Base description which applies to whole site

Artikel 31 Politie

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

7.149.240

0

7.149.240

481.906

7.631.146

484.954

554.687

582.905

552.720

          

Programma-uitgaven

7.177.190

0

7.177.190

481.906

7.659.096

484.954

554.687

582.905

552.720

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

31.2 Bekostiging Politie

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Politie

6.899.657

0

6.899.657

444.938

7.344.595

439.721

509.580

538.323

509.076

Politieacademie

3.213

0

3.213

189

3.402

189

186

186

186

Bijdrage medeoverheden

         

Brandweer- en politiekorps (BES)

28.219

0

28.219

2.170

30.389

1.926

1.926

1.926

1.926

Opdrachten

         

Taptolken

384

0

384

25

409

25

25

25

25

          

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.949

0

11.949

618

12.567

970

970

445

445

Beheer meldkamers

213.671

0

213.671

33.732

247.403

41.889

41.766

41.766

41.766

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

920

0

920

54

974

54

54

54

54

Bijdrage medeoverheden

         

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

877

0

877

52

929

52

52

52

52

Subsidies

         

Opsporing

2.443

0

2.443

153

2.596

153

153

153

153

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.712

0

3.712

215

3.927

215

215

215

215

Overige Subsidies

568

0

568

35

603

35

35

35

35

Opdrachten

         

Providers

9.193

0

9.193

‒ 425

8.768

‒ 425

‒ 425

‒ 425

‒ 1.363

Overige Opdrachten

2.384

0

2.384

150

2.534

150

150

150

150

          

Ontvangsten

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecom-aanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties

 • Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2023 een bedrag van 12,2 mln. inclusief de extra middelen in het kader van de landspakketten en voor 2026 17,9 mln. Daarnaast ontvangt JenV hierover loon- en prijsbijstelling voor de jaren 2025 en 2026 voor totaal 1,2 mln.

 • Een meerjarige bijdrage aan Politie vanuit het budget aanpak ondermijning in het kader van preventie. In 2023 eenmalig 2 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.

 • Vanuit het budget aanpak ondermijning een bijdrage aan politie in het kader van de strafbaarstelling lachgas ad 12 mln. voor 2023.

 • Voor Forensische opsporing 7 mln. in 2023 vanuit het budget aanpak ondermijning.

 • Ten behoeve van de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel bewaken en beveiligen worden vanuit het artikel 33 aanpak ondermijning aan de politie meerjarig extra middelen toegekend voor het thema hoge segment bewaken en beveiligen. In 2023 7,5 mln. oplopend naar 15 mln. vanaf 2025.

 • In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Voor de uitvoering van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij de eerste suppletoire begroting een deel van het budget vanuit het artikelonderdeel opsporing en vervolging, ad 9,2 mln., beschikbaar gesteld aan de politie.

 • Op het gebied van cybersecurity blijft de digitale dreiging zich ontwikkelen en daarmee nemen ook de risico’s toe. De weerbaarheid tegen digitale aanvallen kan worden vergroot zodat deze aanvallen sneller kunnen worden gedetecteerd en hersteld. Dit om zowel de continuïteit van de ICT-voorzieningen te kunnen verbeteren maar ook om de integriteit en de exclusiviteit van onze gegevens te borgen. Vanuit de motie-Hermans zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van cybersecurity. Daarnaast zijn er vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV middelen ingezet ten behoeve van cybersecurity. Aanvullend hierop wordt het budget in 2024 opgehoogd met 18,4 mln. met een oploop naar 38,7 mln. vanaf 2027.

 • In het kader van de veiligheid van politieagenten dient de komende jaren het huidige veiligheidsvest vervangen te worden. Het huidige veiligheidsvest is in 2014 aangeschaft en kent een garantietermijn van 10 jaar. Bij de vervanging van het veiligheidsvest worden ook de uitkomsten van het onderzoek naar verbeteringen in het draagcomfort van de politie-uitrusting meegenomen. Hiervoor wordt in 2024 1,6 mln. vrijgemaakt oplopend naar 8,3 mln. in 2028.

 • Forensisch medische expertise en de lijkschouw spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en opsporen van misdrijven. Om te komen tot een toekomstbestendige dienstverlening van forensische geneeskunde en daarmee ook een versterking van de keten (waaronder zedenzaken, kindermishandeling en huiselijk geweld) is er een goed werkend systeem van forensische geneeskunde nodig. Hiervoor is in 2024 het budget met 9 mln. verhoogd met een oploop naar 12,6 mln. vanaf 2027.

 • Toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 406,7 mln. in 2023 aflopend naar 405,3 mln. vanaf 2027.

 • Dit betreft een bijstelling van de balanspositie meldkamers in 2023 en 2024 met 45 mln. en in 2025 met 10 mln.

 • Het restant saldo bestaat uit diverse kleinere mutaties.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers Deze post bestaat voornamelijk uit een mutatie voor missiekritische communicatie. C2000 is een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.Dit systeem is niet meer toekomstbestendig en ondersteunt daarnaast alleen status- en spraakcommunicatie, waardoor voortzetting van C2000 niet meer prudent is. Het budget wordt in 2023 met 20 mln. verhoogd en vanaf 2024 met 28 mln. voor realisatie van een nieuw toekomstbestendig communicatienetwerk. Daarnaast wordt de meerjarige loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 van 13,8 mln. toegevoegd.

Licence