Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 Spoorwegen

13

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

2.935.937

333.171

3.269.108

Uitgaven

2.810.931

8.703

2.819.634

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.972.031

131.590

2.103.621

13.03 Ontwikkeling

635.035

‒ 133.113

501.922

13.03.01 Aanleg personenvervoer

439.950

‒ 122.412

317.538

13.03.02 Aanleg goederenvervoer

84.818

‒ 6.624

78.194

13.03.03 Optimalisering gebruik

2.705

2.500

5.205

13.03.04 Planning en studies personenvervoer

82.282

‒ 8.182

74.100

13.03.05 Planning en studies goederenvervoer

25.280

1.605

26.885

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

203.865

10.226

214.091

13.07 Rente en aflossing

   

Ontvangsten

276.437

4.026

280.463

13.09 Ontvangsten

276.437

4.026

280.463

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel spoorwegen voor 2023 wordt met € 333,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Opgave herprioritering spoor (€ 40 miljoen)

Dit betreft de opgave vanuit spoor voor de herprioritering op artikel 13. Er wordt € 35 miljoen toegevoegd aan artikelonderdeel 13.02 om de lagere gebruiksvergoeding te compenseren. Daarnaast wordt € 5 miljoen aan artikelonderdeel 13.03 toegevoegd voor de IC naar Aken.

Verplichtingenschuiven Spoorwegen (€ 99,8 miljoen)

Er zijn op dit artikelonderdeel verplichtingenschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. De grootste schuif vindt plaats op artikelonderdeel 13.04 om de excessieve prijsstijging op het infraspeed contract te kunnen verplichten (€ 102,2 miljoen).

Prijsbijstelling 2023 (€ 187,9 miljoen)

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen (€ 6,2 miljoen)

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 6,2 miljoen voor de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.

Overboeking van artikel 11: knooppuntontwikkeling OV (€ 5 miljoen)

Voor een incidentele specifieke uitkering voor de gemeente Nijmegen in het kader van knooppunontwikkeling OV is € 5 miljoen overgeboekt van artikelonderdeel 11.03 naar 13.03. Vanuit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de gemeente Nijmegen.

Overboeking naar artikel 17: Baanstabiliteit Delft Campus-Schiedam (- € 3,6 miljoen)

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verlaagd met € 3,6 miljoen. De middelen voor baanstabiliteit Delft Campus-Schiedam wordt vanuit het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking overgeboekt op artikel 17.10.

Overige aanpassingen (€ 2,9 miljoen).

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

De uitgaven verhoging van dit artikelonderdeel met € 131,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Opgave herprioritering spoor (€ 35 miljoen)

Dit betreft de opgave vanuit spoor voor de herprioritering op artikel 13. Er wordt € 35 miljoen toegevoegd aan artikelonderdeel 13.02 om de lagere gebruiksvergoeding te compenseren.

Prijsbijstelling 2023 (€ 96,2 miljoen)

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Diverse kleine aanpassingen (€ 0,4 miljoen).

13.03 Ontwikkeling

De verlaging van de uitgaven van dit artikelonderdeel met € 133,1 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kaderruilen 2023 (- € 64,8 miljoen)

Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.

Kasschuiven spoor (- € 82,2 miljoen)

Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Op de projecten schuif in 2023 € 112 miljoen naar achteren. De grootste aanpassingen vinden plaats op:

  • Spoorcapaciteit 2030 (- € 57,2 miljoen): er schuift € 57,2 miljoen naar latere jaren naar aanleiding van actuele ramingen van ProRail;

  • Grensoverschreidend Spoorvervoer (- € 12,8 miljoen): er schuift € 12,8 miljoen naar latere jaren naar aanleiding van actuele ramingen van ProRail;

  • Programma overwegen (- € 11,4 miljoen): er schuift € 11,4 miljoen naar latere jaren naar aanleiding van actuele ramingen van ProRail;

  • Diverse kleine verschuivingen op andere projecten.

Daarnaast wordt er op dit artikelonderdeel € 34,9 miljoen naar achteren geschoven als gevolg van kasschuiven op andere artikelonderdelen. Om deze kasschuiven budgetneutraal te verwerken, worden de kasschuiven verwerkt op de overprogrammering van artikelonderdeel 13.03.

Overboeking van artikel 11: knooppuntontwikkeling OV (€ 5 miljoen)

Voor een incidentele specifieke uitkering voor de gemeente Nijmegen in het kader van knooppunontwikkeling OV is € 5 miljoen overgeboekt van artikelonderdeel 11.03 naar 13.03. Vanuit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de gemeente Nijmegen.

Overboeking naar artikel 17: Baanstabiliteit Delft Campus-Schiedam (- € 3,6 miljoen)

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verlaagd met € 3,6 miljoen. De middelen voor baanstabiliteit Delft Campus-Schiedam wordt vanuit het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking overgeboekt op artikel 17.10.

Prijsbijstelling 2023 (€ 5,5 miljoen)

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen (€ 4 miljoen)

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het artikelonderdeel 13.03 ontwikkeling.

Opgave herprioritering spoor (€ 5 miljoen)

Er wordt € 5 miljoen aan artikelonderdeel 13.03 toegevoegd voor de IC naar Aken.

Diverse kleine aanpassingen (- € 1,4 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De uitgaven verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

Kasschuiven spoor (€ 10,2 miljoen)

Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Er is in 2023 € 10,2 miljoen minder nodig aan de hand van de actuele raming.

Ontvangsten

13.09 ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 4 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo van mee- en tegenvallers.

Licence