Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

66.718

4.941

71.659

    

Uitgaven

61.584

‒ 85

61.499

    

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

61.584

‒ 85

61.499

Opdrachten

12.212

‒ 567

11.645

Waarvan RIVM

5.380

182

5.562

Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering

6.569

‒ 759

5.810

Overige opdrachten

263

10

273

Bijdragen aan agentschappen

16.608

735

17.343

Waarvan bijdragen aan RWS

2.816

0

2.816

Waarvan bijdragen aan RIVM

13.562

725

14.287

Bijdragen aan overige agentschappen (RVO en KNMI)

230

10

240

Bijdragen aan medeoverheden

32.301

‒ 190

32.111

Programma NSL en SLA

7.669

‒ 969

6.700

Uitvoering geluidsanering

24.632

779

25.411

Bekostiging

463

‒ 63

400

    

Ontvangsten

1.000

946

1.946

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

  • Een ophoging van € 3,0 miljoen van het verplichtingenbudget om de meerjarige opdracht (2024-2027) aan te gaan voor de uitvoering van de subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai onder de Omgevingswet.

  • Een ophoging van € 2,1 miljoen van het verplichtingenbudget ten behoeve van de subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai onder de Wet Geluidhinder. Het subsidieplafond 2023 wordt opgehoogd met de middelen die waren gereserveerd voor de sanering onder de Omgevingswet (ingangsdatum vastgesteld op 1 januari 2024).

  • Diverse kleinere mutatie opgeteld tot ‒ € 0,2 miljoen.

Uitgaven

De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence