Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

67.932

‒ 3.952

63.980

    

Uitgaven

79.952

‒ 5.356

74.596

    

1 Veiligheid chemische stoffen

27.429

‒ 4.036

23.393

Opdrachten

9.259

‒ 3.958

5.301

Waarvan RWS

1.841

0

1.841

Waarvan RIVM

1.081

65

1.146

Uitvoering veiligheid

1.525

‒ 1.524

1

Uitvoering stoffen en M&G

2.628

‒ 1.989

639

Overige opdrachten

2.184

‒ 510

1.674

Subsidies

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

16.612

725

17.337

Waarvan Bijdragen aan RWS

3.396

0

3.396

Waarvan Bijdragen aan RIVM

12.877

725

13.602

Overige bijdragen aan agentschappen

339

0

339

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

250

490

740

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.308

‒ 1.293

15

Waarvan Bijdragen aan CTGB

1.308

‒ 1.293

15

    

2 Veilige biotechnologie

6.350

‒ 280

6.070

Opdrachten

1.364

‒ 60

1.304

Uitvoering veiligheid GGO

1.304

0

1.304

Overige opdrachten

60

‒ 60

0

Bijdragen aan agentschappen

4.986

‒ 220

4.766

Waarvan bijdragen aan COGEM

1.700

0

1.700

Waarvan bijdragen aan RIVM

3.286

‒ 220

3.066

    

3 Veiligheid bedrijven en transport

46.173

‒ 1.040

45.133

Opdrachten

15.582

‒ 4.376

11.206

EPK Bijdrage RWS

1.831

0

1.831

Opdrachten asbest

1.684

‒ 951

733

Programma omgevingsveilig

5.526

‒ 1.468

4.058

VTH-stelsel

3.339

‒ 1.358

1.981

Uitvoering Buisleidingen

1.386

‒ 599

787

Uitvoering veiligheid VGS

1.356

0

1.356

Overige opdrachten

460

0

460

Subsidies

10.378

2.952

13.330

Subsidies inrichtingen & transport

7.603

0

7.603

Subsidies asbest

0

0

0

Subsidies vuurwerk

2.260

0

2.260

Overige subsidies

515

2.952

3.467

Bijdragen aan agentschappen

6.673

230

6.903

Waarvan bijdragen aan RWS

4.184

0

4.184

Waarvan bijdragen aan RIVM

2.083

230

2313

Waarvan bijdragen aan RVO

406

0

406

Bijdragen aan medeoverheden

9.619

154

9773

Waarvan bijdragen aan Caribisch Nederland

125

1

126

Overige bijdragen aan medeoverheden

9.494

153

9.647

Inkomensoverdrachten

3.921

0

3921

Inkomensoverdrachten mesothelioom

3.921

0

3921

    

Ontvangsten

250

0

250

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,0 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

 • Een verplichtingenoverheveling binnen artikel 22 van € 2,7 miljoen om de subsidie Safety Deal 2024 aan de RVO te kunnen verstrekken.

 • Een verplichtingenoverheveling binnen artikel 22 van € 0,3 miljoen voor de opdracht aan RWS voor het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). RWS is de beheerder van het programma LAVS. De verplichtingenoverheveling is nodig zodat RWS tijdig voorafgaand aan 2024 de opdracht voor beheer aan het LAVS kan verstrekken.

 • Een verplichtingenoverheveling van ‒ € 1,6 miljoen van artikel 22 naar artikel 98 voor ICT werkzaamheden voor het project vergunningsverlening toezicht en handhavingstelsel.

 • De overige verlaging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 5,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

1 Veiligheid chemische stoffen

Opdrachten

Het opdrachtenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,0 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van:

 • Een overboeking van € 1,7 miljoen van artikel 22 naar artikel 21. Er is minder budget benodigd op artikel 22 voor de dataverkenning afzet biociden en monitoring impulsprogramma, visie ontwikkeling externe veiligheid en maatwerkafspraken. Dit wordt ingezet op artikel 21 voor de jaarafrekening RVO 2022.

 • Een overboeking van € 1,0 miljoen van artikel 22 naar ANVS voor de kosten om het radionuclidenlaboratorium van RIVM weer compliant te maken aan de huidige wet- en regelgeving tot de verhuizing van RIVM naar een nieuw gebouw.

 • Een herschikking van € 0,2 miljoen binnen artikel 22 voor de bijdrage aan het Ministerie van LNV voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB).

 • Een herschikking van € 0,4 miljoen binnen artikel 22 voor een bijdrage aan de OECD voor het project Pepper. Het gaat hierbij om testmethodes van hormoonontregelende eigenschappen van stoffen.

 • Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,7 miljoen.

2 Veilige biotechnologie

De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

Het opdrachtenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,4 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van:

 • Een herschikking van € 2,6 miljoen op artikel 22 voor een subsidie aan Omgevingsdienst.NL (ODNL) voor de uitvoering van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO).

 • Een verlaging van het budget met € 1,0 miljoen op artikel 22. Er is minder budget nodig voor het interbestuurlijke programma VTH.

 • Een herschikking binnen artikel 22 van € 0,4 miljoen voor de opdracht aan RIVM voor de ondersteuning en uitvoering van het beleid gericht op emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen.

 • Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,4 miljoen.

Subsidies

Het subsidiebudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 3,0 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:

 • Een herschikking van € 2,9 miljoen op artikel 22 voor een subsidie aan Omgevingsdienst.NL (ODNL) voor de uitvoering van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO).

 • Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,1 miljoen.

Ontvansten

De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence