Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11 Financiering staatsschuld

Verplichtingen en uitgaven

Rente

Rente vlottende schuld

De rentelasten op de vlottende schuld zijn circa € 120 mln. hoger uitgevallen doordat onder andere de uitgifte van Dutch Treasury Certificates (DTC's) in de laatste maanden van het jaar tegen een hogere rente heeft plaatsgevonden dan waarmee in de tweede suppletoire begroting rekening is gehouden. Daarnaast hebben transacties op de geldmarkt geleid tot rentelasten ten behoeve van kortetermijnfinanciering.

Leningen

Aflossing vaste schuld

Eind 2023 heeft een vervroegde aflossing van een staatsobligatie plaatsgevonden. Hierdoor vielen de aflossingen van de vaste schuld per saldo € 45 mln. hoger uit dan begroot bij de tweede suppletoire begroting.

Mutatie vlottende schuld

De eindstand van de uitstaande schuld op de geldmarkt is het gevolg van meerdere ontwikkelingen gedurende het jaar, waarvan de ontwikkeling van het kassaldo, de keuze voor de omvang van de financiering op de kapitaalmarkt, het onderpand in contanten dat is ontvangen voor de derivaten en de vervroegde aflossingen de belangrijkste zijn. Doordat het kastekort lager is uitgevallen dan werd geraamd bij de tweede suppletoire begroting, is € 10,6 mld. van de vlottende schuld additioneel afgelost.

Ontvangsten

Rente

Rente vlottende schuld

De rentebaten op de vlottende schuld vallen circa € 177 mln. hoger uit als gevolg van de hoger dan verwachte rente die de staat heeft ontvangen over het schatkistsaldo en de op de geldmarkt uitgezette middelen.

Leningen

Uitgifte vaste schuld

Bij de uitgifte van Nederlandse staatsleningen is in het najaar circa € 317 mln. meer opgehaald dan waar in de tweede suppletoire begroting rekening mee is gehouden (€ 46 mld.).

Licence