Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art.11 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

48.100

0

48.100

‒ 10.918

37.182

20.686

17.732

20.395

19.055

          

Uitgaven

59.877

0

59.877

‒ 4.748

55.129

23.782

21.603

20.595

19.205

          

1 Algemeen Waterbeleid

42.221

0

42.221

3.724

45.945

12.500

11.753

8.535

6.748

Opdrachten

12.979

0

12.979

2.654

15.633

10.246

11.387

7.573

7.574

FLOW

1.834

0

1.834

2.090

3.924

‒ 1.834

‒ 1.834

‒ 1.834

‒ 1.834

KAWI

1.345

0

1.345

‒ 165

1.180

0

0

0

0

Klimaat Bestuur/NOVI

1.228

0

1.228

‒ 893

335

‒ 960

‒ 749

‒ 548

‒ 554

CORA

450

0

450

400

850

500

500

0

0

VN Water

3.450

0

3.450

‒ 1.950

1.500

4.000

4.000

0

0

Overige Opdrachten

4.672

0

4.672

3.172

7.844

8.540

9.470

9.955

9.962

Subsidies

13.748

0

13.748

345

14.093

791

‒ 289

‒ 2.978

‒ 2.978

Partners for Water 5 (HGIS)

11.252

0

11.252

‒ 4.635

6.617

‒ 6.752

‒ 8.752

‒ 11.252

‒ 11.252

Blue Deal (HGIS)

2.000

0

2.000

2.310

4.310

0

0

0

0

WI

400

0

400

0

400

0

0

0

0

NGF-project NL2120

0

0

0

0

0

7.033

7.963

8.274

8.274

Overige Subsidies

96

0

96

2.670

2.766

510

500

0

0

Bijdragen aan agentschappen

15.494

0

15.494

‒ 325

15.169

‒ 1.376

‒ 1.376

‒ 1.540

‒ 1.540

Waarvan Bijdragen aan KNMI

394

0

394

291

685

80

80

0

0

Bijdragen aan RWS

15.100

0

15.100

‒ 616

14.484

‒ 1.456

‒ 1.456

‒ 1.540

‒ 1.540

Bijdragen aan mederoverheden

0

0

0

0

0

2.839

2.031

5.480

3.692

NGF-project NL2120

0

0

0

0

0

3.164

2.231

5.730

3.942

Overige bijdragen aan mederoverheden

0

0

0

0

0

‒ 325

‒ 200

‒ 250

‒ 250

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

1.050

1.050

0

0

0

0

          

2 Waterveiligheid

3.129

0

3.129

‒ 1.071

2.058

50

100

100

100

Opdrachten

3.129

0

3.129

‒ 1.071

2.058

50

100

100

100

RWS Waterveiligheid

2.456

0

2.456

‒ 1.171

1.285

0

0

0

0

Overige Opdrachten

673

0

673

100

773

50

100

100

100

          

3 Grote oppervlaktewateren

1.565

0

1.565

‒ 621

944

142

142

142

142

Opdrachten

1.465

0

1.465

‒ 521

944

242

242

242

242

RWS Zuid-Westelijke Delta

1.050

0

1.050

‒ 707

343

0

0

0

0

Overige Opdrachten

415

0

415

186

601

242

242

242

242

Bijdragen aan medeoverheden

100

0

100

‒ 100

0

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

          

