Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 31. Politie

Deze afbeelding bestaat uit een circel met daarin een onderscheid naar de uitgaven op dit artikel en de overige uitgaven op de JenV-begroting. Het aandeel van dit artikel is 36,7%. Naast de circel is een staaf opgenomen waarbij de uitgaven op dit artikel nader zijn verdeeld naar de artikelonderdelen. In de tekst naast deze staafdiagram staat onder elkaar vermeld: Overig Justitie en veiligheid: 12430 mln; 31.2 Bekostiging Politie: 6931 mln; 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers: 246 mln.

Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende politieorganisatie.

De Minister heeft een financierende en regisserende rol ten aanzien van de politie. Hierbij zijn drie verantwoordelijkheden te onderscheiden:

  • De eerste verantwoordelijkheid betreft de inrichting, werking en ontwikkeling van het politiebestel;

  • De tweede verantwoordelijkheid betreft de bevoegdheden en het beheer ten aanzien van de politie. Onder deze beheersverantwoordelijkheid van de Minister14 valt het vaststellen van de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het beheersplan, het jaarverslag en de operationele sterkte. De korpschef is belast met de leiding en het beheer van de politie. De korpschef opereert binnen de kaders die de Minister stelt. De Minister kan de korpschef te allen tijde over alle beheeraangelegenheden algemene en bijzondere aanwijzingen geven;

  • Tot slot stelt de Minister vanuit haar beleidsverantwoordelijkheid, gehoord het College van procureurs-generaal en de regioburgemeesters, ten minste eens in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen van de politie vast.

    De Minister heeft ten aanzien van het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) een financierende en regisserende rol. De beheersverantwoordelijkheid voor het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba, berust bij haar.15

De politie moet goede voeling blijven houden met de veranderende samenleving. We zien dat de samenleving toenemend polariseert en dat discriminatie en racisme een steeds prominentere rol innemen in het publieke debat. De politie moet dus oog hebben voor de verschillende culturen en leefstijlen in ons land. Tevens moeten alle politiemedewerkers, ongeacht hun achtergrond, zich binnen de organisatie gewaardeerd en veilig voelen. Racisme en discriminatie hebben geen plaats binnen de politie. Daarom wordt vanuit het perspectief Politie voor iedereen gewerkt aan thema’s diversiteit, inclusie en vakmanschap inclusie en vakmanschap. Het voorkomen en bestrijden van discriminatie en racisme, professioneel handelen door de politie, en het zorgen voor veiligheid in de teams en veiligheid voor alle burgers heeft daarbij expliciet de aandacht. In de jaren 2021-2024 wordt in totaal € 7 mln. ingezet voor de activiteiten in het kader van Politie voor iedereen, in het bijzonder de pilot als gevolg van de motie Paternotte om in nauw overleg met het OM de mogelijkheden van inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie te onderzoeken als onderdeel van het Expertisecentrum aanpak Discriminatie –Politie (ECAD-P). Daarnaast is uit de motie Hermans gelden meerjarig € 2 mln. (2022-2025) beschikbaar gekomen voor verbetering in de aanpak van discriminatie en geweld tegen LHBTQI+.

In 2023 zullen de afspraken gemaakt in de CAO 2022-2024 in nadere regelingen vervat moeten worden. Tevens gaat het nieuwe regime voor beroepsgerelateerd letsel (dienstongevallen en beroepsziekten waaronder PTSS) van kracht. Beoogd wordt de voorbereidingen, inclusief implementatie en regelgeving, in 2022 af te ronden zodat het stelsel per 1 januari 2023 in werking kan treden.’

Vanaf 2023 maken we een start met de vervanging en vernieuwing van de missiekritische communicatiesystemen van de hulpdiensten.

