Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

512.951

‒ 3.336

509.615

     
 

Uitgaven

512.951

‒ 3.336

509.615

     

6.2

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

87.070

‒ 4.704

82.366

 

Subsidies (regelingen)

9.761

982

10.743

 

Overheidsdienstverlening

9.761

982

10.743

 

Opdrachten

33.479

‒ 25.076

8.403

 

Overheidsdienstverlening

14.329

‒ 9.004

5.325

 

Informatiesamenleving

19.150

‒ 16.072

3.078

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

15.250

8.648

23.898

 

CBS

134

0

134

 

KvK

5.724

‒ 5.724

0

 

ICTU

6.890

11.905

18.795

 

Diverse bijdragen

2.502

2.467

4.969

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.037

260

1.297

 

Gemeenten

634

260

894

 

Provincies

403

0

403

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

89

30

119

 

Digitale dienstverlening

89

30

119

 

Bijdrage aan agentschappen

27.401

10.452

37.853

 

RVO

831

3.600

4.431

 

RODI

7.903

‒ 5.000

2.903

 

Diverse bijdragen

0

38

38

 

Logius

16.928

9.003

25.931

 

RvIG

0

700

700

 

RDI

1.739

1.261

3.000

 

AZ-DPC

0

850

850

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

53

0

53

 

Buitenlandse Zaken (V)

53

0

53

6.5

Identiteitsstelsel

40.495

‒ 102

40.393

 

Opdrachten

4.973

‒ 2.711

2.262

 

Identiteitsstelsel

4.973

‒ 2.711

2.262

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.409

‒ 1.964

1.445

 

Diverse bijdragen

0

45

45

 

ICTU

3.409

‒ 2.009

1.400

 

Bijdrage aan medeoverheden

264

926

1.190

 

Gemeenten

264

926

1.190

 

Bijdrage aan agentschappen

31.849

3.647

35.496

 

RvIG

31.849

3.647

35.496

6.7

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

63.758

1.470

65.228

 

Subsidies (regelingen)

6.750

‒ 2.000

4.750

 

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

2.691

0

2.691

 

VNG

4.059

‒ 2.000

2.059

 

Opdrachten

10.134

‒ 5.167

4.967

 

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

10.134

‒ 5.167

4.967

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.986

8.278

12.264

 

ICTU

3.986

5.200

9.186

 

CBS

0

500

500

 

KvK

0

337

337

 

Diverse bijdragen

0

2.241

2.241

 

Bijdrage aan medeoverheden

24.262

‒ 2.241

22.021

 

Gemeenten

24.262

‒ 2.241

22.021

 

Bijdrage aan agentschappen

18.626

2.600

21.226

 

Logius

2.536

0

2.536

 

RvIG

11.736

600

12.336

 

AZ-DPC

3.718

1.400

5.118

 

Diverse bijdragen

636

600

1.236

6.8

Generieke Digitale Infrastructuur

321.628

0

321.628

 

Subsidies (regelingen)

3.436

10.038

13.474

 

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

3.436

10.038

13.474

 

Opdrachten

45.305

‒ 41.030

4.275

 

Doorontwikkeling en innovatie

45.305

‒ 41.030

4.275

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.893

5.431

13.324

 

KvK

7.226

0

7.226

 

ICTU

0

5.431

5.431

 

RDW

1

0

1

 

Diverse bijdragen

666

0

666

 

Bijdrage aan medeoverheden

806

0

806

 

Gemeenten

113

0

113

 

Provincies

210

0

210

 

Waterschappen

483

0

483

 

Bijdrage aan agentschappen

264.188

25.561

289.749

 

Logius

239.993

25.378

265.371

 

RvIG

11.243

0

11.243

 

RVO

11.155

0

11.155

 

RDI

745

0

745

 

Diverse bijdragen

688

183

871

 

AZ-DPC

364

0

364

     
 

Ontvangsten

10.927

4.200

15.127

     

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 16 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 6
 

2023

juridisch verplicht

92%

bestuurlijk gebonden

3%

beleidsmatig gereserveerd

2%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

3%

Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 92% juridisch verplicht.

