Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Budgettaire gevolgen van beleid art.22 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

535.168

231.296

766.464

117.916

884.380

39.051

47.063

5.927

5.607

          

Uitgaven

1.219.304

237.145

1.456.449

76.579

1.533.028

39.237

46.879

5.927

5.607

          

Subsidies (regelingen)

         

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

7.411

0

7.411

‒ 140

7.271

‒ 75

‒ 115

‒ 132

‒ 132

Natuur en Biodiversiteit op land

61.922

0

61.922

‒ 19.503

42.419

4.367

12.140

13.082

12.582

Beheer Kroondomeinen

803

0

803

0

803

0

0

0

0

Duurzame visserij

162.759

0

162.759

44.904

207.663

0

0

0

0

Overige stelsel activiteiten

6.410

0

6.410

165

6.575

0

0

0

0

Leningen

         

Leningen rente en aflossing

22.745

0

22.745

0

22.745

0

0

0

0

Garanties

         

Garantie Klimaatfonds

322

0

322

0

322

0

0

0

0

(Schade)vergoeding

         

Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit

0

0

0

3.000

3.000

4.000

4.000

0

0

Opdrachten

         

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

10.699

6.580

17.279

‒ 11.693

5.586

1.249

‒ 671

‒ 559

‒ 530

Natuur en Biodiversiteit op land

32.166

7.360

39.526

44.247

83.773

28.309

34.306

‒ 3.683

‒ 3.620

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

20.644

0

20.644

10.047

30.691

17.134

18.187

21.687

19.700

Duurzame visserij

32.630

0

32.630

‒ 12.841

19.789

‒ 13.483

‒ 19.190

‒ 22.690

‒ 20.615

Internationale Samenwerking

3.948

0

3.948

‒ 1.750

2.198

‒ 953

‒ 900

‒ 900

‒ 900

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

6.426

0

6.426

‒ 433

5.993

‒ 433

0

0

0

Regio Deals

0

0

0

25

25

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Rijksrederij

12.574

0

12.574

0

12.574

0

0

0

0

Rijksvastgoedbedrijf

0

200.000

200.000

0

200.000

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Staatsbosbeheer

29.517

0

29.517

‒ 258

29.259

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

Bijdrage aan medeoverheden

         

Caribisch Nederland

14.292

0

14.292

‒ 1.050

13.242

0

0

0

0

Specifieke uitkering

792.262

23.205

815.467

21.544

837.011

‒ 620

‒ 620

‒ 620

‒ 620

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Internationale Samenwerking

1.774

0

1.774

315

2.089

0

0

0

0

          

Ontvangsten

33.365

0

33.365

6.977

40.342

2.721

2.721

2.721

2.721

          

Ontvangsten

         

Landinrichtingsrente

24.353

0

24.353

‒ 200

24.153

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

Overige ontvangsten natuur

4.019

0

4.019

500

4.519

200

200

200

200

Duurzame visserij

4.993

0

4.993

3.548

8.541

2.721

2.721

2.721

2.721

Onttrekkingen begrotingsreserves

0

0

0

3.129

3.129

0

0

0

0

Toelichtingen

Subsidies

Natuur en Biodiversiteit op land

Het subsidiebudget voor Natuur en Biodiversiteit op land wordt met € 19,5 mln. verlaagd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door toevoeging van € 3,3 mln. aan het subsidiebudget voor de Ecologische Autoriteit die een belangrijke rol gaat spelen in het toetsen van de provinciale gebiedsprogramma’s. Deze middelen werden eerder onder het opdrachtenbudget van Natuur en Biodiversiteit op land verantwoord. Verder wordt er voor de uitvoering van de aanpak van de industriële piekbelasters € 10,1 mln. overgeheveld naar de begroting van het ministerie van EZK en wordt in 2023 voor schoon en emissieloos bouwen € 13,4 mln. overgeheveld naar de begroting van het ministerie van IenW.

Duurzame visserij

Het budget Duurzame Visserij wordt met € 44,9 mln. verhoogd. In 2022 is de saneringsregeling voor de visserijsector in het kader van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) opengesteld. Hier worden in 2023 de laatste verplichtingen van € 65,0 mln. aangegaan. Daarnaast worden in 2023 de liquiditeits- en stilligregeling van de BAR opengesteld en uitbetaald, waarvoor € 45,0 mln. uit 2022 is doorgeschoven naar 2023, zowel kas als verplichtingen.

