Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

713.212

11.669

724.881

     
 

Uitgaven

708.771

‒ 79.031

629.740

     

6.40

Sport verenigt Nederland

708.771

‒ 79.031

629.740

 

Subsidies (regelingen)

259.140

‒ 20.406

238.734

 

Sportakkoord

160.115

‒ 16.031

144.084

 

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

81.874

‒ 100

81.774

 

Kennis en innovatie

17.151

‒ 4.275

12.876

 

Inkomensoverdrachten

19.604

‒ 900

18.704

 

Financiële voorziening topsporters

19.604

‒ 900

18.704

 

Opdrachten

9.572

‒ 275

9.297

 

Sportakkoord

9.333

‒ 275

9.058

 

Kennis en innovatie

239

0

239

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.314

0

3.314

 

Dopingautoriteit

3.314

0

3.314

 

Bijdrage aan medeoverheden

416.571

‒ 57.450

359.121

 

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

416.571

‒ 57.450

359.121

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

500

0

500

 

Dopingbestrijding

500

0

500

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

70

0

70

 

Sportakkoord

70

0

70

     
 

Ontvangsten

52.024

0

52.024

     
Toelichting

VerplichtingenDe verhoging van de verplichtingen in 2023 van in totaal € 11,7 miljoen betreft een saldo van verscheidene mutaties. De onderliggende mutaties hebben betrekking op:

  • Verplichtingenruimte voor het aangaan en administratief vastleggen van meerjarige verplichtingen (€ 85,7 miljoen) voor diverse thema’s uit het Sportakkoord, waaronder het Stipendium. De ophoging van de verplichtingen heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2023, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2024 en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan;

  • Een administratieve correctie op een negatieve verplichtingenstand jaarovergang 2022/2023 (€ 5 miljoen);

  • De verplichtingen van de uitgavenmutaties in deze 2e suppletoire begroting 2023 (vrijval van € 79,0 miljoen).

4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

SportakkoordIn de uitvoering is onderbesteding opgetreden. De vrijval bedraagt € 13,2 miljoen. Daarnaast heeft een aantal mutaties (€ 2,6 miljoen) plaatsgevonden in verband met het uitvoeren en verantwoorden van beleidsthema's via andere artikelonderdelen van de VWS-begroting en andere departementen. Overige mutaties zijn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 16,0 miljoen.

Duurzame en toegankelijke sportaccommodatiesIn 2023 vindt financiering van de Provincie Fryslân voor het verbeteren van een duurzame exploitatie van Thialf (€ 1,0 miljoen), en de gemeente Eindhoven voor het (ver)bouwen van het zwembad de Tongelreep (€ 1,0 miljoen) plaats.

Bijdrage aan medeoverheden

Duurzame en toegankelijke sportaccommodatiesIn verband met uitvoeringskosten op een aantal regelingen is er een mutatie geweest naar een ander instrument (€ 2,6 miljoen). Daarnaast is ruimte ontstaan doordat er voor een lager dan geraamd bedrag een beroep is gedaan op de Energietegemoetkomingsregeling Sport (€ 44,9 miljoen). Ook is bij de regeling SPUK Stimulering Sport in de uitvoering onderbesteding opgetreden. Het betreft hier incidentele vrijval (€ 10 miljoen).In totaal gaat het om een bedrag van € 57,5 miljoen.

Licence