Base description which applies to whole site

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

7.527.440

24.059

7.551.499

     
 

Uitgaven

7.555.390

21.506

7.576.896

     

31.2

Bekostiging Politie

7.301.588

18.485

7.320.073

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.272.352

19.203

7.291.555

 

Politie

7.269.005

19.203

7.288.208

 

Politieacademie

3.347

0

3.347

 

Bijdrage aan medeoverheden

29.236

‒ 718

28.518

 

Brandweerkorps en Politiekorps Caribisch Nederland

29.236

‒ 718

28.518

31.3

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

253.802

3.021

256.823

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

231.016

3.161

234.177

 

Internationale Samenwerkingsoperaties

25.805

0

25.805

 

Beheer meldkamers

204.254

3.161

207.415

 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

957

0

957

 

Bijdrage aan medeoverheden

913

0

913

 

Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

913

0

913

 

Subsidies (regelingen)

10.571

0

10.571

 

Opsporing

2.596

0

2.596

 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.872

0

3.872

 

Overige subsidies

4.103

0

4.103

 

Opdrachten

11.302

‒ 140

11.162

 

Providers

8.768

0

8.768

 

Overige opdrachten

2.534

‒ 140

2.394

     
 

Ontvangsten

14.117

25.123

39.240

     

Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 31 is 100 %.

Toelichting

Mutaties Uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 19,2 mln.Deze post bestaat uit onder ander uit de volgende mutaties:

  • De niet bestede bijzondere bijdrage voor de Nationale Samenwerking tegen ondermijnende Criminaliteit (NSOC) wordt teruggestort naar het departement. Deze ontvangst wordt aangewend voor de inzet van het digitale forensische samenwerkingsplatform Hansken, de inzet van de bewakingseenheid en hogere uitvoeringskosten ten behoeve van Brachium. Daarnaast wordt de verrekening bijzondere bijdrage Botoc (Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit) gerealloceerd naar DG Ondermijning. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met € 25,1 mln.

  • De niet-bestede middelen ad € 21 mln. op het gebied van ondermijning zijn teruggeboekt naar DG-ondermijning.

  • Een bijdrage vanuit ondermijning aan FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) van € 6,3 mln.

  • Het restant bedrag omvat een aantal kleinere mutaties zoals € 3,5 mln. voor de ontwikkeling van het Flexibel Reactieconcept (FRC). Met de inzet van meerdere sensoren kunnen tijdig verdachte handelingen geautomatiseerd worden opgemerkt.

Mutaties ontvangsten

Dit betreft de terugvordering van ad € 25,1 mln. niet bestede bijzondere bijdragen van Nationale Samenwerking tegen ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

Licence