Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

     

Ontvangsten

 

1.537.980

‒ 10.332

1.527.648

6.09

Ten laste van begroting IenW

1.537.980

‒ 10.332

1.527.648

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.537.980

‒ 10.332

1.527.648

Toelichting

De mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

Licence