Base description which applies to whole site

Artikel 3: Sociale vooruitgang

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 3 Sociale vooruitgang (mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag ) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
     
 

Verplichtingen

454 932

108 336

563 268

     
 

Uitgaven:

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

739 442

73 782

813 224

 

waarvan juridisch verplicht

   
     

3.1

Mondiale gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

422 983

84 982

507 965

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Mondiale gezondheid en SRGR

230 865

‒ 68 687

162 178

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

0

0

0

     
 

Opdrachten

   
 

Mondiale gezondheid en SRGR

16 397

0

16 397

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

137

0

137

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

WHO/PAHO

6 713

0

6 713

 

Mondiale gezondheid en SRGR

184 410

11 928

196 338

 

UNFPA

60 000

‒ 11 700

48 300

 

UNAIDS

23 000

0

23 000

 

Partnershipprogramma WHO

14 402

0

14 402

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

0

0

0

 

UNICEF

0

0

0

 

Vrouwenrechten en keuzevrijheid

0

0

0

     
 

Nog te verdelen

   
 

Nog te verdelen

‒ 112 941

153 441

40 500

     

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

49 667

0

49 667

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Vrouwenrechten

37 067

‒ 4 000

33 067

     
 

Opdrachten

   
 

Vrouwenrechten

0

0

0

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Vrouwenrechten

6 600

0

6 600

 

UNWOMEN

6 000

0

6 000

     
 

Nog te verdelen

   
 

Nog te verdelen

0

4 000

4 000

     

3.3

Maatschappelijk middenveld

199 642

‒ 1 200

198 442

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Twinningsfaciliteit Suriname

850

0

850

 

Versterking maatschappelijk middenveld

181 057

‒ 5 200

175 857

     
 

Opdrachten

   
 

Versterking maatschappelijk middenveld

6 000

0

6 000

 

Versterking maatschappelijk middenveld Monitoringsfonds

1 417

0

1 417

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Versterking maatschappelijk middenveld

10 318

0

10 318

     
 

Nog te verdelen

   
 

Nog te verdelen

0

4 000

4 000

     

3.4

Onderwijs

67 150

‒ 10 000

57 150

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

0

1 500

     
 

Opdrachten

   
 

Onderwijs

200

0

200

 

Onderzoekprogramma's

2 000

0

2 000

 

Hoger Onderwijs

50 932

‒ 10 000

40 932

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Onderwijs

2 518

0

2 518

 

Global partnership for education

10 000

0

10 000

Toelichting

Als gevolg van de hogere bezetting bij het COA van eerstejaars asielzoekers uit DAC-landen, heeft er een herschikking plaatsgevonden binnen het ODA-budget. Dit betekent een ombuiging op de BHOS-programma's. De bij eerste suppletoire begroting op verschillende artikelonderdelen administratief geboekte ‘pro rata’ ombuiging wordt tegengeboekt en vervangen door de ombuigingen per artikelonderdeel.

Op artikel 3.1 Mondiale gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten wordt per saldo EUR 53 miljoen omgebogen. Vanwege de MEV is de ombuiging circa EUR 40,5 miljoen lager dan bij Voorjaarsnota voorzien. De voorziene ombuigingen op 3.2 en 3.3 (ieder EUR 4 miljoen) worden teruggedraaid. Dit wordt bij tweede suppletoire begroting herverdeeld over de diverse artikelonderdelen.

Op 3.1 wordt er omgebogen door het verlagen van de SRGR-budgetten van de posten (totaal EUR 12 miljoen) en inzet van nog niet juridische verplichte middelen (EUR 42 miljoen) door de start van een aantal nieuwe verplichtingen uit te stellen naar 2024 of betalingen voor nieuwe verplichtingen uit te stellen naar 2024.

Zoals gemeld aan het parlement op 4 juli 2023 (Kamerstuk 36 045 nr. 165), is er EUR 25 miljoen vrijgemaakt uit algemene middelen voor geïntegreerde en brede ondersteuning van het gezondheidssysteem in Oekraïne, uitgaande van de gezondheidsnoden zoals onderbouwd in de Ukraine rapid damage and needs assessment. Financiering loopt via multilaterale kanalen waarmee reeds wordt samengewerkt.

Door de verwerking van de ‘Nog te verdelen’ ombuigingen uit de Voorjaarsnota naar de andere (sub)artikelen komt het saldo op artikel 3.1 hoger uit ten opzichte van de eerste suppletoire begroting.

Op artikel 3.3 - Maatschappelijk middenveld worden de uitgaven met EUR 1,2 miljoen verlaagd. Deze uitgaven zijn onderdeel van de verhoging van EUR 2,4 miljoen als gevolg van het amendement Hammelburg en zal nu over 2023 en 2024 verdeeld worden. De mogelijkheden voor een regionaal project in Oost Europa worden onderzocht. Ontwikkeling en uitvoering van deze activiteit met betrokkenheid van meerdere partijen in verschillende landen heeft twee jaar tijd nodig.

Op artikel 3.4 – Onderwijs wordt EUR 10 miljoen omgebogen door het nieuwe Beroeps- en Hoger onderwijsprogramma pas in 2024 te starten. 

Licence