Uitgaven

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Opdrachten

Overheidsdienstverlening

Dit betreft met name een reallocatie van € 7,0 mln. om de middelen voor onder andere de subsidie Alliantie Digitaal Samenleven en het BSN-koppelregister polymorfe pseudoniemen (BSNk PP) op de juiste instrumenten subsidies en bijdragen aan agentschappen te verantwoorden. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd voor onder meer het programma Interbestuurlijke Datastrategie door ICTU en voor DigiD videobellen door NL wereldwijd van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Informatiesamenleving

Dit omvat met name een reallocatie van € 6,0 mln. om de realisatie van de werkagenda op het juiste instrument subsidies en bijdragen aan agentschappen te verantwoorden. Daarnaast betreft dit diverse reallocaties voor onder meer de RVO-jaaropdracht, het programma Interbestuurlijke Datastrategie door ICTU, de Europese Digitale Identiteit (eID) en BSNk PP door Logius op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Ook worden er middelen beschikbaar gesteld aan Bonaire, Saba en Sint-Eustatius voor het inrichten van CIO-offices, het ontwikkelen van digitaliseringsagenda's en de digitale basis.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

KvK

Dit betreffen reallocaties van in totaal € 5,7 mln. voor onder meer ibewustzijn cybersecurity en het programma Regie op Gegevens (RoG) door ICTU en voor de bijdragen informatiepunten Digitale Overheid om deze op de juiste regelingen ICTU en diverse bijdragen te kunnen verantwoorden.

ICTU

Dit betreft reallocaties om de middelen voor het programma Interbestuurlijke Datastrategie, ibewustzijn cybersecurity en RoG op de juiste regeling te kunnen verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RODI

Dit betreffen voor het overgrote deel reallocaties om de middelen voor de jaaropdracht RVO, de uitvoering van het Elektronische Toegangsdienstenstelsel (ETD-stelsel) door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en de Single Digital Gateway (SDG) door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) op de juiste regelingen RVO, UBR, Telecom en AZ-DPC te verantwoorden.

Logius

Dit betreffen met name reallocaties van circa € 13,9 mln. voor eID en BSNk PP om deze op het juiste instrument bijdrage aan agentschappen te verantwoorden. Verder is er een reallocatie van ‒ € 5,2 mln. om de middelen voor het programma Interbestuurlijke Datastrategie door ICTU op het juiste instrument bijdrage aan ZBO's /RWT's te kunnen verantwoorden.

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Opdrachten

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 5,2 mln. om middelen die zijn vrijgemaakt bij de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) op het juiste instrument (bijdragen aan ZBO's/RWT's) en regeling (ICTU) te verantwoorden.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ICTU

Dit betreft een reallocatie van € 5,2 mln. vanuit Opdrachten Hoogwaardige dienstverlening één overheid. Zie hierboven bij Opdrachten Hoogwaardige dienstverlening één overheid de verdere toelichting.

6.8 Generieke Digitale Infrastructuur

Subsidies

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Dit betreft een reallocatie van € 10,0 mln. vanaf het instrument opdrachten. Zie hieronder bij opdrachten de verdere toelichting.

Opdrachten

Dooronwikkeling en innovatie

Dit betreft een reallocatie van € 41,0 mln. om de inzet van het vernieuwingsbudget op de juiste instrumenten te verantwoorden. Het betreft een subsidie aan de VNG voor de implementatie van Single Digital Gateway (SDG) fase 2, een bijdrage aan ICTU voor de Europese Digitale Identiteit (EDI), een bijdrage aan Logius voor diverse projecten op het gebied van gegevensuitwisseling en infrastructuur, en diverse bijdragen voor de projecten eHerkenning en nabestaandenmachtiging.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ICTU

Dit betreft een reallocatie van € 25,4 mln. vanaf het instrument opdrachten. Zie hierboven bij opdrachten de verdere toelichting.

Bijdrage aan agentschappen

Logius

Dit betreft een reallocatie van € 5,4 mln. vanaf het instrument opdrachten. Zie hierboven bij opdrachten de verdere toelichting.

Ontvangsten

Het betreft de meerontvangsten op dit artikel in 2023. Deze ontvangsten worden gedesaldeerd en ingezet op artikel 9 voor de relatief veel aanslagen voor zakelijke lasten uit voorgaande jaren die zijn binnengekomen en betaald moeten worden door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Licence