Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd.

Tabel 30 Budgettaire gevolgen artikel 11 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

674.586

636.602

540.397

527.010

515.554

507.552

502.584

        

Uitgaven

648.056

637.247

541.071

527.684

516.228

508.226

502.584

        

Personele uitgaven

Eigen personeel

259.735

278.331

248.053

244.893

232.504

227.036

221.850

Inhuur externen

74.546

42.681

26.099

17.315

18.000

15.461

15.461

Overige personele uitgaven

2.740

5.736

4.404

4.384

4.384

4.384

4.384

        

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

288.218

283.962

249.136

248.102

247.412

247.427

247.427

ICT

9.463

8.695

1.405

1.230

1.210

1.210

1.210

Overige materiële uitgaven

11.162

17.590

11.938

11.569

12.526

12.517

12.062

        

Bijdrage aan agentschappen

Diverse bijdragen

2.192

252

36

191

192

191

190

        

Ontvangsten

109.153

84.766

19.303

19.303

19.303

19.303

19.303

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor Klokkenluiders (HvK) en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Vanwege het specifieke karakter zijn deze begroot op beleidsartikel 2.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO/RWT's

De apparaatskosten van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor de acht baten-lastenagentschappen. In de onderstaande tabel staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.

Tabel 31 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven ministerie (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

989.098

999.635

924.236

941.877

927.868

918.836

929.989

Kerndepartement

648.056

637.247

541.071

527.684

516.228

508.226

502.584

Algemene Inlichtingen en veiligheidsdienst

341.042

362.388

383.165

414.193

411.640

410.610

427.405

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).

Tabel 32 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.507.192

1.539.623

1.770.942

1.821.963

1.844.311

1.838.386

1.843.609

RvIG

128.811

125.185

138.149

171.569

184.600

182.788

187.888

Logius

241.491

249.392

348.626

348.626

348.626

348.626

348.626

P-Direkt

101.835

106.454

112.939

113.715

113.856

113.856

113.856

UBR

330.799

316.478

325.110

343.245

351.526

351.526

351.526

FMH

127.254

141.590

157.816

157.816

157.816

157.816

157.816

SSC-ICT

248.162

260.856

292.440

289.952

291.292

285.417

285.417

RVB

311.127

320.641

377.733

379.088

378.612

380.899

381.028

DHC

17.713

19.027

18.130

17.952

17.984

17.458

17.452

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1

294.941

333.502

326.497

321.490

317.384

313.235

313.235

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

1.341

1.502

1.497

1.490

1.384

1.235

1.235

Kadaster

293.600

332.000

325.000

320.000

316.000

312.000

312.000

1

BZK verstrekt bijdragen aan vijf begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Huis voor Klokkenluiders (HVK) de Huurcommissie, het Kadaster en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De apparaatskosten van het HvK, de TloKB en de Huurcommissie zijn hier niet vermeld, omdat ze respectievelijk worden bekostigd vanuit de apparaatskosten van het kerndepartement (artikel 11) en de apparaatskosten van het agentschap Dienst van de Huurcommissie (DHC). Bij de SAIP worden de apparaatskosten niet alleen door BZK gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. Voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van BZK zie de bijlage ZBO’s en RWT’s in de begrotingshoofdstukken IIB en VII.

Apparaatsuitgaven per Directoraat-Generaal

Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in onderstaande tabel weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van BZK.

Tabel 33 Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal (bedragen x € 1.000)

Directoraat Generaal

2023

Algemene Bestuursdienst (DGABD)

42.032

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR)

2.500

Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat (DGOBDR)

4.135

Volkshuisvesting en Bouwen (DGVB)

4.906

Koninkrijksrelaties (DGKR)

1.054

Programma Directoraat-generaal, Ruimtelijke Ordening (pDGRO)

11.126

Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO)

239.999

Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR)

12.749

Cluster Mensen en Middelen (MenM)

213.726

Cluster Bestuurondersteuning (BO)

3.639

Huis voor Klokkenluiders (HvK)

5.205

Totaal apparaat

541.071

Licence