Base description which applies to whole site

3.7 Beleidsartikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid art. 9 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

220.502

‒ 95

220.407

‒ 7.751

212.656

12.350

9.987

10.858

13.571

          

Uitgaven

223.401

‒ 95

223.306

‒ 24.251

199.055

20.850

18.487

17.858

13.571

          

Bekostiging

46.621

0

46.621

‒ 10.552

36.069

49.258

52.010

54.710

69.010

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

46.621

0

46.621

‒ 10.552

36.069

‒ 46.693

‒ 46.693

‒ 46.693

‒ 46.693

Tekorten regios

0

0

0

0

0

95.951

98.703

101.403

115.703

Subsidies (regelingen)

169.590

‒ 95

169.495

‒ 13.842

155.653

‒ 28.609

‒ 33.724

‒ 37.062

‒ 55.648

Lerarenbeurs

62.717

0

62.717

0

62.717

3.503

3.209

3.209

3.209

Zij-instroom

62.924

0

62.924

10.000

72.924

14.308

12.586

12.748

8.162

Wet Beroep leraar en Lerarenregister

1.775

‒ 295

1.480

‒ 1.480

0

‒ 2.606

‒ 2.306

‒ 2.206

‒ 2.206

Aanpak lerarentekort

39.949

0

39.949

‒ 23.000

16.949

‒ 45.969

‒ 49.519

‒ 53.019

‒ 67.019

Overige subsidies

2.225

200

2.425

638

3.063

2.155

2.306

2.206

2.206

Opdrachten

3.866

0

3.866

‒ 259

3.607

‒ 208

‒ 208

‒ 208

‒ 208

Opdrachten

3.866

0

3.866

‒ 259

3.607

‒ 208

‒ 208

‒ 208

‒ 208

Bijdrage aan agentschappen

3.324

0

3.324

402

3.726

409

409

418

417

Dienst Uitvoering Onderwijs

3.324

0

3.324

402

3.726

409

409

418

417

Ontvangsten

6.500

0

6.500

0

6.500

0

0

0

0

Tabel 23 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

220.502

‒ 95

220.407

‒ 7.751

212.656

12.350

9.987

10.858

13.571

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

220.502

‒ 95

220.407

‒ 7.751

212.656

12.350

9.987

10.858

13.571

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden in 2023 met € 7,8 miljoen verlaagd. In de jaren na 2023 wordt het verplichtingenbedrag verhoogd. Het verschil tussen verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt door een kasschuif voor de regeling voor onderwijsassistenten (SOOL). Er wordt bij deze regeling een verplichting aangegaan voor een subsidie die over meerdere jaren wordt uitbetaald. Hierdoor worden de verplichtingen in 2023 minder verlaagd dan de uitgaven, maar worden de uitgaven in 2024, 2025 en 2026 meer verhoogd dan de verplichtingen.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt in 2023 per saldo met € 10,6 miljoen verlaagd. In de jaren daarna wordt het budget verhoogd met € 49,3 miljoen in 2024 tot € 69,0 miljoen in 2027. Deze verschuivingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

  • Voor de vorming van de Onderwijsregio's, zoals aangekondigd in de lerarenbrief in december 2022, is een nieuw hoofdbudget gecreëerd onder bekosting: Tekorten Regio's.

  • Vanaf 2024 komen hier zoals aangekondigd de middelen voor Samen Opleiden (tegemoetkoming kosten opleidingsscholen) en de Regionale Aanpak (aanpak tekorten) samen.

  • Verder is er aan dit nieuwe budget loon- en prijsbijstelling toegevoegd ter hoogte van € 5,3 miljoen in 2024 oplopend tot € 6,5 miljoen in 2027.

  • Doordat de nieuwe regeling per 2024 een systematiek per jaar heeft en de oude regelingen een systematiek per schooljaar hadden, is er in 2023 minder budget benodigd voor deze regelingen. De resterende € 10 miljoen wordt ingezet om de grote toestroom bij de regeling onderwijsassistenten op te vangen.

Subsidies

Het budget voor het instrument subsidies wordt per saldo met € 13,7 miljoen verlaagd. In de jaren daarna wordt het budget verlaagd met € 28,6 miljoen in 2024 tot € 55,6 miljoen in 2027. Dit wordt met name verklaard door:

  • Een verschuiving vanaf 2024 van het budget van de Regionale Aanpak (hoofdbudget aanpak tekorten) naar bekostigingshoofdbudget Tekorten Regio's ten behoeve van de Onderwijsregio's (zie bekostiging).

  • Een verlaging in 2023 van het budget voor de aanpak lerarentekort met € 23 miljoen ten behoeve van de decentralisatieuitkering voor de G4, de regelingen zij-instroom en onderwijsassistenten (SOOL) op het hoofdbudget zij-instroom en bijdrage aan de dekkingsopgave (€ 6 miljoen). Deze middelen zijn vrijgekomen door de eerder genoemde overgang van schooljaar naar kalenderjaar.

  • Een verhoging van de budgetten in 2023 voor de regeling zij-instroom met € 6 miljoen en de regeling onderwijsassistenten (SOOL) met € 8 miljoen. Daarnaast is de regeling voor onderwijsassisten uitgebreid met een deel voor voortgezet onderwijs waarvoor € 4 miljoen extra per jaar is toegevoegd aan de regeling.

  • Een verlaging van het hoofdbudget zij-instroom in 2023 van € 15 miljoen door een kasschuif naar de jaren 2024, 2025 en 2026 van € 5 miljoen per jaar voor de regeling onderwijsassistenten (SOOL).

  • Er is loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de hoofdbudgetten lerarenbeurs en zij-instroom. Dit gaat om € 7,3 miljoen in 2024, aflopend naar € 6,9 miljoen in 2027.

Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op de dekkingsbijdrage en loon- en prijsbijstelling.

Licence