Opdrachten

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

Het opdrachtenbudget van Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit wordt met € 11,7 mln. verlaagd. Dit is voornamelijk het gevolg van een overheveling naar artikel 23 voor de bijdrage aan het RIVM voor AERIUS (€ 5,9 mln.) en een overheveling van € 4,1 mln. naar het Provinciefonds voor ondersteuning in de kosten voor legalisatie van PAS-melders. Daarnaast is er € 1,6 mln. overgeheveld naar artikel 24 ten behoeve van de opdracht aan RVO voor ondersteunende werkzaamheden in de stikstofaanpak.

Natuur en Biodiversiteit op land

Het budget voor Natuur en Biodiversiteit op land wordt verhoogd met € 44,2 mln. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de uitgaven voor de uitvoering van de piekbelastersaanpak in 2023 worden toegevoegd. Hierdoor wordt het budget met € 26,3 mln. verhoogd. Deze uitgaven zijn bedoeld voor de uitvoering van de piekbelastersaanpak. Hiervoor wordt een coördinerende programmadirectie ingericht die samen met uitvoeringsteams van de provincies per gebied (provincie, deel van provincie of aantal provincies samen) gerichte individuele gesprekken met ondernemers gaan voeren over de stappen die zij vrijwillig kunnen zetten om bij te dragen aan de stikstofbelasting reductie. Voor deze uitvoeringsteams is in totaal voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een bedrag van € 86,3 mln. beschikbaar voor de uitvoering. Hiernaast wordt het budget verhoogd met € 8,8 mln. door de overheveling van de uitvoeringskosten van het DG Realisatie Transitie Landelijk Gebied, voor onder andere communicatie, toetsing en onderzoek, en wordt het budget verhoogd met € 5,0 mln. vanwege de opdracht aan Staatsbosbeheer als onderdeel van de Provinciale Uitvraag van het budget voor bijdrage aan medeoverheden naar het opdrachtenbudget. Ook is er een ophoging van € 3,2 mln. voor communicatie en onderzoekstrajecten aangaande het NPLG. Tot slot wordt er € 4,9 mln. aan het budget toegevoegd uit de eindejaarsmarge 2022. Deze middelen komen beschikbaar voor het Programma Natuur voor andere de inzet op de verhoging van de beheervergoeding en monitoring.

Hiernaast zijn er ook een aantal verlagingen. In het kader van de interdepartementale aanpak van het NPLG wordt het opdrachtenbudget verlaagd met respectievelijk € 1,5 mln. (overheveling naar BZK) en € 2,6 mln. (overheveling naar IenW). Dit budget is bestemd voor capaciteit bij de beide departementen. Verder is er € 2,0 mln. overgeheveld naar art. 24 Uitvoering en Toezicht voor de uitvoering door RVO van het proces rondom de Uniforme Openbare Voorzieningen bij het verstrekken van de Natuurvergunningen en de opdracht Soortenonderzoek, wordt er € 0,7 mln. overgeheveld naar de begroting van het ministerie van BZK voor de bijdrage aan het Serviceteam rijk voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet en is € 1,1 mln. overgeheveld naar het Provinciefonds voor de Algemene Uitkering in het kader van de nationale cofinanciering voor het Aanvalsplan Grutto.

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

Het opdrachtenbudget van Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren wordt verhoogd met € 10,0 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een technische mutatie van € 10,2 mln. van het opdrachtenbudget Duurzame visserij naar Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren.

Duurzame Visserij

Het opdrachtenbudget Duurzame visserij wordt verlaagd met € 12,8 mln. Dit wordt hoofdzakelijk verzoorzaakt door een technische overboeking van € 10,2 mln. naar het opdrachtenbudget Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren.

Bijdrage aan medeoverheden

Specifieke uitkering

Het budget voor bijdrage aan medeoverheden is toegenomen met € 21,5 mln. Dit komt hoofdzakelijk door de verhoging van € 26,0 mln. uit de eindejaarsmarge 2022. Deze middelen zijn gereserveerd voor de Provinciale Uitvraag en een ophoging van € 10,0 mln. ten behoeve van de uitvoeringskosten van de gemeenten. Daarnaast is het budget verlaagd met € 13,9 dat wordt toegevoegd aan het opdrachtenbudget voor de uitvoeringskosten van het DG Realisatie Transitie Landelijk Gebied en de opdracht aan Staatsbosbeheer.

Licence