

67.828

‒ 126.969

96.418

12.365

240.540

NGF Open Leermateriaal

3.790

0

3.790

443

4.233

11.594

7.932

0

0

0

NGF Digitaal Onderwijs

5.300

0

5.300

1.284

6.584

0

0

0

0

2.750

Schoolmaaltijden

101.260

0

101.260

2.485

103.745

0

0

0

0

0

Brugfunctionaris

40.285

0

40.285

1.624

41.909

1.909

1.909

2.309

2.309

42.594

Overige subsidies

93.219

0

93.219

23.834

117.053

10.033

11.082

10.272

11.037

118.328

Opdrachten

42.683

0

42.683

‒ 12.766

29.917

‒ 5.282

‒ 6.303

‒ 5.835

‒ 5.826

34.269

Opdrachten

42.683

0

42.683

‒ 12.766

29.917

‒ 5.282

‒ 6.303

‒ 5.835

‒ 5.826

34.269

Bijdrage aan agentschappen

39.813

0

39.813

4.211

44.024

4.465

4.214

4.186

4.217

46.329

Dienst Uitvoering Onderwijs

39.813

0

39.813

4.211

44.024

4.465

4.214

4.186

4.217

46.329

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

11.189

0

11.189

456

11.645

181

181

181

166

8.179

Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds

8.393

0

8.393

319

8.712

44

44

44

29

5.246

UWV

2.796

0

2.796

137

2.933

137

137

137

137

2.933

Bijdrage aan medeoverheden

596.753

0

596.753

29.530

626.283

34.114

38.278

33.682

33.682

652.963

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

572.386

0

572.386

34.040

606.426

33.955

36.184

36.184

36.184

645.432

Caribisch Nederland

19.878

0

19.878

‒ 3.321

16.557

163

2.098

‒ 3.081

‒ 3.081

2.463

Scholenprogramma Groningen

3.089

0

3.089

‒ 89

3.000

‒ 89

‒ 89

494

494

3.583

Ventilatie in scholen

0

0

0

300

300

0

0

0

0

0

Overig

1.400

0

1.400

‒ 1.400

0

85

85

85

85

1.485

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

194

0

194

‒ 194

0

‒ 194

‒ 194

120

120

13.831

Brede scholen

194

0

194

‒ 194

0

‒ 194

‒ 194

120

120

13.831

Ontvangsten

9.208

0

9.208

0

9.208

0

0

0

0

9.208

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

15.363.520

0

15.363.520

2.152.844

17.516.364

496.395

653.574

901.159

884.166

16.174.271

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

1.384

1.384

0

0

0

0

0

waarvan overig

15.363.520

0

15.363.520

2.151.460

17.514.980

496.395

653.574

901.159

884.166

16.174.271

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 2,2 miljard verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2025 in het najaar van 2024 al wordt verplicht. Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op de loon- en prijsbijstelling.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 1,0 miljard verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor het instrument bekostiging wordt per saldo met € 899,3 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 van € 798,7 miljoen;

 • een aanpassing naar aanleiding van de jaarlijkse raming van het aantal verwachte leerlingen in het primair onderwijs. Op het budget van 2024 resulteert dit in een opwaartse bijstelling van € 62,8 miljoen (zie ook het algemene deel);

 • een verhoging van het budget voor de nieuwkomersbekostiging met € 46,6 miljoen als gevolg van de doorrekening van het verwachte aantal nieuwkomers;

 • een verhoging van € 23,8 miljoen in het kader van de openstaande verplichting voor Oekraïense nieuwkomers in verband met een vertraagde betaling (zoals gemeld in de brief ‘Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota’);

 • een overboeking van € 24,5 miljoen vanaf artikel 3 (Voortgezet onderwijs) om het budget van de arbeidsmarkttoelage op juiste wijze te verdelen over de artikelen;

 • een overboeking van € 24,4 miljoen naar artikel 14 (Cultuur) ten behoeve van de Bibliotheek op school;

 • een verlaging van de beschikbaar gestelde middelen ter compensatie van de energielasten voor 2024 ad € 14,7 miljoen;