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

6.611.531

7.285.186

7.149.240

7.189.028

7.103.447

7.144.832

7.152.317

        

Programma-uitgaven

6.635.958

7.306.282

7.177.190

7.215.511

7.157.214

7.144.832

7.152.317

        

31.2 Bekostiging Politie

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Politie

6.362.359

7.022.143

6.899.657

6.937.827

6.881.473

6.869.091

6.875.576

Politieacademie

3.075

3.211

3.213

3.213

3.172

3.172

3.172

Bijdrage medeoverheden

       

Brandweer- en politiekorps (BES)

24.630

28.218

28.219

27.483

27.483

27.483

27.483

Opdrachten

       

Taptolken

7.961

3.226

384

384

384

384

384

        

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Internationale Samenwerkingsoperaties

9.704

11.690

11.949

11.949

11.949

11.949

11.949

Beheer meldkamers

206.757

217.670

213.671

214.558

212.656

212.656

212.656

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

919

920

920

920

920

920

920

Bijdrage medeoverheden

       

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

1.154

861

877

877

877

877

877

Subsidies

       

Opsporing

2.300

2.443

2.443

2.443

2.443

2.443

2.443

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.473

3.712

3.712

3.712

3.712

3.712

3.712

Overige Subsidies

3.343

1.143

568

568

568

568

568

Opdrachten

       

Providers

8.318

8.662

9.193

9.193

9.193

9.193

10.193

Overige Opdrachten

1.965

2.383

2.384

2.384

2.384

2.384

2.384

        

Ontvangsten

63.418

12.403

500

500

500

500

500

Budgetflexibiliteit

Tabel 8 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2023

Juridisch verplicht

100%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld / vrij te besteden

0%

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

31.2 Bekostiging politie

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Politie

De politie levert een belangrijk aandeel aan het handhaven en vergroten van de veiligheid in Nederland. De politie ontvangt daartoe, op basis van artikel 33 van de Politiewet 2012, ten laste van de begroting van het ministerie algemene- en bijzondere bijdragen. De doelstelling is het beschikbaar stellen van personeel en materieel ten behoeve van een adequaat beheer van de politie.

De algemene bijdrage wordt jaarlijks als lumpsumbedrag ter beschikking gesteld aan de politie en komt volledig ten gunste van de reguliere politietaken. Het beleid is erop gericht de politie zoveel als mogelijk flexibiliteit te geven om de middelen doelmatig in te zetten en de afgesproken doelstellingen te realiseren.

Tabel 9 Algemene bijdrage politie (bedragen x € 1 mln.)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bijdrage

6.412

6.431

6.811

6.853

6.814

6.860

6.857

De algemene bijdrage bedraagt in 2023 € 6,8 mld. De bijdrage is structureel verhoogd met middelen uit het coalitieakkoord (€ 95 mln.), middelen uit de motie Hermans (€ 154 mln.) en aanpak ondermijning (€ 60 mln.). Hiermee komen aanvullende middelen beschikbaar voor o.a. basis informatievoorzieningen (€ 29 mln.), artificial intelligence en datascience (€ 40 mln.), politieonderwijs (€ 16,8 mln.), programma vernieuwing informatievoorziening (€ 92 mln.) en aanvullende capaciteit bij de meldkamers (€ 9,5 mln.).

De bijzondere bijdragen worden meerjarig verstrekt voor een specifiek omschreven doel. Hiervan is onder meer sprake van bij de dienst Speciale Interventies (€ 72 mln.) en het Recherche Samenwerkings Team (€ 18 mln.). Verder worden nieuwe middelen in het kader van ondermijning en de motie Hermans allereerst toegekend als bijzondere bijdrage.

Daarnaast is voor het meldkamerdomein ca. € 214 mln. beschikbaar gesteld als bijzondere bijdrage vanuit JenV. Een andere taak is het uitzenden van politiefunctionarissen naar crisisgebieden. Deze taken worden apart begroot en verantwoord onder het artikelonderdeel 31.3.

