Base description which applies to whole site

Artikel 50 Apparaat

A. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen artikel 50 Apparaat (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

153.244

170.910

166.488

162.365

159.748

157.205

155.806

        

Uitgaven

153.244

170.910

166.488

162.365

159.748

157.205

155.806

        

Personele uitgaven

       

Eigen personeel

101.894

120.623

122.359

118.841

116.188

109.511

104.328

Externe inhuur

7.918

4.305

3.092

3.081

3.081

6.715

10.499

Overige personele uitgaven

1.870

1.706

1.724

1.778

1.802

1.805

1.805

Materiële uitgaven

       

ICT

510

531

531

531

531

1.031

1.041

Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)

16.078

12.929

12.929

12.929

12.929

12.929

12.929

SSO DICTU

21.531

23.152

20.881

19.781

19.566

19.183

19.173

Overige materiële uitgaven

3.443

7.664

4.972

5.424

5.651

6.031

6.031

        

Ontvangsten

2.488

2.913

3.495

3.431

3.431

3.431

3.431

        

Ontvangsten

       

Ontvangsten

2.488

2.913

3.495

3.431

3.431

3.431

3.431

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Personele uitgaven

Dit betreft alle personeelsuitgaven voor het kerndepartement van het Ministerie van LNV, inclusief het aan LNV toegerekende deel van de uitgaven die worden gedaan voor de dienstonderdelen die samen worden gedeeld met het Ministerie van EZK (Kamerstuk 34 775-XIII, nr. 138). Deze gezamenlijke onderdelen, waaronder de directie Bedrijfsvoering en directie Wetgeving en Juridische Zaken, zijn formeel opgehangen onder het Ministerie van EZK. De enige uitzondering hierop vormt de Crisisorganisatie, die onder LNV valt. De kosten van de gezamenlijke onderdelen worden volgens een verdeelsleutel aan de begrotingen van de ministeries van LNV en EZK toebedeeld. Overschrijdingen, meevallers, taakstellingen, etc. bij deze onderdelen worden door beide departementen gezamenlijk gedragen.

Materiële uitgaven

Dit betreft de materiële uitgaven voor het kerndepartement LNV. Net als bij de personele uitgaven, geldt ook hier dat de uitgaven inclusief het LNV-deel van de uitgaven van de gezamenlijke onderdelen van EZK en LNV zijn. Binnen de materiële uitgaven worden de ICT uitgaven geraamd onder de posten ICT en de bijdrage aan SSO DICTU.

Ontvangsten

De ontvangsten van het kerndepartement bestaan onder andere uit ontvangsten voor detacheringen en ontvangsten voor doorbelaste kosten.

C. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/-kosten kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

       

Kerndepartement

153.244

      
Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/-kosten agentschappen en ZBO's en RWT's (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal apparaatsuitgaven Agentschappen

       

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

413.528

489.879

538.920

538.920

552.920

566.920

581.920

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

       

Staatsbosbeheer

 

114.600

     

Wageningen Research

307.703

      

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

 

18.893

     
        

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

 

34.176

     

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

 

23.231

     

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)

 

7.461

     
        

Stichting Skal Biocontrole (Skal)

 

11.913

     

Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)

 

38.260

     

De bovenstaande twee tabellen geven de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de apparaatskosten van de agentschappen en de begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s weer. Bij rijksdiensten zijn de apparaatsuitgaven de personele en materiële uitgaven. Bij baten-lasten-diensten (agentschappen) en ZBO’s/RWT’s omvatten de apparaatskosten de personele kosten en materiële kosten, exclusief afschrijvingskosten en overige lasten (zoals dotaties aan voorzieningen, rentelasten en andere lasten).

In de tabel zijn onder andere de personele en materiële apparaatskosten van de NVWA, ZBO’s en RWT’s vermeld. Deze apparaatskosten worden niet alleen door LNV gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries, decentrale overheden en derden. In de agentschapsparagraaf en in Bijlage 1 «Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak» wordt dit nader toegelicht. De apparaatskosten van de zelfstandige bestuursorganen zonder rechtspersoonlijkheid zijn vanwege hun beperkte omvang niet opgenomen in de tabel. Een groot deel van hun werkzaamheden is uitbesteed aan andere organisaties.

Apparaatsuitgaven per beleidsterrein/DG

Apparaatsuitgaven per beleidsterrein/DG (bedragen x € 1.000)

Totaal apparaat

166.488

RTLG

648

NV

16.202

LGS

6.860

DGA

36.146

Staf

106.632

In bovenstaande tabel staan de personele uitgaven voor het kerndepartement van LNV opgenomen. Onder de uitgaven van stafdirecties (inclusief gezamenlijk gedeelde onderdelen EZK/LNV) vallen ook de personeelsgerelateerde materiële kosten voor DG Agro en DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied. De personeelsgerelateerde materiële kosten voor het Programma DG Stikstof zijn onderdeel van kopje Programma DG Stikstof.

Licence