4 Waterkwaliteit

12.962

0

12.962

‒ 6.780

6.182

11.090

9.608

11.818

12.215

Opdrachten

11.242

0

11.242

‒ 6.923

4.319

‒ 5.090

‒ 4.018

‒ 1.477

‒ 1.000

Noordzee akkoord

5.140

0

5.140

‒ 4.982

158

‒ 5.000

‒ 4.500

‒ 1.500

‒ 1.000

RWS WKK opdrachten

4.708

0

4.708

‒ 3.641

1.067

‒ 2.827

‒ 2.702

‒ 2.022

‒ 2.022

WKK opdrachten

898

0

898

‒ 480

418

0

0

0

0

Overige Opdrachten

496

0

496

2.180

2.676

2.737

3.184

2.045

2.022

Subsidies

30

0

30

232

262

16.180

13.626

13.295

13.215

NGF-project Groeiplan Watertechnologie

0

0

0

0

0

15.980

13.426

13.095

13.015

Overige subsidies

30

0

30

232

262

200

200

200

200

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

50

50

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.690

0

1.690

‒ 139

1.551

0

0

0

0

WKK contributies

640

0

640

‒ 604

36

‒ 150

‒ 150

‒ 150

‒ 150

Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.050

0

1.050

465

1.515

150

150

150

150

          

Ontvangsten

30

0

30

0

30

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 11 is in 2023 met € 10,9 miljoen afgenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 77,9 miljoen toegenomen. Dit wordt met name verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Tevens zijn er diverse verplichtingenschuiven verwerkt:

2023:

 • Een (eerdere) verplichtingenschuif vanuit 2023 naar 2022 ten behoeve van het programma Klimaatadaptatie Water Internationaal (HGIS) met betrekking tot de inzet van Deltares, China Council en Water and Climate Coalition impact (- € 3,5 miljoen).

2023 en verder:

 • Een verplichtingenschuif vanuit 2023-2027 naar 2023 van cumulatief € 1,1 miljoen voor het aangaan van een meerjarige verplichting voor de Richtlijn Overstromingsrisico’s en het versneld aangaan van verplichtingen voor de SITO-regeling.

Uitgaven

1 Algemeen Waterbeleid

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van Algemeen Waterbeleid in 2023 met € 2,7 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 36,8 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

 • Vanuit de HGIS-middelen is in totaal € 5,2 miljoen eindejaarsmarge toegevoegd aan het opdrachtenbudget voor Partners voor Water 5 en CORA.

 • Een overboeking naar het Ministerie van BZK voor de bijdrage aan het Serviceteam Rijk 2023 voor de werkzaamheden voor de omgevingswet (- € 2,1 miljoen).

 • Een budgetoverheveling binnen artikel 11 van opdrachten naar subsidies voor de inzet van Deltares, China Council en Water and Climate Coalition impact (- €2,7 miljoen).

2023 t/m 2025:

 • Per saldo wordt € 6,2 miljoen vanuit 2023 naar 2024 en 2025 doorgeschoven onder het HGIS-plafond. Het programma Partners voor Water 5 is opgestart middels een inceptiefase in 2022, waarin het kasritme is vastgesteld in het Inceptierapport. Dit wijkt af van het lineaire kasritme zoals vastgesteld in HGIS-brief van 2021 met een vast jaarlijkse uitgavepatroon. Met deze kasschuif worden de middelen van Partners voor Water 5 in het juiste ritme gezet.

 • Het budget is opgehoogd vanuit de HGIS-middelen om opvolging te geven aan de VN Waterconferentie 2023 (cumulatief € 10,5 miljoen).

2023 en verder:

 • Een deel van de middelen voor het programma Partners voor Water 5 stond geraamd onder subsidies, maar betreft opdrachtenbudget. Om die reden vindt er een budgetoverheveling plaats van subsidies naar opdrachten (€ 6,8 miljoen). Hierbij worden de hiervoor beschikbare middelen ook meerjarig overgeboekt (cumulatief € 38,0 miljoen in de periode 2024-2027).

 • Het opdrachtenbudget is opgehoogd met structureel € 3,9 miljoen voor de IenW-bijdrage aan de beheerkosten van het Digitale stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening en de additionele bijdrage aan het Informatiepunt Leefomgeving. Dit kan jaarlijks worden bijgesteld op basis van de opgave van het ministerie van BZK.

 • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (waarvan cumulatief € 3,7 miljoen in 2023 t/m 2027).

2024 en verder:

 • Vanaf 2024 wordt structureel € 5,8 miljoen per jaar overgeboekt naar artikel 13 voor Fysieke Leefomgeving en Omgevingswet (FLOW), omdat dit met ingang van 2024 op artikel 13 verantwoord wordt.

