Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk(bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Ontvangsten

7.808.084

26.803

7.834.887

19.09 Ten laste van begroting IenW

7.808.084

26.803

7.834.887

Toelichting

De mutaties in de vastgestelde begroting zijn toegelicht in de Prinsjesdag ISB.

De ontvangsten op dit artikel nemen bij de 2e suppletoire begroting met € 26,8 miljoen toe. Dit is met name het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

Licence