Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 gemeentefonds

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

42.873.720

0

42.873.720

602.956

43.476.676

644.627

1.472.464

1.436.113

1.417.922

39.434.372

           

Uitgaven

42.873.720

0

42.873.720

464.971

43.338.691

644.627

1.472.464

1.436.113

1.417.922

39.434.372

           

Financiering gemeenten

          

Bijdrage aan medeoverheden

          

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

38.393.830

0

38.393.830

14.833

38.408.663

405.956

1.235.919

1.207.361

1.191.292

35.125.326

Decentralisatie-uitkeringen

933.207

0

933.207

191.955

1.125.162

47.579

47.579

41.947

41.947

899.363

Integratie-uitkering Voogdij 18+

32.124

0

32.124

‒ 32.124

0

‒ 32.124

‒ 32.124

‒ 32.124

‒ 32.124

0

Integratie-uitkering Beschermd wonen

1.642.005

0

1.642.005

88.987

1.730.992

89.021

89.058

89.058

89.058

1.732.370

Integratie-uitkering Participatie

1.870.593

0

1.870.593

200.318

2.070.911

134.195

132.032

129.871

127.749

1.675.352

Integratie-uitkeringen Overig

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

           

Kosten Financiële verhoudingswet

          

Opdrachten

          

Onderzoeken verdeelsystematiek

1.361

0

1.361

1.000

2.361

0

0

0

0

1.361

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

          

Onderzoeken verdeelsystematiek

600

0

600

0

600

0

0

0

0

600

           

Ontvangsten

42.873.720

0

42.873.720

464.971

43.338.691

644.627

1.472.464

1.436.113

1.417.922

39.434.372

Toelichting

Algemeen

Het aandeel juridisch verplicht bedraagt bij het gemeentefonds 100%.

Bijdragen aan medeoverheden

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

Dit betreft de uitkering aan alle gemeenten, die ten goede komt aan de algemene middelen van de gemeenten. De uitkering is gebaseerd op de artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1..

Integratie-uitkeringen

Dit betreft de uitkering die wordt toegepast als rechtstreekse overheveling van middelen naar de algemene uitkering bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang naar de algemene uitkering. De uitkering is gebaseerd op artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1. Een overzicht van de integratie-uitkeringen is opgenomen in paragraaf 4.1.

Decentralisatie-uitkeringen

Naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering bestaat in het gemeentefonds ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1. Een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen is opgenomen in paragraaf 4.2.

Opdrachten en Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Onderzoeken verdeelsystematiek

Dit betreft het budget dat elk jaar is gereserveerd voor de uitvoering van onderzoeken op het vlak van de omvang en verdeling van het gemeentefonds en het onderhoud van het betaalsysteem.

Licence