Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 6. Apparaat

Tabel 12 Apparaat (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

35.287

6.484

41.771

     
 

Uitgaven

35.287

6.484

41.771

     

6.0

Apparaat

35.287

6.484

41.771

 

Personele uitgaven

22.774

3.696

26.470

 

Eigen personeel

20.342

2.216

22.558

 

Inhuur externen

2.432

1.480

3.912

 

Materiële uitgaven

12.513

2.788

15.301

 

Overige materiële uitgaven

12.513

2.788

15.301

     
 

Ontvangsten

990

4.120

5.110

     

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

De grootste mutatie betreft de overboekingen van diverse departementen voor de basisdienstverlening van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) voor 2023.

Inhuur externen

Dit betreft met name de desaldering van geprognosticeerde ontvangsten van de SSO-CN die worden ingezet voor inhuur externen. Zie hiervoor ook de toelichting bij de ontvangsten.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Dit betreft twee grote mutaties. Het betreft de desaldering van geprognosticeerde ontvangsten van de SSO-CN die worden ingezet voor overige materiële uitgaven. Zie hiervoor ook de toelichting bij de ontvangsten. Verder zijn er overboekingen van diverse departementen voor de basisdienstverlening SSO-CN voor 2023.

Ontvangsten

Dit betreft met name de geprognosticeerde ontvangsten van SSO-CN voor de verrekeningen met andere departementen, op basis van basis- en specifieke dienstverlening. Deze worden gesaldeerd en ingezet voor inhuur externen en overige materiële uitgaven.

Licence