Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Toekomstfonds (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

424.526

‒ 9.975

414.551

    

Uitgaven

596.305

‒ 105.712

490.593

    

Subsidies (regelingen)

4.837

0

4.837

Smart Industry (subsidie)

433

 

433

Thematisch Technology Transfer

4.404

 

4.404

    

Leningen

571.797

‒ 105.737

466.060

Startups / MKB financiering

   

Volledig revolverend

   

Fund to Fund

78.763

‒ 53.822

24.941

ROM's

28.465

‒ 13.849

14.616

Dutch Future Fund

10.917

 

10.917

Deep Tech Fund

60.000

‒ 10.000

50.000

Fonds Alternatieve Financiering

22.157

 

22.157

Economische Veiligheid Fonds

50.000

 

50.000

European Tech Champions Initiative (ETCI)

100.000

 

100.000

Deels revolverend

   

Innovatiekrediet

67.537

 

67.537

Risicokapitaal SEED

80.556

‒ 28.066

52.490

Vroege fase / informal investors

38.171

 

38.171

Q4C

9.689

 

9.689

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

   

Met vermogensbehoud

   

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

5.071

 

5.071

Onco research

10.305

 

10.305

Smart Industry (leningen)

298

 

298

Thematische Technology Transfer

9.868

 

9.868

    

Bijdrage aan agentschappen

19.671

25

19.696

Bijdrage RVO.nl

19.671

25

19.696

    

Ontvangsten

127.066

0

127.066

ROM's

27.166

 

27.166

Fund to Fund

65.550

 

65.550

DVI II

4.050

 

4.050

Tabel 17 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

424.526

‒ 9.975

414.551

waarvan garantieverplichtingen

  

0

waarvan overige verplichtingen

424.526

‒ 9.975

414.551

Budgetflexibiliteit

De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2023 was 27%, oftewel 73% van het kasbudget in 2023 was juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2023 steeg dit naar 85%. Doordat er bij de Prinsjesdag Suppletoire middelen zijn toegevoegd voor Economische Veiligheid (50 mln) en het European Tech Champions Initiative (ETCI; 100 mln), welke nog niet juridisch verplicht zijn maar wel bestuurlijk gebonden, is het percentage juridisch verplicht voor de 2e suppletoire begroting 2023 gedaald naar 61%. Van de 39% van het budget in 2023 dat nog niet juridisch is verplicht, is 30% bestuurlijk gebonden.

Toelichting

Verplichtingen

Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota word het verplichtingenbudget in 2023 met € 10 mln verlaagd. De belangrijkste veranderingen zijn de volgende:

  • Voor kapitaalverstrekking aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) is minder gerealiseerd dan geraamd en wordt daarom het verplichtingenbudget met € 10 mln naar beneden bijgesteld.

Uitgaven

Leningen

Fund to Fund

Onder het Fund to Fund wordt het Dutch Venture Initiative en Dutch Venture Initiative II uitgevoerd door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Oost NL. Omdat de ontvangsten op de fondsen door Oost NL opnieuw worden ingezet voor uitgaven wordt er naar verwachting € 53,8 mln minder opgevraagd vanuit de EZK begroting. Hierom wordt het kasbudget voor dit instrument met € 53,8 mln naar beneden bijgesteld.

ROMs

Voor kapitaalverstrekking aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) is minder gerealiseerd dan geraamd en wordt daarom het kasbudget verlaagd met € 13,8 mln.

Deep Tech Fund

Het Deep Tech Fund is als onderdeel van het steun- en herstelpakket van augustus 2020 na enkele jaren vertraging dit jaar begonnen met de eerste capital calls vanuit Invest NL. Naar verwachting zal het gehele budget niet worden benut in 2023 en daarom wordt het kasbudget met € 10 mln naar beneden bijgesteld. De verwachting is dat in 2024 dit budget benut wordt.

Risicokapitaal SEED

Doordat er in eerdere jaren vertraging is opgelopen wordt er minder besteed dan origineel geraamd. Hierom wordt het kasbudget voor de SEED-regeling met € 28 mln verlaagd waarvan zeker is dat dit niet meer in 2023 wordt besteed. De budgetten zijn wel verplicht, de verwachting is dat de kas de komende jaren wordt uitgeven.

Licence