Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting 2023 incl NvW

Stand 1e suppletoire begroting 2023

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag

 

Verplichtingen

766.464

884.380

‒ 107.465

776.915

     

Uitgaven

1.456.449

1.533.028

‒ 120.541

1.412.487

     

Subsidies (regelingen)

    

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

7.411

7.271

‒ 234

7.037

Natuur en Biodiversiteit op land

61.922

42.419

5.372

47.791

Beheer Kroondomeinen

803

803

0

803

Duurzame visserij

162.759

207.663

7.000

214.663

Overige stelsel activiteiten

6.410

6.575

‒ 32

6.543

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

  

3.900

3.900

Leningen

    

Leningen rente en aflossing

22.745

22.745

‒ 482

22.263

Garanties

    

Garantie Klimaatfonds

322

322

0

322

(Schade)vergoeding

    

Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit

0

3.000

‒ 2.000

1.000

Opdrachten

    

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

17.279

5.586

591

6.177

Natuur en Biodiversiteit op land

39.526

83.773

‒ 48.576

35.197

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

20.644

30.691

‒ 557

30.134

Duurzame visserij

32.630

19.789

‒ 772

19.017

Internationale Samenwerking

3.948

2.198

‒ 10

2.188

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

6.426

5.993

0

5.993

Regio Deals

0

25

0

25

Bijdrage aan agentschappen

    

Rijksrederij

12.574

12.574

0

12.574

Rijksvastgoedbedrijf

200.000

200.000

‒ 100.000

100.000

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

    

Staatsbosbeheer

29.517

29.259

1.818

31.077

Bijdrage aan medeoverheden

    

Caribisch Nederland

14.292

13.242

‒ 1.517

11.725

Specifieke uitkering

815.467

837.011

14.882

851.893

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

    

Internationale Samenwerking

1.774

2.089

76

2.165

     

Ontvangsten

33.365

40.342

17.574

57.916

     

Ontvangsten

    

Landinrichtingsrente

24.353

24.153

0

24.153

Verkoop gronden

  

1.000

1.000

Overige ontvangsten natuur

4.019

4.519

868

5.387

Duurzame visserij

4.993

8.541

15.706

24.247

Onttrekkingen begrotingsreserves

0

3.129

0

3.129

Toelichting

Subsidies

Natuur en biodiversiteit op land

Het subsidiebedrag wordt per saldo opgehoogd met € 5,4 mln. Dit wordt voornamelijk verklaard door een voorschot van 6,3 mln. voor de uitvoeringskosten van de waterschappen ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak en het ontwikkelen van de gebiedsprogramma's.

Duurzame visserij

In 2023 is de regeling Overbrugging voor de visserij met een plafond van € 7,0 mln. opengesteld. Deze middelen stonden eerst onder Opdrachten maar omdat het om een subsidieregeling gaat zijn deze middelen verplaatst waarmee het subsidiebudget met € 7,0 mln. wordt opgehoogd.

Opdrachten

Natuur en biodiversiteit op land

Het opdrachtenbudget voor Natuur en biodiversiteit op land is afgenomen met € 48,6 mln. Dit is een saldo van verschillende mutaties en wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Een kasschuif van in totaal € 20,0 mln. naar 2024 en 2025 in het kader van een opdracht aan Rijkswaterstaat als onderdeel van Programma Natuur voor Kwaliteitsverhoging Riviernatuur, waarbij vertraging in de uitvoering is opgetreden.

  • Een overheveling van € 17,5 mln. naar Bijdrage aan medeoverheden voor zaakbegeleiders van de piekbelastersaanpak bij de provincies.

  • Een overheveling van € 4,8 mln. naar het Provinciefonds voor de beheersvergoeding voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) als onderdeel van het Programma Natuur.

  • Een toevoeging van € 3,5 mln. voor de uitvoeringskosten voor de nationale grondbank.

  • Het restant wordt veroorzaakt door meerdere kleine mutaties, zoals overhevelingen in het kader van de Omgevingswet, onderzoek naar diverse soorten en het overhevelen van middelen naar artikel 21 in het kader van Programma Veenweide voor GLB-pilots kringlooplandbouw.

Bijdrage aan Agentschappen

Rijksvastgoedbedrijf

Van het budget dat beschikbaar was voor de aankoop van gronden van de nationale grondbank wordt € 100 mln. doorgeschoven naar 2024. Dit is het gevolg van dat uitgaven voor grondaankopen die oorspronkelijk voor 2023 waren voorzien en nu in 2024 pas zullen worden gerealiseerd.

Bijdrage aan medeoverheden

Specifieke uitkering

Het budget voor de specifieke uitkering neemt per saldo met € 14,9 mln. toe. Dit is het gevolg van een overheveling van € 17,4 mln. van Opdrachten naar Bijdrage aan medeoverheden voor het bekostigen van zaakbegeleiders voor de piekbelastersaanpak bij de provincies. Daarnaast wordt het budget verminderd met € 2,2 mln. door een afdracht aan het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de versnellingsopgave en uitvoeringskosten van de provincies en € 0,3 mln. in het kader van de desaldering ontvangsten natuur.

Ontvangsten

Duurzame visserij

De ontvangstenraming voor Duurzame Visserij wordt verhoogd met € 15,7 mln. Dit komt voornamelijk door hogere ontvangsten uit het Europees fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het Europees Maritiem Visserij en Aquacultuur Fonds (EMFAF).

Licence