Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 6. Apparaat

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 19 Budgettaire gevolgen artikel 6 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

31.652

31.644

22.924

20.754

20.754

20.754

20.754

        

Uitgaven

30.335

31.644

22.924

20.754

20.754

20.754

20.754

        

Personele uitgaven

       

Eigen personeel

15.264

19.693

12.072

11.098

11.098

11.098

11.098

Inhuur externen

2.813

1.113

598

425

425

425

425

        

Materiële uitgaven

       

Overige materiële uitgaven

12.258

10.838

10.254

9.231

9.231

9.231

9.231

        

Ontvangsten

7.073

2.044

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Op dit artikel worden de apparaatsuitgaven voor de volgende organisaties begroot:

  • Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN);

  • Colleges financieel toezicht (Cft);

  • Vertegenwoordiging Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN-ACS) exclusief de uitgaven voor ambtelijk personeel die op hoofdstuk VII worden begroot;

  • Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

  • Rijksvertegenwoordiger.

Daarnaast worden de vergoedingen voor leden van raden en commissies op dit artikel begroot.

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreffen de uitgaven aan het eigen personeel van de SSO CN, Rijksvertegenwoordiger CN, Cft en het lokaal personeel van de VN-ACS.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

De materiële uitgaven van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn hier opgenomen. De materiële uitgaven voor de SSO CN maken hier het merendeel van uit.

Licence