Base description which applies to whole site

Artikel 13 Toeslagen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Toeslagen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

1.428.553

135.486

1.564.039

    

Uitgaven (1) + (2)

1.876.391

‒ 23.514

1.852.877

    

Apparaatsuitgaven (1)

453.081

‒ 22.668

430.413

    

Personele uitgaven

436.687

‒ 22.991

413.696

Eigen personeel

169.138

‒ 18.932

150.206

Inhuur externen

264.122

‒ 4.059

260.063

Overig personeel

3.427

0

3.427

    

Materiële uitgaven

16.394

323

16.717

ICT

275

0

275

Bijdrage aan SSO's

0

0

0

Overige materiële uitgaven

16.119

323

16.442

    

Programma-uitgaven (2)

1.423.310

‒ 846

1.422.464

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

126

0

126

Bijdrage overige ZBO's/RWT's

126

0

126

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

3.800

0

3.800

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

3.800

0

3.800

    

Opdrachten

47.109

1.700

48.809

ICT opdrachten

82

1.350

1.432

Overige opdrachten

47.027

350

47.377

    

Bijdrage aan medeoverheden

104.826

‒ 846

103.980

Bijdrage aan medeoverheden

104.826

‒ 846

103.980

    

(Schade)vergoeding

1.060.092

‒ 1.700

1.058.392

Compensatie toeslagengedupeerden

347.220

‒ 19.700

327.520

Kwijtschelden private schulden

145.692

0

145.692

Herstelprogramma voor kinderen

535.432

0

535.432

Herstelregeling voor ex-partners

10.820

0

10.820

Herstelregeling voor gedupeerden andere toeslagen

1.700

0

1.700

Overige (schade)vergoedingen

19.228

18.000

37.228

    

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

207.357

0

207.357

Toegerekende uitgaven van Belastingen

207.357

0

207.357

    

Ontvangsten

22.088

0

22.088

Programma-ontvangsten

22.088

0

22.088

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in 2023 per saldo verhoogd met € 135,5 mln. Deels hangt dit samen met de uitgavenmutaties (zie de toelichting onder 'Uitgaven') en deels betreft het specifieke verplichtingenmutaties. De voornaamste specifieke verplichtingenmutatie betreft het verhogen van de verplichtingenraming op (Schade)vergoeding met circa € 153,5 mln. Dit is gebaseerd op een geactualiseerde prognose van het aantal kinderen van gedupeerde ouders die vallen onder de Kindregeling. Tevens wordt het verplichtingenritme bij de regeling voor ex-toeslagpartners en bij de regeling voor gedupeerden van andere Toeslagen (HZK) geactualiseerd.

Uitgaven

Personele uitgaven

Dit budget wordt in 2023 met € 22,9 mln. naar beneden bijgesteld. De voornaamste reden hiervoor is de krapte op de arbeidsmarkt, wat leidt tot lagere bezetting ten opzichte van de formatie en daarmee lagere dan eerder begrote loonkosten. Dit geldt zowel voor Eigen personeel als Inhuur externen.

Licence