Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Ziekte en verlofregelingen, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

47.991

‒ 6.027

41.964

     
 

Uitgaven

47.991

‒ 6.027

41.964

     

6.0

Ziekte en verlofregelingen

47.991

‒ 6.027

41.964

 

Inkomensoverdrachten

47.991

‒ 6.027

41.964

 

Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS)

6.640

312

6.952

 

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

6.638

0

6.638

 

OPS- fonds

310

‒ 36

274

 

Tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB)

34.403

‒ 6.303

28.100

     
 

Ontvangsten

290

0

290

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 6,0  miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Inkomensoverdrachten

Het aantal toekenningen van de TSB ligt in de realisatie veel lager dan waar tijdens de vorige raming rekening mee is gehouden. De jaarraming van 2023 wordt in dit geval gelijkgesteld aan wat er reeds aan de SVB bevoorschot is, dit is € 6,3 miljoen lager dan begroot.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Ziekte en verlofregelingen, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

4.598.348

‒ 36.279

4.562.069

     
 

Uitgaven

4.598.348

‒ 36.279

4.562.069

     

6.0

Ziekte en verlofregelingen

4.598.348

‒ 36.279

4.562.069

 

Inkomensoverdrachten

4.598.348

‒ 36.279

4.562.069

 

ZW

2.143.307

20.499

2.163.806

 

WAZO

1.620.680

‒ 28.728

1.591.952

 

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

242.204

‒ 1.692

240.512

 

Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO)

592.157

‒ 26.358

565.799

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 36,3 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Inkomensoverdrachten

  • Op basis van realisatiegegevens van UWV zijn de verwachte ZW-uitgaven opwaarts bijgesteld met € 20,5 miljoen. Dit komt doordat het aantal uitkeringen in 2023 is toegenomen ten opzichte van waar in de begroting vanuit gegaan was. De gemiddelde uitkeringshoogte is neerwaarts bijgesteld.

  • Op basis van realisatiegegevens van UWV zijn de verwachte WAZO-uitgaven (o.a. zwangerschaps- en bevallingsverlof) neerwaarts bijgesteld met € 28,7 miljoen. Dit komt doordat aan de ene kant het volume lager uitvalt doordat er minder geboortes zijn dan verwacht. Aan de andere kant valt de gemiddelde uitkeringshoogte per persoon hoger uit doordat gemiddeld genomen ouders een hoger inkomen hebben dan verwacht. Per saldo leidt dit tot lagere WAZO-uitgaven.

  • Op basis van realisatiegegevens van UWV zijn de verwachte WBO-uitgaven (betaald ouderschapsverlof) neerwaarts bijgesteld met € 26,4 miljoen. Dit komt met name doordat de gemiddelde uitkeringshoogte per persoon lager uitkomt dan eerder verwacht. Omdat de WBO nog een relatief nieuwe regeling is, is dit lastig vooraf in te schatten.

Licence