Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

          

Verplichtingen

57.606

0

57.606

‒ 11.639

45.967

‒ 6.214

‒ 6.476

‒ 6.334

‒ 6.254

          

Uitgaven

57.606

0

57.606

‒ 11.639

45.967

‒ 6.214

‒ 6.476

‒ 6.334

‒ 6.254

          

Inkomensoverdrachten

         

Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS)

5.265

0

5.265

1.132

6.397

781

781

781

781

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

3.098

0

3.098

2.846

5.944

1.405

980

968

965

OPS- fonds

812

0

812

‒ 512

300

‒ 400

‒ 237

‒ 83

0

Tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB)

48.431

0

48.431

‒ 15.105

33.326

‒ 8.000

‒ 8.000

‒ 8.000

‒ 8.000

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 11,6 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2023 100,00%.

Inkomensoverdrachten

1. Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers (TAS)

De bijstelling voor de TAS wordt grotendeels veroorzaakt door een opwaartse bijstelling van het aantal toekenningen en een neerwaartse bijstelling in het terugvorderingspercentage. De reden hiervoor is dat er in 2022 meer toekenningen van de TAS zijn geweest en het terugvorderingspercentage in 2022 lager uitkwam dan verwacht. Per saldo wordt het budget in 2023 verhoogd met € 1,1 miljoen en vanaf 2024 met € 0,8 miljoen.

2. Ziekteverzekering Caribisch Nederland

De raming van de Ziekteverzekering Caribisch Nederland (ZV BES) is op basis van realisatiegegevens opwaarts bijgesteld met € 2,4 miljoen. De extra uitgaven aan de ZV BES worden voornamelijk veroorzaakt door een piek aan coronapatiënten en mogelijke fouten in het IT-systeem. Ook nemen de uitgaven toe doordat nu 100% van de uitkeringsaanspraak wordt uitbetaald in plaats van de eerder door de RCN-unit SZW gehanteerde aanpak. Hierbij leidde een door de arts beoordeelde gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid abusievelijk tot een uitkering naar rato. Ook is er € 0,4 miljoen meerjarig teruggeboekt naar de ZV BES omdat de introductie van wachtdagen later in werking treedt.

3. CSE regeling (Organo Psycho Syndroom/schildersziekte)

Bij de Najaarsnota 2022 bleek dat het aantal toekenningen lager was dan eerder voorspeld. De daling van het aantal toekenningen wordt nu meerjarig verwerkt.

4. TSB

De TSB uitkeringslasten worden voor 2023 met € 15 miljoen neerwaarts bijgesteld, als gevolg van een lagere volumeverwachting. Een deel hiervan (€ 0,4 miljoen) wordt ingezet om voor 2023 hogere uitvoeringskosten te dekken. Voor 2024 en verder is de verwachting ook dat het volume lager zal zijn dan nu begroot (€ 8 miljoen). Deze middelen worden ingezet om de hogere uitvoeringskosten van € 8 miljoen te dekken. De verwachting is dat de uitvoeringskosten van LEXCES jaarlijks met € 3 miljoen zullen toenemen en dat de uitvoeringskosten van de SVB en ISBG jaarlijks met € 5 miljoen zullen toenemen.

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

          

Verplichtingen

4.761.646

0

4.761.646

‒ 148.349

4.613.297

56.940

181.888

255.099

313.670

          

Uitgaven

4.761.646

0

4.761.646

‒ 148.349

4.613.297

56.940

181.888

255.099

313.670

          

Inkomensoverdrachten

         

ZW

2.020.965

0

2.020.965

11.931

2.032.896

‒ 40.030

‒ 45.052

‒ 37.299

‒ 33.897

ZW nominaal

177.102

0

177.102

‒ 51.266

125.836

40.965

87.578

118.284

131.600

WAZO nominaal

78.636

0

78.636

14.235

92.871

38.407

66.385

91.850

107.094

WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal

10.541

0

10.541

3.578

14.119

7.232

11.504

15.469

17.819

Uitkeringslasten ouderschapsverlof nominaal

28.518

0

28.518

6.000

34.518

20.758

32.727

43.574

51.453

WAZO

1.577.900

0

1.577.900

‒ 50.567

1.527.333

‒ 16.216

9.840

7.144

14.215

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

234.247

0

234.247

‒ 6.162

228.085

‒ 985

2.930

2.572

3.631

Uitkeringslasten ouderschapsverlof

633.737

0

633.737

‒ 76.098

557.639

6.809

15.976

13.505

21.755

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 148,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hieronder worden de

Inkomensoverdrachten

1. ZW

  • De raming van de Ziektewet wordt voor 2023 met € 12 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit komt door onderstaande 2 ontwikkelingen.

  • Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV en nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB nemen de lasten naar verwachting af met € 68 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat het aantal ZW-uitkeringen afneemt, met name bij de eindedienstverbanders en zieke werklozen.

  • Het effect van de minimumloonsverhoging per 1 januari 2023 op de ZW is herijkt en overgeboekt van het nominaalartikel van de ZW naar het beleidsartikel. Dit zorgt voor een opwaartse mutatie op het beleidsartikel van € 79,9 miljoen in 2023 en €16,0 miljoen in 2024. Gelijktijdig wordt dezelfde reeks afgeboekt van het nominaalartikel.

2. WAZO

Het gebruik van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) en Zelfstandige en Zwanger (ZEZ) is toegenomen, maar de geboorteprognose van het CBS is lager dan voorheen. Het per saldo effect is dat het volume van de regelingen in de eerste jaren lager ligt, maar vanaf 2025 hoger ligt dan eerder verwacht. Dit leidt tot meevallers in de eerste jaren (€ -50,6 miljoen in 2023) en tegenvallers in de latere jaren (oplopend tot € 14,2 miljoen in 2027).

3. WAZO aanvullend geboorteverlof partners

Het gebruik van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is toegenomen, maar de geboorteprognose van het CBS is lager dan voorheen. Het per saldo effect is dat het volume van de regelingen in de eerste jaren lager ligt, maar vanaf 2025 hoger ligt dan voorheen. Dit leidt tot meevallers in de eerste jaren (€ -6,2 miljoen in 2023) en tegenvallers in de later jaren (oplopend tot € 3,6 miljoen in 2027).

4. Uitkeringslasten ouderschapsverlof

De Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO) is per augustus 2022 ingegaan. Het gebruik in de eerste vijf maanden was lager dan verwacht, daarom is het volume meerjarig neerwaarts bijgesteld. De gemiddelde prijs van de WBO is daarentegen hoger uitgekomen dan eerder verwacht. Per saldo leidt dit tot een meevaller in 2023 (€ -76,1 miljoen) en tegenvallers vanaf 2024 (oplopend tot € 21,8 miljoen in 2027).

5. Nominaal

  • Het effect van de minimumloonsverhoging per 1 januari 2023 op de ZW is herijkt en overgeboekt van het nominaalartikel van de ZW naar het beleidsartikel. Dit zorgt vooor een neerwaartse mutatie op het nominaalartikel van de ZW van € 79,9 miljoen in 2023 en € 16,0 miljoen in 2024. Gelijktijdig wordt dezelfde reeks opgeboekt op het beleidsartikel.

  • Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexatiepercentages van lonen en prijzen.

  • De per saldo neerwaartse bijstelling van de nominale ontwikkeling bedraagt € 13,2 miljoen in 2023.

Licence