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van algemeen waterbeleid in 2023 met € 0,3 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 5,5 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

 • Vanuit de HGIS-middelen is in totaal € 4,4 miljoen eindejaarsmarge toegevoegd aan het subsidiebudget voor Partners voor Water 5 en Blue Deal.

 • De tegenhanger van de hierboven beschreven budgetoverheveling (€ 2,7 miljoen) van opdrachten naar subsidies ten behoeven van inzet voor Deltares, China Council en Water and Climate Coalition impact.

2023 en verder:

 • De tegenhanger van de hierboven beschreven budgetoverheveling van subsidies naar opdrachten voor Partners voor Water 5 (- € 6,8 miljoen), inclusief de meerjarige component (cumulatief ‒ € 38,0 miljoen in de periode 2024-2027).

2024 en verder:

 • Vanuit het Nationaal Groeifonds zijn middelen ontvangen voor het NGF-project NL2120. Dit project zet zich in voor groene verdienvermogen en richt zich op natuurlijke oplossingen (nature-based solutions) voor vraagstukken op het gebied van landgebruik en bodem- en waterbeheer. Hiervoor wordt € 70,0 miljoen vrijgemaakt over de periode 2024 t/m 2030. Dit betreft het aandeel dat op subsidiebudget is geboekt (cumulatief € 31,5 miljoen in de periode 2024 t/m 2027).

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan medeoverheden op het gebied van algemeen waterbeleid in 2023 met € 0,0 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 14,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2024 en verder:

 • Vanuit het Nationaal Groeifonds zijn middelen ontvangen voor het NGF-project NL2120. Dit project zet zich in voor groene verdienvermogen en richt zich op natuurlijke oplossingen (nature-based solutions) voor vraagstukken op het gebied van landgebruik en bodem- en waterbeheer. Hiervoor wordt € 70,0 miljoen vrijgemaakt over de periode 2024 t/m 2030. Dit betreft het aandeel dat op budget voor bijdragen aan medeoverheden is geboekt (cumulatief € 15,1 miljoen in de periode 2024 t/m 2027).

4 Waterkwaliteit

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van waterkwaliteit in 2023 met € 6,9 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 11,6 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

 • De tegenhanger van de hierboven toegelichte overboeking (artikelonderdeel waterveiligheid) naar het Deltafonds (- €1,2 miljoen) voor de SITO-regeling.

2023 en verder:

 • Voor de uitvoering van het programma Noordzee vindt er een overboeking plaats naar het Deltafonds (- € 5,0 miljoen) in 2023 en cumulatief ‒ € 12,0 miljoen in de periode 2024-2027 voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS).

 • Vanuit het ministerie van EZK is structureel budget ontvangen voor de kosten die voortvloeien uit de afspraken uit het Programma Noordzee voor de realisatie van 21 GW windenergie op zee. Dit betreft € 1,1 miljoen in 2023 en structureel € 2,4 miljoen vanaf 2024. Het budget voor 2023 alsmede €1,3 miljoen structureel wordt meteen overgeheveld naar artikel 98 omdat dit inzet personeel betreft. Het resterende structurele budget wordt overgeheveld naar het Deltafonds voor de beheerskosten RWS (incl. benodigde capaciteit) voor het Net op Zee, waarmee het windpark op zee wordt verbonden met het hoogspanningsnet op land.

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van Waterkwaliteit in 2023 met € 0,2 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 56,3 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2024 en verder:

 • Vanuit het Nationaal Groeifonds zijn middelen ontvangen voor het NGF-project Groeiplan Watertechnologie met als doel nieuwe technologieën voor de beschikbaarheid van (schoon) water te ontwikkelen en deze zowel nationaal als internationaal te vermarkten. Hiervoor wordt € 135,0 miljoen vrijgemaakt over de periode 2024 t/m 2034. Dit betreft het aandeel dat op subsidiebudget is geboekt (cumulatief € 55,5 miljoen in de periode 2024 t/m 2027).

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence