Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

4.683.267

62.824

4.746.091

     
 

Uitgaven

3.224.933

‒ 278.176

2.946.757

     

1.10

Gezondheidsbeleid

1.036.125

‒ 104.787

931.338

 

Subsidies (regelingen)

39.210

2.188

41.398

 

(Lokaal) gezondheidsbeleid

38.937

2.172

41.109

 

Overige

273

16

289

 

Opdrachten

11.547

2.111

13.658

 

(Lokaal) gezondheidsbeleid

11.547

2.111

13.658

 

Bijdrage aan agentschappen

168.923

7.277

176.200

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

125.466

10.027

135.493

 

RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

41.160

‒ 3.106

38.054

 

Overige

2.297

356

2.653

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

361.442

31.059

392.501

 

ZonMw: Programmering

361.442

31.059

392.501

 

Bijdrage aan medeoverheden

455.003

‒ 147.422

307.581

 

Lokale aanpak

454.863

‒ 140.251

314.612

 

Overige

140

‒ 7.171

‒ 7.031

1.20

Ziektepreventie

1.998.304

‒ 184.819

1.813.485

 

Subsidies (regelingen)

325.900

55.780

381.680

 

Ziektepreventie

31.288

49.991

81.279

 

Bevolkingsonderzoeken

188.188

5.574

193.762

 

Vaccinaties

106.424

215

106.639

 

Opdrachten

530.164

‒ 245.800

284.364

 

Ziektepreventie

475.699

‒ 214.905

260.794

 

Pandemische paraatheid

54.465

‒ 30.895

23.570

 

Bijdrage aan agentschappen

475.780

12.175

487.955

 

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

253.477

27.314

280.791

 

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

49.481

‒ 1.399

48.082

 

RIVM: Vaccinaties

126.156

2.002

128.158

 

Pandemische paraatheid

46.653

‒ 15.742

30.911

 

Overige

13

0

13

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

146.980

‒ 29.223

117.757

 

LCCB

146.980

‒ 29.223

117.757

 

Bijdrage aan medeoverheden

519.480

22.249

541.729

 

Pandemische paraatheid

37.295

22.247

59.542

 

Overige

482.185

2

482.187

1.30

Gezondheidsbevordering

158.548

10.124

168.672

 

Subsidies (regelingen)

82.570

4.341

86.911

 

Preventie van schadelijk middelengebruik

27.903

1.967

29.870

 

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

25.490

728

26.218

 

Letselpreventie

6.511

310

6.821

 

Bevordering van seksuele gezondheid

19.462

1.111

20.573

 

Overige

3.204

225

3.429

 

Opdrachten

13.456

559

14.015

 

Gezondheidsbevordering

13.456

559

14.015

 

Bijdrage aan agentschappen

4.617

136

4.753

 

Overige

4.617

136

4.753

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

166

8

174

 

Overige

166

8

174

 

Bijdrage aan medeoverheden

57.739

5.080

62.819

 

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

15.028

860

15.888

 

Seksuele gezondheid

42.711

4.220

46.931

1.40

Ethiek

31.956

1.306

33.262

 

Subsidies (regelingen)

29.088

1.142

30.230

 

Abortusklinieken

19.046

742

19.788

 

Medische ethiek

10.042

400

10.442

 

Opdrachten

421

19

440

 

Medische ethiek

421

19

440

 

Bijdrage aan agentschappen

2.447

145

2.592

 

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

2.447

145

2.592

     
 

Ontvangsten

33.903

54.318

88.221

Toelichting

1. Gezondheidsbeleid

Bijdragen aan agentschappen

Nederlandse Voedsel- en WarenautoriteitHet budget is verhoogd met € 7,7 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling. De overige mutaties bedragen per saldo € 2,3 miljoen.RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreedDe reeds beschikbaar gestelde € 3,5 miljoen zijn overgeheveld naar artikel 9. Het betreft middelen voor de uitvoering van publiek wetenschappelijke taken ten aanzien van volksgezondheid, schone en gezonde leefomgeving, meteorologie, seismologie, aardobservatie en klimaatverandering". Deze middelen zijn overgeheveld naar begrotingsartikel 9 op het budget Eigenaarsbijdrage RIVM. Het budget is met € 2,1 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Er is € 2,3 miljoen overgeboekt naar het ministerie van BZK voor het aandeel van VWS in de Specifieke uitkering Kansrijke Wijk. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,6 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmeringHet budget is met € 15,7 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling. Binnen de begroting van VWS is per saldo € 31,2 miljoen overgeheveld voor de uitvoering van programma's door ZonMw. Het betreft onder andere middelen voor het programma Pandemische Paraatheid (€ 5,2 miljoen), een samenhangend ondersteuningsprogramma op het gebied van regionale samenwerking in het kader van het IZA (€ 7,9 miljoen), het Nationaal Programma Hoofdzaken (€ 2,9 miljoen), het programma dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie (€ 4,0 miljoen), het programma Social Trials (€ 1,1 miljoen), het Stroomlijnen regulatoire processen geneesmiddelen (€ 1,0 miljoen), het programma Reablement dit betreft het ophalen bundelen ontwikkelen en delen van kennis en ervaring (€ 1,2 miljoen), het programma Transforming Health and Care Systems partnerschapen (€ 1,0 miljoen) en COVID-onderzoeken (€ 7,9 miljoen). Door de vertraging in de uitvoering van onder andere de programma's Kwaliteitsgelden en Langdurige zorg is het budget verlaagd met € 15,4 miljoen.De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,4 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

Lokale aanpak/overigGezond en Actief Leven Akkoord (GALA)Aan de financiering van de meerjarige specifieke uitkering is € 5,5 miljoen voor Welzijn op recept toegevoegd.

Integraal zorgakkoord (IZA)Om gemeenten in staat te stellen de doelen van het IZA te realiseren is bij 1e Suppletoire begroting 2023 € 150 miljoen toegevoegd. Langs de weg van regiobeelden en regioplannen wordt een regionale preventiestructuur ingericht en gewerkt aan de IZA-doelstellingen. Deze middelen zijn overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg.

De overige mutaties bedragen per saldo minus € 2,9 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

ZiektepreventieHet budget is verhoogd met € 3,2 mljoen voor de nazorg van COVID-19 patiënten (C-support). De overige muaties bedragen per saldo € 1,6 miljoen.De landelijk coördinerende taken van de GGD'en zijn vanaf 1 juli 2023 overgegaan van de LCCB naar de GGD-GHOR. De GGD-GHOR ontvangt hiervoor een subsidie waardoor de eerder beschikbaar gestelde middelen van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's (LCCB) zijn toegevoegd aan het instrument subsidies (circa € 45 miljoen).

BevolkingsonderzoekenHet budget is met € 10,9 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling. Er is € 5,3 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra voor de voorbereiding en implementatie om de NIPt in het landelijke screeningsprogramma in te voeren.

Opdrachten

ZiektepreventieDe middelen voor vaccinaankopen in 2023 zijn meerjarig doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2024-2026. Daarnaast zijn er een aantal technische correcties uitgevoerd. Voor 2023 heeft hierdoor een negatieve bijstelling plaatsgevonden van € 215 miljoen.

Bijdrage aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentraHet budget is met € 7,0 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Er is € 5,3 miljoen overgeheveld van Subsidies, Bevolkingsonderzoek om de NIPT in het landelijke screeningsprogramma in te kunnen voeren. Voor de RIVM-programma's Pandemische paraatheid en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding is € 20,1 miljoen overgeheveld van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de in- en uitvoering van de Rotavirusvaccinatie is € 2,0 miljoen overgeheveld van het instrument RIVM: Vaccinaties. Voor de vaccinatie tegen MPOX (apenpokken) is € 6,8 miljoen toegevoegd. Daarnaast hebben enkele technische mutaties plaatsgevonden van beschikbare onderzoeksmiddelen naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor ZonMw van cira € 10,9 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.

Pandemische paraatheidVoor de RIVM programma's Pandemische paraatheid en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding is € 20,1 miljoen overgeheveld van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de in- en uitvoering van de Rotavirusvaccinatie is € 2,0 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Voor versterking van IV/ICT bij het RIVM is € 7,4 miljoen toegevoegd aan dit instrument.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB)De landelijk coördinerende taken van de LCCB zijn vanaf 1 juli 2023 overgegaan naar de GGD-GHOR en worden gefinancierd middels een subsidie. De middelen hiervoor zijn daarom overgeboekt naar het instrument subsidies (circa €45 miljoen). Daarnaast is er sprake van €15 miljoen extra kosten voor de LCCB over de uitvoering in 2022.

Bijdragen aan medeoverheden

Pandemische paraatheidIn het kader van de Nationale Rioolwatermonitoring is € 13,5 miljoen toegevoegd aan dit instrument ten behoeve van de waterschappen. Voor de versterking van IV/ICT bij de GGD'en is € 7,8 miljoen gereserveerd.

3. Gezondheidsbevordering

Bijdragen aan medeoverheden

Seksuele gezondheidHet budget is met € 4,2 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling.

Licence