Base description which applies to whole site

Artikel 11 Financiering staatsschuld

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Financiering staatsschuld (bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

46.367

‒ 4.294

42.073

    

Uitgaven

46.367

‒ 4.294

42.073

    

Opdrachten

22

0

22

Overige kosten

22

0

22

    

Rente

5.164

‒ 253

4.911

Rente vaste schuld

4.345

‒ 238

4.107

Rente vlottende schuld

774

‒ 24

750

Rente derivaten lang

45

9

54

    

Leningen

41.181

‒ 4.041

37.140

Aflossing vaste schuld

31.654

0

31.654

Mutatie vlottende schuld

9.527

‒ 4.041

5.486

    

Ontvangsten

50.031

‒ 4.000

46.031

    

Rente

30

0

30

Rente vlottende schuld

30

0

30

Rente derivaten lang

0

0

0

    

Leningen

50.001

‒ 4.000

46.001

Uitgifte vaste schuld

50.001

‒ 4.000

46.001

Mutatie vlottende schuld

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Rente

Per saldo vallen de rentelasten naar verwachting € 253,0 mln. lager uit. De verklaringen hiervoor zijn:

  • Rente vaste schuldDe rentelasten vaste schuld vallen in 2023 naar verwachting € 238,0 mln. lager uit dan eerder geraamd. Als gevolg van het bijgestelde financieringsplan zal er in 2023 minder schuld uitgegeven worden op de kapitaalmarkt. Hierdoor nemen de verwachte rentelasten af.

  • Rente vlottende schuldDe rentelasten op de vlottende schuld zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van de actuele realisaties op de geldmarkt.

  • Rente derivaten langDe rentelasten op de langlopende derivaten zijn naar verwachting € 9,0 mln. hoger ten opzichte van de suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 als gevolg van de gestegen rente.

Leningen

Mutatie vlottende schuld

De mutatie van de vlottende schuld daalt naar verwachting met € 4,04 mld. in het lopende jaar. Dit is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte doordat de raming van het kastekort voor het lopende begrotingsjaar sterk is afgenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zoveel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.

Ontvangsten

Leningen

Uitgifte vaste schuld

De raming voor de uitgifte van vaste schuld is met € 4 mld. naar beneden bijgesteld als gevolg van het gewijzigde financieringsplan. Het financieringsplan geeft een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2023 en een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen.

Licence