Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

375.132

19.903

395.035

    

Uitgaven

326.319

19.903

346.222

    

Subsidies (regelingen)

32.172

5.212

37.384

Cyber security

551

5.137

5.688

Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland

3.999

‒ 332

3.667

EU-cofinanciering Digital Europe

5.799

‒ 145

5.654

Beter aanbesteden

306

 

306

NGF - project AiNed

15.027

‒ 48

14.979

NGF - project Nationaal Onderwijslab

6.490

 

6.490

Inkoopdomein

0

600

600

    

Opdrachten

30.612

4.466

35.078

Onderzoek&opdrachten

6.977

‒ 3.836

3.141

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties

3.812

790

4.602

Digital trust centre

1.425

‒ 918

507

Cyber security

7.822

‒ 2.725

5.097

ICT beleid

5.938

2.778

8.716

Terugbetaling boetes ACM

0

11.337

11.337

CSIRT - DSP

2.133

‒ 2.044

89

Nationaal Groeifonds

2.111

‒ 550

1.561

Vervolgprogramma beter aanbesteden

394

‒ 366

28

    

Bijdrage aan agentschappen

62.258

5.974

68.232

Bijdrage RVO.nl

20.856

3.434

24.290

Bijdrage RDI

41.402

2.540

43.942

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

196.294

4.251

200.545

Bijdrage Metrologie

12.330

4.251

16.581

Raad voor de Accreditatie

1.461

 

1.461

Bijdrage ACM

848

 

848

Bijdrage aan het CBS

181.655

 

181.655

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.983

0

4.983

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut

1.405

 

1.405

Bijdrage aan internationale organisaties

3.578

 

3.578

    

Ontvangsten

177.913

‒ 6.217

171.696

Ontvangsten ACM

162

 

162

Ontvangsten High Trust

40.200

‒ 12.431

27.769

Diverse ontvangsten

137.551

6.214

143.765

Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

375.132

19.903

395.035

waarvan garantieverplichtingen

  

0

waarvan overige verplichtingen

375.132

19.903

395.035

Budgetflexibiliteit

De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2023 was circa 2%, oftewel 98% van het kasbudget was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2023 steeg dit naar 99%, vanwege reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten.

Het percentage juridisch verplicht bij de 2e suppletoire begroting is 100%, 1% hoger dan bij de 1e suppletoire begroting. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere Cybersecurity en ICT-beleid.

Toelichting

Uitgaven

Cyber security

Betreft het beschikbaar stellen van middelen ter financiering van de jaarbundel 2024 voor de Electronic Commerce Platform (ECP) en de subsidies van het Digital Trust Center (DTC) die door RVO worden uitgevoerd.

Terugbetaling boetes ACM

Betreft de terugbetaling van reeds ontvangen boetes van de ACM. De ACM is onafhankelijk in de keuze al dan niet een boete op te leggen. Omdat het aanspannen van een gerechtelijke procedure de betalingsverplichting niet opschort is het - afhankelijk van de gerechtelijke uitspraak bij beroep of hoger beroep - mogelijk dat de ACM een deel van de ontvangen bedragen in een komend jaar moet terugbetalen.

Ontvangsten

Ontvangsten High Trust

De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 12,4 mln verlaagd.

Diverse ontvangsten

Betreft de verrekening van de onderbesteding op de jaaropdracht 2022 van de RDI. De onderbesteding is onder andere ontstaan door problematiek rondom werving van personeel als gevolg van de arbeidsmarktkrapte en door capacaiteitsproblemen en vertragingen bij de uitvoeringstaken.

Licence