Base description which applies to whole site

2.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

76.532

‒ 8.600

67.932

    

Uitgaven

86.676

‒ 6.724

79.952

    

1 Veiligheid chemische stoffen

25.491

1.938

27.429

Opdrachten

8.536

723

9.259

Waarvan RWS

1.841

0

1.841

Waarvan RIVM

1.079

2

1.081

Uitvoering veiligheid

1.538

‒ 13

1.525

Uitvoering stoffen en M&G

2.344

284

2.628

Overige opdrachten

1.734

450

2.184

Bijdragen aan agentschappen

15.455

1.157

16.612

Waarvan bijdrage aan RWS

2.725

671

3.396

Waarvan bijdrage aan RIVM

12.410

467

12.877

Overige bijdragen aan agentschappen

320

19

339

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

250

0

250

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.250

58

1.308

Waarvan bijdrage aan CTGB

1.250

58

1.308

    

2 Veiligheid biotechnologie

6.193

157

6.350

Opdrachten

1.366

‒ 2

1.364

Uitvoering veiligheid GGO

1.306

‒ 2

1.304

Overige opdrachten

60

0

60

Bijdragen aan agentschappen

4.827

159

4.986

Waarvan bijdrage aan COGEM

1.700

0

1.700

Waarvan bijdrage aan RIVM

3.127

159

3.286

    

3 Veiligheid bedrijven en transport

54.992

‒ 8.819

46.173

Opdrachten

25.252

‒ 9.670

15.582

EPK bijdrage RWS

1.256

575

1.831

Opdrachten asbest

2.946

‒ 1.262

1.684

Programma omgevingsveilig

6.255

‒ 729

5.526

VTH-stelsel

11.814

‒ 8.475

3.339

Uitvoering Buisleidingen

1.250

136

1.386

Uitvoering veiligheid VGS

1.280

76

1.356

Overige opdrachten

451

9

460

Subsidies

9.847

531

10.378

Subsidies inrichtingen & transport

7.072

531

7.603

Subsidies asbest

0

0

0

Subsidies vuurwerk

2.260

0

2.260

Overige subsidies

515

0

515

Bijdragen aan agentschappen

6.432

241

6.673

Waarvan bijdrage aan RWS

4.184

0

4.184

Waarvan bijdrage aan RIVM

1.906

177

2.083

Waarvan bijdrage aan RVO

342

64

406

Bijdragen aan medeoverheden

9.669

‒ 50

9.619

Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

175

‒ 50

125

Overige bijdragen aan medeoverheden

9.494

0

9.494

Inkomensoverdrachten

3.792

129

3.921

Inkomensoverdrachten mesothelioom

3.792

129

3.921

    

Ontvangsten

250

0

250

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 8,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil tussen het totaal aan mutaties op het uitgaven- en verplichtingenbudget wordt met name verklaard doordat de toedeling van de eindejaarsmarge slechts kasbudget betreft.

Uitgaven

Artikel 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

De verlaging van dit instrument met € 9,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door volgende mutaties:

Kasschuif VTH (€ - 6,0 miljoen)

Voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) wordt € 6,0 miljoen vanuit 2023 naar 2026 geschoven. De afstemming met de vele bestuurlijke partners betrokken bij de omgevingsdiensten duurt langer dan verwacht. De start van het driejarige ontwikkelingsprogramma voor monitoringsafspraken is nu voorzien voor 2024. Deze kasschuif is nodig om het budget weer in het juiste kasritme te krijgen.

Kasschuif communicatiecampagne Asbest (€ - 1,5 miljoen)

Door vertraging in de uitvoering van de communicatiecampagne asbest is in 2023 enkel de voorbereiding van de communicatieactiviteiten aan de orde, naar verwachting zal uiterlijk in 2025 daadwerkelijk uitvoering worden gegeven aan de communicatieactiviteiten.  

Herschikking BOA RWS (€ - 1,1 miljoen)

Dit betreft een herschikking binnen artikel 22 voor de totale opdrachtverstrekking aan RWS voor activiteiten in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO).

Overboeking ILT (€ - 1,0 miljoen)

Voor werkzaamheden rond het project Datakwaliteit Toezicht binnen het Interbestuurlijk Programma Versterking Toezicht en Handhaving (IBP VTH) wordt budget overgeboekt naar de ILT (artikel 24).

Communicatiecampagne Houtstook (€ - 1,0 miljoen)

Dit betreft een overboeking van artikel 22 naar artikel 20 voor de lancering van een communicatiecampagne om de emissies van particuliere houtstook te beperken.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 0,5 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor overlopende verplichtingen.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Licence