Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 6 Ziekte en Verlofregelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Ziekte en Verlofregelingen (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

45.967

2.024

47.991

     
 

Uitgaven

45.967

2.024

47.991

     

6.0

Ziekte en verlofregelingen

45.967

2.024

47.991

 

Inkomensoverdrachten

45.967

2.024

47.991

 

Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS)

6.397

243

6.640

 

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

5.944

694

6.638

 

OPS- fonds

300

10

310

 

Tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB)

33.326

1.077

34.403

     
 

Ontvangsten

0

290

290

     

Toelichting

Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 6 begrotingsgefinancierd bedraagt € 2,0 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

De verwachte uitgaven aan de Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers (TAS), Ziekteverzekering Caribisch Nederland, CSE regeling (Organo Psycho Syndroom/schildersziekte) en de TSB zijn naar boven bijgesteld als gevolg van loon- en prijsbijstellingen.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Ziekte en Verlofregelingen (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

4.613.297

‒ 14.949

4.598.348

     
 

Uitgaven

4.613.297

‒ 14.949

4.598.348

     

6.0

Ziekte en verlofregelingen

4.613.297

‒ 14.949

4.598.348

 

Inkomensoverdrachten

4.613.297

‒ 14.949

4.598.348

 

ZW

2.032.896

110.411

2.143.307

 

WAZO

1.527.333

93.347

1.620.680

 

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

228.085

14.119

242.204

 

Uitkeringslasten ouderschapsverlof

557.639

34.518

592.157

 

ZW nominaal

125.836

‒ 125.836

0

 

WAZO nominaal

92.871

‒ 92.871

0

 

WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal

14.119

‒ 14.119

0

 

Uitkeringslasten ouderschapsverlof nominaal

34.518

‒ 34.518

0

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Per saldo dalen de uitgaven op artikel 6 premiegefinancierd voor 2023 met 14,9 miljoen. Deze daling wordt verklaard door een aantal onderliggende mutaties.

  • Enerzijds zijn de uitgaven aan de ziekte- en verlofregelingen overgezet naar prijspeil 2023. Dit wordt gedaan door een overboeking van de indexatie voor 2023 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen. Deze overboeking is voor artikel 6 budgetneutraal.

  • Het beroep op de ZW is in 2023 gedaald, waardoor de uitgaven afnemen. De voornaamste oorzaak hiervan is dat twee grote uitzendbureaus eigenrisicodrager zijn geworden. Het uitgavenplafond Sociale Zekerheid wordt hiervoor gecorrigeerd.

  • De resterende mutaties houden verband met de overboeking van de indexatie voor 2023 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen, zodat de laatste in prijsniveau 2023 luiden. De nominale ontwikkeling is dit jaar hoger dan in voorgaande jaren, omdat het kabinet heeft besloten tot een bijzondere verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.

Licence