Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 13 Toeslagen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Toeslagen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

898.568

0

898.568

668.246

1.566.814

662.939

168.124

25.831

14.085

          

Uitgaven (1) + (2)

1.798.176

0

1.798.176

250.612

2.048.788

438.442

230.418

25.831

14.085

          

(1) Apparaatsuitgaven

432.159

0

432.159

59.534

491.693

170.855

120.677

13.228

14.101

          

Personele uitgaven

427.905

0

427.905

45.431

473.336

160.882

113.931

9.104

9.977

Eigen personeel

186.785

0

186.785

‒ 10.994

175.791

33.117

51.637

9.104

9.977

Inhuur externen

240.090

0

240.090

56.455

296.545

127.765

62.294

0

0

Overig personeel

1.030

0

1.030

‒ 30

1.000

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

4.254

0

4.254

14.103

18.357

9.973

6.746

4.124

4.124

ICT

210

0

210

0

210

0

0

0

0

Bijdrage aan SSO's

231

0

231

0

231

0

0

0

0

Overige materiële uitgaven

3.813

0

3.813

14.103

17.916

9.973

6.746

4.124

4.124

          

(2) Programma-uitgaven

1.366.017

0

1.366.017

191.078

1.557.095

267.587

109.741

12.603

‒ 16

          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

106

0

106

‒ 231

‒ 125

‒ 25

‒ 25

‒ 25

‒ 25

Bijdrage overige ZBO's/RWT's

106

0

106

‒ 231

‒ 125

‒ 25

‒ 25

‒ 25

‒ 25

          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

4.165

4.165

4.130

141

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

4.165

4.165

4.130

141

0

0

          

Opdrachten

45.231

0

45.231

‒ 6.046

39.185

2.110

11.429

9

9

ICT opdrachten

27

0

27

54

81

10

10

9

9

Overige opdrachten

45.204

0

45.204

‒ 6.100

39.104

2.100

11.419

0

0

          

Bijdrage aan medeoverheden

78.000

0

78.000

22.227

100.227

‒ 31.603

28.849

7.073

0

Bijdrage aan medeoverheden

78.000

0

78.000

22.227

100.227

‒ 31.603

28.849

7.073

0

          

(Schade)vergoeding

1.035.323

0

1.035.323

170.963

1.206.286

292.975

69.347

5.546

0

Compensatie toeslagengedupeerden

221.389

0

221.389

148.900

370.289

129.528

9.478

5.546

0

Kwijtschelden private schulden

233.400

0

233.400

‒ 66.403

166.997

47.153

57.368

0

0

Herstelprogramma voor kinderen

454.800

0

454.800

59.232

514.032

52.023

0

0

0

Herstelregeling voor ex-partners

60.000

0

60.000

22.909

82.909

49.990

2.501

0

0

Herstelregeling voor gedupeerden andere toeslagen

47.000

0

47.000

0

47.000

0

0

0

0

Overige (schade)vergoedingen

18.734

0

18.734

6.325

25.059

14.281

0

0

0

          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

207.357

0

207.357

0

207.357

0

0

0

0

Toegerekende uitgaven van Belastingen

207.357

0

207.357

0

207.357

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget hangt voor een groot deel samen met de verhoging van het kasbudget, hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder ‘Uitgaven’. Daarnaast wordt het verplichtingenbudget incidenteel verhoogd met circa € 584 mln. Bij de jaarverantwoording over 2022 is vastgesteld dat de aangegane verplichtingen in relatie tot verschillende regelingen inzake de Hersteloperatie Toeslagen te hoog waren. Daaropvolgend hebben er in 2022 neerwaartse correcties plaatsgevonden. De verhoging nu brengt het verplichtingenbudget in lijn met de herziene zienswijze.

Uitgaven

Personele uitgaven

De verhoging van het budget voor personele uitgaven kent verschillende redenen. De belangrijkste zijn:

  • Zonder het project Versnellen & Verbeteren zou het afhandelen van integrale beoordelingen en bezwaren langer duren dan eerder geraamd. Daarnaast komen er meer bezwaren binnen dan verwacht. Om de doelstelling van Versnellen & Verbeteren te behalen (onder meer: minimaal 90% van de aanmeldingen bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) heeft in Q1 van 2025 een afgeronde integrale beoordeling) en de bezwaren zo goed mogelijk te behandelen, is extra budget nodig. Dit vereist uitvoeringswijzigingen om de productiviteit bij UHT te verhogen en het aantal toekomstige bezwaren te verkleinen, maar ook additionele capaciteit. Daartoe wordt er in de periode 2023 tot en met 2025 aanvullend op reeds beschikbare middelen incidenteel circa € 341 mln. beschikbaar gesteld voor personele uitgaven.