Besteding bijdragen

De bijdragen vanuit de JenV-begroting worden door de politie aangewend voor de in de Politiewet opgenomen taken. In eerdere jaren verstrekte bijzondere bijdragen worden hier eveneens voor ingezet. De onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen inzicht in de bestedingsrichting van de aan de politie ter beschikking gestelde middelen.

Tabel 10 Besteding bijdragen politie (bedragen * € 1 mln.)
 

Realisatie

Begroting

    

(bedragen x € 1 mln.)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Personeel

4.949

4.842

5.020

5.078

5.100

5.144

5.140

Rente

7

7

9

10

15

16

17

Opleiding en vorming

75

81

85

81

81

81

81

Huisvesting

394

348

356

355

352

353

353

Vervoer

182

210

218

221

221

221

221

Verbinding en automatisering

517

518

694

675

610

611

611

Geweldsmiddelen en uitrusting

35

71

56

60

60

60

60

Operationeel

155

192

212

211

214

212

212

Beheer

136

161

160

161

161

161

161

totaal besteding

6.450

6.430

6.810

6.852

6.814

6.859

6.856

Bron: Begroting en beheerplan politie 2023-2027 (Hoofdstuk 7 Financiën)

De volledige begroting van de politie is als separate bijlage met de JenV-begroting meegezonden. In de begroting van de politie wordt per post nader ingegaan op de wijze waarop de aan de politie beschikbaar gestelde middelen worden inzet.

Toelichting

In de tabel Kengetallen is informatie opgenomen die in algemene zin te relateren is aan de beleidsdoelstellingen. De bezetting en formatie van de politie, met name het operationele deel, en de opleidingen zijn belangrijke onderwerpen. Deze zijn onder de tabel kort toegelicht.

Tabel 11 Kengetallen
 

Realisatie

Prognose

    
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bezetting (fte)

       

Operationele bezetting

 

52.381

52.591

52.736

52.857

53.287

53.657

waarvan aspiranten

 

4.679

4.679

4.684

4.694

4.699

4.699

Niet operationele bezetting

 

11.392

11.411

11.398

11.380

11.392

11.382

Lasten (in %)

       

Personeel

77%

75%

74%

74%

75%

75%

75%

Rente

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Opleiding en vorming

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Huisvesting

6%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Vervoer

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Verbinding en automatisering

8%

8%

10%

10%

9%

9%

9%

Geweldsmiddelen en uitrusting

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Operationeel

2%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Beheer

2%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

Bron: Begroting en beheerplan politie 2023-2027 (Hoofdstuk 7 Financiën, Bijlage 5 Personeelsinformatie)

De formatie is binnen de politie conform het Inrichtingsplan en «Besluit verdeling sterkte en middelen politie» verdeeld over de regionale eenheden, landelijke eenheid, Politieacademie, Politie Dienstencentrum en staf korpsleiding. De verstrekte bijdragen vanuit de JenV-begroting zijn primair ter financiering van de formatie.

Tabel 12 Doelformatie (gefaseerd te bereiken in 2026)

Onderdeel

fte

Regionale eenheden (incl. RST)

47.717

Landelijke eenheid

5.490

Politieacademie

1.158

Politiedienstencentrum / Staf

8.861

Totaal fte

63.226

Bron: Begroting en beheerplan 2023-2027 (Bijlage 1 Formatieplan)

Politieacademie - Politieonderwijs

Het zelfstandig bestuursorgaan Politieacademie is verantwoordelijk voor het verzorgen van het politieonderwijs, de examinering daarvan en de uitvoering van wetenschappelijk onderwijs waarmee invulling wordt gegeven aan de kennisfunctie. De Politieacademie ontvangt een eigen budget waarmee onder andere de personele kosten van de directeur en zijn plaatsvervanger worden betaald en de kosten voor extern wetenschappelijk onderzoek. Het overige personeel en de middelen zijn ondergebracht bij de politie. De bekostiging van het personeel en de middelen die door de korpschef om niet ter beschikking worden gesteld aan de Politieacademie, voor de uitvoering van haar wettelijke taken, zijn opgenomen in de algemene bijdrage aan de politie.

