Base description which applies to whole site

2.3 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties Suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

294.068

130.458

424.526

    

Uitgaven

484.825

111.480

596.305

    

Subsidies (regelingen)

8.339

‒ 3.502

4.837

Smart Industry (subsidie)

678

‒ 245

433

Thematisch Technology Transfer

7.661

‒ 3.257

4.404

    

Leningen

457.350

114.447

571.797

Startups / MKB financiering

   

Volledig revolverend

   

Fund to Fund

78.763

 

78.763

ROM's

28.465

 

28.465

Dutch Future Fund

10.917

 

10.917

Deep Tech Fund

60.000

 

60.000

Fonds Alternatieve Financiering

22.157

 

22.157

Economische Veiligheid Fonds

0

50.000

50.000

European Tech Champions Initiative (ETCI)

0

100.000

100.000

Deels revolverend

   

Innovatiekrediet

66.989

548

67.537

Risicokapitaal SEED

80.147

409

80.556

Vroege fase / informal investors

37.917

254

38.171

Start ups / MKB

0

 

0

Q4C

9.425

264

9.689

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

   

Met vermogensbehoud

   

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

0

 

0

Onco research

21.945

‒ 11.640

10.305

Smart Industry (leningen)

298

 

298

Thematische Technology Transfer

22.711

‒ 12.843

9.868

RegMed XB

12.545

‒ 12.545

0

    

Bijdrage aan agentschappen

19.136

535

19.671

Bijdrage RVO.nl

19.136

535

19.671

    

Ontvangsten

127.066

0

127.066

ROM's

27.166

 

27.166

Fund to Fund

65.550

 

65.550

DVI II

4.050

 

4.050

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

0

 

0

Thematische Technology Transfer

0

 

0

Innovatiekredieten

20.000

 

20.000

SEED

10.300

 

10.300

Ontvangsten VFF

0

  
Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

294.068

130.458

424.526

waarvan garantieverplichtingen

   

waarvan overige verplichtingen

294.068

130.458

424.526

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget in 2023 is verhoogd met € 130,5 mln. Dit is het saldo van met name de volgende mutaties:

  • Er is € 100 mln verplichtingenbudget toegevoegd ten behoeve van het Beschermingsfonds Economische veiligheid.

  • Er is € 100 mln verplichtingenbudget toegevoegd ten behoeve van het European Tech Champions Initiative.

  • Het verplichtingenbudget is met € 21,5 mln verlaagd als gevolg van een verplichtingenschuif op het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds. Hiervan heeft € 16,5 mln betrekking op RegMed XB.

Uitgaven

Leningen

Beschermingsfonds Economische Veiligheid

In de 1e suppletoire begroting 2023 is op artikel 41 (Nog onverdeeld) van de EZK-begroting € 100 mln opgenomen voor een nieuw fonds ten behoeve van bescherming van strategische sectoren en technologieën. In deze suppletoire begroting Prinsjesdag wordt voor 2023 € 50 mln overgeheveld naar beleidsartikel 3. De Kamer wordt op korte termijn nader geinformeerd over de vormgeving van het fonds.

European Tech Champions Initiative (ETCI)

Er is voor de deelname van Nederland aan het European Tech Champions Initiative (ETCI) fonds € 100 mln beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt met generale middelen en heeft geen effect op het EMU-saldo.

Onco Research

De tweede fase van de lening aan Oncode wordt gefinancierd uit verschillende budgetten op het Toekomstfonds, waaronder het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten (TOF). De middelen stonden grotendeels in het lopende begrotingsjaar, terwijl de uitbetaling aan Oncode verspreid over een aantal jaren plaatsvindt. Met deze kasschuif wordt het kasritme goed gezet.

Thematische Technology Transfer

De uitfinanciering van de verplichtingen die via de TTT-regeling zijn aangegaan is later gestart dan gepland bij de start van het Toekomstfonds in 2014, waardoor de raming al een paar jaar voorloopt op de daadwerkelijke uitbetalingen. Met deze kasschuif wordt het kasritme goed gezet.

RegMed XB

De subsidiemodule regeneratieve geneeskunde wordt naar verwachting eind 2023 opengesteld. Dit is een aantal jaar later dan gepland vanwege vertraging in de uitwerking van de regeling. Deze kasschuif zorgt voor een realistischere raming.

Licence