  • Ten behoeve van werkzaamheden door ketenpartners van UHT wordt er in 2023 incidenteel circa € 36 mln. aan budget overgeheveld van artikel 13 Toeslagen naar artikel 1 Belastingen. Het betreft o.a. werkzaamheden door CAP (Centrale Administratieve Processen), KI&S (Klantinteractie & -services) en O&P (Organisatie & Personeel).

  • Vanuit de reservering op de Aanvullende Post (AP) wordt er vanaf 2024 structureel circa € 14 mln. overgeheveld voor personele uitgaven voor het versterken van de fysieke dienstverlening, de inzet van Persoonlijk Begeleiden en specifieke maatregelen gericht op de verdere versterking van de menselijke maat in het geheel van uitvoeringswerkzaamheden door Dienst Toeslagen.

Materiële uitgaven

De verhoging van het budget voor materiële uitgaven kent verschillende redenen. De belangrijkste zijn:

  • Het hierboven onder «personele uitgaven» genoemde project «Versnellen & Verbeteren» bij UHT en de benodigde capaciteitsverhoging gaan ook gepaard met additionele materiële uitgaven. In de periode 2023 tot en met 2025 wordt aanvullend op reeds beschikbare middelen incidenteel circa € 14 mln. beschikbaar gesteld voor materiële uitgaven.

  • Vanuit de reservering op de AP wordt er vanaf 2024 structureel circa € 4 mln. overgeheveld voor materiële uitgaven voor het versterken van de fysieke dienstverlening, de inzet van Persoonlijk Begeleiden en specifieke maatregelen gericht op de verdere versterking van de menselijke maat in het geheel van uitvoeringswerkzaamheden door Dienst Toeslagen.

Opdrachten

Er vindt een incidentele herschikking plaats van circa € 7 mln. in 2025 van ‘(Schade)vergoeding’ naar ‘Opdrachten’ voor de uitvoering van de regeling voor het kwijtschelden van private schulden in het kader van de Hersteloperatie Toeslagen door Sociale Banken Nederland (SBN). Daarnaast vindt er een kasschuif plaats om de beschikbare middelen meerjarig in het gewenste ritme te zetten.

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten bieden brede hulp aan gedupeerden van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Vanwege de toename van het verwachte aantal gedupeerden (zie ook de toelichting onder ‘(Schade)vergoeding’) wordt in 2025 en 2026 aanvullend op reeds beschikbare middelen incidenteel circa € 24 mln. beschikbaar gesteld. Daarnaast vindt er een kasschuif plaats om de beschikbare middelen meerjarig in het gewenste ritme te zetten.

(Schade)vergoeding

Op basis van de meest actuele inzichten inzake aantallen, bedragen en andere herziene aannames en verwachtingen vallen de compensatie- en hersteluitgaven in het kader van de Hersteloperatie Toeslagen naar verwachting hoger uit dan eerder begroot. Dit komt door een groter aantal gedupeerden dat bij de eerste toets in eerste instantie niet als gedupeerde wordt aangemerkt, maar waarvan bij de integrale beoordeling wel gedupeerdheid wordt vastgesteld. Op basis van informatie die begin maart beschikbaar was, is een prognose opgesteld van een totaal van circa 42.000 gedupeerden. Dit is een stijging van circa 7.000 gedupeerden. Hierbij wordt opgemerkt dat deze prognose een momentopname is; u wordt via de voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen geïnformeerd over eventuele bijstellingen in deze prognose. Daarnaast doen meer gedupeerden een beroep op - en krijgen meer gedupeerden additionele compensatie toegekend door - de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Daarnaast is er een autonome (budgettaire) tegenvaller bij het herstelbedrag van de kindregeling. Tot slot heeft de toename van het verwachte aantal gedupeerden ook effect op de overige herstelregelingen, zoals de ex-partnerregeling en de publieke- en private schuldenoplossing. Daarom wordt in de periode 2023 tot en met 2026 aanvullend op reeds beschikbare middelen incidenteel circa € 412 mln. beschikbaar gesteld.

Daarnaast wordt vanuit de reservering op de AP in de periode 2023 tot en met 2025 incidenteel circa € 92 mln. overgeheveld naar artikel 13 Toeslagen. Tot slot worden de middelen voor de Hersteloperatie Toeslagen via verschillende kasschuiven meerjarig in het gewenste ritme gezet, zodat deze aansluiten op het verwachte moment van uitbetaling. Een integraal overzicht van de financiële stand van zaken van de Hersteloperatie Toeslagen is te vinden in de bijlagen van de Voorjaarsnota 2023.

Licence