Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Op artikel 4 is in 2023 € 190,0 mln. minder verplicht dan begroot. De uitgaven zijn € 39,3 mln. lager uitgevallen. Aan ontvangsten is € 4,5 mln. meer gerealiseerd dan begroot.

Toelichting

De grootste posten worden hieronder toegelicht.

De lagere realisatie van € 67,4 mln. op het verplichtingenbudget van het Warmtefonds is ontstaan doordat er in 2022 meerjarige verplichtingen zijn aangegaan, zonder dat het verplichtingenbudget meerjarig was bijgesteld.

Ook is het verplichtingenbudget met € 40,8 mln. en het uitgavenbudget met € 11,0 mln. onderschreden, doordat diverse subsidies minder verplicht zijn dan geraamd en niet meer in 2023 tot betaling zijn gekomen, waaronder energiebesparing koopsector en stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen. Voor de Toekomstbestendige Leefomgeving van het Nationaal Groeifonds is een deel van het subsidiebudget door middel van een SPUK uitgegeven, waardoor sommige verplichtingen in 2024 in plaats van in 2023 aangegaan zullen worden. Daarnaast zijn een aantal subsidieaanvragen voor bijvoorbeeld Renovatieversneller net te laat binnengekomen, waardoor de verplichting en de betaling niet meer in 2023 konden plaatsvinden.

Er heeft een afdracht plaatsgevonden van totaal € 13,5 mln. aan het BTW-compensatiefonds. Dit is bij de slotwet overgeboekt. Zoals in de veegbrief gemeld (Kammerstukken II, 2023/2024, 36410, nr 84) betreft dit voornamelijk het Nationaal Isolatie Programma. Daarnaast is er een onderschrijding op de NIP van € 27,3 mln. op het verplichtingenbudget, doordat de verplichting pas in 2024 zal worden vastgelegd.

Bij de renovatieversneller is er het uitgavenbudget onderschreden met € 4,9 mln. Dit komt doordat twee regelingen medio november zijn opengesteld, waardoor eventuele aanvragen en betalingen niet meer in 2023 zijn afgehandeld. Het totale beschikbare verplichtingenbudget van € 35,0 mln. is onbenut gebleven, omdat aanvragen niet in 2023 in behandeling konden worden genomen.

Op de ontvangsten is circa € 4,5 mln. meer ontvangen dan begroot. Dit betreft meerontvangsten uit afrekeningen van eerder verstrekte subsidies door RVO.nl.

Licence