Base description which applies to whole site

Artikel 13 Toeslagen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Toeslagen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

1.520.035

‒ 91.482

1.428.553

    

Uitgaven (1) + (2)

2.002.009

‒ 125.618

1.876.391

    

Apparaatsuitgaven (1)

491.696

‒ 38.615

453.081

    

Personele uitgaven

473.339

‒ 36.652

436.687

Eigen personeel

175.791

‒ 6.653

169.138

Inhuur externen

296.548

‒ 32.426

264.122

Overig personeel

1.000

2.427

3.427

    

Materiële uitgaven

18.357

‒ 1.963

16.394

ICT

210

65

275

Bijdrage aan SSO's

231

‒ 231

0

Overige materiële uitgaven

17.916

‒ 1.797

16.119

    

Programma-uitgaven (2)

1.510.313

‒ 87.003

1.423.310

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

‒ 125

251

126

Bijdrage overige ZBO's/RWT's

‒ 125

251

126

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.165

‒ 365

3.800

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

4.165

‒ 365

3.800

    

Opdrachten

44.385

2.724

47.109

ICT opdrachten

81

1

82

Overige opdrachten

44.304

2.723

47.027

    

Bijdrage aan medeoverheden

100.227

4.599

104.826

Bijdrage aan medeoverheden

100.227

4.599

104.826

    

(Schade)vergoeding

1.154.304

‒ 94.212

1.060.092

Compensatie toeslagengedupeerden

342.686

4.534

347.220

Kwijtschelden private schulden

149.997

‒ 4.305

145.692

Herstelprogramma voor kinderen

514.032

21.400

535.432

Herstelregeling voor ex-partners

82.909

‒ 72.089

10.820

Herstelregeling voor gedupeerden andere toeslagen

47.000

‒ 45.300

1.700

Overige (schade)vergoedingen

17.680

1.548

19.228

    

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

207.357

0

207.357

Toegerekende uitgaven van Belastingen

207.357

0

207.357

    

Ontvangsten

0

22.088

22.088

Programma-ontvangsten

0

22.088

22.088

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

De verlaging van het budget voor personele uitgaven met per saldo circa € 36,7 mln. kent verschillende redenen. De belangrijkste zijn:

  • Budgetten voor verschillende initieel in 2023 geplande werkzaamheden inzake de hersteloperatie toeslagen verschuiven deels naar latere jaren (zie de toelichting onder '(Schade)vergoeding'). In lijn daarmee wordt € 62,1 mln. van het budget voor personele uitgaven door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) middels een kasschuif doorgeschoven naar latere jaren.

  • Vanwege loon- en prijsbijstelling wordt het budget voor personele uitgaven met circa € 23,2 mln. opgehoogd.

(Schade)vergoeding

De verlaging van het budget voor (schade)vergoeding met per saldo circa € 94,2 mln. kent verschillende redenen. De belangrijkste zijn:

  • Circa € 72,1 mln. van het budget in 2023 voor de ex-partnerregeling schuift door naar latere jaren om het ritme in de begroting aan te laten sluiten bij het verwachte moment van uitbetaling.

  • € 45,3 mln. van het budget in 2023 voor de regeling voor benadeelden rondom de huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget (HZK) schuift door naar latere jaren om het ritme in de begroting aan te laten sluiten bij het verwachte moment van uitbetaling.

  • Zoals gemeld in de 14e voortgangsrapportage over de hersteloperatie toeslagen3 verwacht UHT dat als de huidige instroom in 2023 doorzet er eind 2023 ruim 68.000 aanmeldingen zijn, en dus meer dan de eerder verwachte 63.000. Op basis van een doorrekening van de impact voor 2023 van deze verwachte ontwikkeling is er in dit jaar meer budget nodig dan het eerder toegekende budget voor 2023 voor het uitbetalen van de kindregeling. Ten behoeve van het herstelprogramma voor kinderen wordt daarom € 21,4 mln. uit latere jaren middels een kasschuif naar voren gehaald naar 2023.

Ontvangsten

In verband met het ontvangen van een creditnota van Sociale Banken Nederland (SBN) wordt het ontvangstenbudget incidenteel opgehoogd met circa € 22,1 mln. Het uitgavenbudget wordt met hetzelfde bedrag verhoogd.

3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 31 066, nr. 1235

Licence