Base description which applies to whole site

Artikel 11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 centraal apparaat suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

738.580

24.432

763.012

     
 

Uitgaven

739.254

24.432

763.686

     

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

739.254

24.432

763.686

 

Personele uitgaven

399.987

20.304

420.291

 

Eigen personeel

330.490

‒ 2.836

327.654

 

Inhuur externen

64.767

22.898

87.665

 

Overige personele uitgaven

4.730

242

4.972

 

Materiële uitgaven

339.229

3.237

342.466

 

Bijdrage SSO's

302.086

8.842

310.928

 

ICT

7.208

3.778

10.986

 

Overige materiële uitgaven

29.935

‒ 9.383

20.552

 

Bijdrage aan agentschappen

38

891

929

 

Diverse bijdragen

38

891

929

     
 

Ontvangsten

141.486

10.247

151.733

     

Toelichting

Personele uitgaven

Inhuur externen

Er zijn hier diverse reallocaties van artikel 7, om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Verder zijn er reallocaties binnen artikel 11 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

Dit betreft met name de bijdrage van diverse departementen voor de stijging van het aantal Individueel Arbeidsrelaties (IAR's). Het aantal waarvoor in 2023 gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van O&P-Rijk overstijgt het aantal waarvoor destijds budget is overgeheveld naar de Centraal Opdrachtgever (BZK).

Verder zijn er reallocaties binnen artikel 11 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Overige materiële uitgaven

Er zijn reallocaties binnen artikel 11 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Ontvangsten

Met de ontvlechting van het voormalig agentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is het onderdeel Rijksinkoopsamenwerking (RIS) ondergebracht als een kasdienst onder begrotingsartikel 11. Dit betreft een desaldering om de stand van de uitgaven- en ontvangstenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van het onderdeel RIS op het juiste niveau te brengen.

Verder wordt de stand van de uitgaven- en ontvangstenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van het nieuwe organisatieonderdeel Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) op het juiste niveau gebracht.

Met de ontvlechting van het voormalig agentschap UBR is het nieuwe organisatieonderdeel Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) ondergebracht als een kasdienst onder begrotingsartikel 11. Uit de ontvlechting ontvangt OBF het bij het agentschap UBR opgebouwde saldo van de reorganisatievoorziening voor enkele oud medewerkers. Het overgehevelde budget is bedoeld ter dekking van de benodigde middelen voor de looptijd van deze afvloeiingsregeling.

En er is een meerjarige bijdrage van BZK, van de SSO’s en agentschappen van BZK, voor de mutaties van de dienstverlening FMHaaglanden in het kader van centrale bekostiging 2022.

Licence