 • een overboeking naar overige subsidies van de middelen (€ 12,4 miljoen) die vanuit het coalitieakkoord beschikbaar zijn gekomen voor Verzuim en Onderwijszorgarrangementen (OZA);

 • een overboeking van € 12,0 miljoen naar het instrument overige subsidies bij artikel 3 (Voortgezet onderwijs). Dit betreft middelen die vanuit het coalitieakkoord beschikbaar zijn gekomen voor professionalisering van leerkrachten in het kader van het bijgestelde curriculum. Het budget wordt verschoven in de tijd en zal vanaf artikel 3 (Voortgezet onderwijs) tot uitgaven leiden in de jaren 2025, 2026 en 2027.

Zoals aangegeven in de begroting 2024 is voor het programma schoolmaaltijden (€ 166,0 miljoen in 2024) een deel van de dekking (tijdelijk) gevonden op de bekostiging po (€ 13,4 miljoen) en bekostiging vo (€ 8,6 miljoen). Aangezien er voldoende eindejaarsmarge beschikbaar is, wordt het terugdraaien van deze extensivering op de bekostiging in de voorjaarsnota 2024 verwerkt.

Subsidies

Het budget voor het instrument subsidies wordt per saldo met € 106,0 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door:

 • twee overboekingen van € 64,2 miljoen en € 33,1 miljoen vanaf artikel 3 (Voortgezet onderwijs) voor de subsidieregelingen Basisvaardigheden en School en Omgeving, zodat deze middelen juist over de artikelen verdeeld staan;

 • een toevoeging aan het budget van € 36,5 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2024;

 • een neerwaartse bijstelling van het budget van School en Omgeving met € 34,2 miljoen ter correctie van een voortijdige betaling in 2023;

 • een overboeking vanaf het instrument bekostiging van de middelen (€ 12,4 miljoen) die vanuit het coalitieakkoord beschikbaar zijn gekomen voor Verzuim en OZA.

Amendement Ceder

In het kader van het amendement van het lid Ceder c.s. (36410-VIII-66) wordt het budget met € 0,5 miljoen verhoogd en verlaagd. Zie hiervoor de brief ‘Reactie moties- en amendementen funderend onderwijs’.

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget wordt per saldo met € 29,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 van € 34,7 miljoen;

 • een verlaging van het budget voor onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland in 2024 met € 7,5 miljoen. Deze verlaging is onderdeel van een kasschuif waarbij het budget in 2025 en 2026 wordt verhoogd. Hiermee wordt de verdeling van de middelen over de jaren aangepast op de actuele planning van de onderwijshuisvestingsconvenanten Caribisch Nederland;

 • een verhoging van het budget met € 5,0 miljoen in het kader van de openstaande verplichting naar aanleiding van de vertraagde uitvoering van de onderwijshuisvestingsconvenanten Caribisch Nederland (zoals in 2023 in de 2e suppletoire begroting en de brief ‘Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota’ gemeld).

Toelichting bijdrage OCW aan scholenprogramma Groningen 

In 2016 is tussen OCW, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de betrokken schoolbesturen en gemeenten afgesproken dat in het Groningse aardbevingsgebied 101 scholen aardbevingsbestendig en toekomstbestendig worden gemaakt. Aan het scholenprogramma dragen, naast de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) (€ 172,5 miljoen), de gemeenten en schoolbesturen (€ 44,5 miljoen), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 23,5 miljoen) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (€ 50,0 miljoen; waarvan € 3,0 miljoen per jaar tot en met 2034) bij.

Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente zijn opgenomen. Voor de bijdrage aan de gemeenten voor het kalenderjaar 2024 zal dit (net als voor kalenderjaar 2023) als wettelijke grondslag gelden op basis van artikel 4.23, derde lid, aanhef en onderdeel c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Tabel 9 Maximaal te ontvangen bedragen per gemeente ten behoeve van scholenprogramma Groningen

Gemeente

Bedrag per jaar

Het Hogeland

417.520

Groningen

134.834

Midden-Groningen

896.924

Eemsdelta

1.550.722

Totaal

3.000.000

Licence