Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

62.960

3.758

66.718

    

Uitgaven

56.217

5.367

61.584

    

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

56.217

5.367

61.584

Opdrachten

10.017

2.195

12.212

Waarvan RIVM

5.380

0

5.380

Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering

4.164

2.405

6.569

Overige opdrachten

473

‒ 210

263

Bijdragen aan agentschappen

15.660

948

16.608

Waarvan aan RWS

2.410

406

2.816

Waarvan aan RIVM

13.021

541

13.562

Bijdragen aan overige agentschappen (RVO en KNMI)

229

1

230

Bijdragen aan medeoverheden

30.077

2.224

32.301

Programma NSL en SLA

7.281

388

7.669

Uitvoering geluidsanering

22.796

1.836

24.632

Bekostiging

463

0

463

    

Ontvangsten

400

600

1.000

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 3,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil wordt verklaard doordat de toedeling van de eindejaarsmarge (€ 1,6 miljoen) slechts kasbudget betreft.

Uitgaven

Artikel 20.01 Gezonde Lucht en Tegengaan Geluidshinder

Opdrachten

De verhoging van de opdrachten met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Asbestcommunicatie - Campagne Houtsstook (€ 1 miljoen)

Dit betreft een overboeking van artikel 22 naar artikel 20 in het kader van de lancering van een communicatiecampagne om de emissies van particuliere houtstook te beperken. Door vertraging in de uitvoering van de communicatiecampagne asbest is in 2023 slechts de voorbereiding van de communicatieactiviteiten aan de orde en zal naar verwachting uiterlijk in 2025 daadwerkelijk uitvoering worden gegeven aan de communicatieactiviteiten. Deze middelen worden nu in 2023 versneld aangewend voor de campagne omtrent particuliere houtstook.

Toedeling prijsbijstelling 2023 (€ 0,9 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 1,6 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor overlopende verplichtingen van de specifieke uitkering Schonen Lucht Akkoord, hiervoor waren nog niet alle toekenningen in rekening gebracht door de RVO.

Toedeling prijsbijstelling 2023 (€ 0,6 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Licence