De volledige begroting van de politie is als separate bijlage met de JenV-begroting meegezonden.

Bijdragen medeoverheden

Brandweer- en politiekorps (BES)

De Minister is korpsbeheerder van het brandweer- en politiekorps Caribisch Nederland. Ter bekostiging van de personele en materiële uitgaven van deze korpsen wordt een bijdrage verstrekt. Beide korpsen werken aan implementatie van een nieuw organisatie- en formatierapport als grondslag van nieuwe verbeterambities en doelstellingen voor 2023 en verder. De jaarlijks vastgestelde begroting vormt de wettelijke grondslag voor de bekostiging van de beide korpsen van Caribisch Nederland.

Opdrachten

Taptolken

Uit dit budget worden de taptolken gefinancierd die de politie inhuurt voor het beluisteren en vertalen van telefoon- of VoIP-gesprekken van verdachten.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Internationale samenwerkingsoperaties

In opdracht van de Minister voert de politie activiteiten uit in het kader van internationale politiesamenwerking en de uitzending van poitiefunctionarissen naar internationale (civiele) missies en operaties. Die activiteiten zijn voor een groot deel gebaseerd op de visie internationale politiesamenwerking en de bijbehorende strategische agenda.

Beheer meldkamers

Voor het beheer van de meldkamers ten behoeve van de hulpdiensten van politie, brandweer, ambulance en KMar, wordt jaarlijks een bijzondere bijdrage verstrekt. Dit is een multidisciplinaire financiële bijdrage die tot stand is gekomen uit een bijdrage van alle hulpdiensten. Het beheer is ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking LMS bij de politie en heeft betrekking op facilitaire dienstverlening, huisvesting en het beheer van de ICT voorzieningen voor de meldkamers, waaronder het C2000 netwerk en het gemeenschappelijk meldkamersysteem. In de regeling hoofdlijnen van beleid en beheer is de governance en de wijze hoe dit beheer plaats dient te worden uitgevoerd beschreven. Binnen de multidisciplinaire governance vinden aan de hand van het jaarlijks vast te stellen beleids- en bestedingsplan voor de meldkamers integrale afwegingen plaats over de inzet van het beschikbare budget.

Bijdragen medeoverheden

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

Dit budget wordt gebruikt voor de ondersteuning van de regioburgemeesters bij het overleg met en de advisering aan de Minister over de taakuitvoering door en het beheer ten aanzien van de politie.

Subsidies

Opsporing

Deze subsidie wordt verstrekt aan de onafhankelijke Stichting Meld Misdaad Anoniem (voorheen de Stichting NL Confidential) voor de exploitatie van de meldlijn Meld Misdaad Anoniem, zodat burgers makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van criminaliteit in Nederland.

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie, het A&O fonds voor de sector politie, subsidieert, adviseert en registreert scholings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Het primaire doel van de SAOP is het bevorderen van het goed functioneren van de arbeidsmarkt van de politie en het stimuleren van opleidingsactiviteiten. Dit doet de SAOP met behulp van een financiële bijdrage die zij op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontvangt van de Minister.

Opdrachten

Providers

De Staat heeft, op grond van de Regeling vergoeding kosten aftappen en gegevensverstrekking, een overeenkomst gesloten met de grote telecomaanbieders. Deze overeenkomst wordt periodiek vernieuwd.

Op grond van hoofdstuk 13 Telecommunicatiewet zijn telecomaanbieders verplicht om hun netwerken en diensten aftapbaar te maken en mee te werken aan aftappen en gegevensverstrekkingen over hun klanten. De Staat vergoedt bepaalde kosten die aanbieders in dit verband maken.

14

Vastgelegd in de Politiewet 2012

15

Veiligheidswet BES (Stb. 2010, 362)

Licence