Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

776.915

‒ 283.249

493.666

    

Uitgaven

1.412.487

‒ 337.394

1.075.093

    

Subsidies (regelingen)

   

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

7.037

‒ 66

6.971

Natuur en Biodiversiteit op land

47.791

59

47.850

Beheer Kroondomeinen

803

‒ 42

761

Duurzame visserij

214.663

18.490

233.153

Overige stelsel activiteiten

6.543

179

6.722

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

3.900

0

3.900

Leningen

   

Leningen rente en aflossing

22.263

0

22.263

Garanties

   

Garantie Klimaatfonds

322

84

406

(Schade)vergoeding

   

Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit

1.000

0

1.000

Opdrachten

   

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

6.177

‒ 1.034

5.143

Natuur en Biodiversiteit op land

35.197

‒ 1.876

33.321

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

19.934

‒ 920

19.014

Duurzame visserij

29.217

‒ 24.447

4.770

Internationale Samenwerking

2.188

517

2.705

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

5.993

‒ 596

5.397

Regio Deals

25

0

25

Bijdrage aan agentschappen

   

Rijksrederij

12.574

873

13.447

Rijksvastgoedbedrijf

100.000

‒ 90.000

10.000

Overige agentschappen

0

861

861

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

   

Staatsbosbeheer

31.077

0

31.077

Overige ZBO's

0

1.032

1.032

Bijdrage aan medeoverheden

   

Caribisch Nederland

11.725

‒ 8.527

3.198

Specifieke uitkering

851.893

‒ 231.959

619.934

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   

Internationale Samenwerking

2.165

‒ 22

2.143

    

Ontvangsten

57.916

7.448

65.364

    

Ontvangsten

   

Landinrichtingsrente

24.153

0

24.153

Verkoop gronden

1.000

0

1.000

Overige ontvangsten natuur

5.387

7.075

12.462

Duurzame visserij

24.247

373

24.620

Onttrekkingen begrotingsreserves

3.129

0

3.129

Toelichting

Subsidies

Duurzame visserij

Het subsidiebudget Duurzame visserij wordt verhoogd met € 18,5 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een technische mutatie van € 20,0 mln. voor de subsidieregeling energie-efficiëntie. Met de subsidie worden vaartuigen aangepast met innovatieve onderdelen. Het doel is om de vaartuigen duurzamer en de visserijbedrijven toekomstbestendiger te maken. De middelen voor deze regeling werden eerder op het opdrachtenbudget van Duurzame visserij geraamd en worden nu overgeheveld naar het subsidiebudget.

Opdrachten

Duurzame visserij

Het opdrachtenbudget Duurzame visserij wordt verlaagd met € 24,4 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hierboven genoemde overheveling van € 20,0 mln naar het subsidiebudget. Daarnaast worden er middelen overgeheveld naar artikel 24 ten behoeve van de RVO opdracht Maripark (€ 1,9 mln.). Met deze opdracht wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van een gebied waar nieuwe vormen van voedselkweek op (volle) zee kunnen worden ontwikkeld. Verder vinden er kleinere overhevelingen plaats naar artikel 23 voor het uitvoeren van onderzoek door Wageningen Research en vindt er een overheveling plaats naar de begroting van het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (€ 0,1 mln.).

Bijdrage aan agentschappen

Rijksvastgoedbedrijf

Het budget voor het Rijksvastgoedbedrijf wordt met € 90 mln. verlaagd. Dit wordt veroorzaakt doordat grondaankopen die gepland stonden voor 2023 niet in dit jaar al afgerond kunnen worden. De uitgaven vinden plaats in 2024.

Bijdrage aan medeoverheden

Caribisch Nederland

Het budget voor Caribisch Nederlend is met € 8,4 mln. verlaagd. Conform de afspraken is er budget overgeheveld naar BZK voor de bijdrage aan het BES fonds voor de uitvoering van het Natuur- en Milieubeleidsplan 2020-2030.

Specifieke uitkering

Het budget voor specifieke uitkering wordt met € 231,9 mln. verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van het budget met € 215,2 mln. voor de PAS-melders. Van de 250 mln. die gereserveerd was voor de SPUK legalisatie PAS-melders is € 34,8 mln. aangevraagd door de provincies. De overgebleven middelen zijn conform afspraak teruggeboekt naar het budget van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Daarnaast is sprake van een verlaging van het budget van € 10,0 mln. Dit betreft een decentralisatie uitkering voor de gemeentes voor de bijdrage die de gemeentes hebben geleverd bij het opstellen van de provinciale gebiedsprogramma's. Het budget hiervoor is met dit doel naar het gemeentefonds overgeheveld. Als laatste is er sprake van een verlaging van € 6,7 mln. voor de inhuur van zaakbegeleiders voor de aanpak piekbelasters. Dit budget werd eerder op artikel 22 onder Bijdrage aan medeoverheden geraamd maar wordt nu overgeheveld naar het Opdrachtenbudget. Het wordt daar verantwoordt onder Natuur en Biodiversiteit op land.

Ontvangsten

Overige ontvangsten Natuur

Het budget voor overige ontvangsten Natuur wordt met € 7 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de provincie Noord-Holland heeft aangegeven geen gebruik te maken van de Maatregel Gerichte Aankoop 1 (MGA-1). Het voorschot vloeit daardoor terug naar de LNV-begroting. Het betreft middelen voor de structurele stikstofaanpak. De provincies hebben nog tot eind 2024 om de definitieve koopcontracten te sluiten.

Licence