Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 21 Duurzaamheid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

74.209

0

74.209

‒ 4.900

69.309

‒ 6.316

‒ 1.776

‒ 861

‒ 884

          

Uitgaven

71.886

0

71.886

‒ 8.998

62.888

‒ 4.186

962

2.639

616

          

4 Duurzaamheidsinstrumentarium

859

0

859

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

859

0

859

0

0

0

0

0

0

          

5 Duurzame productieketens

65.111

0

65.111

‒ 5.829

60.141

‒ 109

1.997

2.466

443

Opdrachten

20.605

0

20.605

‒ 1.126

20.338

‒ 2.352

‒ 2.621

‒ 2.777

‒ 2.800

Uitvoering duurzame productieketens

14.650

0

14.650

‒ 2.929

12.580

‒ 4.020

‒ 4.289

‒ 4.445

‒ 4.468

Waarvan RWS

5.054

0

5.054

1.095

6.149

1.095

1.095

1.095

1.095

Overige opdrachten

901

0

901

708

1.609

573

573

573

573

Subsidies

22.162

0

22.162

‒ 7.186

14.976

450

1.450

3.450

1.450

Subsidies duurzame productieketens

22.162

0

22.162

‒ 7.186

14.976

450

1.450

3.450

1.450

Bijdragen aan agentschappen

20.512

0

20.512

3.808

24.320

1.743

1.743

1.743

1.743

Waarvan Bijdragen aan RWS

10.585

0

10.585

1.077

11.662

1.077

1.077

1.077

1.077

Waarvan Bijdragen aan RVO

9.114

0

9.114

2.251

11.365

251

251

251

251

Overige bijdragen aan agentschappen

813

0

813

480

1.293

415

415

415

415

Bijdragen aan medeoverheden

1.375

0

1.375

‒ 1.375

0

0

1.375

0

0

Waarvan Bijdragen aan Caribisch Nederland

1.375

0

1.375

‒ 1.375

0

0

1.375

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

50

50

50

50

50

50

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

457

0

457

0

457

0

0

0

0

          

6 Natuurlijk kapitaal

5.916

0

5.916

‒ 3.169

2.747

‒ 4.077

‒ 1.035

173

173

Opdrachten

5.457

0

5.457

‒ 3.324

2.133

‒ 4.232

‒ 1.190

18

18

Uitvoering Natuurlijk kapitaal

5.261

0

5.261

‒ 3.552

1.709

‒ 4.460

‒ 1.418

‒ 210

‒ 210

Overige opdrachten

196

0

196

228

424

228

228

228

228

Bijdragen aan agentschappen

459

0

459

155

614

155

155

155

155

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 21 is in 2023 met € 4,9 miljoen afgenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 9,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2023 t/m 2025:

 • Een (eerdere) verplichtingenschuif van cumulatief € 3,8 miljoen vanuit 2023 t/m 2025 naar 2022 voor het meerjarig vastleggen van de begrotingssubsidie voor Milieu Centraal.

Het resterend bedrag worden verklaard door diverse kleine mutaties en de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

5 Duurzame productieketens

Opdrachten

Het opdrachtenbudget is in 2023 met € 1,1 miljoen afgenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 10,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2023 en verder:

 • Een herschikking binnen artikel 21 van structureel € 2,2 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2023. De opdrachtverlening aan RWS betreft meerdere dossiers op het gebied van Circulaire Economie. Het voor die onderwerpen geraamd budget wordt overgeboekt naar bijdragen aan agentschap RWS.

 • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (cumulatief € 4,8 miljoen in 2023 t/m 2027).

Subsidies

Het subsidiebudget is in 2023 met € 7,2 miljoen afgenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 6,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2023 en verder:

 • Er wordt € 7,0 miljoen vanuit 2023 naar latere jaren geschoven ten laste van het generale beeld, zodat de Coalitie Akkoord-middelen voor de circulaire doorbraak ketenprojecten aansluiten op de afgegeven prognose van de RVO.

