Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

10.089.366

0

10.089.366

12.000

10.101.366

0

0

0

0

          

Uitgaven

176.366

0

176.366

12.000

188.366

0

0

0

0

          

Opdrachten

19.122

0

19.122

6.000

25.122

0

0

0

0

Kostenvergoeding Atradius DSB

18.900

0

18.900

0

18.900

0

0

0

0

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

0

0

0

6.000

6.000

0

0

0

0

Overige uitgaven

222

0

222

0

222

0

0

0

0

          

Garanties

87.000

0

87.000

6.000

93.000

0

0

0

0

Schade-uitkering EKV

87.000

0

87.000

0

87.000

0

0

0

0

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten

0

0

0

6.000

6.000

0

0

0

0

          

Storting/onttrekking begrotingsreserve

70.244

0

70.244

0

70.244

0

0

0

0

Mutatie begrotingsreserve EKV

70.244

0

70.244

0

70.244

0

0

0

0

          

Ontvangsten

109.182

0

109.182

38.000

147.182

25.000

25.000

18.000

18.000

          

Garanties

85.150

0

85.150

38.000

123.150

25.000

25.000

18.000

18.000

Premies EKV

70.244

0

70.244

0

70.244

0

0

0

0

Premies herverzekering leverancierskredieten

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

0

Schaderestituties EKV

14.906

0

14.906

30.000

44.906

25.000

25.000

18.000

18.000

Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

          

Storting/onttrekking begrotingsreserve

24.032

0

24.032

0

24.032

0

0

0

0

Mutatie begrotingsreserve EKV

24.032

0

24.032

0

24.032

0

0

0

0

Tabel 17 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

10.089.366

0

10.089.366

12.000

10.101.366

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

10.000.000

0

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

Exportkrediet-verzekeringen

10.000.000

0

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

waarvan: aangegane garantieverplichtingen

10.000.000

0

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

waarvan: vervallen garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

waarvan overige verplichtingen

89.366

0

89.366

12.000

101.366

0

0

0

0

Kostenvergoeding Atradius DSB

18.900

0

18.900

0

18.900

0

0

0

0

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

0

0

0

6.000

6.000

0

0

0

0

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten

0

0

0

6.000

6.000

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve EKV

70.244

0

70.244

0

70.244

0

0

0

0

Overige betalingsverplichtingen

222

0

222

0

222

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Overige verplichtingen

De herverzekering leverancierskredieten betreft een coronamaatregel waarbij de Staat voorkomt dat de kortlopende kredietverlening in de private verzekeringssector stilvalt. De tijdelijke regeling is per 1 juli 2021 beëindigd, echter kunnen uitgaven en ontvangsten nog langer doorlopen. Derhalve wordt de raming voor zowel schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten als de uitvoeringkosten in 2023 met € 6 mln. verhoogd.

Uitgaven

Zie toelichting bij 'Verplichtingen'.

Ontvangsten

Garanties

De premieontvangsten van de herverzekering leverancierskredieten worden met € 3 mln. naar boven bijgesteld. Daarnaast vallen de schaderestituties herverzekering leverancierskredieten naar verwachting € 5 mln. hoger uit. Zie de toelichting onder 'Verplichtingen'.

Tot slot worden de schaderestituties cumulatief met circa € 131 mln. naar boven bijgesteld uit hoofde van een terugbetaling van een schuld door Argentinië daterend van vóór 1999. Dit vloeit voort uit het op 28 oktober 2022 bereikte akkoord tussen de Club van Parijs en Argentinië. De betalingen worden in de regelingen uitgesmeerd tot en met het jaar 2028. In 2023 worden de extra ontvangsten ingezet ten behoeve van de rijksbrede problematiek onder het uitgavenplafond.

Licence