Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 6. Apparaat

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 16 Budgettaire gevolgen artikel 6 Apparaat (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

34.526

35.287

29.045

24.264

24.264

24.264

24.264

         
 

Uitgaven

34.195

35.287

29.045

24.264

24.264

24.264

24.264

         

6.0

Apparaat

34.195

35.287

29.045

24.264

24.264

24.264

24.264

 

Personele uitgaven

17.927

22.774

16.327

13.489

13.489

13.489

13.489

 

Eigen personeel

16.543

20.342

15.770

13.042

13.042

13.042

13.042

 

Inhuur externen

1.384

2.432

557

447

447

447

447

 

Materiële uitgaven

16.268

12.513

12.718

10.775

10.775

10.775

10.775

 

Overige materiële uitgaven

16.268

12.513

12.718

10.775

10.775

10.775

10.775

         
 

Ontvangsten

10.109

990

0

0

0

0

0

         

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Op dit artikel worden de apparaatsuitgaven voor de volgende organisaties begroot:

  • Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN);

  • Colleges financieel toezicht (Cft);

  • Vertegenwoordiging Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN-ACS) exclusief de uitgaven voor ambtelijk personeel die op hoofdstuk VII worden begroot;

  • Tijdelijke Werkorganisatie (TWO);

  • Rijksvertegenwoordiger.

Daarnaast worden de vergoedingen voor leden van raden en commissies op dit artikel begroot.

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreffen de uitgaven aan het eigen personeel van de SSO CN, Rijksvertegenwoordiger CN, Cft en het lokaal personeel van de VN-ACS.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

De materiële uitgaven van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn hier opgenomen. De materiële uitgaven voor de SSO CN maken hier het merendeel van uit.

Licence