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel zijn de volgende subsidieverplichtingen opgenomen:

2023:

 • Een bedrag van maximaal € 1,2 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie aan Milieu Centraal voor nadere focusactiviteiten gericht op consumentenvoorlichting, zoals project- en/of campagnematige activiteiten gefocust op een beperkt aantal duurzaamheidsthema’s. Deze thema's betreffen onder andere de week zonder afval, duurzaam schoonmaken, elektrisch vervoer, asbestdaken en andere toepassingen. In de ontwerpbegroting 2023 is de grondslag reeds opgenomen voor een bedrag van € 0,7 miljoen. Deze grondslag wordt bij eerste suppletoire begroting 2023 opgehoogd tot € 1,2 miljoen.

2023 t/m 2024:

 • Een bedrag van maximaal € 0,06 miljoen per jaar voor de jaren 2023 en 2024. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie aan Stichting Springtij Festival Terschelling voor de organisatie van het Springtij Forum 2023 en 2024. In de ontwerpbegroting 2023 is de grondslag reeds opgenomen voor een bedrag van € 0,03 miljoen per jaar. Deze grondslag wordt bij eerste suppletoire begroting 2023 opgehoogd tot € 0,06 miljoen.

2023 t/m 2025:

 • Een bedrag van maximaal € 1,6 miljoen per jaar voor de jaren 2023 tot en met 2025. Deze bedragen hebben betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie aan Milieu Centraal voor het uitvoeren van de basisactiviteiten gericht op de kerntaak van consumentenvoorlichting. het betreft een onafhankelijke vraagbaak voor consumenten en media op verschillende duurzaamheidsthema’s, zoals milieukeurmerken, plaagdierbestrijding, minder afval, microplastics en duurzaam vervoer. In de ontwerpbegroting 2023 is de grondslag reeds opgenomen voor een bedrag van € 1,0 miljoen. Deze grondslag wordt bij eerste suppletoire begroting 2023 opgehoogd tot € 1,6 miljoen.

 • Een bedrag van maximaal € 0,067 miljoen voor de jaren 2023 tot en met 2025. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor ondersteuning van een betere infrastructuur voor repair aan Stichting Repair Café.

Deze begrotingsvermeldingen vormen de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Bijdrage aan agentschappen

Het uitgavenbudget voor bijdrage aan agentschappen is in 2023 met € 3,8 miljoen toegenomen en cumulatief met € 7,0 miljoen in de periode 2024 ‒ 2027. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2023:

 • De verhoging van de Milieu-inversteringsaftrek (MIA) vanuit het generale beeld met € 2,0 miljoen waarvoor extra uitvoeringskosten gedekt moeten worden.

2023 en verder:

 • Een herschikking binnen artikel 21 van structureel € 1,1 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2023. De opdrachtverlening aan RWS betreft meerdere dossiers op het gebied van Circulaire Economie. Het voor die onderwerpen geraamd budget wordt overgeboekt naar bijdragen aan agentschap RWS.

6 Natuurlijk kapitaal

Opdrachten

Het opdrachtenbudget op artikel 21 voor natuurlijk kapitaal is in 2023 met € 3,3 miljoen verlaagd en cumulatief met € 5,4 miljoen in de periode 2024 t/m 2027. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2023 t/m 2024:

 • In het kader van de klimaatenveloppe heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor circulaire maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) waarmee CO2-reductie kan worden gerealiseerd. Op basis van een uitgevoerde evaluatie ten behoeve van de opdrachtverlening voor 2022-2024 ontvangt RWS nu de opdracht en benodigde middelen van € 3,0 miljoen voor 2023 en 2024 voor het vervolg van de klimaatenveloppe.

2023 t/m 2025:

 • Een budgetoverheveling van artikel 21 naar het Mobiliteitsfonds van € 0,3 miljoen voor 2023, € 1,3 miljoen voor 2024 en € 1,2 miljoen voor 2025 voor RWS voor de toepassing van recyclaat in bouwmaterialen, hergebruik van liggers en uitvoeringskosten voor 2023-2025. Bij de vorming van het kabinet-Rutte-IV zijn middelen beschikbaar gesteld voor circulaire maatregelen waarmee hergebruik van recyclaat in bouwmaterialen gestimuleerd wordt.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence