Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

4.746.091

682.322

5.428.413

     
 

Uitgaven

2.946.757

‒ 87.513

2.859.244

     

1.10

Gezondheidsbeleid

931.338

‒ 1.418

929.920

 

Subsidies (regelingen)

41.398

7.064

48.462

 

(Lokaal) gezondheidsbeleid

41.109

7.064

48.173

 

Overige

289

0

289

 

Opdrachten

13.658

‒ 9.180

4.478

 

(Lokaal) gezondheidsbeleid

13.658

‒ 9.180

4.478

 

Bijdrage aan agentschappen

176.200

‒ 4.295

171.905

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

135.493

‒ 3.579

131.914

 

RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

38.054

405

38.459

 

Overige

2.653

‒ 1.121

1.532

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

392.501

5.300

397.801

 

ZonMw: Programmering

392.501

5.300

397.801

 

Bijdrage aan medeoverheden

307.581

‒ 307

307.274

 

Lokale aanpak

307.433

‒ 307

307.126

 

Overige

148

0

148

1.20

Ziektepreventie

1.813.485

‒ 85.376

1.728.109

 

Subsidies (regelingen)

381.680

14.351

396.031

 

Ziektepreventie

81.279

13.466

94.745

 

Bevolkingsonderzoeken

193.313

885

194.198

 

Bevolkingsonderzoeken

449

0

449

 

Vaccinaties

106.639

0

106.639

 

Opdrachten

284.364

‒ 124.021

160.343

 

Ziektepreventie

260.794

‒ 113.381

147.413

 

Pandemische paraatheid

23.570

‒ 10.640

12.930

 

Bijdrage aan agentschappen

487.955

96.506

584.461

 

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

280.791

125.670

406.461

 

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

48.082

2.000

50.082

 

RIVM: Vaccinaties

128.158

‒ 903

127.255

 

Pandemische paraatheid

30.911

‒ 30.261

650

 

Overige

13

0

13

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

117.757

‒ 29.243

88.514

 

LCCB

117.757

‒ 29.243

88.514

 

Bijdrage aan medeoverheden

541.729

‒ 42.969

498.760

 

Pandemische paraatheid

59.542

‒ 1.695

57.847

 

Overige

482.187

‒ 41.274

440.913

1.30

Gezondheidsbevordering

168.672

‒ 1.640

167.032

 

Subsidies (regelingen)

86.911

‒ 1.889

85.022

 

Preventie van schadelijk middelengebruik

29.870

0

29.870

 

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

26.218

0

26.218

 

Letselpreventie

6.821

0

6.821

 

Bevordering van seksuele gezondheid

20.573

‒ 1.868

18.705

 

Overige

3.429

‒ 21

3.408

 

Opdrachten

14.015

1.532

15.547

 

Gezondheidsbevordering

14.015

1.532

15.547

 

Bijdrage aan agentschappen

4.753

0

4.753

 

Overige

4.753

0

4.753

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

174

0

174

 

Overige

174

0

174

 

Bijdrage aan medeoverheden

62.819

‒ 1.283

61.536

 

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

15.888

0

15.888

 

Seksuele gezondheid

46.931

‒ 1.283

45.648

1.40

Ethiek

33.262

921

34.183

 

Subsidies (regelingen)

30.230

449

30.679

 

Abortusklinieken

19.788

3.721

23.509

 

Medische ethiek

10.442

‒ 3.272

7.170

 

Opdrachten

440

245

685

 

Medische ethiek

440

245

685

 

Bijdrage aan agentschappen

2.592

227

2.819

 

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

2.592

227

2.819

     
 

Ontvangsten

88.221

14.000

102.221

     
Toelichting

VerplichtingenDe verplichtingen in 2023 zijn in totaal met € 682 miljoen verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2024 en verder. De ophoging van de verplichtingen heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2023, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2024 en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.

Het betreft de verhoging van de verplichtingenraming met circa:

‒ € 121 miljoen voor de GGD'en voor het in stand houden van de basiscapaciteit voor Covid-19 vaccinaties;‒ € 29 miljoen voor het RIVM-vaccinatieprogramma Covid-19 in 2024;‒ € 218 miljoen voor de (meerjarige) opdrachtverlening aan ZonMw;‒ € 41 miljoen voor de opdrachtverlening aan de NVWA;‒ € 66 miljoen voor de RIVM-programma's op het terrein van Pandemische paraatheid;‒ € 52 miljoen voor de aankoop en donatie van Covid-19 vaccins;‒ € 46 miljoen voor de (meerjarige) verlening van subsidies op het terrein van (Lokaal) gezondheidsbeleid;‒ € 22 miljoen voor de specifieke uitkeringen Aanvullende seksuele Gezondheid en PrEP;‒ €16 miljoen voor de uitvoering van de specifieke uitkering Heroïnebehandeling;‒ € 20 miljoen voor verlening subsidies Preventie schadelijk middelengebruik Alcohol, Drugs en Tabak;‒ € 21 miljoen voor verlening subsidies Voeding en Gezond Gewicht;‒ € 27 miljoen voor de (meerjarige) opdrachtverstrekking aan Intravacc.

De overige circa 25 mutaties bedragen per saldo € 3 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

ZiektepreventieDe coördinerende taken van de LCCB zijn vanaf 1 juli 2023 overgedragen aan de GGD-GHOR. Daarvoor is € 13,5 miljoen overgeheveld van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar het instrument Subsidies.

Opdrachten

Ziektepreventie (COVID-19)

Vanwege de afloop van Covid-19 is € 14,0 miljoen minder uitgegeven aan kosten voor het coronadashboard, data- en ontwerpkosten en aan (gedrags)onderzoek. Daarnaast zijn de middelen voor de Overdracht van Covid-19 vaccinaankopen naar het RIVM van ongeveer € 89,6 miljoen en de uitvoering van de rioolwatersurveillance door het RIVM van ongeveer € 7,3 overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Verder is € 1,8 miljoen overgeboekt voor een door TNO uit te voeren project "Pandemische Paraatheid Diagnostiek & (Post)Covid-19". De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,7 miljoen.

Pandemische paraatheid

De versterking voor pandemische paraatheid gebeurt onder andere op het terrein van kennis, innovatie en internationale samenwerking. In dit kader hebben zowel departementale als interdepartementale overboekingen geleid tot een mutatie van € 10,6 miljoen. Via de overboekingen worden middelen beschikbaar gesteld aan TNO, ZonMw, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), WHO en Pandemic Fund.

Bijdrage aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentraDe middelen voor de Overdracht van Covid-19 vaccinaankopen naar het RIVM van ongeveer € 89,6 miljoen en de uitvoering van de rioolwatersurveillance door het RIVM van ongeveer € 7,3 zijn overgeheveld van het instrument Opdrachten Covid-19 naar RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Voor de versterking van infectieziektebestrijding en uitvoering van het Nationaal actieplan versterken zoönosebeleid is € 24,6 miljoen overgeheveld van het instrument «bijdrage aan agentschappen» artikelonderdeel Pandemische Paraatheid. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 4,2 miljoen.

Pandemische Paraatheid

Voor de versterking van infectieziektebestrijding en uitvoering van het Nationaal actieplan versterken zoönosebeleid zijn middelen beschikbaar gesteld aan het RIVM en het ministerie van LNV. Overboekingen in dit kader hebben geleid tot een mutatie van minus € 30,2 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

Bij het instrument ZBO/RWT's (LCCB) is er een meevaller van € 17,5 miljoen. De uitgaven van de LCCB over het eerste half jaar van 2023 zijn lager dan geraamd. De taken van de LCCB zijn vanaf 1 juli 2023 overgedragen aan de GGD-GHOR.

Bijdragen aan medeoverheden

OverigeDoor de afloop van Covid-19 vallen de uitgaven aan de GGD'en ter bestrijding van de Covid-19 lager uit dan eerder begroot. Er is sprake van een meevaller van € 45 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting.

Ontvangsten

OverigeDe ontvangstenraming is verhoogd met € 14,0 miljoen vanwege ontvangsten door de vaststellingen van subsidies voor IC-opschaling.

Licence